Jɔ̀ɔ́n 1

1Ŋgàla wɔ kìyá tàodéè nyàŋgè, Wòíɔ̀ dedí e dí. Wɔ̀ dedí Ŋgàla wɔi fandɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ŋgàla. 2É wolòì tàodéè tɔide dùmàíì bulu bulúì Wòíɔ̀ dedí Ŋgàla wɔi fandɛ̀. 3Wɔ̀ faàìn nù Ŋgàla nyàŋgèdí lɛ́ì gbǐn. Lɛ̀ gbǐn èì e dí dè mú nɛ̀ Ŋgàla nyàŋgèdí è wɔ̀ sǐn jèè. 4Wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè ŋwɔnɔ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ èè nyìnìdí dí de mɔ̀lì mɔ̀líì wòlíì gbǐn bò. 5Dí de mɔ̀li mɔ̀líɔ̀ kɛn dí kpindíɔ̀ dè ŋwɔnɔ̀ kpindíɔ̀ wɔ̀ì dí de mɔ̀lì mɔ̀líɔ̀ de kɛin gbɛ̀ ye. 6Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla tiyadí wɔ tedíɔ̀ wó bidí wɔ tan Jɔ̀ɔ́n. 7Wɔ̀ jidí wɔ̀ dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líɔ̀ wɔ seele dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ seele wòíì saala nù wòlíì gbǐn funàì Jisɛ̀. 8Èì dí jiji wɔ̀lɔ́ bulúì dè wɔ́ jì dí de mɔ̀li mɔ̀líɔ̀ dè, wɔ̀ jidí wɔ̀ kèlì e sɛlɛ̀. 9Dí de mɔ̀li mɔ̀li bulu bulúɔ̀ é dedí tàodéè nu jìnù èè ka wòlu fuyó gbǐn dí de mɔ̀li mɔ̀li nì. 10Wòíɔ̀ dedí naà tàodéè nù, ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Ŋgàla nyàŋgèdí tàodéè nu lɛ́ì gbǐn wɔ̀ faàìn nù, tàodéè nu nyɔɔ́ò wòì dí wɔ dè wolu sì. 11Wɔ̀ jidí wɔ bulu wɔ tàvíì nù, kɛ́ wɔ tàvíì nu nyɔɔ́ò wòì dí wɔ̀ jàdè faàìn dùmà. 12Kɛ́ téŋ dùmàdí wɔ̀ jàdè faàìn wo funàì wɔ̀. Wɔ̀ nidí wòlu dòò de kewu wò dè Ŋgàla wɔ wóó. 13Wo Ŋgàla wɔ wóó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì dí nɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wó ka wòlù kɔ̀mà tàodè wɔ̀lɔ́ nù. Ŋwɔnɔ̀ èì mùndí wòlu fuyó nyàŋgè sɛlɛ dè, kɛ́ wo Ŋgàla wɔ wóó dè sɛlɛ́ɛ̀ wolo Ŋgàla wɔ bulúì jɔ̀ɔ̀. 14Wòíɔ̀ sììn dí dè wòlu fuyó wɔ jì tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ ko nà tidì. Nà bulúì à sàdí wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì. Èè dedí bɛlɛ biíì Tedé Ŋgàla wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ́ nidí è wɔ Jííjìì kɔlɛ́ɔ̀n ku. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla kwalidí wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ wɔ ŋgàmáà wɔ̀ jaindè. 15Jɔ̀ɔ́n kèlìdí sɛlɛ̀ e kàn wɔ̀. Wɔ̀ tɛmaidí è jìjà wɔ̀ nɛ̀, "Àa jijíɔ̀ dè má deó sɛlɛ tɛmùnù e kàn wɔ̀, èé má sedí è nà mà nɛ̀, 'Nà tàode tolù tolúì nù, mà dè wɔi ku, kɛ́ wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì miu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dedí e dí wo kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ mì kɔ̀mà.' " 16Wɔ sɛlɛ kàí soolo dí tìti gbàáà é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, nà gbǐn à e sunumà wolo ya, ŋwɔnɔ̀ è dè nɔɔ̀ nà bo jìnù kéléŋ wɔ̀lɔ́ wolo má è nù wɔ̀lɔ́ bulu è nù. 17Ŋgàla tìyàdí kaɤáà Mosè wɔ̀ faàìn nù, kɛ́ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ ŋgàmáà jidí Jisɛ̀ Kolàì faàìn nù. 18Wòlù èì nɛ̀ Ŋgàla wɔu sǐn gbǐlà gbǐn tàodè. Ŋgàla wɔ Jí kɔlɛ́ɔ̀n, wɔ́ dè Tedé Ŋgàla wɔi fandɛ̀, wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ siyaó nà Ŋgàla. 19A seele wòíì dè Jɔ̀ɔ́n nidí è, èé Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò wó dedí Jèlusàlɛ̀ŋ wò tiyadí saaɤa sa nyɔɔ́ò nɛ̀ Livai kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò jòò wò bídè wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòo mù dè yɛ?" 20Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ì dí wo wòì de sìnyà sòlì, kɛ́ wɔ̀ sedí wò ŋgàmáà wɔ̀ nɛ̀, "Èì mì dè má jì Wòlúɔ̀ dè Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn." 21Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòo naà mu, mù dè yɛ̀? Mù mù dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Ìlaijà nì?" Jɔ̀ɔ́n sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Màì wɔ̀ dè." Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ mùndí wò nɛ̀, "Mù mù dè kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla nɛdí wɔ̀ dè wɔ tiya jìnù?" Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Kpede." 22Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí Jɔ̀ɔ́n, "Siya nà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ mú dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à dè wòlù à kpelàì má jèdè, a siya mù dè wòlù wòló wó tiyàì nà. Mù nɛ̀ naà de vɛ e kàn mù dè wòlu dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ yɛ?" 23Jɔ̀ɔ́n sìnyàdí wo wòì dè, kɛ́ wɔ̀ kɔin dí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà wɔ wòíì nù dɔ̀ɔ̀ sàadadí è wɔ̀ nɛ̀, "Mì mà dè kèlìnù sijɛ́ɛ̀ nù. Nà folì na Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ gbulúì dè wɔ́ dè e kɔ̀in jìnù!" 24Wòlu wòló Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò tiyadí wò, 25wò bídedí Jɔ̀ɔ́n wò nɛ̀, "Mù nɛ̀ mùì Wòlúɔ̀ de Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, mùì Ìlaijà dè nɛ̀ mùndí mùì kèlì nyɔɔ́ɔ̀ dè Ŋgàla nɛdí wɔ̀ tiya ve wɔ̀, kɛ́ de ŋwùnù naà mù dè wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwalìnù?" 26Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè nímí wòlíì wúlú kwalìnù, kɛ́ wòlù dɛ̀ɛ̀ dè na tidì nàì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ sì. 27Màì dè ŋwùwà bɛ́ɛ́lɛ́ má kpɛlin wɔ kɔyai nde jàkúìn jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má dè wɔi ku nà tàodè tolu tolúì nù." 28Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn nɛdí Bɛteni jɛ̌ɛ̀ nù, Jɔdin níì mɛ̀yà feé Jɔ̀ɔ́n dedí wɔ wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali jòwóè jòwònù. 29Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù Jɔ̀ɔ́n sàdí Jisɛ̀ wɔ dè wɔ bo jì. Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n tan dí, "Àa Ŋgàla Wɔ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ dè jìnù. Wɔ̀ wɔ̀ ka tàodéè nù nyɔɔ́ò wòì sɛlɛ̀ siìn sa. 30Wɔ sɛlɛ tɛmùnù mà deó, má deó e tɛmùnù mà nɛ̀, 'Jijì dɛ̀ɛ̀ dè jìnù mii jèè, wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì miu èì de soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dedí e dí wo kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ mì kɔ̀mà.' 31Mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ màó wɔ̀ sì. Dɔɔ ŋwùnù mà jió mà dè nímí wòlíì wúlú kwali dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve jàkì wolo wɔ eodè Esulɛ nyɔɔ́ò gbǐn sǐn ku." 32Jɔ̀ɔ́n tɛmudí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Mà sàó Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ kúlò wɔu mùnɛ̀ póò wɔ sìɤàì va. 33Mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ màó wɔ̀ sì, kɛ́ Ŋgàla wɔ́ tiyàì mì mà dè wòlíì wúlú nímí kwali wɔ̀ seó è mì wɔ̀ nɛ̀, 'Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ mú sà ve Ŋgàla Wɔi Nyináà kúlò wɔu wɔ sìɤàì va, wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka Ŋgàla Wɔi Nyináà wòlíì jaindè kwali.' 34Màó è sà ya. Ŋwɔnɔ̀ mà dè e na senù wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀." 35Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù Jɔ̀ɔ́n nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn wò dedí mùndí ŋwúnùnù, 36wɔ̀ sàdí Jisɛ̀ wɔ dè tì. Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n tɛmudí è mù dí wɔ̀ nɛ̀, "Àa Ŋgàla Wɔ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ dè!" 37Èé Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì sɔ́òn nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, wò ŋwànìdí Jisɛ̀ bu. 38Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sììn dí dè wɔ sà wò, wo dè wɔ̀ bu. Edèè wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De e de kìinù nà dè yɛ?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Labàì, kunúì fɔn mù dè yɛ?" (Labai wòíì nu saáì dè, "Sɛlɛ Siya Nyɔ̀ɔ̀".) 39Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà jì nà sà fe má dè." (Kùlɔ́ɔ̀ kàdí naà dè foyàì kíínɛ́í). Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wo jòò wò bɛdí wo sà bóè wɔ́ dedí è nù. Wò sìɤàìdí naà va e sìɤàìnù kùlɔ́ɔ̀ bɛ̀. 40Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì sɔ́òn wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, wo ŋwànì Jisɛ̀ bu kɔlɛ́ɔ̀n wɔ̀ wɔ̀ dedí Saimɔ̀ Pitɛ̀ wɔ̀ bíɔ̀ Andùlù. 41Sɛlɛ ku nyɔɔ sepáà Andùlù nɛdí è, èè dè wɔ̀ kìidí wɔ̀ bíɔ̀, Saimɔ̀ dè wɔ se wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "À Wòlúɔ̀ sà ya Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn." (E kulii wòíì dè "Kolàì".) 42Edèè Andùlù júwadí Saimɔ̀ wɔ bɛ̀nì wɔ̀ Jisɛ̀ bò. Jisɛ̀ kìidí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù mù dè Jɔ̀ɔ́n wɔ jíɔ̀ mù nyɛlɛ́ɛ̀ dè Saimɔ̀. Kɛ́ mù nyɛlɛ́ɛ̀ dè ve Siifà." (Ŋwɔnɔ̀ Siifa nyɛlɛ́ɛ̀ nu saáì dè Pitɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ e nù saáì dè "túúlé".) 43Dɔ̀ɔ̀ wɔi jède sànyáà nù Jisɛ̀ nyàŋgèdí è wɔ kulúì nù wɔ̀ bɛ̀ Kalalii kagbóè nù. Wɔ̀ sàdí Felè wɔ se è dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jì mù ŋwànì mì bu!" 44(Felè dedí Bɛ̀saida jɛ́ nù jí, ŋwɔnɔ̀ jɛ dɔ̀ɔ̀ nù nɔɔ̀ Andùlù nɛ̀ wɔ̀ bi Pitɛ̀ sɔn wò wolodí.) 45Felè kìidí Nàtanìyà dè wɔ se è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Mosè wɔ́ kwalidí wɔ sɛlɛ̀ kaɤa jàkúìn nù nɛ̀ mùndí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wó sàadadí wɔ sɛlɛ̀ Ŋgàla jàkùn e nù, à wɔ̀ sà ya. Wɔ̀ wɔ̀ dè Josɛ̀ wɔ jííjíɔ̀, Jisɛ̀, wɔ́ dè Nasɔlɛ jɛ̌ɛ̀ nu jíɔ̀." 46Dɔ̀ɔ̀ Nàtanìyà bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ kàí gbǐn gbɛ̀ Nasɔlɛ jɛ̌ɛ̀ nu wolòì yɛ̀?" Felè sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jì mù bulu mù sà è nù ŋgàmáà." 47Èé Jisɛ̀ wɔ́ sàdí Nàtanìyà jìnù wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè Esulɛ tàvíì nu jí bulu, ŋwɔnɔ̀ feleŋge sún gbǐn èì wɔ̀ì dè!" 48Dɔ̀ɔ̀ Nàtanìyà bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ mù nɛ̀ mú sìì mì yɛ?" Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀ "Mú deo fe tíì jàdè, mà sao mù Felè kìyá mù jíví." 49Nàtanìyà sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mù mù dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀, Esulɛ nyɔɔ́ò kadáà!" 50Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Èé má nɛ̀ mà sao mù fi tíì jàdè dɔɔ ŋwùnù nɔɔ̀ mù funàì mì nì? Mù ŋgelè mù dè sɛlɛ nyɔ̀ŋgai téŋ dí sa jìnù è tì wɔ̀lɔ́ eu." 51Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛdí mùndí, "Ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà, Mù dè Ŋgàlaò jɛ sa jìnù è kali, Ŋgàla wɔ tedíò dè kúlò Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ bò wo dè gbài jèè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\