Jìín 5

1Nà kìi nɛ̀mu vè nàí ná dè nyàŋgè nyɔɔ́ò nà tuwà nɔidè miu. Nà dè wòlù na dè naà sŏ, na dè jààsɛŋ de kúlà sɛlɛ tààin dí tìtíì ŋwùnù é dè nau fun jìnù. 2Na nyàŋgéè sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ nyɔkɔin tunyɛ nɛ̀ mùndí na jújú kàí sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ tùdúì wó jì è. 3Na kòóè nɛ̀ na kání tunyɛ́ì jòò e sɛlɛ̀ wolo naà mùnɛ̀ jɛ́ kase ka wúlé kamu. Ŋwɔnɔ̀ kase dòò wò wò dè ve na nɛ̀lɛ siíìn ei seele, ŋwɔnɔ̀ è jì ve na jeíì mùnɛ̀ kan. Nà na nyàŋgéì funai nyàŋgè ya tàode wɔ̀lɔ́ nù é dè naà de kala sɛ̀lɛ̀ bu. 4Wòlúò wó dè kanu sanù na kɔdéè dè, nà wo lɛkwaíì eodè gbì ya woya, nà nɛ̀ nǎ wo màyɛ ni. Nà tuwà nɔidè wo sàwo ni wòíì eu! Wòlúò wó dè na gbàlɛ́ì kumànù wo sŏ wòíì è De Kewu Ŋgàláà nɔidè bùlù ya. 5Na tàodéè ná dè e nɛ̀nù tàodéè wɔ̀lɔ́ nù è dè nɔɔ̀ kului nu nɛ saja. Nà na bulùì jɔ̀ndù jɔ̀ndù tùwà ya wúlú seli sànyáà ŋwùnù. 6Nà saó wòlúò wou wòì wòó jídè gbǐn nɛ, na java wò ŋwɔnɔ̀ wòó nà faàn mɛnàì. 7Mì biò nà, nà kálí kulu è sìɤàìnù nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jì jèè. Nà sà ya kùla nɛ̀ nyɔɔ́ɔ̀ ka kulu kálí wɔ sìɤàì wɔ gbàlɛ́ì jàde tuwànù e nyàŋgè bulu kàí fɔ́ɔ́n. Wɔ̀ ka kulu kálí wɔ tuwà níì jàdè. 8Dɔɔ ŋwùnù nà pɛ́ nà yá kulu kálí. Nà nyàŋgè na kulúì de kan nà kálí kulu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ji sànyáà è dàì ya. 9Mì biò nà, nàa sŏàì yii nyɛlɛ nù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ̌ sɛlɛ̀ nù seli e kàn nà. Sɛlɛ nu seli nyɔɔ́ɔ̀ dè ve ji jìnù wɔ̀ wɔ bulùì nyàŋgè nɛ̀ ya wɔ̀ jì. 10Mì biò nà, nà kùlà nɛ̀mu kulu dè è kàn Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wó bidí kèlì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó bidí wo siin kamàì wò kálidí kulu. 11À sì è naà à nɛ̀ wo kulu de tili tilìì dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó dedí mànɔwɔ sanù wòì dí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bu wolo. Nà dí sɛlɛ̀ èì nyìnì ya e kàn jɛ́ Joò kálidí kulu. Ŋwɔnɔ̀ nà sì è e wúlú kwalaíì jɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kanaidí Joò wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn dè sɔìn sɔìn wɔ tù è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ nà sì jɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ka wòlu jààsɛŋ bàlà, wɔ nɛ̀ wòlìì sɛlɛ kàí. 12Mì biò nà, sɛlɛ̀ gbǐn nù na jì kɔ̀lì nà dè má bala júwànù. Nàa bìlì jìjàìndéè eu, nàa bìlì tàode eu kpedeó na kève lɛ sún gbǐn eu bìlì. Nà tan nɔɔ̀, "Òòyi." nà ŋwuni má è. Nà nɛ̀ nɔɔ̀, "Kpede." è dè má nàì ŋwuni. Nà nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ̌ sɛlɛ̀ nù seli e kàn nà. 13Na sún nà dè sɛlɛ kewu kewu nù. È ŋwùwà ve wɔ sɔ̀ Ŋgàla. Wòlù sún dè na tidì wɔ kulu de tili tilìì dè nì. È ŋwùwà ve wɔ́ fa Ŋgàla wɔi kaaje saàì doyoi. 14Wòlu sún dè na tidì wɔ dè kèdè yɛ̀? È ŋwùwà ve wɔ jíví Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wúlú nyɔɔ́ò wo sɔ̀ Ŋgàla wɔu jìjà, wo kwali wɔ̀ wúlú kponu Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 15Wò funà má Jisɛ̀ wɔu faàn Ŋgàla sɔ wòi wɔ̀lɔ́ bawo ve kèdè wòlúɔ̀. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ve è kèdè wòlúɔ̀ bì jainù ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ te ve wɔ sɛlɛ siìn gbǐn nu tǔn dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ dí è nɛ̀ ya. 16Dɔɔ ŋwùnù nà kaja na sɛlɛ siíìn yiì sǐn ku, nà sɔ̀ Ŋgàla yii ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na bawo. Telembo nyɔ̀ɔ̀ wɔ Ŋgàla sɔ wòíì de kewu kewùì dè dí tìti. 17Ìlaijà dedí nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ á dè. Wɔ̀ sɔ̀dí Ŋgàla bulu kàí fɔ́ɔ́n wɔ̀lɔ́ ní gbǐn e jàvà. Ŋwɔnɔ̀ è nɛdí tèì taàn tikpɛ ní gbǐn èì dí jàvà. 18Dɔ̀ɔ̀ wɔi jèdè wɔ́ sɔ̀dí Ŋgàla mùndí níì é jàvàdí gbàlɛ́ì gbǐn nyàŋgè e to kwai. 19Mì biò nà, na sún gbǐn kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ wolo má ŋgàma sɛlɛ siyáà bu, wɔ̀ bàdéè dɛ̀ɛ̀ nɛ̀ì wɔ jì jèè, 20wòi wɔ̀lɔ́ díwòò sìɤàì na wúlú nù: Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve è sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ wolo sɛlɛ siìn nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì, wɔ ŋwànì ŋgàma sɛlɛ̀ siyáà bu, kɛní wɔ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ nyináà falan jɔ̀ɔ̀ sa ya. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má e nyɔɔ́ɔ̀ nyìnì ve sɛlɛ siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù tǔn te sɛ̀lɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\