Jìín 2

1Mì biò nà, jɛ́ nà gbɛ̀ ve taìn nà funàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì, wɔ́ dè kadáà wòlù gbǐn ka wɔ bɛlɛ bì, na gbì wòlii nde tɛdàì yɛ? 2Nà gbàdàì má gban nù nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ jì va, wɔ dè mùwàì mùwàì kàí fɔ́ɔ́n kòo dii kwa dè wɔ̀ faàn nù, nɛ̀ mùndí kómbó nyɔɔ́ɔ̀ jì jújú kàí bulu pɛ́ èì wɔ̀ì dè, 3nàa kìi nɔɔ̀ nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ kɔlɛ̀n ku nà tan wɔ̀, "Àa koai kàíì dè mù ŋwùnù." Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà tan kómbó nyɔɔ́ɔ̀, "Ŋwùnù fèlé nì." Kpedeó nàa tan wɔ̀, "Kodè jùdéè mì kɔyàì." 4Nà nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ kɛní nà dè sɛlɛi nu kului siin selàìnù. 5Mì biò nà, nà tuwà nɔidè wòi wɔ̀lɔ́ eu! Ŋgàla kàlàdí kómbó nyɔɔ́ò faàn wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ nyàŋgà wò Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè ve wo bèè wɔ́ nidí e nu kulu tùíì wòló ku wó jàvàì wɔ̀. 6Kɛ́ nà ka kómbó nyɔɔ́ò bɛlɛ wɔ̀yà. Èì nyàŋgè nyɔɔ́ò dè wó ka nà kamu wo kòàì nà dè wo bɛ̀nì nà sɛlɛ tɛmu kadaíò bò? 7Nyɛlɛ kàí gbàáà wó ka è nà jívàì èì nyàŋgè nyɔɔ́ò dè wó ka e fǔn siin de gbàvàì dè. 8Nà dè ve sɛlɛ kàí nɛ̀, nà nyìnì má Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu kaɤáà wòì, wó sàada è Ŋgàla jàkúìn nù wò nɛ̀, "Jàvà mù bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ mú jàvàì mù bulu." 9Kɛ́ nà tɛdàì má wòlìì ndè kɛní nà sɛlɛ siìn nɛ ya. Kɛní Ŋgàla wɔ kaɤáà nùu wòíì eodè nà dè kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀ò. 10Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kìi ve Ŋgàla wɔ kaɤáì gbǐn eu jìjà kàí wɔ nyùmà kɔlɛ̀n, kɛní wɔ̀ kaɤáì gbǐn nyùmà ya. 11Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlù kɔlɛ́ɔ̀n wɔ́ nɛ̀, "Ka funa nyinɔ wùlɛ̀ mù jèè kpedeó ka fun jiji wùlɛ̀ wɔi jèè." Wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ka java wòlù." Ŋwɔnɔ̀ èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ mùì mù wɔ́ɔ̀ kpedeó mù sɔ̀nɔ́ɔ̀ te, mù java má wòlù kɛní mù Ŋgàla wɔ kaɤáà nyùmà ya. 12Nà dè kùlà nà dè mùndí siyɛ mùnɛ̀ wòló nà sɛlɛ nù sa é dè wo sɛlɛ́ì nu seli jìnù. 13Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ bàlà wòlu jààsɛŋ Ŋgàla dè má wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nu selìnù wɔ̌ wɔ jààsɛŋ bàlà. Kɛ́ wòlu jààsɛŋ bàlà e faàn tì sɛlɛ nu seli eu. 14Mì biò nà, wòlù nɛ̀ wòlù nɛ̀ má wɔ̀ funàì Jisɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì e kùláà kùlà sɛlɛ kàí fɔn wɔ̀ sà ve dɔ̀ɔ̀ nù? Jisɛ̀ wɔ funai dɔɔ towóè gbɛ̀ ve wɔ sɛlɛ nu saì yɛ̀? 15Nà bíò téŋ kpedeó binɔ́ò téŋ jújú èì má wòì dè, jìlɛ bɔ̀ndaì èì wò jɔ̀ɔ̀ dè. 16È dè ve sɛlɛ kàí nà tan má wò, "Na Ŋgàla bibi è dè. Nà tù jújú kàí, nà jì jìlɛ̀ na túdú sì." Ŋwɔnɔ̀ nàì wò wɔ̀lɔ́ nì wó kpáŋàì e ŋwùnù? 17Mù funàì má Jisɛ̀, mù jòwò faáìn èì siya, kɛní mù Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan falaìn dè. 18Wòlù dɛ̀ɛ̀ gbɛ̀ taìn wɔ̀ nɛ̀, "Mù funàì Jisɛ̀. Kɛ́ miníì mà bì jòwò faàìn. Siya mì mù Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ jòwò faàìn èì èì dè. Ŋwɔnɔ̀ mà siya ve mi Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ mi jòwò faáìn nù." 19Àkɛ́, nà funàì nà nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. Dɔ̀ɔ̀ dè kàí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Nyina siíòn bɛ́ɛ́lɛ́ wò funàì wò nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. Ŋwɔnɔ̀ wò ka wɔ̀ ŋwààmù dí tìti. 20Mù nùmú fó. Mù jàvá wó siya è mù Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e jòwò faáìn èì má èì dè è dè sɛlɛ kɔn? 21Nà funàì èì dí nà te gbàáà Ebilayɛɛ̀n wɔ jòwò faain kàí ŋwùnù dè Ŋgàla juwaidí wɔ telembo nyɔ̀ɔ̀? Ebilayɛɛ̀n ŋwunidí Ŋgàla wɔ wòì wɔ̀ saàì wɔ jíɔ̀ Aisè saaɤà bendéè eodè. 22Nà sà ya, Ebilayɛɛ̀n funaidí Ŋgàla wɔ dè mùndí wɔ̀lɔ́ nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tɛmudí è. Ŋwɔnɔ̀ funaíì wɔ́ funaidí è Ŋgàla, wɔ jòwò faáìn èè kwalidí e wúlú. 23Ŋwɔnɔ̀ wòíì Ŋgàla jàkúìn tɛmudí è è kànàìdí eu. Ŋgàla jàkúìn ka tɛmu è nɛ̀, "Ebilayɛɛ̀n funaidí Ŋgàla ŋwɔnɔ̀ wɔ Ŋgàla wɔ funai kɛ́ɛ́lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, Ŋgàla júwaidí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀." Dɔɔ ŋwùnù wò bidí Ebilayɛɛ̀n tan Ŋgàla wɔ̀ bàde kàíɔ̀. 24Nà sà ya, wòlù wɔ kùlà kùláà ka è nɛ̀ Ŋgàla júwàì wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀, èì nɔɔ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ kɔlɛn ŋwùnù dè. 25Yèlé nì nɔɔ̀ è nɛdí bàdè sɛ̀lɛ tù nyɔɔ́ɔ̀ Leyà. Wɔ nɛ̀lɛ kàíì èè nɛdí è nɛ̀ Ŋgàla júwàì wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀. Leyà dùmàdí Jusíò wo ŋwɔváò jàdè faàìn wɔ mà wòì wo tavà sǔdè wo kɔin gbulu wùlɛ̀. 26Jɛ́ nɔɔ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwù èì má wòlu fuyó nù dè wɔ́ ka wòlu kún dè, nyɔìŋ nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e jòwò faáìn èì má èì de, è dè nɔɔ̀ soolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\