Jɔ̀ɔ́n 18

1Èé Jisɛ̀ kàdí Ŋgàla sɔ̀ kala, nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò dɔdí dè wo jíyà ní biyo kɛ́ɛ́lɛ́ɔ̀ wó tan è Kidùlɔ̀ŋ. Kpele dedí dí dɔ̀ɔ̀. Edèè Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò kúlun dí va. 2Jisɛ̀ wɔ wúlú faàn sa nyɔɔ́ɔ̀, Judɛ̀ sìdí dí dɔɔ dí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò bidí va bɛ̀ dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù. 3Dɔ̀ɔ̀ Judɛ̀ jidí kpeléè nù. Wɔ̀ nyìnìdí sɛ́njɛlɛ kèlè kɔlɛ̀n e kanàì dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wó tiyadí wò. Sɛŋwu kamu kamui nɛ̀ lámbóì e kànàì dè wúlé lɛ̀ì èè dedí wò jɔ̀ɔ wo dè bɛ̀. 4Jisɛ̀ sìdí sɛlɛ́ì gbǐn é dedí wɔ nɛ jìnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛdí wo bò wɔ bídè wò wɔ̀ nɛ̀, "Wòo de kìinù nà dè?" 5Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀ "Nasɔlɛ jíɔ̀, Jisɛ̀." Jisɛ̀ tan dí wò, "Àa mií dè." Jisɛ̀ wɔ wúlú faàn sa nyɔɔ́ɔ̀, Judɛ̀ dedí va ŋwúnùnù wòlíì tidì. 6Èé wɔ́ tan dí wò, "Àa mií dè", wò bɛ̀àìdí jèè wo bùlù. 7Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Wòo de kìinù nà de?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Nasɔlɛ jíɔ̀, Jisɛ̀." 8Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Mào è nà se ya mà nɛ̀ àa mií dè. È dè má mu nà dè mi dè kìinù nà wolo wòlu wòló wòì wò bɛ̀." 9(Wɔ̀ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì wɔ́ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, wòló mú tùì wò mì jɔ̀ɔ̀ kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì wolo e kànàì eu.") 10Funú gbàà dedí Saimɔ̀ Pitɛ̀ wɔ̀ì gbèdènù. Wɔ̀ tɔladí è wɔ seli Saaɤa Sa Kadáà wɔ kɔnyáà jìjà faàn eu nɔíì. Kɔnyáà nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Makɔ̀. 11Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kwa mù funú gbàáà kpɔlɔ nù jèè! Mù funàì taaɤá wɔ̀lɔ́ Tedé Ŋgàla kàlà è mì ŋwɔu ma jì bɔɔ̀ è jàdè ŋwɔ̀ sa?" 12Sɛ́njɛlɛ kèléò, wo wòlù gbàáà nɛ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò jòò wò kamudí Jisɛ̀ wo mùwà wɔ̀. 13Wò bɛ̀nìdí wɔ̀ Ana bò. Anà wɔ jí nyíínɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Kèyafà wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀. Kèyafà wɔ̀ wɔ̀ dedí Saaɤa Sa Kadáà tèi dɔ̀ɔ̀ nù. 14Kèyafà wɔ̀ wɔ̀ nidí Jusi tàvi nyɔɔ́ò kpiìn wòì wɔ̀ nɛ̀, è ŋwùwà ve ŋgelè wòlù kɔlɛ̀n falan wòlíì gbǐn ŋwùnù. 15Wó kamudí Jisɛ̀ wo dè wɔ bɛ̀nì, Saimɔ̀ Pitɛ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ sɔn wò ŋwànìdí wò bu. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Saaɤa Sa Kadáà sɔn wò sìàìdí yiì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛdí nɛ̀ Jisɛ̀ jòò wo kúlùn Saaɤa Sa Kadáà wɔ bóè kpakíì nù. 16Pitɛ̀ tedí ŋwúnùnù kúndéè kpakíì ŋwɔu. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ Saaɤa Sa Kadáà sɔn wó sìàìdí ku, wɔ̀ toludí wɔ siyɛ̀ì Saaɤa Sa Kadáà wɔ jòwò nyɔɔ nyinɔ jáóɔ̀ bò wɔ́ dedí kpaki ŋwɔ́ɛ̀ ei kìinù. Dɔ̀ɔ̀ kúlan dí Pitɛ̀. 17Jòwò nyɔɔ nyinɔ jáóɔ̀ wɔ́ dedí kpaki ŋwɔ́ɛ̀ ei kìinù wɔ̀ sedí è Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù pɛ́ mù dè jijíɔ̀ va wɔ jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n, èì nyɔìŋ de?" Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Kpede, màì wo sún dè." 18Sɛŋwúɔ̀ dedí jìnù, dɔɔ ŋwùnù jòwò nyɔɔ́ò nɛ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò jòò wò funadí tɛmii kan wo kamàì eu wo dè kan ei ko. Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ bɛdí wɔ ŋwúnù woi fandɛ̀ wɔ̀ pɛ́ wɔ dè káàn sún kamu. 19Dɔ̀ɔ̀ Saaɤa Sa Kadáà bídedí Jisɛ̀ e kàn wɔ jède nyɔɔ́ò nɛ̀ wɔ sɛlɛ siya siya kpaíì. 20Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà bió tàodéè nu nyɔɔ́ò bo siyɛ̀ì gbani tidì wɔ̀lɔ́ wòlù gbǐn nyìnì èì. Mà ka sɛlɛ̀ siya Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù e kanàì dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, feé wòlíì gbǐn ka gbàdàì. Màì nɛ̀ sɛlɛ̀ gbǐn tɛmu kìimu nu. 21De ŋwùnù naà mù de mi bídènù? Bídè wòlúò wó nyìnìó mi wòíì èì. Bídè wò e kàn wɔ̀lɔ́ má seó è wò. Wò sì wɔ̀lɔ́ má tɛmuó è." 22Jisɛ̀ wɔ́ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò kɔlɛ́ɔ̀n dedí va ŋwúnùnù, wɔ̀ gbɔ̀dɔ̀dí wɔ wúlú nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "E kpaì vɛ mú dè Saaɤa Sa Kadáà wòi de sìnyànù nyɔìŋ yɛ?" 23Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "È dè má wòì siìn mà tɛmuo, tɛmu è wòlíì gbǐn sǐn ku, wò nyìnì èì. Kɛ́ è dè má wòíì má tɛmuo è èì wòì siìn dè, de ŋwùnù naà mù gbɔ̀dɔ̀ mì nù?" 24Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ mùwà mùwáà sìɤàìdí Anà tiya wɔ̀ Saaɤa Sa Kadáà Kèyafà wɔ bò. 25Pitɛ̀ dedí va ŋwúnùnù wɔ dè kan kamu. Dɔ̀ɔ̀ wòló nɛ̀ wo jòò wó dedí va ŋwúnùnù wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Àkɛ́, mùì jiji dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n dè?" Kɛ́ Pitɛ̀ kpelidí è wɔ̀ nɛ̀, "Kpede màì wo sún dè." 26Saaɤa Sa Kadáà wɔ jòwò nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ dè jijíɔ̀ wɔ̀ gbàn, Pitɛ̀ selidí wɔ nɔíì. Wɔ̀ bídedí Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Àkɛ́, mào nà wɔ jòò sa kpeléè nu?" 27Pitɛ̀ tɛmudí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Kpede" e dí de fúmù fúmù nù, nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ kèlìdí. 28Dɔ̀ɔ̀ wò sadí Jisɛ̀ Kèyafa bóè, wo bɛ̀nì wɔ̀ jijíɔ̀ bóè kudè wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà gbàáà sǐn. Dɔ̀ɔ̀ nù è dedí naà sànde kɛ́ɛ́lɛ́ kɛ́ɛ́lɛ́. Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò bulúì wòì dí kada bóè nù kúlùn. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí jàvá nàndí gbǐn dè wòì e sìɤàì nù wo jì wou Falan Jíyà Gbǐdíì nu jìlɛ́ɛ̀. 29Dɔ̀ɔ̀ Pailè wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn wɔ̀ toludí kúndéè wo bò. Wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De jiji wɔ̀lɔ́ nɛ̀ ná kamùì wɔ?" 30Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wòì dè wò nɛ̀, "Àa jio jiji wɔ̀lɔ́ nyìnì mù bò, èe deo má wɔ̀ì kùla siin sún gbǐn kùlà." 31Pailè tan dí wò, "Na bulúì nà bɛ̀nì mu wɔ̀ nà tɛmu sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ na kaɤáà nùu wòíì eodè." Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ de kewu gbǐn èì nà jɔ̀ɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ à java wòlù." 32(Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Jisɛ̀ bùwàdí e tɛmu e kàn jɛ́ wɔ́ falan ve e kànàì eu.) 33Edèè Pailè kúlun dí kada bóè nù jèè. Wɔ̀ jívidí Jisɛ̀ wɔ bídè wɔ̀ nɛ̀, "Àkɛ́, mù mù dè Jusíò kada nì?" 34Edèè Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù bulúì mù keleɤele è dè wɔ̀lɔ́ kpedeó wòlíì téŋ wò wò se mù sɛlɛ̀ e kàn mì?" 35Pailè sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù sìàì mì Jusi jí dí? Mù bulu mù gbàin Jusíò nɛ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò jòò wò wò kamùì mù wò tù mù mì jɔ̀ɔ̀. De naà mu nɛ̀ ya?" 36Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mi kada dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì tàode wɔ̀lɔ́ nu sɛlɛ̀ dè, èe deo má è dè tàode wɔ̀lɔ́ nu sɛlɛ̀, kɛní mi jède nyɔɔ́ò wòo jio è ŋwuni Jusíò kamu mì, wòo kɔ̀nàìo miu. Mi kada dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì ve sɛlɛ̀ dè." 37Pailè bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mù kada dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè ŋgàma?" Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mú tɛmu è mù nɛ̀ mà dè kada mù wòíì dè ŋgàma sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wò kɔ̀màdí mì, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ dɔɔ ŋwùnù mà jidí tàodéè nù, mà se wòlíì sɛlɛ̀ è kàn ŋgàmáà. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè ŋgàmáà bèè wɔ̀ ka nɔidè tuwa miu." 38Dɔ̀ɔ̀ Pailè bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "De de ŋgàmáà yɛ?" Edèè Pailè toludí wòlúò bò kúndéè wɔ̀ nɛ̀, "Màì sɛlɛ siin sún gbǐn sà jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì. 39Kɛ́ wɔ̀lɔ́ ná ka è nɛ̀ tèì gbǐn, nau Falan Jíyà Gbǐdíì nù èè dè nà ka mì bídè mà ti kpindi bo nu nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n dè na ŋwùnù. Mà ti Jusíò kadáà dè na ŋwùnù wɔ̀ bɛ̀?" 40Wò gbaladí jèè wò nɛ̀, "Kpede èì wɔ̀ dè ti Bàlabɔ̀ dè na ŋwùnù!" (Jijíɔ̀ wó bidí wɔ tan Bàlabɔ̀ wɔ̀ɔ bidí kɔmɛtíì wòi nyìnì.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\