Jɔ̀ɔ́n 14

1Edèè Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èe fèdà na kulu nɛ̀ mùndí èe tùwà na kulúì èì fuyuwù fuyuwù. Nà funàì Ŋgàla nà funàì mì pɛ́. 2Funai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè mì Téɔ̀ wɔ bóè nù. Mà dè ku bɛ̀nù mà nyàŋgè dí dè na ŋwùnù. Èe deo má èì nyɔìŋ de, màa jio è nà se. 3Mà kàmá bɛ̀ ma nyàŋgè na koaíì dí dè, mà jì ve jèè ma bɛ̀nì nà. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na dè feé má dè ve. 4Nà sì gbulúì é bɛ̀ì feé má dè bɛ̀nù." 5Edèè Tamɔ̀ tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, àì sì feé mú dè bɛ̀nù; dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má jɛ́ naà à sì ve gbulúì é bɛ̀ì va?" 6Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mi bulúì mì mà dè gbulúì, ma dè ŋgàmáà, ma dè lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Wòlù gbǐn wɔ̀ì Téɔ bò bɛ̀ì gbɛ̀ soolo, kɛní wɔ kɔ̀ìn mì faàìn nù. 7Èe deo má nà sì mi dè wòlù, kɛní nàa sìo mì Téɔ̀ dè wòlù. É wolòì naà kɔ̀ɔ̀nù eu nà sì wɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nàó wɔ̀ sà ya." 8Dɔ̀ɔ̀ Felè tan dí Jisɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, siya nà Téɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nà kulu lɔ̀mù." 9Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Felè, dúwáì dòdóè à na gbǐn jòò à è nɛ̀ ya dí kɔlɛ̀n, mùì nɛ̀ mi dè wòlù si yɛ̀? Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ó mì sà ya wɔ̀ó Téɔ̀ sà ya. De ŋwùnù naà mù dè tanù, 'Siya nà Téɔ̀ yɛ?' 10Felè mùì funàì mú nɛ̀ à Téɔ̀ sɔn à dè nɔɔ̀ wòlù kɔlɛn? Wòíì gbǐn má ka è nà se èì mi bulúì mi nùu wòì dè. Téɔ̀ dè mì jaindè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka sɛlɛ wòló gbǐn nɛ̀nù dè mì faàìn nù. 11Mà tan má nà mà nɛ̀ à Téɔ̀ sɔn à dè nɔɔ̀ wòlù kɔlɛ̀n nà funàì mi wòíì. Nàì má bɛ́ɛ́lɛ́ mi wòi dɔ̀ɔ̀ funai, nà funàì è sɛlɛ́ì bɛ́ɛ́lɛ́ ŋwùnù má ka è nɛ̀. 12Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve mì wɔ̀ pɛ́ dè kewu dè ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì má ka è nɛ̀. Wɔ̀ nɛ̀ ve bɛ́ɛ́lɛ́ kului sǔlà sɛ̀lɛ gbààvìì e tì wòló eu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè ve Téɔ̀ bo bɛ̀nù. 13Wɔ̀lɔ́ gbǐn ná bídè ve mì e ŋwùnù mi nyɛlɛ́ɛ̀ nu mà nɛ̀ ve è. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Téɔ̀ wɔ fǔìn gbàvàì dè wɔ Jííjíɔ̀ faàìn nù. 14Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn ná bídè ve e ŋwùnù mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù mà nɛ̀ ve è. 15"È dè má nà jàvà mì nà júwà ve mi wòíì. 16Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mà bídè ve Téɔ̀ wɔ tiya nà ei mà nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè ve nai fandɛ̀ wɔ́. 17Wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàma Nyináà. È dí kewu kewùì dè tàodéè nu nyɔɔ́ò dùmà ŋgàma Nyináà jàdè faàìn èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòo ka wɔ̀ sà kpedeó wo kève wɔ̀ si. Kɛ́ naníì nà sì wɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ dè naà nai fandɛ̀, kɛ́ e ku va nù, wɔ̀ dè ve na jaindéè. 18"Màì na te ji jìnù dè de ŋwúnùnù mà sa nau faàn. Mà dè jèe ji jìnù na bò. 19Dúwai biyò kàmá tì tàodéè nu nyɔɔ́ò wɔ̌ mì sà ye mùndí. Kɛ́ naníì nà dè mi sa jìnù. Èé mi bulúì lɔ̀ɔn fɔŋwù dè mì jɔ̀ɔ̀ wɔ́, nà pɛ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù dè ve nà jɔ̀ɔ̀ wɔ́. 20Sànyáà nù Nyináà jì ve, nà sì ve naà è nà nɛ̀ à Téɔ̀ sɔn è dè wòlù kɔlɛ̀n nɛ̀ mùndí à na wo jòò a dè wòlù kɔlɛ̀n. 21"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dùmà ve mi wòíì jàdè faàìn wɔ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ má tɛmu è, kɛní dɔɔ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ jàvàì mì. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jàvà ve mì Téɔ̀ jàvà ve wɔ̀ pɛ́. Mi bulúì pɛ́ mà jàvà ve e nyɔɔ́ɔ̀ ma siya mi dè wòlù wɔ̀." 22Judɛ (wɔ̀lɔ́ èì Judɛ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀ dè) wɔ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, de ŋwùnù naà mùì mù bulúì tàode nu nyɔɔ́ò siyànù de kɛní nɔɔ̀ mú dè mùi nà kɔlɛ̀n siyànù?" 23Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvàì mì wɔ̀ dùmà ve mi sɛlɛ siyáà jàdè faàìn. Ŋwɔnɔ̀ Téɔ̀ jàvà ve wɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má à Téɔ̀ sɔn à jì ve wɔ̀ jaindè, à e nyɔɔ́ɔ̀ jòò à dè wòlù kɔlɛ̀n. 24Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì mì jàvà wɔ̀ɔ ka mi sɛlɛ siyáà jàdè faàìn dùmà. Wòi wòló má dè e tɛmùnù èì mi bulu mi nùu wòì dè, Téɔ̀ wɔ́ tiyàì mì wɔ nùu wòì è dè. 25"Mà nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn se ya èé à na wo jòò á dè nɛnɛ̀ dí kɔlɛ̀n. 26Nai mà Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla Wɔi Nyináà Téɔ̀ dè wɔ tiya jìnù mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Wɔ̀ wɔ̀ dè na sɛlɛ́ì gbǐn siya jìnù, wɔ̀ nɛ̀ è na kulu sìɤàì sɛlɛ́ì gbǐn nù má gbidí e na se. 27"Nà jɔ̀ɔ lɛ́ɛ̀ má dè e tenù èè dè kulu lɔ̀mù. Mi bulu mi kulu lɔ̀múì mà dè e na ninù. Màì e na jɔ̀ɔ tunù dè mùnɛ̀ jɛ́ tàvíì nu nyɔɔ́ò ka wòlù lɛ̀ nì. Nàa fèdà kulu nɛ̀ mùndí na kulúì èe dè èì fuyuwù fuyuwù. Nàa ŋwààmù. 28Nà nyìnìo mi wòíì èì mà nɛ̀, 'Mà dè ve na tenù, kɛ́ mà dè jèe ji jìnù na bo.' È dè má nà jàvà mì, mi Tedé bo bɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ tila ve nà kulu dè. Téɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì miu. 29Mà na sɛlɛ wɔ̀lɔ́ se bùwà ya e kìyá nɛ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve è nɛ̀ má na funàì. 30Màì na bo dɛ̀kpɛì gbɛ̀ ye é jìnù bàìŋ bɛ, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de tàvi wɔ̀lɔ́ eu jìjà nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè ve naà jìnù. De kewu èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè mi jíde sún gbǐn nɛ̀nài ŋwùnù. 31Kɛ́ mà yá è tàodéè nu nyɔɔ́ò siya mà jàvà Tedé dɔɔ ŋwùnù mà ka sɛlɛ́ì gbǐn nɛ̀ wɔ́ ka nɛ̀ mà nɛ̀ è. "Nà jì, à nà wolo fèlé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\