Ibulù 9

1Sɛlɛ nu dùmàì wòi ku nyɔɔ sepáà e kaɤáì kàn dí Ŋgàla sɔ̀ sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ feé wòlu fuyó nyàŋgèì Ŋgàla sɔ ŋwùnù. 2Wò gbǐladí fàgbò, e lúmbú ku nyɔɔ sepáà èè wò bidí tan Ŋgàla wɔ faan jèe díì. Lámbóè nɛ̀ teevéè, e kanàì dè kpowúì wó bidí e Ŋgàla ni èè dedí va. 3Lúmbú ŋwɔ sɔni nyɔɔ́ɔ̀ e jújúì ei jèè è dedí fàgbóè wó bidí e dí tan Ŋgàla wɔ kǐna díì. 4Va kòo bendéè dedí, feé wó bidí lɛ ŋwàli bìbi kàí kinya, ŋwɔnɔ̀ funù sɛlɛ nu dùmàì woíì è kolóè dedí. Kòóè dedí e jɛ́ɛ̀ gbǐn èì. Kòo sáníì, kpowúì wó tan è Manà é dedí è nù è dedí kolóè nù, Elɔ̀ŋ wɔ kudúì é tɔdí èì e kanàì dè kpala finyai sɔ́òn wɔ̀lɔ́ wó sàadadí kaɤáì eodè è dedí koéè nù. 5Kovii lɛ́ò dedí kolóè eu jìjà konù, wò wò dedí Ŋgàla wɔ bɛlɛ biíì siyànù. Wo kovíì gbàvàìdí dè sɛlɛ siin nu tǔn teáì eu jìjà. Kɛ́ yèlé èì dúwáì dè sɛlɛ dɔɔ gbǐn nu kɔ̀in ŋwùnù. 6Yèlé wò ka sɛlɛ dòò nù dùmàì, saaɤa sa nyɔɔ́ò wò ka fàgbóè e lúmbú ku nyɔɔ́ɔ̀ nù bɛ̀ sànyà gbǐn nù, wò jòwò wo jòwóì. 7Kɛ́ Saaɤa Sa Kadáà kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ ka Ŋgàla wɔ kǐna díì kúlùn, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ kɔlɛ̀n tèíì jàdè. Wɔ̀ ka nɛ̀mɛ tòyóè bɛ̀nì wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka è saaɤà saàì Ŋgàla wɔ̀ì wɔ bulúì ŋwùnù e kànàì dè wòlúò wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù wó ka e nɛ̀nù dè wŏ èì ndè sà. 8Ŋgàla Wɔi Nyináà ka sɛlɛ siya sɛlɛ wòló saala nù wɔ̀ nɛ̀ gbulúì é bɛ̀ì Ŋgàla wɔ kǐna díì, ě nɛnɛ̀ kali èé lúmbú ku nyɔɔ sepáà dè nɛnɛ̀ e dí. 9Wɔ̀lɔ́ èè dè e siyànù dúwai wɔ̀lɔ́ nù, saba lɛ́ì nɛ̀ saaɤa lɛ́ì wó dè e Ŋgàla ninù, èì Ŋgàla sɔ̀ nyɔɔ́ɔ̀ kulúì wɔ̀lɔ́ tùwàì gbɛ̀, é ŋwùwá é dè. 10Wòló dè nɔɔ̀ sɛlɛ̀ e kàn jìlɛ̀, namu lɛ̀ì e kanàì dè wòlii nàndí sa saaɤai towò towóì. Wòló wò dè nɔɔ̀ kaɤàì e kàn jɛ́ wòlù kìi ve wɔ bulu wɔu jìjà e sìɤàìnù dúwáì nù Ŋgàla wɔ́ dìnàì ve sɛlɛ́ì gbǐn èì wɔ nyàŋgè è kàí. 11Kɛ́ Kolàì wɔ́ dè saaɤa sa kadáà wɔ̀ naà ja sɛlɛ kàí gbǐn ŋwùnù é dè naà vè. Fàgbóè wɔ́ ka è nù jòwàì e sɛlɛ̀ dè gbàà, ŋwɔnɔ̀ è dè mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùwá é dè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má mùndí èì dí wòlu fuyó dè é jì è tawo. Dɔɔ nu saáì èè dè èì tàode wɔ̀lɔ́ nu lɛ́ì sún gbǐn dè. 12Kolàì wɔ̀ kùlún dí fàgbóè nù, wɔ̀ kúlain dí nù kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì dí wùyèì nɛ̀ bùye gbàa tòyòì bɛ̀nì wɔ̀ saàì è saaɤà. Kɛ́ wɔ̀ bɛ̀nìdí wɔ tòyóè va. Ŋwɔnɔ̀ wɔ sàdí wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ sɛlɛ nu wòló è nà ŋwùnù. 13Wùyéò nɛ̀ bùyè gbààvìíò wo tòyò e kanàì dè bùye gbàa jí kin kíɔ̀n wɔ gbùwúì, wò ka è dè gbà wòlúò nàndí dè woi wɔ̀lɔ́ nàndí wolo wòì. 14Èé sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè ŋgàma, Kolàì wɔ tòyóè gbɛ̀ sɛlɛ nɛ̀ì e tì dɔ̀ɔ̀ wɔu. Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ Nyináà faàìn nù, wɔ̀ saaidí wɔ bulùì saaɤà Ŋgàla wɔ̀ì, ŋwɔnɔ̀ feleŋge èì saaɤa wɔ̀lɔ́ èì dè. Wɔ tòyóè sa ve nàndí nà kulúì èì, e sa nà saaɤa wúlú wɔ̀yà wɔ̀ya sa sɛ̀lɛ́ì èì, à jòwò De Kewu Gbǐn Ŋgàláà ŋwùnù. 15Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nu saáì dè, Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla nɛ̀ wòlu fuyó wo sɔn tidì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòló wó kàlàì wò faàn, wo sa wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɛ́ɛ̀ Ŋgàla nidí e nu kulu tùíì. Wɔ̀lɔ́ gbɛ̀ nɛ̀ì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, faláàn é deó lɛ̀ e sa wòló sɛlɛ̀ nù wó nɛdí sɛlɛ siìn sɛlɛ nu dùmài laáà jàdè èó nɛó ya. Ŋwɔnɔ̀ wɔ ŋwùnù, sɛlɛ nu dùmài dèèléè sɛlɛ̀ jìàì, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòló Ŋgàla wɔ̀ dí wò jíví ya, wo sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ gbɛ̀lɛ́ì wɔ́ nidí e nu kùlu tùíì. 16È dè má wòlù jàvà má wò tù wɔ de kìi lɛ́ì wòlu sún jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ falan má, wɔ̀ ka wɔ wòíì jàkùn eu kwali. Kɛ́ jàkun dɔ̀ɔ̀ ě nɛnɛ̀ jídè dè e sìɤàìnù jijíɔ̀ wɔ́ bì lɛ́ì nu sɛlɛ̀ wɔ falan. 17Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jàkun dɔ̀ɔ̀ ě nɛnɛ̀ jídè dè è dè má wɔ̀lɔ́ wɔ́ biì lɛ́ì nu sɛlɛ̀ wɔ̀ dè konù. Wɔ̀ gbɛ̀ ve nɔɔ̀ jàkúìn tɔlàì è dè má lɛ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ kàmá falan. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ sà lɛ dòò. 18Tòyóè èè nɛdí è sɛlɛ nu dùmàì wòi ku nyɔɔ sepáà é bidí nù kɛŋ. 19Mosè bùwàdí nɛnɛ̀ kaɤáì wòlíì gbǐn siya. Edèè wɔ̀ júwadí bùye gbàa wóó nɛ̀ wùyéò wo toyóè wɔ sumbàì nímí, wɔ kwa jújú kɛlɛ tààn ti kɛlɛ wúlú wɔ dè tòyóè de gbà kaɤa jàkúìn èì nɛ̀ wòlíì gbǐn wòì. 20Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Àa tòyóè dè wɔ̀lɔ́ e mùwàì sɛlɛ nu dùmài wòíì eodè, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nɛ̀ nà funà e wòíì jàdè wúlú." 21Nyɔìŋ nɔɔ̀ Mosè wɔ̀ gbàdí mùndí tòyóè fàgbóè nɛ̀ Ŋgàla wɔ bendéè èì e kanàì dè lɛ́ì gbǐn wó bidí e jòwàì Ŋgàla sɔ ŋwùnù. 22Ŋgàmáà nù, mùnɛ̀ jɛ́ kaɤáà é tɛmu è, tòyò nɔɔ̀ è ka lɛ́ì gbǐn kpóŋ èì nàndí sa. Tòyò wɔ̀ì má dè kwali, sɛlɛ siìn wɔ nu tǔn ě te gbǐn tàode. 23Lɛ wòló è dè nɔɔ̀ lɛ́ì e nyínɛ́ì é dè Ŋgàlaò jɛ, nyɔìŋ nɔɔ̀ wò bidí ei nàndí sa. Kɛ́ lɛ́ì é dè Ŋgàlaò jɛ è dè kàí. 24Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Kolàì wɔ̀ì dí Ŋgàla wɔ faan jèe díì bɛ̀ wòlu fuyíì wó nyàŋgèdí e dí é wolàì wɔ̀lɔ́ è dè Ŋgàlaò jɛ. Wɔ̀ bɛdí Ŋgàlaò jɛ bulu bulúì, feé wɔ́ dè naà nà ŋwùnù Ŋgàla sǐn ku. 25Jusíò wo Saaɤa Sa Kadáà wɔ̀ ka nɛ̀mɛ tòyò bɛ̀nì Ŋgàla wɔ kǐna díì tèì gbǐn nù. Kɛ́ Kolàì wɔ̀ì dí va bɛ̀ wɔ̀ dè wɔ bulùì saaɤa saàì tèì gbǐn nù. 26Èe deo má è dè nyɔìŋ, kɛní é koìdè tàodéè tɔide dùmàíì, e bɛ̀àì ku, wɔ̀ɔ deo mànɔwɔ sanù tèì gbǐn jàdè. Èé tàodéè dè ve naà de kàla jìnù dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ dí nù kɔlɛ̀n jìàì ya, wɔ faláàn faàìn nù wɔ̀ tìnì sɛlɛ siìn dè. 27Wòlù gbǐn wɔ̀ yá falan kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ dɔɔ wɔi jèdè Ŋgàla seli wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nù. 28Gbulu kɔlɛ́ɔ̀n nù nɔɔ̀ wò júwadí Kolàì wo saàì wɔ̀ saaɤà to kɔlɛn nù wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ ei jède jìíì wɔ́ dè e ji jìnù ě sɛlɛ siin de tìni ŋwùnù de. Wɔ̀ jì ve wòlúò sɛlɛ nu sa ŋwùnù wó dè wɔ jàde tuwànù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\