Jɔ̀ɔ́n 2

1Èé sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí kùlùì sɔn kàdí tì, wòlu sún dedí nyinɔ tɔlànù Keena jɛ̌ɛ̀ nù, é dè Kalalii kagbóè nù. Jisɛ̀ wɔ̀ nu dedí va. 2Ŋwɔnɔ̀ wò tiyadí Jisɛ̀ pɛ́ bò tedí nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò bɛ̀ nyinɔ tolaíì. 3So dɛ̀mù dɛ̀múì wòlúò dedí è namunù é kàdí dè kala, Jisɛ̀ wɔ̀ nu tan dí wɔ̀, "Wòlúò wo so dɛ̀mù dɛ̀múì gbǐn è dè kala ya." 4Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ka se mì wɔ̀lɔ́ má dè wòlù ma nɛ̀ è. Mi kului sǔlà sɛ̀lɛ nɛ̀ dúwáì èì nɛ̀ tili." 5Kɛ́ wɔ̀ nu sedí è jòwò nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ se ve è nà nà nɛ̀ è." 6Nímí túúlé kavai wɔ̀folɛ̀ dedí va konù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kaɤáì téŋ dedí e dí e kàn Jusíò faain nɛ̀ kɔyai sɔlɔ̀ sɛ̀lɛ̀. Kavai wòló kɔlɛ̀n gbɛdí tiin nyɛ́ɛ́wì kowaa taàn júwàì nímí nù. 7Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è jòwò nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kwali nímí kavai wòló nù è si è." Dɔ̀ɔ̀ wò siyadí è nímíì è kɔ̀ìn è gbǐn e ŋwɔ kpóì jàdè. 8Wó kàdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà folo naà nímíì sún vɛ kaváà nù, nà bɛ̀nì è gbǐdí wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bò." Wò júwadí è wo bɛ̀nì è wɔ bò. 9Gbǐdí wúlú nyɔɔ́ɔ̀ sɛdí nímíì, è kàdí naà dè sììn so dɛ̀mù dɛ̀mu. Wɔ̀ì dí so dɛ̀mù dɛ̀múì saáì dí sì (kɛ́ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ folodí nímíì wɔ̀ sìdí e saáì dí); dɔ̀ɔ̀ gbǐdí wúlú nyɔɔ́ɔ̀ jívidí nyinɔ́ò nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ 10wɔ̀ tan wɔ̀, "Mùni kùlà kùláà dè déélá. Gbǐdí nɛ̀ nyɔɔ́ò gbǐn ka so dɛ̀mù dɛ̀mu kàíɔ̀ sepá wòlíì nì. Dɔɔ faàn biyò kàmá wòì gbɛ̀, wòo ka naà kpada ye, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nù gbǐdí nɛ̀ nyɔɔ́ɔ̀ ka naà so tàpùyɛ́ɛ̀ nyìnì. Kɛ́ mùníì mù nyàŋgèo so dɛ̀mù dɛ̀mu kàíɔ̀ dùmài e kalà jèè!" 11Jisɛ̀ wɔ kului sǔlà sɛ̀lɛ ku nyɔɔ sepáà dè wɔ́ nɛdí è Keena jɛ̌ɛ̀ nù Kalalii kagbóè nù. Funù wɔ̀ siyadí è, wɔ faain nu kewu kewùì dè, ŋwɔnɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò funaidí wɔ̀. 12Èé wɔ̀lɔ́ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ nu sɔn e kanàì dè wɔ̀ biò e gbì mùndí wɔ jède nyɔɔ́ò wòì, wò dɔdí dè wo bɛ̀ Kàpɛneyuŋ jɛ̌ɛ̀ nù wo nɛ̀ va kùlui kpɛkpɛ. 13Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì nɛ sànyáà dedí naà dàìnù, dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ. 14Wɔ́ bɛdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, wɔ̀ sàdí jijii téŋ wo dè bùye gbààvìì, bɛya bɛyai nɛ̀ póì sɔŋwɔ sa nɛ̀ mùndí wɔ sà lɛkwai dìnàì nyɔɔ́ò konù wo teevéì èì. 15Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ júwadí dòyòì wɔ nyàŋgàì è tigbà wɔ kɛ̀n wòlúò dè nɛ̀ de ŋwúnà lɛ́ò jòò Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Bùyè gbààvìi bɔlii pɛ́ nɛ̀ bɛya bɛyai pɛ́. Wɔ̀ sìnyàdí lɛkwai dìnàì nyɔɔ́ò teevéè dè wɔ gbǐlà è dè, wo káníì gbàvàì dè. 16Wɔ̀ sedí è póo sɔŋwɔ sa nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà tɔla lɛ dòò nà sa wò vè! Nàa tùwà mi Te wɔ bóè tǔn nɛ̀nàì bò!" 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kulu ŋwàlàdí Ŋgàla jàkúìn wòíì nù é nɛ̀, "Ŋgàla, mù bóè e soóè mɛ̀lɛ̀ì ve mì." 18Jusíò wúlú nyɔɔ́ò wó dedí va wò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Mù ŋwúnai dè fɔn vɛ mú dè wòlu wòló de kɛ̀nù? Kului sǔlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ fɔn mù gbɛ̀ e nɛ̀ì é nɛ̀ ve è a sì à nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mú nɛ̀ è è dè gbulu nù?" 19Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà wàlà nɛ̀mu Gbɛ̀lɛ̀ì Bo wɔ̀lɔ́ kùlùì taàn jàdè mà tawo ve è jèè." 20Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí, "Nà gbɛ̀lɛ̀ì bo wɔ̀lɔ́ wó nɛdí e tawònù tèì kowaa nyìyɛ̀ kwai wɔ̀folɛ̀ wò wàlà má è, mù júwà ve kùlùì taàn mu tawo è yɛ̀?" 21Kɛ́ Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè Jisɛ̀ dedí e sɛlɛ tɛmùnù èè dedí wɔ kpujáà. 22Dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ wɔ́ dɔdí dè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ wòi dɔ̀ɔ̀ díwòò ŋwàlàdí wɔ jède nyɔɔ́ò wúlú nù. Wò funaidí wòíì Ŋgàla jàkúìn tɛmudí è wo funàì mùndí Jisɛ̀ wo wòíì wɔ́ tɛmudí è. 23Kului sǔlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ wɔ́ nɛdí è Jusíò wou Falan Jíyá Gbǐdíì nù Jèlusàlɛ̀ŋ, è nɛdí è wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ funàì wɔ̀. 24Kɛ́ wɔ̀ì dí wɔ bulùì dè funà wò jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ sìdí wo kulúì. 25Wɔ̀ì dí wòlu sún gbǐn jàvà wò se wɔ̀ sɛlɛ́ì é dè wòlu fuyó wɔ kulúì nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ bulúì wɔ̀ sìdí e gbǐn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\