Jɔ̀ɔ́n 3

1Jijì kɔlɛ̀n dedí va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Nɛ̀kɛ̀dimà wɔ dè Falesii sìŋgbéè nu nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ dedí mùndí tàvi nyɔ̀ɔ̀ gbààvìóò kɔlɛ̀n. 2Wɔ̀ bɛdí Jisɛ̀ bò tɔɔlù kɔlɛ̀n wɔ̀ tan wɔ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, à sì è à nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ tiyàì mù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì mú dè e nɛ̀nù wòlù èì e nɛ̀ì gbɛ̀ soolo kɛní Ŋgàla dè e nyɔɔ́ɔ̀ jèè." 3Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà, wòlù gbǐn ě Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù bɛ̀ soolo kɛní wò yá e nyɔɔ́ɔ̀ kɔ̀mà mùndí." 4Dɔ̀ɔ̀ Nɛ̀kɛ̀dimà bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù, wòlu fuyó kàmá gbàà dè wɔ lɛ̀ɛ̀n jɛ́ naà wò gbɛ̀ ve wɔ kɔ̀màì mùndí yɛ? Wɔ̌ jède kpelàì gbɛ̀ ye wɔ̀ nu kɔ̀mà wɔ̀ mùndí!" 5Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋwúndè mà se mu ŋgàmáà. Wòlù gbǐn èì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu bɛ̀ì gbɛ̀ kɛní wo ya wɔ̀ kɔ̀mà jèè. Kɛní wò yá wɔ̀ kɔ̀mà nímí, nɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà saala nù. 6Wòló wòlu fuyó kɔ̀màì wò wò dè wòlu fuyó bèè. Wòló Ŋgàla Wɔi Nyináà kɔ̀màì wò wò dè Ŋgàla Wɔi Nyináà bèè. 7Wòíì má tɛmu è mà nɛ̀ kɛní wò yá na gbǐn kɔ̀mà mùndí èe sǔlà mù kulùì. 8Fìvíì ka tòì feé gbǐn é jàvàì. Mù ka e túìn nyìnì, kɛ́ mǔ e wolaíì sì kpedeó feé é dè bɛ̀àìnù. Nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè wòlúò Ŋgàla Wɔi Nyináà kɔ̀màì wò." 9Dɔ̀ɔ̀ Nɛ̀kɛ̀dimà bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ naà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbɛ̀ ve nɛ̀ì yɛ?" 10Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù dè sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ gbàà Esulɛ tàvíì nù mùì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ei nde sanù dè yɛ̀? 11Ŋwúndè mà se mù ŋgàmáà, à ka nà sɛlɛ wòló se á sì è a dè mùndí na sɛlɛ wolo se á sàdí e dí, kɛ́ nàì jàvá ná dùmà nà tedíì jàdè faàìn. 12Màó nà sɛlɛ̀ se ya e kàn tàode wɔ̀lɔ́ nu lɛ́ì nàì mi wòíì funàì. Jɛ́ naà nà gbɛ̀ ve mi funàì mà se má nà sɛlɛ̀ e kàn Ŋgàlaò jɛ lɛ́ì yɛ? 13Ŋwɔnɔ̀ wòlu sún gbǐn èì nɛ̀ Ŋgàlaò jɛ gbài kɛní nɔɔ̀ Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ́ woloó va wɔ jì." 14Mosè wó dedí sijɛ gbàáà nù jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ kpagbadí gbɛ̀ɛn bɔ̀lɔ̀ bɔ̀lɔ́ɔ̀ tíì èì, wɔ ŋwúnà è nyɔìŋ nɔɔ̀ wò yá Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ pɛ́ nɛ̀, 15dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve wɔ̀ wɔ sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 16Ŋwɔnɔ̀ yèlé Ŋgàla jàvàdí tàodéè nu nyɔɔ́ò, wɔ̀ sadí wɔ Jí kɔlɛ̀n wúlúŋ kpéɔ̀ŋ, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve wɔ̀ wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì ě nù nyùmù kɛ́ wɔ̀ sà ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 17Ŋgàla wɔ̀ì dí wɔ Jííjíɔ̀ tiya wɔ̀ seli tàodéè nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ̀ nù, kɛ́ wɔ̀ tiyadí wɔ̀ wɔ̀ dè wo sɛlɛ nu sa nyɔ̀ɔ̀. 18Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀, wŏ wɔ sɛlɛ̀ nù seli kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì ve wɔ̀ funàì, wò naà wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nù seli ya kpóŋ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ì nɛ̀ Ŋgàla wɔ jí kɔlɛ̀n wúlúŋ kpéɔ̀ŋ nyɛlɛ́ɛ̀ funàì. 19Yèlé wò ka wòlíì wo sɛlɛ̀ nù seli. Dí de mɔ̀lì mɔ̀líì jidí tàodéè nu nyɔɔ́ò bò, kɛ́ wòlu fuyíì ŋgelè wò jàvà kpindíì e tì dí de mɔ̀lì mɔ̀líì eu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wo kùlà kùláì dè siìn. 20Wòlù wɔ kùlà kùlà siíìn ŋwùnù wɔ̀ ka dí de mɔ̀lì mɔ̀lì jɛ. Wɔ̀ɔ ka va jì jàvà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ì jàvà jàkì wolo wɔ nɛ̀lɛ siíìn eodè. 21Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ kùlà kùláà é dè gbulu ŋgàmáà nù wɔ̀ ka dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù jì, wɔ̀lɔ́ jàkì wolo wɔ kùlà kùláì eodè. Ŋwɔnɔ̀ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì ka è siya wɔ̀ dè wɔ tàodéè nɛ̀nù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ tɛmu è. 22Edèè Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò dɔdí dè wo bɛ̀ Jùdiyɛ kagbóè nù, wɔ dè wòlíì wúlú Ŋgàla nímí kwali. Wò sadí va dúwàì sɔn sún. 23Jɔ̀ɔ́n ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí Enɔ jɛ̌ɛ̀ nù é dè Salin jɛ̌ɛ̀ fandɛ̀ wɔ dè wòlíì wúlú Ŋgàla nímí kwali, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nímí tùmùdí va. Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dedí nɔɔ̀ wɔ bo bɛ̀nù kéléŋ wɔ̀ kwali wò wúlú Ŋgàla nímí. 24(Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù wòì nɛdí Jɔ̀ɔ́n kpindi bò nù mɛni.) 25Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò téŋ nɛ̀ Jusi jí dɛ̀ɛ̀ jòò wò gbidí mɛndɛ fiì e kàn jɛ́ Jusíò kaɤáà nɛ̀ wò dè wòlù wo dè faain sɔlɔ̀ woi nàndí sa ŋwùnù. 26Dɔ̀ɔ̀ wò bɛdí Jɔ̀ɔ́n bò wò tan wɔ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mù kulu dè jijíɔ̀ nù na sɔn ná gbàdàìó Jɔdin mɛ̀yáà, mú tɛmuó è mù nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla Wɔ Bɛya Bɛyáà nì? Wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ dè naà wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwalinù ŋwɔnɔ̀ wòlíì gbǐn dè naà wɔ bo bɛ̀nù!" 27Jɔ̀ɔ́n sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ̀ì má wòlu de kewu nì, e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̌ e jòwàì gbɛ̀. 28Na bulúì nà sì jɛ́ má seó è nà bulu kalàìŋ mà nɛ̀, 'Èì mì dè má jì Wòlúɔ̀ dè Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. Mà dè nɔɔ̀ vè mà nyàŋgè gbulúì wɔ ŋwùnù.' 29Nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka nyinɔ́ɔ̀ nu sɛlɛ̀ bi. Nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ bàdéɔ̀ ka va ŋwúnù dè, wɔ dè nɔide tuwà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nyìnì má nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ wòíì èì, wɔ kulu dè ka tili tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Dɔɔ ŋwùnù mi kulu dè è tili ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 30Wɔ̀ yá nù gbài ma kúlò nù." 31Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ wolòì Ŋgàlaò jɛ de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ lɛ́ì gbǐn eu jìjà. È dè má wòlù wɔ sùwúì tɔidè ko má tàode wɔ̀lɔ́ nù, kɛní wɔ̀ dè tàodéè bèè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ ka è tɛmu, è ka nɔɔ̀ tàodéè nu sɛlɛ̀ dè. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ wolòì Ŋgàlaò jɛ wɔ̀ dè tàode lɛ́ì gbǐn eu jìjà. 32Sɛlɛ wòló wɔ̀ dí e dí sà ya wɔ nyìnì èì, èè wɔ̀ ka wòlíì se, kɛ́ wo sún gbǐn wò nɛ̀ wŏ wɔ tedíì jàdè faàìn dùmà. 33Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wɔ tedíì jàdè faàìn dùmà, wɔ̀ ka è siya wɔ̀lɔ́ wòlù gbɛ̀ Ŋgàla wɔu faan funàì gbulúì gbǐn nù. 34Tedíɔ̀ Ŋgàla wɔ́ tiyàì wɔ̀, wɔ̀ wɔ̀ ka Ŋgàla wɔ tedíì tɛmu. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla ka Wɔi Nyináà wɔ̀ jaindè kwali. 35Tedé Ŋgàla jàvà wɔ Jííjíɔ̀, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ nidí wɔ̀ de kewu lɛ́ì gbǐn eu jìjà. 36Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀, wɔ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sà ya. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wòì nyìnì wɔ̌ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sà, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì dè ve e nyɔɔ́ɔ̀ bu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\