Jɔ̀ɔ́n 12

1È tedí kùlùì wɔ̀folɛ̀ Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì nɛ sànyáà kìyá tili. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ Bɛteni jɛ̌ɛ̀ nù. Lasɔ̀lɛ̀, Jisɛ̀ wɔ́ júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ bóè nù wɔ̀ kúlun dí. 2Wò nyàŋgèdí jìlɛ̀ va wɔ ŋwùnù, Màtá mà dí wòlúò wòì jìlɛ́ɛ̀ nu tèi ŋwùnù. Wòlúò nɛ̀ Jisɛ̀ jòò wó dedí teevéè èì konù kɔlɛ̀n è dedí Lasɔ̀lɛ̀. 3Mèèlé júwadí bàlàbɔ̀ɔ́ŋ ti nímí e sɔŋwɔ bìbi é dedí è nù. Wɔ̀ kalidí è wɔ kwali è Jisɛ̀ wɔ kɔyaíì èì. Mèèlé júwadí wɔ wúlú dùi gbòolóè wɔ sɛn Jisɛ̀ wɔ kɔyaíì èì. Ti nímíì ŋwàlíì júwadí bóè gbǐn nyàkàà. 4Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Judɛ̀ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀, wɔ̀ wɔ̀ dedí Jisɛ̀ wɔ wúlú faàn sa jì nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 5"Ti nímí wɔ̀lɔ́ towóè e sɔŋwɔ́ɛ̀ e gbɛo lɛkwai jòwò nyɔ̀ɔ̀ wɔ tèì kɔlɛ̀n màyɛ júwàì. De ŋwùnù wòì e sɔŋwɔ̀ sa, wó jì e sɔŋwɔ́ɛ̀ kómbó nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ tù?" 6Wòi wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí e tɛmùnù wòì tan wɔ̀ kpadadí kómbó nyɔɔ́ò ŋwùnù, kɛ́ wɔ̀ dedí wɔ̀lɔ́ tɛmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ dedí jílè nyɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí lɛ kwai funai nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn ŋwùnù. Wɔ̀ bidí lɛkwaíì eu faan tu wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ jàvà è. 7Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí, "Wolo wɔ̀ì! Ŋwúndè wɔ̀ nyàŋgè e kpolóè dùmài mi kìima sànyáà ŋwùnù. 8Kómbó nyɔɔ́ò dè ve nɔɔ̀ nai fandɛ̀ wɔ́, kɛ́ miníì mǎ nai fandɛ̀ dè wɔ́." 9Jusíò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò nyìnìdí èì wò nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ dè Bɛteni jɛ̌ɛ̀ nù. Edèè wò dɔdí dè wo bɛ̀ va, kɛ́ wòì dí bɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ kɔlɛn ŋwùnù, wò bɛdí Lasɔ̀lɛ̀ pɛ́ ŋwùnù, Jisɛ̀ júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀. 10Dɔ̀ɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò kúlun dí Lasɔ̀lɛ̀ wɔi fuɤɛ́ nù wò java wɔ̀ pɛ́, 11èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ de júwà sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀, è nɛdí è Jusíò dè wòlu wúlú nyɔɔ́ò sɛlɛ siyáà bu wolo, wo dè Jisɛ̀ funàì. 12Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù, wòlu gbaniíì bɛdí Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì nù, wò nyìnìdí èì wò nɛ̀ Jisɛ̀ dè Jèlusàlɛ̀ŋ jìnù. 13Edèè wò selidí kpowa woì, wo bɛ̀àì wɔ̀ gbulu. Wò gbidí naà wòi de faì wo dè tan, "Kani koo koíì! Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè jìnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ Esulɛ nyɔɔ́ò wo kadáà!" 14Jisɛ̀ kìidí sowó fale jí dè, wɔ ko wɔ̀ budè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó sàadadí è Ŋgàla jàkúìn nù e kàn wɔ̀. 15Ŋgàla jàkúìn nɛdí, "Na Sanyɔ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò, nàa ŋwààmù. Àa na kadáà dè nì jìnù wɔ́ dè sowó fale jíɔ̀ budè konù." 16Sɛlɛ wòló é dedí nɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wòì dí e nu saáì sì dúwai dɔ̀ɔ̀ jàdè. Kɛní wó tùwàdí wɔ bɛlɛ biíì nù gbàà e díwòò kìyá wò wúlú nù jì, wɔ̀lɔ́ wò nɛdí sɛlɛ wòló gbǐn Jisɛ̀ wɔ̀ì é dè Ŋgàla jàkúìn nù e làà. 17Wòló wó dedí va sànyáà nù Jisɛ̀ mɛnaidí Lasɔ̀lɛ̀ wòì kwiíì nù wɔ júwà wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wò sedí e sɛlɛ laáà wòlíì. 18Kului sǔlà sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ nɛdí è, e ŋwùnù gbaniíì nu nyɔɔ́ò bɛ̀àìdí wɔ̀ gbulu. 19Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò tan dí yiì, "Nà è dè, kɛ́ à wɔ̀yà yaò! Nà sà vɛ tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wò wɔ̀ bu ŋwànì ya!" 20Wòlúò wó bɛdí Ŋgàla sɔ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ gbǐdíì nù Kulii wóó dedí wò tidí. 21Edèè wò dɔdí dè wo bɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dɛɛ bò wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Felè (Felè dedí Bɛ̀saida jɛ̌ɛ̀ nu jí. Jɛ wɔ̀lɔ́ dedí Kalalii kagbóè nù.) Wò sedí è Felè wò nɛ̀, "Tedé, à jàvà ve a sà Jisɛ̀." 22Edèè Felè bɛdí wɔ se è Andùlù, wo sɔ́ɛ̀n wo bɛ̀ wo se è Jisɛ̀. 23Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ fǔìn nu gbàa tùwa dúwáì è ja." Wɔ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, 24"Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, gbàlɛ gbà nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì má wɔ gbàlɛ kwáà jòwúì kwa e tɛn, gbàlɛ kwa kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ è dè ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ wɔ̀ kwa má è jòwúì e tɛn gbàlɛ dɔ̀ɔ̀ nyàŋgè ve ŋwɔnɔ̀ e kwaíì tùmù ve. 25Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kewu ve dè wɔ bulúì wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì eu kɔ̀nài ŋwùnù, wɔ̀ wɔ̀yà ve è nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sa ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì tàode wɔ̀lɔ́ nù, wɔ̀ nyàŋgè ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì funai wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì ŋwùnù. 26Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvá wɔ́ dè mi jòwò nyɔ̀ɔ̀, kɛní wɔ̀ yá mì bu ŋwànì. Ŋwɔnɔ̀ feé má dè ve, va mi jòwò nyɔɔ́ɔ̀ dè ve. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè ve mi jòwò nyɔ̀ɔ̀ Téɔ̀ dùmà ve wɔ bɛlɛ." 27Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Mi kulúì dè ei jàìnù, ŋwɔnɔ̀ jɛ́ naà mà tɛmu ve? Mà jì bɔɔ̀ tan, 'Téɔ̀ wɔ̀ kɔ̀nàì miu sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ě jì miu fun'? Kɛ́ sɛlɛ dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù mà ja aava wɔ̀lɔ́ jàdè. 28Tedé Ŋgàla tùwà mù fǔìn nù gbàà." Wòi sún wolodí jìjàìndéè è nɛ̀, "Màó mi fǔìn nù gbàà tùwà ya, ŋwɔnɔ̀ mà dè mùndí e nu gbàa tùwa jìnù." 29Gbaniíì nu nyɔɔ́ò wó dedí va ŋwúnùnù wò nyìnìdí wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wòíì èì. Wo téŋ wò tɛmudí è wò nɛ̀ jìjáà èè dè. Téŋ tan dí, "Ŋgàla wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ è dè, wɔ́ siyɛ̀ì wɔ bò!" 30Kɛ́ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Wòi wɔ̀lɔ́ woloo jìjàìndéè na bulu na sɛlɛ kàíì ŋwùnù èì mi ŋwùnù dè. 31Tàodéè nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ nu seli dúwáì dè naà. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè tàode wɔ̀lɔ́ eu jìjà, wɔ kpo eodè sa dúwáì è jɛ tili ya. 32Kɛ́ miníì Ŋgàla kàmá mì gbaya Ŋgàlaò jɛ, mà kòì ve wòlíì gbǐn kpóŋ mì dɛlɛì." 33(Jisɛ̀ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ wɔ̀ siya wòlúò faláàn e towóè wɔ́ dedí e faláàn jìnù.) 34Gbaniíì nu nyɔɔ́ò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Kului kàláàn nà kaɤa jàkúìn nì è nà e kàn Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, èè dè wɔ̀ dè ve tàodè wɔ́. Jɛ́ naà mu mù gbɛ̀ ve taìn mù nɛ̀ kɛní wò yá Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jìjà gbaya? Wo dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ bulu?" 35Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Dúwai kɛlɛ biyò è dè naà dí de mɔ̀lì mɔ̀líɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ dè na te. Nà bùwà naà de dɔ nà dè bɛ̀ kpindíɔ̀ wɔ̌ jì nà kamu gbulu eodè. Tɔɔlù namu nyɔ̀ɔ̀ wɔ̀ɔ ka wɔ kɔya ŋwúnaíì sa. 36Èé nà dí de mɔ̀lì mɔ̀líɔ̀ jòò ná dè nɛnɛ̀ dí kɔlɛ̀n, nà funàì dí de mɔ̀lì mɔ̀líɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà dè ve wɔ wóó." Èé Jisɛ̀ kàdí wòi wòló tɛmu wɔ̀ wolodí va wɔ kìima wɔ bulùì wòì. 37Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Jisɛ̀ wɔ́ nɛdí kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì wòló Jusíò sǐn ku, wòì dí wɔ̀ funàì pɛ́. 38Wo wɔ funai sòlì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè dè wòíì Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀, Àìseyà wɔ́ tɛmudí è, eu kànàì sɛ̀lɛ́ɛ̀. Wɔ̀ sàadadí è wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wòo funaió tedíì á tɛmuó è yɛ? Wòo Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ siyadí wò wɔ faain nu kewu kewùì dè?" 39Ŋwɔnɔ̀ wòì dí mùndí wɔ̀ funàì gbɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 40"Ŋgàla kaladí wo sǐìn wɔ tùwà wo kulúì tindìŋgìlì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo sǐìn ě dè sa nɛ̀ mùndí wo kulúì ě sɛlɛ̀ èì ndè sa. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wŏ dè sììn Ŋgàla bo, wɔ̀ bawo wò." 41Wòi wòló Àìseyà dedí e tɛmùnù, Jisɛ̀ wɔ bo siyɛ̀ìnù wɔ̀ dedí èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ sàdí Jisɛ̀ konù wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu jìjà. 42Dɔ̀ɔ̀ nù bɛ́ɛ́lɛ́ Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí wòlúò tidì wó kàdí Jisɛ̀ funàì. Kɛ́ wò dedí Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò sǐn ŋwààmùnù wŏ jì è tɛmu dòò sa woni dídɛ̀ɛ̀ Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè sɛlɛ̀ èì. 43Wò jàvàdí wòlu fuyó wɔni kaajéè, e tì Ŋgàla wɔni kaajéè eu. 44Edèè Jisɛ̀ gbayadí wòì jìjà wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ka mì funàì wɔ̀ì nɔɔ̀ mì kɔlɛ̀n funàì, kɛ́ wɔ̀ wɔ̀lɔ́ pɛ́ funàì ya wɔ́ tiyàì mì. 45Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐlà ve miu sǐn wɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔu sǐn gbǐlà ya wɔ́ tiyàì mì. 46Mà jì tàode wɔ̀lɔ́ nù mà dè dí de mɔ̀lì mɔ̀lì tàodéè nu nyɔɔ́ò ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlu wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ funàì ve mì wɔ̌ kpindíì nù sìɤàì. 47Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nyìnì ve mi tedíì èì, wɔ̀ì má e wòíì júwà mǎ sɛlɛ̀ nù seli é kàìn e nyɔɔ́ɔ̀. Màó vè jì tàodéè nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ nu seli ŋwùnù, mà jió wo sɛlɛ nu sa ŋwùnù. 48Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sa ve mì jàdè faàìn wɔ̀ nɛ̀ wɔ̌ mi Tedí Kàí jàdè faàìn dùmà, wòlù dè va e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nu seli ŋwùnù. Wòíì má tɛmu è, eodè wò selàì ve wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jède kpelai sànyáà nù. 49Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè ŋgàma èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ́ì gbǐn má dè e tɛmùnù èì mi bulu mi nùu wòì dè, kɛ́ Téɔ̀ wɔ́ tiyàì mì wɔ̀ wɔ̀ ka nɛ̀ mà se nà wɔ̀lɔ́ má ka e tɛmùnù dè. 50Ŋwɔnɔ̀ èé má sì è mà nɛ̀ wɔ sɛlɛ siyáà èè ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nì, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ ka è mì se dɔ̀ɔ̀ mà ka tɛmu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\