Jɔ̀ɔ́n 11

1Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Lasɔ̀lɛ̀. Wɔ̀ dedí Bɛteni jɛ̌ɛ̀ nu konù. Wɔ̀ dedí kèdènù. Mèèlé nɛ̀ wɔ̀ binɔ́ɔ̀ Màtá sɔn wo koàì jɛ̌ɛ̀ dedí jɛ wɔ̀lɔ́. 2(Mèèlé wɔ̀lɔ́ wɔ̀ wɔ̀ kwalidí ti nímí ŋwàli kàí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kɔyaíì èì, wɔ júwà wɔ wúlú dùì wɔ sɛn dɔɔ kɔyaíì èì. Mèèlé wɔ̀ bíɔ̀ Lasɔ̀lɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí kèdéè nù.) 3Binɔ̀ì sɔ́òn tiyadí tedí Jisɛ̀ wɔ bò wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mù bàde kàíɔ̀ dè kèdènù." 4Jisɛ̀ wɔ́ nyìnìdí tedíì èì, wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Lasɔ̀lɛ̀ wɔ kède wɔ̀lɔ́ èì wɔ falan kèdè dè, kɛ́ e wúlúì bulu bulúì dè Ŋgàla siya è wòlíì jɛ́ wɔ faàìn kewùì nù nɛ̀ mùndí è nyìnì ve fǔn bi gbàà Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ bò." 5Jisɛ̀ jàvàdí Mèèlé nɛ̀ wɔ̀ binɔ̀ Màtá e kanàì dè wò bi Lasɔ̀lɛ̀ dí tìti. 6Kɛ́ wɔ́ nyìnìdí tedíì èì e kàn Lasɔ̀lɛ̀ wɔ kèdè sɛ̀lɛ́ɛ̀, feé wɔ́ dedí, wɔ̀ kodí dè va kùlùì sɔn tì. 7Edèè wɔ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà dɔdè vɛ à nà bɛ̀ jèè Jùdiyɛ kagbóè nù." 8Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, á deó va dúwàì sɔ́ɛ̀n nù nɔɔ̀, èé Jusíò nɛó wò yá mù java, jɛ́ naà mù gbɛ̀ ve e nu dùmàì à kpolu dè va?" 9Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Èé nà sì è sànyà kɔlɛ́ɔ̀n nù kùlɔ́ɔ̀ ka ŋwàlànù aavàì kowaa kwai sɔn jàdè? Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka dè namu kwàndà wɔ̀ɔ ka bà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ ka tàode wɔ̀lɔ́ e dí dè mɔ̀lì mɔ̀líì sanù dè. 10Kɛ́ wɔ̀ namu má tɔɔlù, wɔ̀ bà ve èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dí de mɔ̀lì mɔ̀líì èì wɔ̀ jaindè dè." 11Èé Jisɛ̀ wɔ́ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́, wɔ̀ tudaidí wɔ wòíì eu mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Nà bàde kàíɔ̀ Lasɔ̀lɛ̀ wɔ̀ naà ŋwuni sǐn gbàà nù bùlù ya, kɛ́ mà dè bɛ̀nù mà júwà wɔ̀ dè." 12Edèè wɔ jède nyɔɔ́ò tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, è dè má wɔ̀ dè nɔɔ̀ ŋwunìnù, wɔ̀ bawo ve." 13Lasɔ̀lɛ̀ wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tɛmùnù Jisɛ̀ dedí, kɛ́ wò sìàìdí wɔ̀ dè ŋwuni sǐn yèlé soolo sɛ̀lɛ tɛmùnù. 14Dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ sedí è wò kalàìŋ wɔ̀ nɛ̀, "Lasɔ̀lɛ̀ wɔ̀ falan ya, 15kɛ́ na sɛlɛ ŋwùnù, è dè kàí màì va dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve e kava nà nù mi funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Nà dɔdè vɛ à bɛ̀ feé wɔ́ dè." 16Tamɔ̀ (wó bidí wɔ tan sìnɛ̀wóɔ̀) sedí è wɔ̀ bàde Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà gbǐn à nà gbì nà Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì à bɛ̀, wò dè má wɔ javanù wo java nà gbǐn!" 17Èé Jisɛ̀ wó tilidí jɛ, wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀ wó kìimadí Lasɔ̀lɛ̀ è naà kùlùì nyìyɛ̀ bɛ̀nì ya. 18É wolòì Bɛteni jɛ̌ɛ̀ nù e bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ èì bɛ́ɛ́lɛ́ aavà kɔlɛ̀n nù tili. 19Jùdiyɛ kagbóè nu nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ kàdí jì Mèèlé nɛ̀ wɔ̀ binɔ̀ Màtá woi kídí nɛ̀ ŋwùnù e kàn wò bíɔ̀ wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ é bùlàìdí wou. 20Èé Màtá wɔ́ nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ ji fǔìn èì, wɔ̀ bɛ̀àìdí wɔ̀ gbulu. Kɛ́ wɔ̀ binɔ̀ Mèèlé tedí bóè nù. 21Màtá wɔ́ sàdí Jisɛ̀ wɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, èe deo má mù dè ve mì bíɔ̀ wɔ̀ɔ jio falan! 22Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè nyɔìŋ mà sì è wɔ̀lɔ́ gbǐn mú bídè ve Ŋgàla wɔ̀ nɛ̀ è mùì, wɔ̀ nɛ̀ ve è." 23Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù bíɔ̀ dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀." 24Dɔ̀ɔ̀ Màtá tan dí wɔ̀, "Mì ŋgelè mà sì è mà nɛ̀ sànya jèèkaláà nù wòlíì gbǐn wó dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nù wɔ̀ dɔ̀ ve dè wɔ̀ pɛ́." 25Kɛ́ Jisɛ̀ sedí è Màtá wɔ̀ nɛ̀, "Mì mà dè de dɔɔ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀, ma dè mùndí lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ funàì ve mì jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ dè falan jìnù wɔ̀ sà ve lɔ̀ɔn fɔŋwù. 26Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛ̀ ve wɔ tàodéè mi funàì eu jìjà, wɔ̌ falan. Mù funàì mi wòi wɔ̀lɔ́ yɛ̀?" 27Màtá sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mà funàì mà nɛ̀ mù mù dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀, Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, wó nɛdí wɔ̀ dè tàode wɔ̀lɔ́ nu ji jìnù." 28Èé Màtá kàdí wɔ̀lɔ́ tɛmu, wɔ̀ kpelaidí jèdè. Wɔ̀ jívidí wɔ̀ binɔ̀ Mèèlé wɔ gbǐlà wúlú dè wɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ ja, wɔ̀ dè mù ŋwùnù bídènù." 29Èé Mèèlé wɔ́ nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì wɔ̀ dɔaidí dè simɛ̀ wɔ bɛ̀àì Jisɛ̀ gbulu. 30(Dɔ̀ɔ̀ nù Jisɛ̀ wɔ̀ì nɛdí jɛ̌ɛ̀ nù gbài. Wɔ̀ dedí nɔɔ̀ feé Màtá tedí wɔ̀.) 31Jusíò wó dedí bóè nù Mèèlé wɔi kídí nɛ ŋwùnù, wó sàdí wɔ̀ wɔ tɔlàì simɛ̀ wò ŋwànìdí wɔ̀ bu. Wò sìàìdí wɔ̀ dè kwiíì eodè bɛ̀nù sŏ ŋwùnù. 32Dɔ̀ɔ̀ Mèèlé tilidí feé Jisɛ̀ wɔ́ dedí. Èé wɔ́ kàdí Jisɛ̀ wɔu sǐn gbǐlà feyàà wɔ̀ bɛdí wɔ bùlù wɔ̀ kɔyàì. Edèè wɔ̀ tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, èe deo má mù dè vè mì bíɔ̀ wɔ̀ jio falan!" 33Èé Jisɛ̀ sàdí Mèèlé wɔ dè sŏ e kanàì dè Jusíò nɛ̀ wɔ jòò wó jidí, wɔ kulúì dúlodí dè dí tìti. 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Fe nà kìimaó wɔ̀?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, jì fèlé mù sà e dí." 35Jisɛ̀ sŏdí. 36Wòlíì wó sàdí wɔ̀lɔ́ dí wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Wɔ̀ jàvà wɔ̀ fó!" 37Wo téŋ tɛmudí è wò nɛ̀, "Èé wɔ̀ bawoó jijíɔ̀ wɔ́ kɔ̀màdí wɔ̀ wɔ sǐìn fulú fulú, nà funàì wɔ̀ó e nɛ̀ì gbɛ̀ Lasɔ̀lɛ̀ wolo falaìn yɛ?" 38Jisɛ̀ wɔ kulúì dúlodí dè dí tìti mùndí wɔ́ tilidí kwiíì eodè, é dedí kpala wúì nù, kpala finyáà dè ei ku ŋwúnùnù. 39Jisɛ̀ sedí è wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Nà sa kpala finyáà kwiíì ŋwɔu." Wòlu kúɔ̀n wɔ̀ binɔ́ɔ̀ Màtá tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wɔ ŋwàlíì dè naà jìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wó kìimaó wɔ̀ è kùlùì nyìyɛ̀ nɛ̀ ya!" 40Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mào è mù se mà nɛ̀ mù funàì má mì, mù sà ve jɛ́ Ŋgàla wɔ faàìn kewùì nù?" 41Edèè wò bɛdí wo sa kpala finyáà wúì ŋwɔu. Jisɛ̀ kìidí jìjàìndéè wɔ sa Ŋgàla màmà wɔ̀ nɛ̀, "Tedé Ŋgàla mà sa mù màmà wɔ̀lɔ́ mà sɔ̀ má mù, mú ka mi wòíì èì nyìnì. 42Ŋwɔnɔ̀ mà sì è mà nɛ̀ mù ka mi wòì nyìnì dúwàì gbǐn nù. Kɛ́ mà dè nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ tɛmùnù wòlúò woi màa ŋwùnù wó ŋwúnùì vè. Mà jàvá wó funàì wò nɛ̀ mù mù tiyàì mì." 43Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ tɛmu wɔ̀ jívaidí falan wòlúɔ̀ jìjà wɔ̀ nɛ̀, "Lasɔ̀lɛ̀, dɔdè mù tolu kwiíì nù!" 44Nyɔ̀ŋgúɔ̀ toludí kwiíì nù wɔi nyɔ̀ŋgu jújúì kpanàì kpanai, wɔ faáìn, wɔ kɔyaíì nɛ̀ wɔ kúì pɛ́. Edèè Jisɛ̀ tan dí wòlúò, "Nà sa wɔ̀ì nyɔ̀ŋgu jújúì wɔ̀ bɛ̀ wɔ bɛ̀." 45Jusíò wó bɛdí Mèèlé wòi ni, wó sàdí Jisɛ̀ wɔ nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò funaidí wɔ̀. 46Kɛ́ wo téŋ wò wolodí va wo bɛ̀ wo se Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ nɛdí è. 47Edèè Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò gbàdàìdí. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Jɛ́ naà à nɛ̀ ve? Àa jiji wɔ̀lɔ́ dè wɔ́ dè kului sǔlà sɛlɛi tɛ̀gbɛ̀lɛ nɛ̀nù. 48À ko má dè a dè wɔ kìi wɔ dè wɔ̀lɔ́ nɛ̀, wòlíì gbǐn wò ŋwànì ve wɔ̀ bu. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Lùuŋ nyɔɔ́ò jì ve wo wàlà nà Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má ǎ nà bulu nà tàvì bi ye." 49Jiji dɛ̀ɛ̀ dedí wò tidì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Kèyafà. Wɔ̀ wɔ̀ dedí Saaɤa Sa Kadáà tèi dɔ̀ɔ̀ nù. Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋgelè na wúlú su dè fó. 50Nàì sì ná nɛ̀ è dè ve ŋgelè kàí wòlù kɔlɛ̀n falan wòlíì ŋwùnù, e tì tàvíì gbǐn nyùmà sɛ̀lɛ̀ eu?" 51Wɔ̀ì dí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmu nɔɔ̀ wɔ bulu wɔ de kewúì nù, kɛ́ wɔ̀ wɔ̀ dedí Saaɤa Sa Kadáà tèi dɔ̀ɔ̀ nù, e ŋwùnù wɔ̀ kèlìdí e kàn Jisɛ̀ wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀, Jusíò tàvíì sɛlɛ nu sa ŋwùnù. 52Ŋwɔnɔ̀ èì dí nɔɔ̀ wòlúò kɔlɛ̀n ŋwùnù dè wó dedí Jusíò tàvíì nù. Kɛ́ è dedí Ŋgàla wɔ wóó pɛ́ ŋwùnù wó gbàvàìdí dè tàodéè dí gbǐn wò gbanàì wò dè nù kɔlɛ̀n. 53É wolòì sànya dɔ̀ɔ̀ eu Jusíò dùmàìdí naà Jisɛ̀ wɔ java sɛ̀lɛ̀ nù. 54Dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ wɔ́ dedí Jùdiyɛ kagbóè nù, wɔ̀ɔ bidí dè namu ye gbani tidì. Kɛ́ wɔ̀ wolodí funú wɔ bɛ̀ tàvi dɛ̀ɛ̀ nù sijɛ gbàáà ei fandɛ́ɛ̀. Wò bidí jɛ dɔɔ tan Ifìlɛn. Wɔ̀ dedí wɔ jède nyɔɔ́ò kɔya eu va. 55Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì kàdí dàìnù dè, wòlíì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò wolodí tàvi kagbo nyɛ́ɛ́wíì nù, wo bùwà bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ wɔ̀lɔ́ wò sa woi nàndí sa saaɤáà pɛ́, gbǐdíì nɛ̀ sànyáà kìyá tili. 56Wò gbanaidí èì dí kɔlɛ̀n Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, wo ŋwúnù wo dè dɛ̀kpɛ. Wò dedí nɔɔ̀ sǐn dè kùlànù kéléŋ Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí yii bídèì wo dè tan, "Mù funàì kwá mù nɛ̀ wɔ̌ è nɛ̀ wɔ́ jì gbǐdí wɔ̀lɔ́ nù jì?" 57Dɔ̀ɔ̀ nù saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wò kàdí è wòlíì se wò nɛ̀, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sì ve Jisɛ̀ wɔ dí, wɔ̀ kàlàn wo kulùì wò bɛ̀ wò kamu wɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\