Jɔ̀ɔ́n 16

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Mà nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ se ya dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nǎ kedè nù bùlù, na sòlì mi funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè. 2Wò dè na de kɛn jìnù Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù, wò sa na ni dídɛ̀ɛ̀ e sɛlɛ̀ gbǐn èì. Dúwai dɛ̀ɛ̀ dè jìnù wòlù gbǐn java má na sún, wɔ̀ sìàì ve wɔ̀ dè Ŋgàla wɔi jòwo kàí jòwàìnù. 3Wò dè sɛlɛ doo towóì nɛ̀ jìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì nɛ̀ Téɔ̀ sì kpedeó mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́. 4Mà na sɛlɛ wɔ̀lɔ́ se bùwà ya dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ fe, tòóè é dè nɛ̀ jìnù, na kulu ŋwàlà mi kpiìn wòíì nù. "Màó na sɛlɛ wòló se e tɔide dùmàíì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de à na wo jòò à deó nɛnɛ̀ dí kɔlɛ̀n. 5Kɛ́ mà dè jède kpelàìnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ bò wɔ́ tiyaó mì. Na sún gbǐn nàì mi bídè feé má dè bɛ̀nu. 6Kɛ́ nà ŋgelè nà dè nɔɔ̀ jààsɛŋ de kúlànù. 7Mà dè na ŋgàmáà senù, nà ŋgelè na bulúì na sɛlɛ kàí ŋwùnù mà dè bɛ̀nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de màì má bɛ̀, nai mà Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̌ jì gbǐn tàodè. Kɛ́ mà bɛ má, mà tiya ve wɔ̀ na bò. 8Wɔ̀ jì má wɔ̀ siya ve è tàodéè nu nyɔɔ́ò mɛndɛ wolo è jèè wɔ̀lɔ́ wo kulu de kùláà é kàìn sɛlɛ siìn èì gbulu nù de, nɛ̀ mùndí wo kulu de kùláà é kàìn telembo sɛ̀lɛ̀ wo kpaì nɛ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu selíì, èì gbulu nù dè. 9Tàodéè nu nyɔɔ́ò woníì èì gbulu nù dè e kàn sɛlɛ siìn èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòì mì funàì. 10Nɛ̀ mùndí wo kulu de kùláà èì gbulu nù dè e kàn telembo, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè Téɔ̀ bo bɛ̀nù, ŋwɔnɔ̀ nàì mì sa jìnù dè ye. 11Wo kulu de kùláà èì gbulu nù dè e kàn jɛ́ Ŋgàla ka sɛlɛ nù seli, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè tàode wɔ̀lɔ́ wúlú nyɔ̀ɔ̀ wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nu seli seli è dè naà. 12"Sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè mì kulùì wɔ̀lɔ́ mà se è nà, kɛ́ fáálíìn naà, nǎ e gbǐn funai nyàŋgèì gbɛ̀. 13Kɛ́ Ŋgàla wɔ ŋgàma siya Nyináà jì má, wɔ̀ wɔ̀ siya ve nà gbulúì e kan ŋgàma gbǐn. Wɔ̀ì na wɔ bulu wɔ nùu wòi se jìnù dè. Kɛ́ wɔ̀ se ve nà wɔ̀lɔ́ wɔ́ nyìnì ve èì. Wɔ̀ wɔ̀ se ve nà sɛlɛ́ì é dè nɛ jìnù. 14Wɔ̀ dè mi bɛlɛ́ɛ̀ nu gbàa tùwa jìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ má dè wòlù má se è wɔ̀, wɔ̀ dè ve e nu kɔ̀ìn wɔ dè e na se. 15Lɛ́ì gbǐn é dè Téɔ̀ bèè, è dè mi bèè. Dɔɔ ŋwùnù mà taon nà wɔ̀lɔ́ gbǐn má se ve è Ŋgàla Wɔi Nyináà dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ se ve è nà. 16"E dí te naà tɛ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nàì mi sa jìnù dè ye, ŋwɔnɔ̀ e dí biyò dè má mùndí kpɛɛn nà sà ve mì." 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò téŋ gbidí yii bídèì wo dè tan, "Wɔ̀lɔ́ nu saáì vɛ? Wɔ̀ seo è nà wɔ̀ nɛ̀ e dí biyò kàmá kpɛɛn dè, àì wɔ sa jìnù dè ye, wɔ̀ nɛ̀ mùndí e dí biyò kàmá kpɛɛn dè sà ve wɔ̀. Téɔ̀ bo bɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔ́ dè e tɛmùnù, dɔɔ nu saáì vɛ?" 18Wò dedí bídènù wò nɛ̀, "Wɔ́ dè tanù e dí kàmá kpɛɛn dè, dɔɔ nu saáì vɛ? Àì bulu kwá wɔ̀lɔ́ ei ndè sanù dè wɔ́ dè e tɛmùnù." 19Jisɛ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ wò jàvàdí wo bídè wɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tan dí wò, "Mì mà tɛmuo è mà nɛ̀, 'E dí kàmá kpɛɛn dè, nàì mi sa jìnù dè ye. Ŋwɔnɔ̀ e dí biyò kàmá kpɛɛn dè nà sà ve mì.' Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù nà dè yii bídènù nì? 20Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, nà dè jààsɛŋ kama jìnù nà dè sŏ. Kɛ́ tàodéè nu nyɔɔ́ò dè kulu de tili jìnù. Kɛ́ na jààsɛ́ɛ̀ŋ sììn ve dè kulu de tili. 21Kɔ̀ma màluŋ kpaní dè má nyinɔ̀ wɔ̀ì, wɔ̀ ka jààsɛŋ kama, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ mànɔwɔ sa dúwáì dè nì. Kɛ́ wɔ̀ kàmá jíɔ̀ kɔ̀mà, wɔ mànɔwɔ doo gbǐn díwòò ka wɔ̀ wúlú nù tì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ ka kulu de tilinù dè jíɔ̀ ŋwùnù wɔ́ kɔ̀mà wɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nù. 22Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ naà nà dè. Na kului jài dúwáì è jɛ tili ya, kɛ́ nà dè mi sa jìnù mùndí, ŋwɔnɔ̀ na kulu dè tili ve dí tìti. Kulu de tili wɔ̀lɔ́ towóè wòlù gbǐn èì e na jɔ̀ɔ̀ saì gbɛ̀. 23"Dúwai dɔ̀ɔ̀ kàmá jì, nǎ mi bulúì bò jì ye lɛ sún gbǐn ŋwùnù. Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, lɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn ná bídè ve Téɔ̀ e ŋwùnù mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù wɔ̀ nì ve è nà ku. 24Gbǐn tàodè nàì nɛ̀ lɛ sún gbǐn ŋwùnù bídè mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Nà bídè má lɛ̀ gbǐn ŋwùnù nà sà ve è, ŋwɔnɔ̀ kulu de tili si ve na kulúì nù." 25Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Màó na sɛlɛ wɔ̀lɔ́ seì gbì ya, kɛ́ mà bió nɔɔ̀ e tɛmu kpa mɛni nù. Kɛ́ dúwai dɛ̀ɛ̀ dè jìnù mǎ kpa gbǐn mɛni ye, na bo siyɛi ŋwùnù mà dè ve na bo siyɛ̀ì bulu kalàìŋ é kàìn Téɔ̀. 26Dúwai dɔ̀ɔ̀ tili má nà dè ve wɔ bídè mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Màì tan mà dè ve Ŋgàla sɔ na ŋwùnù. 27Téɔ̀ bulúì wɔ̀ jàvà nà. Wɔ̀ ka nà jàvà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà jàvà mì na funàì mùndí nà nɛ̀ mà wolo wɔ bò. 28Mà woloó Téɔ̀ bò ma jì tàode wɔ̀lɔ́ nù. Mà dè ve naà tàode wɔ̀lɔ́ nu wolonù mà bɛ̀ jèè Téɔ̀ bò." 29Edèè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tan dí wɔ̀, "Mù dè naà nà bo siyɛ̀ìnù a dè ei ndè sa kalàìŋ, mùì kpa mɛni dè ye. 30À sì è à nɛ̀ mù sì sɛlɛ́ì gbǐn. Ŋwɔnɔ̀ èì ŋwùwá wòlù gbǐn bídènù. Wɔ̀lɔ́ èè nɛ̀ è á funàì à nɛ̀ mù wolo Ŋgàla bò." 31Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà naà mì funai ya e wúlú kwalaíì yɛ̀? 32Dúwai dɛ̀ɛ̀ dè jìnù, ŋwɔnɔ̀ e dúwáì bulu kwá dè naà vè, na gbǐn kpóŋ nà dè de gbàvài jìnù. Na kɔlɛn kɔlɛ́ìn nà dè na jojɛ bɛ jìnù. Nà te ve mì kɔlɛ̀n dè ŋwúnùnù. Kɛ́ mì kɔlɛ̀n màì dè ŋwúnùnù dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Téɔ̀ dè mì jèè. 33Mà nà sɛlɛ wòló se ya, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve kulu lɔ̀mù dè nà jɔ̀ɔ̀ à na wo jòò à sìɤàì má nù kɔlɛn dèéè nù. Tàodéè nu nyɔɔ́ò dè na eu sɛlɛ tàan funà jìnù. Kɛ́ nà kálí kulu! Mà tàodéè nu nyɔɔ́ò wo faàìn nù fɔlɔ ya!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\