Ibulù 8

1Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ á dè e tɛmùnù, àa e wúlúì bulu bulúì dè. Ŋgàmáà nù, wɔ̀ dè Saaɤa Sa Kada, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè konù Bɛlɛ Nyɔ̀ɔ̀ Gbàáà wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ kada kpóè e jìjà faan eu. 2Wɔ̀ ka wɔ saaɤa sa jòwóè jòwò Ŋgàla wɔ kǐna bóè nù. Dɔ̀ɔ̀ èè dè fàgbo bulu bulúì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bulúì wɔ́ tawodí è, èì dí wòlu fuyó pɛ́ dè wɔ́ jì è tawo. 3Wò ka Saaɤa Sa Kada gbǐn faàn kàlà, wɔ̀ dè saba lɛ̀ì nɛ̀ nɛ̀mɛ́ì saaɤa saàì Ŋgàla wɔ̀ì. Dɔɔ ŋwùnù jídè è yá nà Saaɤa Sa Kadáà jɔ̀ɔ̀ dè e ni ŋwùnù. 4Èe deo má wɔ̀ dè tàode wɔ̀lɔ́ nù, wɔ̀ɔ jio saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ dè bɛ́ɛ́lɛ́, èé saaɤa sa nyɔɔ́ò dè e dí wó ka saba lɛ́ì tiya mùnɛ̀ jɛ́ Jusíò wo kaɤáà é tɛmùì. 5Saaɤa sa jòwo wɔ̀lɔ́ wó dè è nù, wò dè nɔɔ̀ Ŋgàlaò jɛ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ suŋwànù. È dè nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ é nɛdí Mosè. Èé wɔ́ kàdí fàgbóè tawo jìnù dè, Ŋgàla sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nyàŋgè nɔɔ̀ è mùnɛ̀ jɛ́ wɔ̀lɔ́ é dè má siyaó è mù kèì gbàáà wúlú tidì." 6Kɛ́ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ é dè, saaɤa sa jòwóè wó tù è Jisɛ̀ jɔ̀ɔ̀ e sɛlɛ̀ è dè gbàà e tì wòlíì gbǐn woníì eu. Nyɔìŋ nɔɔ̀ sɛlɛ nu dùmàì wòíì dè kàí wɔ́ nyàŋgèdí è nù Ŋgàla nɛ̀ wɔ̀ gbàíòn jòò wo tidì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, e kɔ̌ɛ̀ dè nu kulu tùíì é kàìn sɛlɛ kàí saja. 7Èe deo má feleŋge èì dí sɛlɛ nu dùmàì wòi ku nyɔɔ sepáà èì dè, kɛní èe jao ŋwùwà e sɔni nyɔ̀ɔ̀ dè e dí. 8Kɛ́ Ŋgàla sàdí feleŋge wɔ̀ gbàíòn wòì wɔ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀ sànyà dɛ̀ɛ̀ dè jìnù mà dè sɛlɛ nu dùmàì wòi dèèle Esulɛ nyɔɔ́ò ni jìnù, e kanàì dè Judà wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò. 9Ě sɛlɛ nu dùmàì wòíì wolàì má nidí è wò gbàin laíò sànyáà nù má bùlùdí wo faáàn eu ma sà wò Ijɛ tàvíì nù. Sɛlɛ́ɛ̀ má dùmàìdí è nù wo ŋwùnù wòì dí è sɛlɛ̀ kamu, ŋwɔnɔ̀ màì dí nɔidè tuwa wou. 10Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀, Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè má dè e nu dùmài jìnù Esulɛ nyɔɔ́ò ŋwùnù sànyáì nù é dè ji jìnù. Mà dè mi kaɤáì wo kulúì nu kwali jìnù, ŋwɔnɔ̀ mà sàada ve è wo kulúì èì. Mà dè ve wo Ŋgàla, ŋwɔnɔ̀ wò wò dè ve mì gbàíòn. 11Wo sún gbǐn wŏ wò bàde tàvi wóó sɛlɛ siya bi ye kpedeó wo sún gbǐn wo kève è wò bàde tàvi wóó se wò nɛ̀, 'Kewu dè mù sì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀.' Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wo gbǐn kpóŋ wò sì ve mì, e tɔidè ko wòló wòì, wòì wòlu nyɔ̀ŋgai dè e bɛ̀ wòlu nyɔ̀ŋgaíò bò. 12Mà bàlà ve wo jààsɛŋ wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ mǎ wo sɛlɛ siíìn màlùŋ dùmà ye." 13Èé Ŋgàla kàdí siyɛ e kàn wɔ sɛlɛ nu dùmài dèèléè, wɔ̀ nɛdí è e ku nyɔɔ sepáà dè naà e làà. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ̀ gbǐn è kàmá nù jèɤè e dè làà, è tì ve dè e dí de fúmù fúmù nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\