Jɔ̀ɔ́n 15

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Mì mà dè dòyò kpo gbàa bulu bulúɔ̀, mì Téɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè e kpeléè ei nde nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀. 2Mi ja wɔ̀lɔ́ gbǐn èe ka to, wɔ̀ ka e seli wɔ sa e dí. Kɛ́ mi ja wɔ̀lɔ́ ka to, wɔ̀ ka èì nyàŋgè bulu kàí fɔ́ɔ́n dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve e to dí tìti. 3Wòíì má se è nà, èè nɛ̀ ya feleŋge gbǐn èì naà nàì dè ye. 4À nà sìɤàì nà nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu. Nà sì è dòyò kpo ja èì nɔɔ̀ toì gbɛ̀ soolo e bulùì faàn eu, kɛní e dè dòyò kpo gbàáà èì kànù. Nyɔìŋ nɔɔ̀ nàì toì gbɛ̀ soolo, kɛní na sìɤàì mìì kànù. 5"Mì mà dè dòyò kpo gbàáà, nani nà ŋwɔnɔ̀ na dè mi jaíì. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ à wɔ sɔn á dè ve nù kɔlɛ̀n, wɔ̀ to ve tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. Nàì má mìì kàn, nàì jíde sún gbǐn nɛ̀ì gbɛ̀. 6Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ wolo ve mìì, wò mɛni ve e nyɔɔ́ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wó ka ti ja seli wo mɛni è e jɛ. Ti jai doo towóè wò ka èì gbanàì wo kinya è. 7À na wo jòò à sìɤàì má nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, na dè mi wòíì namàì má se è nà, nà bídè má mì sɛlɛ̀ gbǐn ŋwùnù mà nɛ̀ ve è nàì. 8Kwai tɛ̀gbɛ̀lɛ́ì ná to ve è, èè nɛ̀ ve mì Téɔ̀ wɔ fǔìn gbàvàì dè, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ èè siya ve è nà dè mi jède nyɔ̀ɔ̀ò. 9Mà jàvà nɔɔ̀ nà mùnɛ̀ jɛ́ Téɔ̀ jàvàì nà. Nà sìɤàì mi jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu. 10Nà júwà má wòi wòló má se è nà, mà kándàì ve nɔɔ̀ na jàvàì mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ ná nyìnìì Téɔ̀ wɔ wòì, wɔ́ kándàì mi jàvàì. 11"Mà dè na wòi wɔ̀lɔ́ senù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mi kulu dè tilíì jì na kulúì nù. Ŋwɔnɔ̀ na kulu de tilíì dè ve nɔɔ̀ ku bɛ̀àì kéléŋ. 12A mi kaɤáà dè má dè e na jɔ̀ɔ funànù, nà jàvà yiì mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má jàvàì nà. 13Wòlu wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì saaɤà saai wɔ̀ bàdéò ŋwùnù, wòlù gbǐn èì e dí dè wɔ́ jì wòlu dòò jàvà e tì wɔu. 14Nà júwà má mi wòíì má se è nà, nà nà dè ve mì bàde dòò. 15Màì na mi jòwò nyɔɔ́ò jívàìnù dè ye, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀ wɔ ka wɔ bò jǐde sɛ̀lɛ́ɛ̀ gbǐn wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ se. Kɛ́ mà dè naà na mì bàdeo jívàìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ́ì gbǐn má kpɛón è Téɔ̀ jɔ̀ɔ̀, màó e gbǐn nà siya ya. 16Èó nà dè ná jì mì faàn kàlà, mì mà kàlàì nà faàn, ma tiya nà nà bɛ̀ nà to kwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, kwai wòló é gbɛ̀ ve e dí dèì wɔ́. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀lɔ́ gbǐn ná bídè ve è Téɔ̀ mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù wɔ̀ nì ve è nà ku. 17Àa mi wòíì dè mu má nɛ̀ nà júwà è, 'Nà jàvà yiì.' " 18Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Tàodéè nu nyɔɔ́ò jɛ má nà, na kulu sìɤàìnù wɔ̀lɔ́ wò jɛó mì sepá. 19Nàa deo má tàodéè bèè, kɛní tàodéè nu nyɔɔ́ò wo jàvào nà mùnɛ̀ ná dè wo sún. Èé nàì tàodéè bèè dè, ŋwɔnɔ̀ mà kàlàó nà faàn ma sa nà wò tidì, wò jɛ ve nà. 20Na kulu sìɤàì wòíì nù má seó è nà mà nɛ̀, 'Jòwò nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu e tì wɔ wúlú nyɔɔ́ɔ̀ wɔu.' È dè má nɔɔ̀ wò kamaió mì siìn, wò kamàì ve nà pɛ́ siìn. È dè má nɔɔ̀ wò dùmàó mi sɛlɛ siyáà jàdè faàìn, wò dùmà ve naníì pɛ́ jàdè faàìn. 21Wò dè na sɛlɛ wòló gbǐn nɛ̀nài jì jìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà dè mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù nɛ̀ mùndí wòì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ sì wɔ́ tiyàì mì. 22Èe deo má màì jì, má jì wo bo siyɛ̀ì, wòo jio wò wúlú gba funa. Ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ naà é dè, wòi nu saai èì wò jɔ̀ɔ̀ dè ye wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù. 23Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jɛ ve mì, wɔ̀ mì Téɔ̀ jɛ ya. 24Èe deo má màì kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì wòló nɛ̀ wòlù gbǐn èì nɛ̀ è nɛ̀ wo bulúì wo tidì, sɛlɛ̀ gbǐn èe jio wòì dè. Kɛ́ wò sàó kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì má nɛó è. Ŋwɔnɔ̀ wò nɛ̀ wòì à Téɔ̀ sɔn nà jàde faàìn dùmànù dè. 25Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dedí wòlù e nɛ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve sɛlɛ́ɛ̀ wó sàadadí è wo kaɤa jàkúìn nù e wòíì kànàì eu. Wòi dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, 'Wò jɛdí mì, ŋwɔnɔ̀ èì dí nù kɛŋ bi.' " 26Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Nai mà Nyɔɔ́ɔ̀ dè ji jìnù. Wɔ̀ wɔ̀ dè Nyináà wɔ́ ka ŋgàmáà siya e kàn Ŋgàla. Mà dè wɔ tiya jìnù na bò wɔ wolo Téɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ wɔ̀ se ve nà sɛlɛ ŋgàmáà gbǐn e kàn mì. 27Ŋwɔnɔ̀ nà pɛ́ nà yá mii seele wòì ni, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà nà dedí mì bu má dùmàó mi jòwóè tɔidè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\