Jɔ̀ɔ́n 20

1Dɔ́wɔ́ɛ̀ e sànya ku nyɔɔ́ɔ̀ e sàndè kɛ́ɛ́lɛ́ kɛ́ɛ́lɛ́, sàlìn pɛ́ èì nɛdí sàn, Mèèlé Madalìn súmúdí kwiíì ŋwɔu. Wɔ̀ sàdí kpala finyáà e dí sa sa kwiíì ŋwɔu. 2Wɔ̀ kpeladí simɛ̀ dè wɔ bɛ̀ Saimɔ̀ Pitɛ̀ bò nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ kului jède nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ tan wò, "Wò Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kúìn kpala wúì nù sa ya. Àì sì feé wó kwaì wɔ̀." 3Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀ kɔlɛ́ɔ̀n sɔn wò bɛdí kwiíì ŋwɔu. 4Wó dedí bɛ̀nù wo sɔn wò dedí simɛ kwanù. Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀ kɔlɛ́ɔ̀n fúmadí kɔya dè e tì Pitɛ̀ wɔu. Wɔ̀ sepá wɔ̀ tilidí kwiíì ŋwɔu. 5Wɔ̀ gbǐladí wúlú dè wɔ sà nyɔ̀ŋgúɔ̀ jújúì wòlònù. Kɛ́ wɔ̀ì dí va kúlun. 6Saimɔ̀ Pitɛ̀ wolaidí wɔi jèè, wɔ tì wɔ̀ì wɔ kúlun kwiíì nù. Wɔ̀ sàdí jújú tunyɛ́ì wòlònù wó kpanaidí è nyɔ̀ŋgúɔ̀ wɔ̀ì e kanàì dè jújúì wó kpanaidí è wɔ wúlúì èì. 7Èì dí jújúì tidì dè wó kpanaidí è nyɔ̀ŋgúɔ̀ wɔ̀ì. Kɛ́ e nu fɔlɔ fɔlɔ è dedí e wòlò dí wùlɛ̀. 8Edèè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ wɔ̀lɔ́ sepá wɔ́ tilidí kwiíì ŋwɔu, wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ kúlun dí. Wɔ̀ sàdí wɔ̀lɔ́ nɛdí wɔ funàì. 9(Wòì nɛdí nɛnɛ̀ Ŋgàla jàkúìn wòíì èì ndè sa é nɛdí, kɛní wɔ̀ yá dè dɔ falan jɔ̀ɔ̀.) 10Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dɔdí dè wo kpolu dè wo joo kunú eu. 11Kɛ́ Mèèlé sìɤàìdí kwiíì ŋwɔu wɔ dè sŏ. Wɔ́ dedí sŏnù, wɔ̀ gbidí eu wɔ kìi kwiíì nù. 12Wɔ̀ sàdí Ŋgàla wɔ tedíò sɔn jújú tunyɛ́ì dè wò nù, wo dè konù feé wó funadí Jisɛ̀. Kɔlɛ̀n dedí wɔ wúlú kewúì konù, kɔlɛ́ɔ̀n ko wɔ kɔyà jàdéè teema. 13Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí Mèèlé wò nɛ̀, "Màmá, de ŋwùnù mù de sŏnù?" Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wò mi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kúìn dí sa ya, ŋwɔnɔ̀ màì sì feé wó funàì wɔ̀!" 14Wɔ́ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sììn dí dè wɔ sà Jisɛ̀ ŋwúnùnù va, kɛ́ wɔ̀ì dí wɔ nu wolàì wolai sì. 15Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídè wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nyinɔ́ɔ̀, de sŏnù mù dè?" Wòo de kìinù mù de? Mèèlé sìàìdí kpele ei nde nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ dè nì. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tan dí wɔ̀, "Tedé è dè má mù wɔ dí sa ya, tɛmu wɔ dí mà bɛ̀ mà júwà wɔ̀ mà bɛ̀nì wɔ̀." 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ selidí wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù wɔ̀ nɛ̀, "Mèèlé!" Mèèlé sììn dí dè wɔ bò, wɔ tɛmàì è Ibulu kòwàíì nù wɔ̀ nɛ̀, "Làbonàì!" (Wòi wɔ̀lɔ́ nu saáì dè "Sɛlɛ Siya Nyɔ̀ɔ̀.") 17Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Ka bòlò mìì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de màì nɛ̀ gbài Téɔ̀ bò. Kɛ́ bɛ̀ mù kìi mì bíò dè mù se è wò mù nɛ̀, 'Mà dè ve jède kpelàìnù mà bɛ̀ mi Téɔ̀ bò wɔ́ dè nà Te, wɔ̀í nɔɔ̀ wɔ́ dè mi Ŋgàláà wɔ dè na Ŋgàla.' " 18Dɔ̀ɔ̀ Mèèlé Madalìn bɛdí wɔ se è Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, wɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sà ya. Wɔ̀ kɔ̀ìn dí sɛlɛ́ì gbǐn nù Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ se è wò. 19Sànyà kɔlɛn dɔ̀ɔ̀ nu è kǔdúwùlúì, Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbanaidí èì dí kɔlɛ̀n bo kalà kala jèè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò ŋwààmùnù. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ toludí wò sǐn dè wɔ ŋwúnù wò tidì. Wɔ̀ tan dí wò, "Kulu lɔ̀mù dè nà jɔ̀ɔ̀." 20Wɔ́ kàdí wɔ̀lɔ́ tɛmu, wɔ̀ siyadí wò wɔ faáìn, e kanàì dè wɔ̀ kpeŋgáà. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wó sàdí wɔ̀, wo kulu dè è filidí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 21Wɔ̀ sedí è wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Kulu lɔ̀mù dè nà jɔ̀ɔ̀! Mà dè na tiyànù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Téɔ̀ wɔ̀ pɛ́ wɔ́ tiyadí mì." 22Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kwalidí wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì wòì wɔ̀ nɛ̀, "Nà kamu Ŋgàla Wɔi Nyináà ku. 23Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn ná te ve wɔ sɛlɛ siíìn nu tǔn, kɛní è nyɔɔ́ɔ̀ nu tǔn te teì dè. Wɔ̀lɔ́ nàì ve wɔ sɛlɛ siíìn nu tǔn te, kɛní wɔ sɛlɛ siíìn nu tǔn èì te." 24Tamɔ̀ wɔ́ dedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn dɛ̀ɛ̀, (wó bidí wɔ jívàì "Sìnɛ̀wóɔ̀") wɔ̀ì dí va dè Jisɛ̀ wɔ́ toludí wɔ jède nyɔɔ́ò sǐn dè. 25Wɔ̀ bàdéò tan dí wɔ̀, "À Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sà ya!" Tamɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Màì má meelíì bèéè sa wɔ jɔ̀déè sɔn, ma gbǐlà va faàn nɛ̀ mùndí màì suyɛ́ɛ̀ doo faàn gbǐlà wɔ kpeŋgáà mǎ è funàì gbǐn tàodè." 26Èé dɔ́wɔ́ kɔlɛ̀n kàdí tì, wò gbanaidí èì mùndí dí kɔlɛ̀n bóè nù. Tamɔ̀ dedí wò tidì. Bóè e ŋwɔ́ì nu mɛnàì mɛnàì dedí. Jisɛ̀ toludí wɔ jède nyɔɔ́ò sǐn dè wɔ ŋwúnù wò tidì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wɔ̀, "Kulu lɔ̀mù dè nà jɔ̀ɔ̀." 27Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è Tamɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kwa mù faan jíì fèlé, mù kìi mi jɔ̀déè sɔn. Folì mù faáàn dè mù kwa è mi kpeŋgáà. Wolo mù kulúì ei tiŋgìtáŋgá tùwàì mù funàì è!" 28Tamɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mi Ŋgàláà!" 29Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Èé mù mì sà ya, dɔɔ ŋwùnù mù funàì mì nì? Kulu de tili gbàà dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó funàì mì, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòì nɛ̀ miu sǐn gbǐlà gbǐn tàodè!" 30Jisɛ̀ nɛdí kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sǐn ku wɔ̀lɔ́ èì jàkun wɔ̀lɔ́ nù dè. 31Kɛ́ mà sàada wòló fèlé wɔ̀lɔ́ nà funàì nà nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀, Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. Nɛ̀ mùndí wɔ funàì saaláà nù nà sà lɔ̀ɔn fɔŋwù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\