Jìín 3

1Mì biò nà, na tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ na dè sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ò. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì è nà nɛ̀ nàí á dè sɛlɛ siyànù Ŋgàla bɛ̀ má nà sɛlɛ́ɛ̀ nu seli, wɔ̌ è sooya nù selàì mùnɛ̀ wòlù wùlɛ́ò. 2Nà gbǐn kpóŋ à ka kòwàì nyùmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Wòlúɔ̀ wɔ̀ì kòwài nyùmàì gbɛ̀ wɔ nu wòíì nù wɔ̀ dè wòlu de folì folì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ mùndí wɔ bulu wɔu jìja kìi kàí fɔ́ɔ́n sɛlɛ́ì gbǐn nù. 3À ka sowóɔ̀ wɔ̀ì dòyò mɛni, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ nyìnì nà wòì. À ka dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn á jàvàì. 4Nà kùlà nɛ̀mu kulu dè è kàn ní eodè dɛ̀ndɛ́ɛ̀. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè gbàà dí tìti nɛ̀ mùndí fìví nù kewu kewu gbààvìì ka e to dè, bìyá biyo kɛ́ɛ́lɛ́ nɔɔ̀ ka e wúlúì nù sìnyà. Ŋwɔnɔ̀ è ka bɛ̀ feé gbǐn e nama nyɔɔ́ɔ̀ jàvá wɔ́ bɛ̀nì è. 5Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ nà wòlu fuyó nà mɛ̀ŋwúì dè. Jɛ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè biyò è ka jòŋgà seli e kàn sɛlɛ nyɔ̀ŋgai. E sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kan nyɔ́lɔ́máì é ka wùlà gbài dí tìti gbàà kinya. 6Mɛ̀ŋwù wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kan. Mɛ̀ŋwù wɔ̀ wɔ̀ dè tàode wɔ̀lɔ́ wɔu jìjà kadáà dè màlùŋ de siìn. È dè nà jɛ́ɛ̀ sún ŋwɔnɔ̀ è ka sɛlɛ siìn dè gbàvàì nà jaindéè gbǐn. Mɛ̀ŋwù ka nù tàode dèéè èì kan mɛni e wolo na lɔ̀ɔn fɔŋwúì tɔide dùmàíì e bɛ̀ e sɛɛnaíì. Ŋwɔnɔ̀ kan wɔ̀lɔ́ ka mànɔwɔ sàáì wolo. 7Wòlù gbɛ̀ nɛ̀mɛ kaamu kaamu dè ŋwúna lɛ tùwàì. Wòó nɛ̀mɛ kaamu kaamui tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì de ŋwúna lɛ̀ì tùwàì ya. E nɛ̀mɛ kamu kamu pɛ́, nyàndáíì pɛ́, sanii pɛ́ nɛ̀ de kòàì lɛ̀ì pɛ́. 8Kɛ́ wòlu sún gbǐn èì mɛ̀ŋwù koàì gbɛ̀. È dè siìn dí tìti ŋwɔnɔ̀ wòlù èì e nu kamùì gbɛ̀. E sɛlɛ̀ wolo nɔɔ̀ mùnɛ̀ gbɛ̀ɛ̀n kalò. 9À ka è jòwàì Tedé Ŋgàla wɔ màmà sa ŋwùnù, a jòwàì mùndí è nà bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ sɔni ŋwùnù, wòló Ŋgàla wɔ́ nyàŋgèdí nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ bulu wɔ nyíínɛ́ɛ̀ nù. 10Wòlù wɔ ŋwɔ́ɛ̀ èe ka sɛlɛ kɔlɛn tɛmu. È nɔɔ̀ à ka jòwàì Ŋgàla wɔi kaaje sa ŋwùnù a jòwàì mùndí è nà bàdéò sɔni ŋwùnù. Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, nàa nɛ̀ sɛlɛ wòló. 11Nímí dɛ̀mù dɛ̀mù nɛ̀ nímí nyɛ̀mù nyɛ̀mù sɔn èì ní wu kɔlɛ́ɛ̀n nu wolòì gbɛ̀. 12Mì bàde Ŋgàla bo nu nyɔɔ́ò, fi ti èì koŋgo faiŋ toì gbɛ̀. Káláŋwɔ̀ní ti èì kɔ̀lɛ gbòló toì gbɛ̀. Kpedeó kìjɔ nímí e kève nímí soolo kùùìn gbɛ̀. 13Wòlu sún dè nà tidí wɔ́ ka sɛlɛ̀ èì ndè sa, wɔ bì mùndí keleɤele dí tìti yɛ̀. E nyɔɔ́ɔ̀ dè wòlù wɔ siya è wɔ kùlà kùláà nù nɛ̀ wɔ bului nu kúláà nù e kanàì dè wɔ keleɤeléè nù. 14Kɛ́ è dè má nà ka yiì eu tɔɔwàì dí tìti nàì mùndí kpada yiì ŋwùnù, nàa seli jòŋgà, nàa tɛmu duulì e kàn sɛlɛ siya ŋgàmáà. 15Keleɤele doo towóì èì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo, è wolo tàode wɔ̀lɔ́ nù. Ŋwɔnɔ̀ èì mùndí Ŋgàla sɛ̀lɛ̀ dè, è kàn nyina siíòn wo kadáà. 16Ŋwɔnɔ̀ feé yiì eu tɔɔwàì sɛ̀lɛ̀ de, nɛ̀ mùndí wòlíì wòì yii sɛlɛ̀ kpada, wòì eu funàì èì va dè. Va kùla siin towò towóì gbǐn ka dè. 17Kɛ́ keleɤeléè é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, e sɛlɛ ku nyɔɔ sepáà dè feleŋge èì dè, è ka wòlù kulu lɔ̀mù nì, e kúlà wɔ̀ nù, e nɛ̀ì wɔ jàvà wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀. È ka è nɛ̀ wòlù wo dè yii jààsɛŋ bàlà dí tìti, e nɛ̀ì wo dè yii kùla kàí kùlàì. Èe ka wòlii nde tɛdàì sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ wòlu gbǐlàì sɛ̀lɛ̀ nyìnì wòlù tidì. 18Wòló wó ka wò wòlù tidì nù nyàŋgè wò wò ka kulu lɔ̀mù gbà, wo kumà telembo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\