Jɔ̀ɔ́n 13

1Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì nɛ sànyáà kìyá jɛ tili, Jisɛ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ wɔ tàode wɔ̀lɔ́ nu wolo dúwáì è ja, wɔ̀ bɛ̀ Téɔ̀ bò. Wòló wó dedí wɔ ŋwùnù tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ̀ jàvàdí wò dí tìti. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí naà e wo siyànù jɛ́ wɔ́ jàvàì wò dí tìti e sìɤàìnù wɔ bɛ sànyáà tili. 2Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn jòò wò dedí naà wo kǔdúwùlù jìlɛ́ɛ̀ jìnù. Nyina siíòn kadáà kàdí naà e keleɤeléè Saimɔ̀ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀ wɔ jííjíɔ̀, Judɛ̀ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀ wɔ kulúì nù kwali wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sa Jisɛ̀ wúlú faàn. 3Jisɛ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ de kewu nì ya lɛ́ì gbǐn eu jìjà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wolodí Ŋgàla bò ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí naà jède kpelàìnù Ŋgàla bò. 4Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ dɔdí dè jìlɛ jìàì teevéè èì wɔ sa wɔ jogbo gbàáà èì wɔ mùwà táwóè tidì. 5Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kwalidí nímí kài nyɔ̀ŋgáà nù wɔ gbì wɔ jède nyɔɔ́ò kɔyaíì ei sɔlɔ̀ì wɔ sa táwóè kaàn wɔ dè wo kɔyaíì èì sɛn. 6Wɔ́ tilidí Saimɔ̀ Pitɛ̀ wɔ̀ì, dɔ̀ɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mùì nà kɔyai sɔlɔ̀ nyɔ̀ɔ̀ dè pɛ́?" 7Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má dè e nɛ̀nù mùì e nu sàáì sì. Kɛ́ mù dè e si jìnù e kúì va nù." 8Edèè Pitɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mǎ è ŋwuni mù ŋgelè mú jì mi kɔyaíì èì sɔlɔ̀ gbǐn tàodè!" Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mùì má è ŋwuni má jì mù kɔyaíì èì sɔlɔ̀, mǔ mi jède nyɔ̀ɔ̀ dè." 9Saimɔ̀ Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, ka sɔlɔ̀ nɔɔ̀ mi kɔyaíì sɔn èì mu, sɔlɔ̀ mi faáìn nɛ̀ mi wúlú ei ndéè pɛ́." 10Edèè Jisɛ̀ tɛmúì è wɔ̀ nɛ̀, "È dè má wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀o pǔndó ya, wɔ̀ wolo má de namu wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ é ŋwùwà ve wɔ nɛ̀ è èè dè, wɔ sɔlɔ̀ kɔyàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nɔŋwɔi èì wɔ jɛ́ɛ̀ èì dè. Na gbǐn kpóŋ tidì wòlù kɔlɛ̀n nɔɔ̀ nɔŋwɔi dè wɔ̀ì." 11(Jisɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ sì bùwà wɔ́ dedí wɔ wúlú faàn sa jìnù dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ nɛdí, "Na gbǐn kpóŋ tidì wòlù kɔlɛ̀n nɔɔ̀ nɔŋwɔi dè wɔ̀ì.") 12Èé Jisɛ̀ wɔ́ kàdí wɔ jède nyɔɔ́ò kɔyaíì sɔlɔ̀ kala, wɔ̀ kwaladí wɔ jogbo gbàáà mùndí wɔ bɛ̀ wɔ kodè wɔ koaíì teevéè èì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má nɛ̀nàì nà nà sì e nu saáì yɛ̀? 13Nà ka mì jívàì Sɛlɛ Siya Nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Wòlu Nyɔ̀ɔ̀. Nà dè ŋgàma, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de dɔɔ nyɔɔ́ɔ̀ mà dè. 14Mìí má dè na Wòlu Nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ na Sɛlɛ Siya Nyɔ̀ɔ̀, mà na kɔyaíì èì sɔlɔ ya, kɛní nà pɛ́ na yá yii kɔyai sɔlɔ dè. 15Sɛlɛ̀ è dè nì má siya è nà dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na nɛ̀ è mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má nɛ̀ è na ŋwùnù. 16Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, kɔnya gbǐn wɔ sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu e tì wɔ wòlu nyɔ̀ɔ̀ wɔu, ŋwɔnɔ̀ tedí nu bɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu é jì wɔ tiya nyɔɔ́ɔ̀ wɔu tì. 17Èé nà sɛlɛ wòló sì ya, nà dè má e nɛ̀nù Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ ve na! 18"Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má tɛmu è, màì na gbǐn tanù dè. Mà sì jijíò má kàlàì wò faàn wò dè mi bèè. Wòíì Ŋgàla jàkúìn é tɛmu è è nɛ̀, 'Wɔ̀lɔ́ à wɔ sɔn á tùó kài kɔlɛ́ɔ̀n nù faàn, wɔ̀ dè sììn ya mìì siìn,' è yá eu kànàì. 19Mà na sɛlɛ wɔ̀lɔ́ se bùwà ya dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve è nɛ̀ má na funàì nà nɛ̀ 'Mì Mà Dè'. 20Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn má tiya ve wɔ̀ wòlù dùmà má wɔ̀ jàdè faàìn, e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ mì pɛ́ jàdè faàìn dùmà ya. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ dùmà ve mì jàdè faàìn, kɛní wɔ̀ wɔ̀lɔ́ jàdè faàìn dùmà ya wɔ́ tiyàì mì." 21Èé Jisɛ̀ kàdí wòi wòló tɛmu wɔ kulúì dedí ei jàìnù dí tìti. Edèè wɔ̀ tɛmudí è kpáú wɔ jède nyɔɔ́ò sǐn ku wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà na gbǐn tidì, kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ dè mi wúlú faàn sa jìnù." 22Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kodí nɔɔ̀ wo dè yii ku kìi. Wo kulúì dedí nɔɔ̀ èì tiŋgìtáŋgá e kàn wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ dedí wɔ bo siyɛ̀ìnù. 23Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ dedí wɔi fandɛ konù, nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ sɔn wò dɛ̀mùdí kɛ́ɛ́lɛ́. 24Dɔ̀ɔ̀ Saimɔ̀ Pitɛ̀ fɛjɛdí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Bídè nɛ̀mu wɔ̀ e kàn wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wɔ bo siyɛ̀ìnù." 25Edèè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ dàìdí wɔ̀ì wɔ bídè wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wòo tanù mù dè?" 26Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà tù má kpowúì saáì nù wɔ̀lɔ́ má nì ve è wɔ̀ ku kɛní wɔ̀ è dè." Edèè wɔ̀ júwadí kpowú wɔ tù è saíì nù wɔ nì è Saimɔ̀ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀ wɔ jíɔ̀ Judɛ̀ ku. 27Judà jidí nɔɔ̀ kpowúì feyàà Setɔ̀ŋ jì wɔ̀ jaindè. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Fumu dè mù bɛ̀ mù nɛ̀ wɔ̀lɔ́ mú dè wòlù mu nɛ̀ è!" 28Wòlu wòló wó dedí teevéè èì konù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì dí è sì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù Jisɛ̀ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́. 29Èé Judɛ̀ wɔ́ dedí lɛkwai funai nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ wò tidì, Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kpolóè sìàìdí wɔ̀ è Judɛ̀ se ya wɔ̀lɔ́ wɔ̀ bɛ̀ wɔ̀ tɛn nyɔkɔin téŋ gbǐdíì ŋwùnù kpedeó wɔ̀ tiyadí wɔ̀ bɛ̀ wɔ̀ nì kómbó nyɔɔ́ò lɛ sún. 30Judɛ̀ jidí nɔɔ̀ kpowúì feyàà wɔ tolu bóè nù. Kpindíɔ̀ kàdí naà gbì. 31Èé Judɛ̀ kàdí bɛ̀ Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ bɛlɛ́ɛ̀ è naà nù gbàà dè ya. Ŋgàla dè bɛlɛ bi gbàa sa jìnù sɛlɛ wòló gbǐn ŋwùnù é dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ nɛ̀nù. 32Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ bɛlɛ dùma jìnù wɔ bulu faàìn nù. Wɔ̀ dè dɔɔ nɛ̀nù fèlé fáálíìn nɔɔ̀. 33Mì kìo nà, dúwai kɛlɛ biyò naà è dè mì jɔ̀ɔ̀ à na wò jòò a dè dí kɔlɛ̀n. Nà dè ve mi de kìi, ŋwɔnɔ̀ wòíì nɔɔ̀ má sedí è Jusíò è nɔɔ̀ mà dè e na senù, 'Feé má dè bɛ̀nù nàì va ji kídí bi.' 34Àa kaɤa dèèléè dè má dè naà e na jɔ̀ɔ tunù. Nà jàvà yiì. Nà yá yiì jàvà mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má jàvàì nà. 35Nà jàvà má yiì, wòlù gbǐn sì ve è wò nɛ̀ nà dè mi jède nyɔ̀ɔ̀ò." 36Dɔ̀ɔ̀ Saimɔ̀ Pitɛ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, fe bɛ̀nù mù dè?" Edèè Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Feé má dè bɛ̀nù, mùì mi bu ŋwànìì gbɛ̀ fáálíìn, kɛ́ dúwai dɛ̀ɛ̀ nù mù ŋwànì ve mì bu." 37Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, de ŋwùnù màì mù bu ŋwàni kídí bi fáálíìn yɛ? Mi nyàŋge nɛnɛ̀ è dè mà falan bɛ́ɛ́lɛ́ mù ŋwùnù." 38Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù nyàŋge nɛnɛ̀ è dè bulu bulu nù mù falan mi ŋwùnù? Ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà mù dè mi sɛlɛ kpeli jìnù e dí dè taàn, nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ kìyá kèlì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\