Jɔ̀ɔ́n 21

1Èé wɔ̀lɔ́ kàdí è nù wolo Jisɛ̀ toludí wɔ jède nyɔɔ́ò sǐn dè mùndí kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà eodè wó tan è Tàbilìyà. Yèlé è nɛdí. 2È dedí Saimɔ̀ Pitɛ̀, Tamɔ̀ (wó bidí wɔ tan "Sìnɛ̀wóɔ̀"), Nàtanìyà (wɔ́ wolodí Keena jɛ̌ɛ̀ nù Kalalii kagbóè nù) nɛ̀ Sɛbɛdìì wɔ wóó jííjíò e kanàì dè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn dɛ̀ɛ̀ wo gbǐn wò dedí dí kɔlɛ̀n. 3Edèè Saimɔ̀ Pitɛ̀ tan dí wɔ̀ bàdéò, "Mà dè kpélé mɛni bɛ̀nù." Wɔ̀ bàdéò tan dí wɔ̀, "À mù wò jòò à dè bɛ̀nù." Edèè wò bùlùdí keíì nù wo bɛ̀ níì eodè. Wò fun dí va pílípílí wòì dí jíde kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ kamu. 4Sànde kɛ́ɛ́lɛ́ kɛ́ɛ́lɛ́ Jisɛ̀ jidí wɔ ŋwúnù ní fandɛ́ɛ̀. Kɛ́ wɔ jède nyɔɔ́ò wòì dí è sì è dè má wɔ̀ è dè. 5Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Na nyáŋgbáò, nàì nɛ̀ jíde kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ kamu?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Àì nɛ̀ jídè kamu." 6Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà mɛni kpéléè keíì e jìjà faáàn eu teema, nà kamu ve wo sún." Dɔ̀ɔ̀ wò mɛnidí kpéléè, ŋwɔnɔ̀ wòì dí e kòì gbɛ̀ ye, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de saníì wó kamudí è, è tùmùdí dí tìti. 7Jisɛ̀ wɔ kului nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dedí wɔ jède nyɔɔ́ò tidì, wɔ̀ sedí è Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ è dè!" Èé Pitɛ̀ kàdí èì nyìnì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ è dè, wɔ̀ mùwàdí wɔ jogbóè kaàn (èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ kàdí wɔ jújúì èì sa) wɔ bùlàì níì. 8Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kpolóè sìɤàìdí keíì nù, wo dè kpéléè kòì e sìɤàìnù wo jì kèì. Feé wó wolodí e dí èì dí bàìŋ dè kèíì èì. E dí gbɛdí vè dòyòì nù sɔn júwàì. 9Wó gbàidí kèì, wò sàdí tɛmii káàn sani dè eodè funù. Kpowú pɛ́ dedí va. 10Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Saníò ná kamùì wò fáálíìn nà nyìnì wo sún." 11Saimɔ̀ Pitɛ̀ gbàidí keíì nù wɔ kòàì kpéléè dè sani nyɔ̀ŋgaíò dedí è nù, wɔ gbaya è kèì. Saníò dedí kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n jèè kowaa wààyò kwai taàn. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó tùmùdí, kpéléè èì dí nù làà. 12Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà jì nà jì sàndè jìlɛ́ɛ̀." È dɛ̀màìdí wɔ jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n kwá wɔ bídè wɔ̀ nɛ̀, "Wòo mù de?" Wò sìdí è bulu kàí fɔ́ɔ́n wò nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ è dedí. 13Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛdí wɔ júwà kpowúì wɔ tèàì è wò. Nyɔìŋ nɔɔ̀ wɔ̀ nɛdí saníì pɛ́. 14Jisɛ̀ wɔ́ dɔdí dè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ tolu taaníɔ̀ dedí nì wɔ jède nyɔɔ́ò sǐn dè. 15Èé wó kàdí kpowúì jì kala Jisɛ̀ bídedí Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jɔ̀ɔ́n wɔ jíɔ̀, Saimɔ̀, mù jàvà mì bulu bulu, e tì wòlu wòló wou?" Pitɛ̀ sìnyàdí Jisɛ̀ wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. Mù bulúì mù sì è mà jàvà mù." Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nì mi bɛya bɛyai wóó jìlɛ̀." 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ bídè kɔlɛ́ɔ̀n mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Jɔ̀ɔ́n wɔ jíɔ̀, Saimɔ̀, mù jàvà nɔɔ̀ mì?" Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Òòyi, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. Mù bulúì mù sì è mà jàvà mù." Jisɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kìi mi bɛya bɛyaíò wòì." 17Jisɛ̀ bídedí bíde kɔlɛ́ɔ̀n e taani nyɔɔ́ɔ̀ mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Jɔ̀ɔ́n wɔ jíɔ̀, Saimɔ̀, mù jàvà nɔɔ̀ mì?" Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kamadí Pitɛ̀ jààsɛŋ, èì de soolo sɛ̀lɛ̀ de Jisɛ̀ wɔ bíde taaníɔ̀ dè nì wɔ́ bídedí è Pitɛ̀ è má wɔ̀ jàvà wɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mù sì sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ. Mù bulúì mù sì è mà jàvà mù." Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Nì mi bɛya bɛyaíò jìlɛ̀. 18Ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà, mú dedí ŋyáŋgbá mù bidí de dɔ, mu mùwàì dè mu bɛ̀ feé gbǐn mú jàvàì. Kɛ́ mù kàmá lɛ̀ɛ̀n, mù folì ve mù faáìn dè, ŋwɔnɔ̀ wòlù wùlɛ̀ mùwàì ve mù dè wɔ bɛ̀nì mù feé mùì jàvá mú jì bɛ̀." 19(Jisɛ̀ dedí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù, wɔ̀ siya è jɛ́ Pitɛ̀ dedí falan jì nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ nyìnì bɛlɛ bi Ŋgàla bò.) Èé wɔ́ kàdí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmu wɔ̀ sedí è Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwànì mì bu!" 20Pitɛ̀ wó dedí bɛ̀nù wɔ̀ kìidí jèè wɔ sà Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀ dɔ̀ɔ̀ jàvàdí wɔ̀ dí tìti wɔ dè wò bu. Wɔ̀ wɔ̀ telaidí Jisɛ̀ kǔdúwùlúɔ̀ wɔ́ dedí gbǐdí jìlɛ́ɛ̀ jìnù wɔ́ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wòo de mù wúlú faàn sa jìnù?" 21Èé Pitɛ̀ sàdí wɔ̀ jìnù wɔ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, de dè jiji wɔ̀lɔ́ ŋwɔnɔ̀ nɛ̀ jìnù?" 22Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà jàvà má bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ sìɤàì tàodè e sìɤàìnù ma jì jèè tàodéè nù mùndí, mùníì dè dɔ̀ɔ̀ nù fɔn vɛ? Mùníì dè nɔɔ̀ mù ŋwànì mì bu!" 23Wòi wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ tɛmudí è, e fǔìn gbàvàìdí dè Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò tidì, wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ̌ falan. Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ̀ì dí tan wɔ̌ falan. Wɔ̀ nɛdí, "Mà jàvà má wɔ́ sìɤàì tàodéè nù e sìɤàìnù ma jì jèè, mùníì dè dɔ̀ɔ̀ nù fɔn vɛ?" 24Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè seele wòíì ninù e kàn sɛlɛ̀ wòló. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ sàadadí è jàkùn nù. Ŋwɔnɔ̀ à sì à nɛ̀ wɔ seele wòíì dè ŋgàma. 25Jisɛ̀ nɛdí sɛlɛ wùlɛi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Èe deo má wò kwali sɛlɛ doo kɔlɛn kɔlɛ́ìn jàkùn eu, màì funàì má nɛ̀ e jàkúìn èe gbɛo tàode wɔ̀lɔ́ nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\