Jɔ̀ɔ́n 17

1Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ tɛmu kala, wɔ̀ júwadí wúlú dè wɔ kìi jìjàìndéè wɔ̀ nɛ̀, "Tedé Ŋgàla, dúwáì è tili ya. Tùwà mù Jííjíɔ̀ bɛlɛ́ɛ̀ nù gbàà. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mù Jííjíɔ̀ nɛ̀ è mù bɛlɛ́ɛ̀ dè nù gbàà. 2Mù nió wɔ̀ de kewu wòlu fuyó gbǐn wɔu jìjà, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ nì wòló wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù mú tùì wò wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 3Àa wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè. Dɔ̀ɔ̀ èè dè wo sì mù, mú dè ŋgàma Ŋgàla kɔlɛn wúlú kpéɔ̀ŋ nɛ̀ mùndí wo sì Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀lɔ́ mú tiyàì wɔ̀. 4Mà mù fǔìn nù gbàà tùwà ya tàode wɔ́lɔ́ nù, èé mà mù jòwóè wúlú kwala ya mú tùó è mì jɔ̀ɔ̀. 5Tedé, feé naà mú dè, ni naà mì bɛlɛ́ɛ̀ ku mú nidí è mì ku, à mù sɔn á dedí dí kɔlɛ̀n mu kìyá tàodéè nyàŋgè. 6"Jijíò mú kàlàì wò faàn tàodéè nu nyɔɔ́ò tidì mu tù wò mì jɔ̀ɔ̀, mà mù nyɛlɛ́ɛ̀ wò siya ya. Wò dè mù bèè. Mù mù tùì wò mì jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ mù tedíì mú tiyaó mì mà se è wò, wò nyìnì e wòì. 7Wò sì naà è wò nɛ̀ lɛ́ì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn mú nió è mì ku, è wolo mù jɔ̀ɔ̀, 8èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ mú sedí è mì màó è wò se ya. Ŋwɔnɔ̀ wò dùmàó mi tedíì jàdè faàìn, wo sì mùndí è kàí fɔ́ɔ́n wò nɛ̀ mà wolo mù bò. Wò funàì è wò nɛ̀ mù mù tiyàì mì. 9"Mà dè Ŋgàla sɔ̀nù wo ŋwùnù. Màì Ŋgàla sɔ̀ dè tàodéè nu nyɔɔ́ò ŋwùnù. Kɛ́ mà dè Ŋgàla sɔ̀nù wòló ŋwùnù mú tùì wò mì jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dè mù bèè. 10Wòlúò gbǐn wó dè mi bèè wò dè mù bèè. Wòlúò gbǐn wó dè mu bèè wò dè mi bèè. Ŋwɔnɔ̀ wòlíì sà ve mi bɛlɛ́ɛ̀ wo saaláà nu nù. 11Ŋwɔnɔ̀ mà dè ve naà jèe jìnù mù bò. Mǎ tàode wɔ̀lɔ́ nù sìɤàì ye kɛ́ wò dè nɛnɛ̀ vè. Tedé, kìi wou jìjà mù nyɛlɛ́ɛ̀ e de kewúì nù, nyɛlɛ́ɛ̀ mú nió è mì ku, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo dè nù kɔlɛ̀n mùnɛ̀ jɛ́ à mù sɔn á dè mù kɔlɛ̀n. 12À wo jòò á deó dí kɔlɛ̀n nyɛlɛ mú nió è mì ku, è mà jòwàìó wou kɔ̀nài ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì èì wolo, kɛní nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ deó wòlù wɔ wolo wòì. Dɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ èè nɛ̀ì Ŋgàla jàkúìn wòíì é kànàì eu. 13Mà dè ve naà mù bo jìnù, kɛ́ mà dè sɛlɛ wòló tɛmùnù èé má dè nɛnɛ̀ tàodéè nù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mi kulu de tilíì gbǐn bɛ̀ wo bò. 14Mà nyìnìó mù tedíì wo bò, ŋwɔnɔ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò jɛ ve wò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòì tàodéè bèè dè, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ màì tàodéè bèè dè. 15Màì mù bídènù dè mù sa wò tàodéè nù. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má dè e ŋwùnù bídènù èè dè, mù kɔ̀nàì wou màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ faàn e gbɛ̀ wòì. 16Wòì tàvíì ŋwùnù dè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ màì tàvíì ŋwùnù dè. 17Júwà wò wò dè mù faàn jèe wòlù ŋgàmáà saala nù. Mù wòíì èè dè ŋgàmáà. 18Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ mú tiyàì mì tàode wɔ̀lɔ́ nù, nyɔìŋ mà tiyàì wò tàodéè dí gbǐn. 19Wo sɛlɛ ŋwùnù, mà tùwà mi bulu mù faàn jèe wòlù, wɔ̀lɔ́ wò pɛ́ wo dè mù faàn jèe nyɔɔo bulu bulu. 20"Màì nɔɔ̀ Ŋgàla sɔ̀nù dè mi jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n ŋwɔnɔ̀. Kɛ́ mà dè Ŋgàla sɔ̀nù wòló pɛ́ ŋwùnù wó dè mi funai jìnù wo tedíì saala nù. 21Mà dè Ŋgàla sɔ̀nù wɔ̀lɔ́ wò dè nù kɔlɛ̀n. Tedé! À wo jòò à dè nù kɔlɛn mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ à mù sɔn á dè nù kɔlɛ̀n. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve à wo jòò a dè nù kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve tàodéè nu nyɔɔ́ò funàì wò nɛ̀ mù mù tiyàì mì. 22Bɛlɛ bíì nɔɔ̀ mú tù è mì jɔ̀ɔ̀, è nɔɔ̀ mà dè e wo jɔ̀ɔ tunù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo dè nù kɔlɛ̀n mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ à mù sɔn á dè nù kɔlɛ̀n. 23À wo jòò à dè ve nù kɔlɛ̀n, à mù sɔn à dè nù kɔlɛ̀n. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo nu kɔlɛn dèéè wúlú kwala. Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò sì ve è wò nɛ̀, mù mù tiyadí mì, ŋwɔnɔ̀ mù jàvà wò mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ mú jàvàì mì. 24"Tedé! Mù wò mì jɔ̀ɔ̀ tù ya, ŋwɔnɔ̀ mà jàvà ve wo dè feé má dè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo sà bɛlɛ́ɛ̀ mú nidí è mì ku, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù jàvàó mi mù kìyá tàodéè nyàŋgè. 25Telembo Tedé, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ tàodéè nu nyɔɔ́ò wòì mù sì, mà sì mù. Ŋwɔnɔ̀ wò sì è wò nɛ̀ mù mù tiyàì mì. 26Màó mù wò siya ya, ŋwɔnɔ̀ mà dè ve nɔɔ̀ dɔɔ nɛ̀ kéléŋ, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve jàváà mú jàvàì mì e dè wo kulúì nù nɛ̀ mùndí à wo jòò a dè nù kɔlɛ̀n."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\