Jɔ̀ɔ́n 10

1Edèè Jisɛ̀ mɛnaidí wòlúò kpa wɔ̀lɔ́. Wɔ̀ tan dí wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka nɛ̀ wɔ̀ kúlùn bɛya bɛyáò kpakíì nù wɔ̀ì e ŋwɔ́ɛ̀ nù kɔ̀ìn, kɛ́ wɔ̀ ŋgelè wɔ kɔ̀ìn gbulu wùlɛ̀ wɔ bùlù è nù, wɔ̀ dè jílè nyɔ̀ɔ̀. 2Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka bɛya bɛyáò kpakíì ŋwɔ́ɛ̀ nù kɔ̀ìn wɔ kúlùn, wɔ̀ wɔ̀ dè bɛya bɛyai ei kìi nyɔɔ́ɔ̀. 3Kpaki ŋwɔi kìi nyɔɔ́ɔ̀ ka kpakíì kali wɔ ŋwùnù. Bɛya bɛyáò ka wɔ jíví wòíì eu jì wɔ̀ dè má wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn nyɛlɛ jívàìnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka wò kúndéè tɔlà. 4Wɔ̀ kàmá wo gbǐn tɔla, wɔ̀ ka woi ku kɔ̀ìn wɔ dè bɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wo gbǐn wò ka wɔ̀ bu ŋwànì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò sì wɔ wòíì nù. 5Wòo ka namu nyɔ̀ɔ̀ bu ŋwànì. Wòlu dɔɔ towóè jíví má wò, wò tava ve sǔdè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì wɔ wòíì nù sì." 6Jisɛ̀ mɛnaidí wòlúò kpa wɔ̀lɔ́ kɛ́ wòì dí e nu saáì sì. 7Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wòlíì mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, mì mà dè bɛya bɛyáò wo kpaki ŋwɔ́ɛ̀. 8Wòlu wòló gbǐn wó jió mii ku wò dè jílè nyɔ̀ɔ̀ò, ŋwɔnɔ̀ bɛya bɛyáò wòó bulu pɛ́ wo wòì nyìnì. 9Mì mà dè kpaki ŋwɔ́ɛ̀. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka kpakíì nù kúlùn mì faàìn nù wɔ̀ wolo ve sɛlɛ̀ nù, wɔ kúlùn ve wɔ tolu ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sà ve jìlɛ̀ e jì ŋwùnù. 10Kɛ́ jíle nyɔɔ́ɔ̀ ka nɔɔ̀ jì wɔ̀ jílè bɛya bɛyáò, wɔ̀ java wò wɔ̀ nyùmà wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Kɛ́ mà ja dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo sà lɔ̀ɔn fɔŋwúì wúlú ŋwùnàì ŋwùnai. 11"Mì mà dè bɛya bɛyai kìi nyɔɔ kàíɔ̀. Bɛya bɛyai kìi nyɔɔ kàíɔ̀ wɔ nyàŋge nɛnɛ̀ è dè wɔ̀ falan bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ bɛya bɛyáò ŋwùnù. 12Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì bɛya bɛyai kìi nyɔɔ bulu bulu dè nɛ̀ mùndí èì wɔ̀ dè wɔ́ jì wo nu sɛlɛ̀ bì kɛ́ wɔ dè nɔɔ̀ jòwònù màyɛ ŋwùnù wɔ̀ sà má gbǐɔ̀ jì bɛya bɛyáò kamu ŋwùnù wɔ̀ ka sǔdè tavà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ kpada nɔɔ̀ wɔ màyɛ́ɛ̀ ŋwùnù kɛ́ wɔ̀ì kpada bɛya bɛyáò ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má gbǐɔ̀ ka bɛya bɛyáò nù bùlàì wɔ gbàvàì wò dè. 14Mì mà dè bɛya bɛyai kìi nyɔɔ kàíɔ̀. Mà sì miníò ŋwɔnɔ̀ miníò sì mì. 15Nyɔìŋ nɔɔ̀ Téɔ̀ sì mì mì pɛ́ ma sì Téɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ mà ka mi lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu sa mi bɛya bɛyáò ŋwùnù. 16Mi bɛya bɛyáò téŋ dè e dí wòì gbòowo wɔ̀lɔ́ sún dè. Mà yá wòló pɛ́ nyìnì kpakíì nù. Wò nyìnì ve mi wòì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má bɛya bɛyáò gbǐn dè ve naà gbòowo kɔlɛ̀n, woi kìi nyɔɔ́ɔ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. 17"Téɔ̀ jàvà mì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, è dè mi kului sɛ̀lɛ̀ mà sa mi lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu wɔ̀lɔ́ mà jì è sà jèè mùndí. 18De kewu èì wòlù gbǐn jɔ̀ɔ̀ dè mi lɔ̀ɔn fɔŋwúì júwa ŋwùnù. E nu kulu sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ fun mi bulu mi kulúì nù. De kewu dè mì jɔ̀ɔ̀ mi lɔ̀ɔn fɔŋwúì nu kulu sa ŋwùnù, de kewu dè mì jɔ̀ɔ̀ mùndí ma júwà è jèè. Téɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ nɛó mà nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́." 19Wòi wòló nyìnìdí mɛndɛ Jusíò tidì, wo tèì nù. 20Wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò dedí e tɛmùnù wò nɛ̀, "Nyina siìn dè nì é númàì wɔ̀. De ŋwùnù nà dè nɔide tuwànù wòlu dɔɔ towóè wɔu?" 21Kɛ́ téŋ dedí e tɛmùnù wò nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ gbǐn nyina siìn dè wɔ̀ jèdè wɔ̀ì siyɛ̀ì gbɛ̀ yèlé! Wòlu wɔ̀lɔ́ nyina siìn dè wɔ̀ jèdè wɔ̀ gbɛ̀ sǐn fulú nyɔɔ bawòì yɛ̀?" 22È dedí naà sɛŋwù gbàa jì tòò. Ŋwɔnɔ̀ Jusíò dedí naà wo Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e Konda Sa Gbǐdíì nɛ̀nù Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù. 23Jisɛ̀ dedí de namunù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè dídɛ̀ɛ̀ e dí nyɛlɛ́ɛ̀ dè Sɔlɔmɔ Piyasáà. 24Edèè Jusíò gbanaidí èì wɔi fandɛ̀. Wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Kùlúì fɔn dòdo à nɛ̀ ve è mù bu, mu kìyá nà ŋgàmáà se e kàn mù? Se nà ŋgàmáà bulu bulúì, àkɛ́, mù mù dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn nì?" 25Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Màó è nà se ya, kɛ́ nà nɛ̀ nǎ mì funàì ŋwɔnɔ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛi wòló má dè e nɛ̀nù mì Téɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù èè dè mi seeléè. 26Kɛ́ nàì mì funàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nàì mi bɛya bɛyáò sún dè. 27Mi bɛya bɛyáò ka mi wòì nyìnì ŋwɔnɔ̀ mà sì wò, wò ka mì bu ŋwànì. 28Ŋwɔnɔ̀ mà ka wò wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nì. Ŋwɔnɔ̀ wŏ falan ye. Wòlù gbǐn èì wo mi jɔ̀ɔ saì gbɛ̀. 29Mì Téɔ̀ wɔ́ tùì wò mì jɔ̀ɔ̀, wɔ faain nu kewu tì wòlù gbǐn eu. Wòlù èì wo mì Téɔ̀ jɔ̀ɔ saì gbɛ̀. 30À mì Téɔ̀ sɔn à dè nɔɔ̀ wòlù kɔlɛ̀n." 31Edèè Jusíò jívidí túúlíì dè mùndí wò tavà è Jisɛ̀. 32Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàó mì sà ya ma dè kului sǔlà sɛ̀lɛ kàí tɛ̀gbɛ̀lɛ nɛ̀, ŋwɔnɔ̀ Téɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ nìì mì de kewu, sɛlɛ doo gbǐn nɛ ŋwùnù. Sɛlɛ dòò gbǐn má nɛ̀ è fɔn kwá ŋwùnù nà jàvá ná java mi?" 33Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí wɔ̀, "Àì nɛ̀ à tavà mù túúlíì sɛlɛ kàí ŋwùnù mùó è nɛ̀ ya. Kɛ́ mù dè Ŋgàla wɔ eode selìnù. Mù dè wòlu fuyó, mu dè mù bului Ŋgàla jívàì?" 34Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ì è tɛmu na kaɤa jàkúìn nù wɔ́ jì nɛ̀, 'Mà nɛ̀, nà dè ŋgàlai yɛ̀'? 35Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è nɛ̀ wòló Ŋgàla tiyadí wɔ wòíì wo bò wò dè ŋgàlai. Ŋwɔnɔ̀ à sì è wòlù èì tan kídí bì Ŋgàla jàkúìn dè duulì. 36Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nií, mìí Téɔ̀ wɔ́ kàlàdí mì faàn wɔ tiya mì tàode wɔ̀lɔ́ nù, mà tan má mà dè Ŋgàla wɔ Jí, nà kamu ve mì nà nɛ̀ mà Ŋgàla wɔ eodè seli ya? 37È dè má sɛlɛ wòló má dè e nɛ̀nù èì mì Téɔ̀ dè wɔ́ jì nɛ̀ mà nɛ̀ è na funàì mì. 38Kɛ́ è dè má nɔɔ̀ èè dè nì, nàì má bɛ́ɛ́lɛ́ mi bulúì funàì, nà funàì wɔ̀lɔ́ má dè e nɛ̀nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na sì è, na sà mùndí èì ndè wɔ̀lɔ́ à mì Téɔ̀ sɔn a dè nù kɔlɛ̀n." 39Dɔ̀ɔ̀ Jusíò nɛdí mùndí wò kamu wɔ̀, kɛ́ wɔ̀ kɔ̀ìn dí wò faàn jàdè wɔ bɛ̀. 40Edèè Jisɛ̀ bɛdí Jɔdin ní gbàáà mɛ̀yà, feé Jɔ̀ɔ́n dùmàdí wòlíì wúlú Ŋgàla nímí kwali tɔidè. 41Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà jidí wɔ bò. Wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Jɔ̀ɔ́n wɔ bulúì wɔ̀ì dí kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀, kɛ́ sɛlɛ́ì gbǐn wɔ́ tɛmudí è e kàn jiji wɔ̀lɔ́ è dè ŋgàma." 42Wòlúò wó dedí va wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò funaidí wɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\