Jɔ̀ɔ́n 4

1Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò kàdí èì nyìnì Jisɛ̀ wɔ̀ dè wɔ jède nyɔɔ́ò dè tùmànù, wɔ dè mùndí wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ wúlú Ŋgàla nímí kwali, wó dedí wɔ funàìnù e tì Jɔ̀ɔ́n wɔu. 2(Ŋgàmáà nù Jisɛ̀ wɔ bulúì wɔ̀ì dí wòlù wúlú Ŋgàla nímí kwali, wɔ jède nyɔɔ́ò wò wò dedí dɔɔ nɛ̀nù). 3Èé Jisɛ̀ pɛ́ kàdí wɔ̀lɔ́ wòò sì wɔ̀ dɔdí dè wɔ wolo Jùdiyɛ kagbóè nù, wɔ bɛ̀ jèè Kalalii kagbóè nù. 4Wɔ̀ dedí nɔɔ̀ wòlù wɔ kɔ̀ìn gbulúì é kɔ̀ìn dí Sàmeliya kagbóè nù. 5Wɔ́ dedí bɛ̀nù, wɔ̀ jidí Sàmeliya kagbóè e jɛ nyɛ́ɛ́wíì dɛ̀ɛ̀ nù e nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Saikà. E dí èì dí bàìŋ dè kùláà èì nà wòlu laáà Jekɔ̀ wɔ́ tɛn dí è wɔ̀ nì è wɔ jí jííjíɔ̀ Josɛ̀ ku. 6Jekɔ̀ wɔ ní wúì dedí va. Namúì kàdí Jisɛ̀ nù tàn, wɔ̀ bɛdí wɔ kodè ní wúì fandɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ kùlɔ́ɔ̀ kàdí naà wúlú tidi tolu dè kíínɛ́í. 7Sàmeliya nyinɔ̀ kɔlɛ̀n jidí ní wúì eu nímí folo. Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Nì mì nímíì sún mà namu." 8(Dɔ̀ɔ̀ nù Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kàdí wɔ̀ te wo bɛ̀ jɛ̌ɛ̀ nù jìlɛ tɛn). 9Dɔ̀ɔ̀ Sàmeliya nyinɔ́ɔ̀ sedí è Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù dè Jusi jí ma dè Sàmeliya nyinɔ̀, e kpaì vɛ mú nɛ̀ mà nì mù nímí mù namu è yɛ?" (Jusíò nɛ̀ Sàmeliya nyɔɔ́ò jòò wòo bidí sɛlɛ sún gbǐn nɛ̀ dí kɔlɛn.) 10Jisɛ̀ sìnyàdí nyinɔ́ɔ̀ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Èe deo má mù sì Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ kpedeó mu si wòlúɔ̀ dè wòlù wɔ́ nɛ̀ mù nì wɔ̀ nímí, kɛní mù ŋgelè mùu bídeo wɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ɔ nio mù nímíì é ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu nì." 11Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Tedé, kpáŋá èì mù jɔ̀ɔ̀ dè nímíì folo ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ ní wúì nu jelì jelì. Fe naà mù sa ve nímí wɔ̀lɔ́ é ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu nì yɛ? 12Nà wòlu laáà Jekɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ nidí ní wu wɔ̀lɔ́ nà ku. Wɔ̀, nɛ̀ wɔ wóó jòò e gbì wo de ŋwúna lɛ́ò wòì wò bidí ní wu wɔ̀lɔ́ namu. Mù jàvá naà mú se è mì, mù sɛlɛ̀ dè gbàà e tì nà wòlu laáà Jekɔ̀ wɔu?" 13Jisɛ̀ sìnyàdí nyinɔ́ɔ̀ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nímí wɔ̀lɔ́ dè wúì nù wòlù namu má è, nímí namu soò ka wɔ̀ kamu mùndí, 14kɛ́ nímí wɔ̀lɔ́ dè mì jɔ̀ɔ̀, wòlù namu má è, nímí namu soò èe jìì wɔ̀ kamu ye. È dè ve naà jòwù ní wɔ̀ jaindè wɔ̀lɔ́ é ni ve wɔ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nì." 15Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Tedí, mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ è dè nì mì nímí dɔɔ sún dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mǎ ní wu bàìŋ wɔ̀lɔ́ eu jìnù dè ye sànyáà gbǐn nù nímí folo ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ nímí namu soò ě mì kamu ye gbǐn tàodè." 16Jisɛ̀ sedí è nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Bɛ̀ mù jíví mù wɔ́ɔ̀ nà jì." 17Kɛ́ nyinɔ́ɔ̀ tan dí wɔ̀, "Jiji kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì mì jɔ̀ɔ̀ dè." Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòíì mú tɛmu è mù nɛ̀ jiji kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì jɔ̀ɔ̀ dè, è dè ŋgàma. 18Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù jijìì wààyò dùmà ya, na dè de tɛ̀nàì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ mú dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ fáálíìn, na sɔn nà dè kìimu sɛ̀lɛ̀ nù. Wɔ̀lɔ́ mú se è mì è dè ŋgàma." 19Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ tan dí wɔ̀, "Tedé, mà èì ndè sà ya mù dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀. 20Mì gbàin Sàmeliya wòlu laíò bidí Ŋgàla sɔ̀ kèì gbàa wɔ̀lɔ́ wúlú tidì, kɛ́ nàí ná dè Jusíò nà nɛ̀ à dè Ŋgàla sɔ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ." 21Jisɛ̀ sìnyàdí nyinɔ́ɔ̀ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Màmá, funàì mi wòíì dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù, wòlù ě kpada e kàn Ŋgàla sɔ̀ sɛ̀lɛ̀ kèi wɔ̀lɔ́ wúlú tidì kpedeó Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì tan feé á dè Ŋgàla sɔ̀àì nù èè dè sɛlɛ bulu bulúì, kɛ́ jɛ́ á dè Ŋgàla sɔ̀nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ bulu bulúì é dè sɛlɛ̀, èè dè à sɔ̀ Ŋgàla nà nyináà nù nɛ̀ ŋgàmáà nù. Wòlu wòló towóè Ŋgàla jàvá wó dè wɔ sɔ̀. Ŋgàla dè Nyina, dɔɔ ŋwùnù à yá wɔ̀ sɔ̀ nà nyináà nù nɛ̀ ŋgàmáà nù. Yèlé Tedé Ŋgàla jàvá á dè wɔ sɔ̀. Kɛ́ nàí ná dè Sàmeliya nyɔɔ́ò, nàì wɔ̀lɔ́ sì ná ka wɔ̀ sɔ̀. Kɛ́ nàí á dè Jusi wóó à sì wɔ̀lɔ́ á ka wɔ̀ sɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jusíò saala nù sɛlɛ nu wolo sɛ̀lɛ̀ jidí tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn bò." 25Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Mà sì è mà nɛ̀ Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wó tan wɔ̀ Kolàì wɔ̀ dè ji jìnù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kàmá jì wɔ̀ kɔ̀ìn ve e gbǐn kpaì nù wɔ se è nà." 26Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mìí má dè mù bo dɛ̀kpɛìnù, mì mà dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn." 27É dedí nɔɔ̀ nyɔìŋ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kpelaidí jèdè. Wó sàdí Jisɛ̀ nɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ sɔn wo dè dɛ̀kpɛ, è sadaidí wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Kɛ́ dɛ̀ɛ̀ èì dí nyinɔ́ɔ̀ bídè wó jì wɔ̀ nɛ̀, "De mù jàvà?" Kpedeó wo kève Jisɛ̀ bídè wò nɛ̀, "De ŋwùnù mù dè nyinɔ́ɔ̀ bo dɛ̀kpɛìnù?" 28Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ tedí wɔ nímí kaváà wɔ bɛ̀ jèè jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ̀ sedí è wòló wó dedí jɛ̌ɛ̀ nù wɔ̀ nɛ̀, 29"Nà jì nà sà jijíɔ̀ wɔ́ se è mì sɛlɛ́ì gbǐn mà dí è nɛ̀ ya mi tàodéè nù. Wɔ jì bɔɔ̀ Wòlúɔ̀ dè Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn?" 30Dɔ̀ɔ̀ wò dɔdí dè wo bɛ̀ Jisɛ̀ wɔ bò. 31Dɔ̀ɔ̀ nù Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dedí naà wɔi fɛlɛ̀nù wo dè wɔ tan "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, àa jìlɛ́ɛ̀ dè mù mɛni e sún màlùŋ!" 32Kɛ́ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jìlɛ̀ dè mì jɔ̀ɔ̀ e ji ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nàì sɛlɛ̀ sì é kàìn." 33Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbidí naà yii bídèì wo dè tan, "Wòlù jì bɔɔ̀ wɔ̀ jìlɛ̀ jà?" 34Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Mi nùu jìlɛ́ɛ̀ dè mà nyìnì Ŋgàla wɔ wòì wɔ́ tiyàì mì nɛ̀ mùndí jòwóè wɔ́ tù è mì jɔ̀ɔ̀ mà kwala e wúlú. 35Nà dè e tɛmùnù nà nɛ̀, 'È te kewui nyìyɛ̀ gbàlɛ̀ gbǐn wɔi gbanai dúwáì tili.' Mà dè e na senù, nà júwà nɛ̀mu wúlú dè nà kìi gbàlɛ́ì eodè nà sà jɛ́ è tàn ya naà e kuma ŋwùnù. 36Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka gbàlɛ́ɛ̀ èì gbanàì wò ka wɔ màyɛ nì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka gbàlɛ kwai èì gbanai wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ gbàlɛ̀ gbà nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ei gbanai nyɔɔ́ɔ̀ sɔn wo kulu dè tili ve. 37Sɛlɛ́ɛ̀ wòlíì ka è tɛmu è dè ŋgàma. Wò ka nɛ̀, 'Wòlù kɔlɛ́ɔ̀n ka gbàlɛ́ɛ̀ gbà, wòlù wùlɛ̀ gbanai.' 38Gbàlɛ́ɛ̀ nàó è gbà, mà nà tiya ya nà gbanàì èì. Wòlù wùlɛ̀ì wò wò sàdí kanu wo gbà è, kɛ́ nà naà nà dè ei gbanàìnù." 39Sàmeliya kagbóè nu nyɔɔ́ò wó dedí jɛ dɔ̀ɔ̀ nù wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò funaidí Jisɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nyinɔ́ɔ̀ nɛdí, "Wɔ̀ seo mì sɛlɛ́ì gbǐn màó è nɛ̀ ya mi tàodéè nù." 40Dɔɔ ŋwùnù Sàmeliya nyɔɔ́ò jidí wɔ bò, wò fɛlɛdí wɔ̀ì wɔ̀ fun va. Nɛ̀ wo jòò wò nɛdí va kùlùì sɔn. 41Tedíì Jisɛ̀ sedí è wò è nɛdí è wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wo funàì mùndí wɔ̀. 42Edèè wò tan dí nyinɔ́ɔ̀, "Èì naà mù wòíì kɔlɛn ŋwùnù dè ye á funàì wɔ̀, kɛ́ nà bulúì à wɔ wòíì èì nyìnì ya. Ŋwɔnɔ̀ nà bulu à funàì è naà à nɛ̀, wɔ̀ wɔ̀ dè tàodéè nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ nu sa nyɔɔ́ɔ̀." 43Èé Jisɛ̀ kàdí kùlùì sɔn dòò nɛ̀ Sàmeliya jɛ dɔ̀ɔ̀ nù, wɔ̀ tìdí wɔ bɛ̀ Kalalii kagbóè nù. 44Ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ wɔ bùlúì wɔ̀ kàdí è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, "Wò ka Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ bɛlɛ bi dí gbǐn kɛ́ wɔ̀ gbàíòn nɛ̀ wɔ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò jòò wòo ka wɔ bɛlɛ bi." 45Wɔ́ tilidí Kalalii kagbóè nù, wòlíì dùmàdí wɔ̀ jàdè faàìn èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jisɛ̀ wɔ́ bɛdí Jèlusàlɛ̀ŋ Jusíò wo Falan Jíyà Gbǐdíì ŋwùnù, wò dedí va wo sà wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ nɛdí è. 46Edèè Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ jèè Keena jɛ̌ɛ̀ nù Kalalii kagbóè nù, feé wɔ́ sìnyàdí nímíì dè so dɛ̀mù dɛ̀mu. Kɔmɛti wòlù gbàà kɔlɛ̀n dedí Kàpɛneyùŋ wɔ jííjíɔ̀ dedí kèdènù. 47Èé wɔ́ nyìnìdí èì wò nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ Jùdiyɛ kagbóè nù wolo ya wɔ jì Kalalii kagbóè nù, wɔ̀ bɛdí Jisɛ̀ wɔ bò. Wɔ̀ fɛlɛdí wɔ̀ì wɔ̀ bɛ̀ Kàpɛneyuŋ jɛ̌ɛ̀ nù wɔ̀ bawo wɔ jííjíɔ̀ wɔ́ dedí naà falan wù ku. 48Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí jijíɔ̀, "Nàì má mì sà ma nɛ̀ kului kàlàn nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì nǎ mì funai yɛ?" 49Jijíɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, jì à bɛ̀ de fúmù fúmù nù mi jíɔ̀ wɔ̌ jì falan." 50Kɛ́ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Ŋwàlà naà gbulúì eodè mù dè bɛ̀. Mù jíɔ̀ wɔ̀ì falan dè!" Jijíɔ̀ funaidí Jisɛ̀ wɔ wòíì wɔ bɛ̀. 51Wɔ́ dedí wɔ jojɛ bɛ̀nù, nɛ̀ wɔ jòwò nyɔɔ́ò jòò wò gbàdàìdí wo kàlàn wɔ kulùì wò nɛ̀, "Mù jí jííjíɔ̀ wɔ̀ bawo ya!" 52Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wò e kàn dúwáì bulu bulúì nù wɔ jíɔ̀ bawodí. Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Kǔlú kùlɔ́ɔ̀ wɔ̀yàó nɔɔ̀ kíínɛ́í, sɛŋwu túìn wolo wɔ̀ jaindè." 53Dɔ̀ɔ̀ jí biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ téɔ̀ kulu ŋwàlàdí è nù wɔ̀ nɛ̀ dúwai dɔ̀ɔ̀ nù nɔɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mù jíɔ̀ bawo ve!" Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ nɛ̀ wɔ bóè nù nyɔɔ́ò gbǐn jòò wò funaidí Jisɛ̀. 54Jisɛ̀ wɔ́ wolodí Jùdiyɛ kagbóè nù, wɔ bɛ̀ Kalalii kagbóè nù, wɔ kului sǔlà sɛ̀lɛ sɔníɔ̀ dedí nì wɔ́ nɛdí è.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\