Jɔ̀ɔ́n 19

1Dɔ̀ɔ̀ Pailè nɛdí è sɛ́njɛlɛ́ò bìlì Jisɛ̀. 2Edèè sɛ́njɛlɛ́ò nyàŋgèdí wéí doyo kádá wo dùmà è wɔ̀ wúlú. Wò kwaladí wɔ̀ fɛlɛ fɛ̀mbɛ tààn. 3Wò bidí nɔɔ̀ wɔ bo jìnù dè wo dè wɔ wòi ni wo dè tan, "Àa Jusíò kadáà dè. Wɔ dè tàodè wɔ́ faàòn!" Wò dedí nɔɔ̀ wɔ wúlúì nu faàn funànù kéléŋ kéléŋ. 4Pailè toludí mùndí gbaniíì nu nyɔɔ́ò bò wɔ̀ tan wò, "Nà kìi nɛ̀mu mà dè wɔ nyìnìnù na bò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de màì wɔ̀ nɛ̀lɛ siìn sún gbǐn sà." 5Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ toludí kúndéè e wéí tɔmbɔlɔ́ɛ̀ dè wɔ̀ wúlú, kada jogbóè dè wɔ̀ì. Edèè Pailè tan dí wòlúò, "Nà kìi vɛ! Àa jijíɔ̀ dè." 6Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò jòò wó sàdí Jisɛ̀, wò gbaladí dí tìti wò nɛ̀, "Kpagbà wɔ̀ tíì eodè! Kpagba wɔ̀ tíì eodè!" Dɔ̀ɔ̀ Pailè tan dí wò, "Na bulúì nà júwà wɔ̀ vɛ mu, nà kpagba wɔ̀ tíì eodè. Mà wɔ̀ bídè ya ŋwɔnɔ̀ màì wɔ nɛ̀lɛ siìn gbǐn sa." 7Dɔ̀ɔ̀ Jusíò sìnyàdí Pailè wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Kaɤà dè nà jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ kaɤa dɔ̀ɔ̀ nùu wòíì eodè dè, wɔ̀ dè wòlù wɔ falan èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀." 8Èé Pailè wɔ́ nyìnìdí wòlúò wo wòi wɔ̀lɔ́ èì, wɔ kulu fèdèdí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 9Wɔ̀ kúlun dí wɔ̀ kada bóè nù mùndí. Wɔ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Fe mù wolo?" Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ̀ì dí wɔ wòì dè sìnyà. 10Dɔ̀ɔ̀ Pailè tan dí wɔ̀, "Mùì mi wòíì dè sìnyànù dè? Mùì sì mú nɛ̀ mi de kewúì nù mà gbɛ̀ e nɛ̀ì wo ti mù dè kpedeó ma nɛ̀ è wo kpagbà mù tíì eodè?" 11Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù de kewu sún gbǐn èe jio miu jìjà de, èe deo má Ŋgàla wɔ̀ì mù de kewu dɔ̀ɔ̀ nì. Dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù jijíɔ̀ wɔ́ saì mì wúlú faàn wɔni nɛ̀lɛ siíìn dè gbàà e tì mùníì eu." 12Èé Pailè kàdí wòi wɔ̀lɔ́ èì nyìnì, wɔ̀ kewudí dè gbulu gbǐn nù wɔ̀ ti Jisɛ̀ dè. Kɛ́ Jusíò kándaidí wòi de faì kéléŋ. Wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Mù ti má jiji wɔ̀lɔ́ dè wɔ bɛ̀, kɛní mùì Lùuŋ kadáà wòlù kàì dè. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jívàì ve wɔ bulu kada, kɛní wɔ̀ dè Lùuŋ kadáà wɔ kɔ̀ɔ̀n towò." 13Èé Pailè wɔ́ nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, wɔ̀ tɔladí Jisɛ̀ kúndéè. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kodí dè wɔ sɛlɛ tɛmàì kpóè nù. Wò bidí e dí tan "Kpala Saváà Eodè." (Ibulu kòwàíì nù e nyɛlɛ́ɛ̀ dè "Kèbatà".) 14E dí tedí naà tɛ kùlɔ́ɔ̀ tolu wúlú tidì. Ŋwɔnɔ̀ sànya dɔ̀ɔ̀ èè dedí Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì nɛ̀ sànyáà kùlu ku nyɔɔ sepáà. Gbǐdí nyɔkɔíìn nyàŋgè e nɛ̀ sànyáà dedí nì. Dɔ̀ɔ̀ Pailè sedí è wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Àa na kadáà dè!" 15Kɛ́ wò gbaladí dí tìti wò nɛ̀, "Bɛ̀nì wɔ̀! Bɛ̀nì wɔ̀! Kpagbà wɔ̀ tíì eodè!" Dɔ̀ɔ̀ Pailè bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà jàvá má kpagbà na kadáà tíì eodè?" Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Kada wùlɛ̀ èì nà jɔ̀ɔ̀ de, é wolòì Lùuŋ kadáà wɔi jèdè." 16E wúlú kwalaíì Pailè tùdí Jisɛ̀ wò jɔ̀ɔ̀, wò kpagbà wɔ̀ tíì eodè. Dɔ̀ɔ̀ wò tùdí Jisɛ̀ sɛ́njɛlɛ́ò jɔ̀ɔ̀. 17Wò nɛdí è Jisɛ̀ kàn wɔ tíì wɔ sa è jɛ̌ɛ̀ nù, wɔ bɛ̀nì è feé wó bidí e dí tan "Wúlú Koŋga Dí." (Wò bidí è dí tan Kɔ̀kotà Ibulu kòwàíì nù.) 18Funù wò kpagbadí wɔ̀ tíì eodè. Wò kpagbadí jijìì sɔn pɛ́ tíì eodè. Kɔlɛ̀n dedí gbɔ̀ɔ̀nù faàn eu, kɔlɛ́ɔ̀n dè jìjà faàn eu. Jisɛ̀ dè woi tidì. 19Pailè sàadadí kului kàlan jàkùn wɔ nɛ̀ è wo gbǐlà è Jisɛ̀ wɔni tíì wúlú kewúì. Wòi dɔ̀ɔ̀ nɛdí, "Nasɔlɛ jíɔ̀, Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Jusíò kadáà." 20Jusíò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò tèìdí kului kàlan jàkun wɔ̀lɔ́. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de feé wó kpagbadí Jisɛ̀ tíì eodè, è dedí nɔɔ̀ jɛ gbàáà fandɛ̀. Wò sàadadí kului kàlan wòíì Ibulu kòwàíì nù, Latiŋ kòwàíì nù nɛ̀ Kulii kòwàíì pɛ́ nù. 21Dɔ̀ɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò tan dí Pailè, "Ka sàada è, ka nɛ̀, 'Àa Jusíò kadáà dè.' Kɛ́ è ŋwùwà ve mu nɛ̀, 'Jiji wɔ̀lɔ́ nɛó mì mà dè Jusíò kadáà.' " 22Pailè sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòì má sàada è mà è sàada ya." 23Èé sɛ́njɛlɛ́ò kàdí Jisɛ̀ kpagbà tíì eodè, wò júwadí wɔi jújúì wo tèì nù koai nyìyɛ̀. Koai kɔlɛn kɔlɛ́ìn dedí wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn ŋwùnù. Wɔ jogbo jàde jújúì nɔɔ̀ è tedí, ŋwɔnɔ̀ è de dí nɔɔ̀ kɛlɛ kɔlɛ̀n. 24Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò tan dí yiì, "Àa na làà wɔ̀lɔ́ nù. À nà kɔ̀nàì kàí à sà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ java ve è." Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu e kànàì eu. È nɛ̀, "Wò tèìdí mi tù jújúì nù yiì tidì wo kɔ̀nàì mi jogbo jàdè jújúì eodè kàí." Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò nɛdí. 25Jisɛ̀ wɔ̀ nu, dɔɔ wɔni binɔ́ɔ̀, nɛ̀ Kìlìyopà wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀, Mèèlé e kanàì dè Mèèlé Madalìn wò wò dedí tíì fandɛ ŋwúnùnù Jisɛ̀ dedí èì fèdènù. 26Èé Jisɛ̀ kìidí wɔ sà wɔ̀ nu ŋwúnùnù va, e kanàì dè wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jàvàdí wɔ̀ dí tìti, wɔ̀ sedí è wɔ̀ nu wɔ̀ nɛ̀, "Àa mù jííjíɔ̀ dè nì." 27Wɔ̀ tan wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀, "Àa mù núɔ̀ dè nì." É wolodí sànya dɔ̀ɔ̀ wɔu, Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ bɛ̀nìdí wɔ̀, wɔ bóè nù wɔ sìɤàì va wɔ lɛ̀ɛ̀n, wɔ sa wɔ làà nù. 28Jisɛ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ sɛlɛ́ì wɔ́ jidí e ŋwùnù wɔ̀ e gbǐn wúlú kwala ya. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Nímí namu soóè dè mìì." Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Ŋgàla jàkúìn bùwàdí e tɛmu e kàn wɔ̀ e kànàì eu. 29Kài dedí va so nyànì nyàníì sìdí è. Wòlúò wó dedí va kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ júwadí kài sɔlàì nyɔkɔn bɔ̀fùíì wɔ bɔnà è so nyànì nyàníì nù. Wɔ̀ faladí è ti gbolóè wúlú wɔ tù è Jisɛ̀ nùù. 30Èé Jisɛ̀ kàdí sóè sɛ wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "È dè kala ya." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sudí wúlú dè wɔ falan. 31Èé sànya wɔ̀lɔ́ é dedí nyɔkɔíìn nyàŋge nɛ̀ sànyáà Jusíò wò gbǐdíì ŋwùnù, wòì dí jàvá nyɔ̀ŋgúɔ̀ sìɤàì tíì eodè Lɔ̀ɔn Sànyáà tili. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sànya dɔɔ bulu bulúì dedí sànyà gbàà wo ŋwùnù. Edèè Jusíò bídedí Pailè wɔ̀ nɛ̀ è, wò sɛ̀n tíì eodè nyɔɔ́ò kɔyaíì nù wò sa wo dí. 32Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò bɛdí wo sɛ̀n jijìì sɔ́òn kɔyaíì nù wo kpagbadí wò tíì eodè nɛ̀ Jisɛ̀ wò jòò. 33Kɛ́ wó tilidí Jisɛ̀ wɔ̀ì wò sàdí naà wɔ kún, dɔɔ ŋwùnù wòì dí naà wɔ kɔyaíì nù sɛ̀n ye. 34Kɛ́ sɛ́njɛlɛ́ò kɔlɛ̀n sudí wɔ dɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ kpeŋga wɔ tulun wɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù nímí nɛ̀ tòyò wolodí Jisɛ̀ wɔ kpeŋgáà. 35(Jijíɔ̀ wɔ́ sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí, wɔ̀ dí èì seele wòì nì ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ wòíì dè ŋgàma. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sì è wɔ̀ ka ŋgàmáà tɛmu. Ŋwɔnɔ̀ wɔ seele wòi wɔ̀lɔ́ nì wúlú dè nà pɛ́ nà funàì.) 36Sɛlɛ wòló nɛdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòíì Ŋgàla jàkúìn buwadí e tɛmu è nɛ̀, "Wŏ wɔ̀ kwaíì kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ sɛ̀n," e kànàì eu. 37Ŋgàla jàkúìn ka mùndí è tɛmu è nɛ̀, "Wòlíì kìi ve wɔ̀lɔ́ ku wó sudí wɔ̀ kpeŋga dɛ́ɛ̀." 38Èé wɔ̀lɔ́ kàdí nɛ̀ Àlèmàtiya jɛ̌ɛ̀ nu jíɔ̀ wó bidí wɔ tan Josɛ̀, wɔ̀ bídedí Pailè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sa Jisɛ̀ wɔ kúìn e dí wɔ̀ kìima wɔ̀. (Josɛ̀ dedí Jisɛ̀ wɔ jède wòlúò kɔlɛ̀n. Kɛ́ è dedí kìimu nu sɛ̀lɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dedí Jusíò ŋwààmùnù.) Pailè sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ gbɛ̀ nyɔ̀ŋgúɔ̀ júwàì. Edèè Josɛ̀ sadí nyɔ̀ŋgúɔ̀ dí tíì eodè. 39Nɛ̀kɛ̀dimà wɔ̀ sepá wɔ́ bùwàdí Jisɛ̀ wɔ bo bɛ̀ tɔɔlù kɔlɛ̀n, wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ jidí wɔ nyìnì ti nímí páìn kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n mɛɛ̀ nɛ̀ alòò. 40Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Jusíò kaɤáà nɛdí wò dè nyɔ̀ŋgu nyàŋgè wo kìyá wɔ dí sa, jijìì sɔ́òn kwalidí ti nímíì Jisɛ̀ wɔ kúìn èì wo kpanàì wɔ̀ì jújú tunyɛ́ɛ̀. 41Kpele dɛ̀ɛ̀ dedí feé wó kpagbadí Jisɛ̀ tíì eodè. Kwii dɛ̀ɛ̀ dedí kpala wúì nù va, wòì nɛdí wòlù gbǐn kìima è nù. 42Sànya dɔ̀ɔ̀ è dedí Jusíò wo nyàŋge nɛ̀ sànyáà wou Falan Jíyà Gbǐdíì ŋwùnù ŋwɔnɔ̀ kwii dɔ̀ɔ̀ èè dàìdí va. Wò bɛ̀nìdí Jisɛ̀ wo kìima wɔ̀ funù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\