Jìín 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Jìín jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè jòwò nyɔ̀ɔ̀ Ŋgàla ŋwùnù nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì. Jàkun wɔ̀lɔ́ dè bɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò bò wó gbàvàì dè tàodéè nù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì Kolàì bulu bulu, nu gbaya sɛ̀lɛ̀ jì má wɔ bò wɔ̀ ka kulu kálí. 2Mì biò nà, nu sɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè má na bo jìnù nà tili kulu dè. 3Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì è na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e nu sɛ sɛ̀lɛ́ɛ̀ kava ve nà nù, nu sɛ towòì towòì ŋwùnù. 4Kálí kulu sànyà gbǐn nù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mù jainù ě nyíní. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na dè kpakòlò nù na nyàŋgè na bului nɛ̀, kɛ́ ě jì nàì dè. 5Wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì keleɤele bi ŋwúndè wɔ̀ bídè Ŋgàla wɔ̀í, wɔ́ ni ve è wɔ̀ ku. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla ka wòlù lɛ̀ ni soolo, wɔ nì wòlù e tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka è wòlíì gbǐn ni. 6Kɛ́ nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù sɛlɛ sún ŋwùnù, nà yá wɔu faàn funa bulu bulu nù. Nàa tɛmàì kului nù, nàa nɛ̀ bàà wɔ̀ nɛ̀ ve è, bàà wɔ̌ è nɛ̀. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè ve Ŋgàla sɔ̀ lɛ sún ŋwùnù wɔ̀ɔ tùwà wɔ bulu wɔ kulúì nù wúúlé wúúlé, wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jɛ́ ní kpákpáì ka bùlùnù dè júwó nù. Fìvíì ka e kèíì nu dùmà dè e dè e de kpelà. 7Èe de e nyɔɔ́ɔ̀ kulúì nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nì ve wɔ̀ jíde sún gbǐn, 8èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ kulu de kùláà dè sɔn, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì sɛlɛ sún gbǐn nu dùmàì gbɛ̀. 9Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì nyàŋgè tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ̀ yá kulu dè tili Ŋgàla nì má wɔ̀ ŋwúnai gbàà. 10Ŋgàla kúla má nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ nù è ŋwùwà ve wɔ tili kulu dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, lɛ́ì é nyàŋgàì wɔ̀ èì jíde sún gbǐn dè. Ŋwɔnɔ̀ nyàŋgéè tì ve dè de fúmù fúmù nù mùnɛ̀ ti kalò kalo. 11Kùlɔ́ɔ̀ tolu má wɔ nɔlii nu kewu kewúì ka gbàlɛ́ɛ̀ jɛ̀yà e kalò kalóì kwali dè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má e kàí dèéè ka naà nù nyùmù. Nyɔìŋ nɔɔ̀ nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ dè má wɔ jɔ̀ɔ sɛlɛ́ì nu dùmàìnù Ŋgàla nyùmà ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù. 12Kulu de tili dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ ka kulu kálí nu sɛ jì má wɔ bò. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ tì má mu sɛ̌ɛ̀ nù, wɔ màyɛ́ɛ̀ dè ve lɔ̀ɔn fɔŋwúì Ŋgàla wɔ́ nidí e nu kulu tùíì. 13Nu sɛ sɛ̀lɛ̀ jì má wòlu bò e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ɔ tan, "Ŋgàla wɔ fa sɛ̀lɛ̀ è dè. Wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ì nu sɛ sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ é jìì mi bò." Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù èì Ŋgàla nu sɛì gbɛ̀ wɔ nɛ̀ sɛlɛ siìn. Ŋgàla wɔ̀ɔ sɛ wòlù nù e nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ sɛlɛ siìn. 14Wòlu bulu wɔ lɛ soo bi nɛ̀ wɔ kulu de kùla siíìn èè ka è nɛ̀ wɔ mɛni wɔ bulùì kedè nù nu sɛ jɔ̀ɔ̀. 15Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ wɔ lɛ soo bi siíìn ka túdú júwà e kɔ̀mà sɛlɛ siìn. Sɛlɛ siìn ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kàmá gbàa dè kala, wɔ jèéè dè falan. 16Mì biò nà, dɔɔ ŋwùnù nàa nɛ̀ì wòlù èe gbǐlàì nà! 17Lɛ ni kàí nɛ̀ saba lɛ kàí gbǐn ka Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo wɔ̀í wɔ́ dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì gbǐn e nyàŋgè Nyɔɔ́ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ɔ ka èì dìnàì kpedeó wɔ keve e dí wolai mùnɛ̀ wòlu nyínɛ̀ì. 18È fun dí wɔ bulu wɔ kulúì nù wɔ nì nà lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ ŋgàma wòíì saala nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve a dè wɔ nyàŋgè lɛíì gbǐn wo kwai ku nyɔɔ sepáò. 19Mì biò nà, e ŋwùwà ve na sì sɛlɛ wɔ̀lɔ́. Nà yá dè fúmù nɔide tuwa ŋwùnù. Kɛ́ nàa fúmù dè siyɛ ŋwùnù nɛ̀ mùndí nàa fúmù dè sɛlɛ kulu ji ŋwùnù. 20Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ kulu jì sɛ̀lɛ̀ èe nɛ̀ Ŋgàla wɔ kului telembo sɛ̀lɛ. 21Dɔɔ ŋwùnù nà sa na faàìn sɛlɛ kɔin nɛ̀ màlùŋ de siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ì gbǐn nù na tàodéè nù, nà kúlàn na bulu Ŋgàla jàdè nà dùmà wɔ wòíì jàdè faàìn wɔ́ kèvì è mù kulúì é gbɛ̀ na sɛlɛ nu saì. 22Ŋwɔnɔ̀ wòi wɔ̀lɔ́ díwòò è yá na wúlú nù sìɤàì. Àa na tuwà nɔɔ̀ nɔidè Ŋgàla wɔ wòíì eu soolo, kɛ́ à nà nɛ̀ nà tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ wòíì é tɛmùì. Àì má dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ kɛní à dè nà bului gbǐlàìnù. 23Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à dè má nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ wòíì ei nyìnìnù à nɛ̀ ǎ e wòíì júwà, kɛní nà sɛlɛ̀ wolo ve mùnɛ̀ jɛ́ wòlù ka kwíín sǐn nù kìi wɔ sà wɔ nyàŋgè nyàŋgè kpaíì. 24Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kàmá va wolo wɔ bɛ̀ wɔ̀ɔ ka wɔ bulùì sà ye mùndí kpedeó wɔ bulu wɔ nyàŋgè nyàŋgè kpaíì díwòò èe ka wɔ̀ wúlú nù dè ye. 25Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kan ve Ŋgàla wɔ kaɤáà dè é ka wòlù gbǐn sɛlɛ̀ nù sa, e díwòò ě nɔɔ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ kulu nù sìɤàì, kɛ́ wɔ̀ nɛ̀ ve wɔ tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ é tɛmùì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ ve e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwò faain kàíì ŋwùnù. 26Wòlù gbǐn tan má wɔ̀ funàì Jisɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì wɔ ŋwɔ́ɛ̀ eu kìi gbɛ̀, kɛní wɔ̀ dè wɔ bulu gbǐlàìnù. Wɔ Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔ́ dè e nɛ̀nù è dè nɔɔ̀ soolo èì nù kɛŋ bi. 27Wɔ̀lɔ́ Tedé Ŋgàla wɔ́ júwàì Ŋgàla sɛ̀lɛ nɛ̀ àa é dè: kuyè wóó nɛ̀ kuyè nyinɔ́ò woi kìi wo mànɔwɔ́ɛ̀ nù. Nɛ̀ mùndí wòlù sì wɔ bului dè kan tàodéè ě jì wɔ̀ nyùmà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\