Jɔ̀ɔ́n 5

1Èé wɔ̀lɔ́ kàdí è nù wolo, Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù Jusíò wo gbǐdíì dɛɛ nɛ̀ ŋwùnù. 2Jèlusàlɛ̀ŋ ei kolóè e ŋwɔíì dɛ̀ɛ̀ dedí va wò bidí e jívàì Bɛya Bɛya Kolo Ŋwɔ́ɛ̀. Kamu dɛ̀ɛ̀ dedí ei fandɛ́ɛ̀ e nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Bɛ̀satà, Ibulu kòwàíì nù. Wò nyàŋgèdí wòlu de wòlàì wààyò e kamàì eu. 3Kèdè wòlu towò tòwóì dedí de wòlònù dí wààyoi wòló gbǐn. Sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ò, jai falan falan nyɔ̀ɔ̀ò e kanàì dè kpɔdɔ nyɔ̀ɔ̀ì pɛ́. 4(Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tedíò dɛ̀ɛ̀ bidí jì wɔ bùlàì níì dè, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má kèdè wòlu wɔ̀lɔ́ sepá wɔ́ tavà ve è nù kède wɔ̀lɔ́ gbǐn dè ve wɔ̀ì è bawo ve. Dɔ̀ɔ̀ e dí tuwànù kèdè wòlíì gbǐn dedí.) 5Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí va kèdéè dedí wɔ̀ì wɔ́ e sìɤàìnù e nɛ̀ naà tèì kowaa taàn kwai kwataàn. 6Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sàdí jijíɔ̀ funù va ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sìdí è kèdéè kàdí jijíɔ̀ wɔ̀ì tèì tɛ̀gbɛ̀lɛ dɔɔ dòdóè nɛ̀. Edèè wɔ̀ bídedí jijíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù jàvà ve nɔɔ̀ mu bawo?" 7Jiji kèdè kèdéɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, wòlù gbǐn èì mì jɔ̀ɔ̀ dè vè wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bùlàì má níì èì ndè wɔ mɛni mì sepá va. Tedíɔ̀ jì má mà ka de kewunù sìɤàì va bùlu ŋwùnù, wòlíì dɛ̀ɛ̀ ŋwàlà va mii ku." 8Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí jijì kèdè kèdéɔ̀, "Dɔ̀ dè mù júwà mù funa lɛ́ɛ̀ mù namu." 9E dí de fúmù fúmù nù, jiji kèdè kèdéɔ̀ bawodí wɔ baji wɔ funa lɛ́ɛ̀ wɔ gbì namùì. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. 10Dɔ̀ɔ̀ Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò sedí è jijíɔ̀ Jisɛ̀ bawodí wɔ̀ wò nɛ̀, "Kɔ̀ɔ̀nu sànyáà dè Lɔ̀ɔn Sànyà ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nà kaɤáà tɛmu è, mùì wòlù dè mú jì mù funa lɛ́ɛ̀ dè kàn." 11Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jijíɔ̀ wɔ́ bawòì mì wɔ̀ wɔ̀ nɛo mà júwà mi funa lɛ́ɛ̀ mà bɛ̀." 12Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòo dè jiji wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛo mù nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ yɛ?" 13Kɛ́ jijíɔ̀ Jisɛ̀ bawodí wɔ̀ wɔ̀ì dí Jisɛ̀ wɔ dè wòlù sì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlu gbani gbàà dedí jijíɔ̀ bavaáì ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ bawodí nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ kúlàìn dè wòlíì tidì. 14Dɔɔ wɔi jèdè Jisɛ̀ sàdí jijíɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Wɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu, mù naà bawo ya, dɔɔ ŋwùnù kaì mù faàn sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ gbǐn nù mɛni ye, èì má dɔ̀ɔ̀ dè sɛlɛ siin dí tìti gbàà fun ve mùu." 15Edèè jijíɔ̀ wolodí va wɔ bɛ̀ wɔ se è Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ bawòì wɔ̀. 16Jisɛ̀ wɔ wòlu bawo sɛ̀lɛ́ɛ̀ Lɔ̀ɔn Sànyáì nù, è nɛdí è Jusíò dè de kewu wɔ̀lɔ́ wò kamàì wɔ̀ siìn. 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Mì téɔ̀ dè nɛnɛ̀ jòwònù ŋwɔnɔ̀ ma dè nɛnɛ̀ jòwònù." 18Sɛlɛ wòló Jisɛ̀ dedí e tɛmùnù, èè nɛdí Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò dè de kewu dí tìti wò java wɔ̀. Èó nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ Lɔ̀ɔn Sànyáà kaɤáà e nyùma kéléŋ kɔlɛn ŋwùnù dè Jusíò dedí de kewunù wò java wɔ̀. Kɛ́ wɔ̀ jívaidí Ŋgàla wɔ̀ te, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ èè siyadí è, nɛ̀ Ŋgàla sɔn wò ŋwùnàì nù. 19Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, Jííjíɔ̀ wɔ ka nɔɔ̀ dè ko wɔ nɛ̀ sɛlɛ sún gbǐn wɔ bulùì faan eu. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ wɔ́ ka wɔ̀ Téɔ̀ sa wɔ dè e nɛ̀, dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ ka nɛ̀. Wɔ̀lɔ́ Téɔ̀ ka è nɛ̀, è Jííjíɔ̀ ka nɛ̀. 20Téɔ̀ jàvà wɔ Jííjíɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka wɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn siya wɔ bulúì wɔ́ ka è nɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ Téɔ̀ siya ve wɔ Jííjíɔ̀ wò faain tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì e tì wɔ̀lɔ́ eu. Ŋwɔnɔ̀ è dè ve nai sadàì sɛ̀lɛ̀. 21Téɔ̀ ka falan wòlúò nù kàlàn wɔ nì wò lɔ̀ɔn fɔŋwù. Nyɔìŋ nɔɔ̀ Jííjíɔ̀ nì ve wòlù gbǐn lɔ̀ɔn fɔŋwù mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ jàvà è. 22Téɔ̀ wɔ̀ɔ seli wòlù gbǐn wɔ sɛlɛ̀ nù. Wɔ̀ wɔ Jííjíɔ̀ dɔɔ de kewúì gbǐn nì ya, 23dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn bì wɔ Jííjíɔ̀ bɛlɛ mùnɛ̀ jɛ́ wó ka Téɔ̀ bulúì bɛlɛ bi. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve jííjíɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì bi, kɛní wɔ̀ì Téɔ̀ bɛlɛ bi wɔ́ tiyàì wɔ̀. 24"Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka mi Tedí Kàí èì nyìnì wɔ funàì wɔ̀lɔ́ wɔ́ tiyàì mì, wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wŏ sɛlɛ̀ nù seli e kàn wɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ falan jɔ̀ɔ̀ wolo ya wɔ bɛ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwu bò. 25Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà falan wòlúò bɛ́ɛ́lɛ́ wó dè wo kwiíì nù, dúwai dɛ̀ɛ̀ dè jìnù, kɛ́ e dúwáì bulu è naà ja, wò nyìnì ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wòíì èì. Wòló wó nyìnì ve èì, wò sà ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 26Jɛ́ nɔɔ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwù dè Téɔ̀ bulúì jɔ̀ɔ̀, nyɔìŋ nɔɔ̀ wɔ̀ è nɛ̀ ya lɔ̀ɔn fɔŋwù dè wɔ Jííjíɔ̀ pɛ́ jɔ̀ɔ̀. 27Téɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ de kewu nì ya wòlíì wo sɛlɛ́ì nu seli ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀. 28Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èe dè nai sadàì sɛ̀lɛ̀, dúwai dɛ̀ɛ̀ dè jìnù wòlu wòló wòó falan ya wo kìima wò, wò sìɤàì ve wo kwiíì nu wò nyìnì wɔ wòíì èì, 29wo wolo wo kwiíì nù. Wòló wo kùlà kùláì dedí kàí wò dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀, wo sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Ŋwɔnɔ̀ wòló wo kùlà kùláì èì dí kàí dè, wò dɔ̀ ve dè wo sa wou wòì wo tiya wo wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ mànɔwɔ sàáì. 30"Màì sɛlɛ sún gbǐn nɛ̀ì gbɛ̀ mi bulu mi de kewúì nù. Màì jíde sún gbǐn nɛ̀ì gbɛ̀ mi bulùì faan eu. Mà ka nɔɔ̀ wòlu sɛlɛ nù seli mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla jàvá má seli è nù. Ŋwɔnɔ̀ mà ka sɛlɛ̀ nù telembo selàì. Màì de kewu dè mà lɔ̀mà mi kulu, kɛ́ mà dè de kewùnù mà lɔ̀mà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ kulu wɔ́ tiyàì mì. 31"Mà jì má ma nì mi bulu mii seele wòì, wòlù gbǐn ě mi wòíì ŋgàma júwàì gbɛ̀. 32Kɛ́ wòlù dɛ̀ɛ̀ ŋgelè dè e dí wɔ́ dè seele wòi ninù e kàn mì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ dè e tɛmùnù, è dè ŋgàma. 33Nà tiyaó na tedíò Jɔ̀ɔ́n bò ŋwɔnɔ̀ Jɔ̀ɔ́n dedí ŋgàmáà ei seele. 34Wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù màì bulu pɛ́ wòlu fuyó jàvà wɔ̀ dè ei seele. Mà de wɔ̀lɔ́ tɛmùnù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na sà sɛlɛ nu wolo. 35Jɔ̀ɔ́n deó kpindi nu sɛŋwu tààn. Nà jàvàó nɔɔ̀ na nɛ̀nàì sɛŋwu taáàn nù kului nù dúwai kɛlɛ jàdè. 36Kɛ́ mi seeléɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ tì Jɔ̀ɔ́n wɔu. Jòwóè má dè naà e jòwònù, Téɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ nió è mì ku mà kwala e wúlú, èè dè mi seeléè wɔ̀lɔ́ Téɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ tiyàì mì. 37Ŋwɔnɔ̀ Téɔ̀ bulúì wɔ́ tiyàì mì, wɔ̀ dí nà sɛlɛ̀ se ya e kàn mì, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nàì nɛ̀ wɔ siyɛ wòíì èì nyìnì kpedeó na kève bɛ́ɛ́lɛ́ wɔu sǐn gbǐlà. 38Wɔ wòíì èì nà jɔ̀ɔ̀ dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà nɛ̀ nǎ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jàdè faàìn dùmà wɔ́ tiyàì wɔ̀. 39Nà Ŋgàla jàkúìn nùu wòíì kpɛn ya bulu kàí fɔ́ɔ́n, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà sìàì dɔ̀ɔ̀ gbɛ̀ na wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nìì. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla jàkúìn wòíì bulu bulúì nɔɔ̀ èè ka nà sɛlɛ ŋgàmáà se e kàn mì. 40Ŋwɔnɔ̀ nà nɛ̀ nǎ mi bò jì wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sa ŋwùnù. 41"Màì ei kaaje sa wòì de kìinù dè wòlù jɔ̀ɔ̀. 42Mà sì è mà nɛ̀ Ŋgàla wɔ jàváà èì na kulúì nù dè. 43Mà ja mì Téɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù, ŋwɔnɔ̀ nàì nɛ̀ mì jàdè faàìn dùmà. Wòló wó ka jì wo bulu wo nyɛlɛ́ɛ̀ nù, dòò ŋgelè nà ka wò jàdè faàìn dùmà. 44Jɛ́ nà funàì ve Ŋgàla? Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ ná kpada e ŋwùnù èè dè na yii fǔn gbàà nu tùwà sɛ̀lɛ́ɛ̀, kɛ́ nàa ka fǔn gbàáà dè kìi é ka Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo. 45Nàa sìàì mà dè na sɛlɛ siìn nɛ̀ nyɔɔo kamai jìnù mì Téɔ̀ sǐn ku. Mosè wɔ̀ wɔ̀ dè dɔɔ nɛ jìnù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɔɔ̀ nà funà wɔu faàn dí tìti. 46Èe deo má nà funai Mosè kɛní na funaio mì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ́ì wɔ́ sàadadí è, è kàn mì. 47È dè má nàì wɔ̀lɔ́ funàì wó sàadadí è jɛ́ naà nà funai ve mi wòíì yɛ?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\