Jìín 4

1Kùlún wòló nɛ̀ dan wòló wó dè na tidì fe wò wolo. Èì lɛ soo biíì nù wolo é dè kùlún kɔ̀nù wɔ́ na kulúì nu? 2Nà jàvà nyɔkɔn, ŋwɔnɔ̀ èì nà jɔ̀ɔ̀ dè, dɔɔ ŋwùnù nà ka wòlù java. Nà jàvà lɛ̀ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ kɛ́ nàì e sàai bi, dɔɔ ŋwùnù nà dè dànù na dè kùlún kɔ̀n. Wɔ̀lɔ́ ná jàvà è èì nà jɔ̀ɔ̀ dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nàì Ŋgàla bídè e ŋwùnù. 3Ŋwɔnɔ̀ nà bídè má Ŋgàla lɛ sún gbǐn ŋwùnù, nǎ è sa, dɔɔ nu saáì dè, nà jàvà nɔɔ̀ è nà lɔ̀mà na bulúì kulu, ŋwɔnɔ̀ e sa sòli wúlúì dè nì. 4Nàì sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò dè! Nàì sì ná nɛ̀ wòlù mɛni má wɔ faàn sɛlɛ siíìn nù é dè tàode wɔ̀lɔ́ nù kɛní wɔ̀ wɔ bulùì Ŋgàla wɔ kɔ̀ɔ̀n towo bulu bulu tùwà ya. Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ jàvá wɔ́ kamu tàodéè bàdè, wɔ̀ ka wɔ bulùì Ŋgàla wɔ kɔ̀ɔ̀n towò tùwà. 5Nà sìàì wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jàkúìn tɛmùì è dè nɔɔ̀ sooya? Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Nà bulu bulu nani nyináà Ŋgàla wɔ́ kwalidí wɔ̀ nà jaindè, wɔ lɛ soò bìbìì dè siìn dí tìti." 6Kɛ́ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè wɔ́ ka è nàì nɛ̀, e nu kewu kewu dí tìti e tì nà lɛ soo bì siíìn eu. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla jàkúìn tɛmu mùndí è è nɛ̀, "Ŋgàla ka jòŋga seli nyɔɔ́ò ku sǐn sa, wɔ nɛ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolóè wòló wòì wó kúlàì wo bulùì nù." 7Dɔɔ ŋwùnù nà tù na bulu Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Nà kɔ̀nàì nyina siíòn wo kadáà bò, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ wolo nà bu. 8Nà dàì Ŋgàla wɔ̀ì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ dàì nàì. Na sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò, nà sa sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ́ì nù faàn nà dìnàì na kulúì èì. Na sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò nà sɔlɔ̀ faàìn. Na wòlu gbǐlàì nyɔɔ́ò nà dìnàì na kulúì èì. 9Nà yá jààsɛŋ dè kúlà na sŏ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, nà sìnyà na nyàmáà dè sŏ, nà sìnyà na kulu de tilíì dè jààsɛŋ sɛ̀lɛ̀. 10Nà kúlà na bulùì nù Ŋgàla sǐn ku wɔ̀ gbaya ve nà nù wɔ tùwà nà gbàà. 11Mì biò na, nàa sa nà bàdéò wo nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ siyɛ ve siìn e kàn wɔ̀ bíɔ̀ kpedeó wɔ seli dɔ̀ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ nù kɛní wɔ̀ siyɛ ya siìn e kàn kaɤáà wɔ seli mùndí sɛlɛ nù e kàn kaɤáà. Mù seli má kaɤáà e sɛlɛ̀ nù kɛní mùì naà kaɤáà wòi nyìnì nyɔ̀ɔ̀ dè ye, mù dè naà e sɛlɛ nu seli nyɔ̀ɔ̀. 12Ŋgàla wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ funadí kaɤáà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ bì e jòwàì sɛlɛ nu seli ŋwùnù. Wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ wòlù wɔ sɛlɛ nu sa sɛ̀lɛ̀ nyàŋgèì, wɔ nyàŋgè mùndí wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nu nyùmà sɛ̀lɛ̀. Wòo nà sìàì nà de ná nɛ̀ nà seli sɛlɛ̀ nù e kàn nà bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ yɛ. 13Nà tuwà nɔidè miu, nàí ná ka tan, "Kɔ̀ɔ̀nù kpedeó bòdí à bɛ̀ yá jɛ gbàa dɛ̀ɛ̀ nù feé á nɛ̀ ve tèì kɔlɛ̀n á dùmà tǔn nɛ tɔidè a nyàŋgè lɛkwai dí tìti." 14Nàì wɔ̀lɔ́ sì é fun yá nau bɛ́ɛ́lɛ́ bòdí tòò! Na sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jɛ́ sàndè koéè ka bùlù kùlù tàíɔ̀n tolu má e gbàvàì dè. 15Kɛ́ nà dè má sɛlɛ nu dùmàìnù è ŋwùwà ve na nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwuni má è wɔ tùwà nà lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù bàìŋ, à nɛ̀ ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kpedeó sɛlɛ wɔ̀lɔ́ va." 16Kɛ́ nà ŋgelè nà ka na bulùì gbàà tùwà na dè jòŋga seli. Ŋwɔnɔ̀ jòŋga seli dɔɔ towóè dè sɛlɛ siìn, èì sɛlɛ̀ kàí dè. 17Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sìì sɛlɛ kàí, ŋwɔnɔ̀ e nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ dè wɔ̀ì, wɔ̀ì má è nɛ̀ wɔ̀ sɛlɛ siìn nɛ̀ ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\