Jɔ̀ɔ́n 6

1Èé sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ jíyadí Kalalii kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà (wò ka mùndí è tan Tàbilìyà Kamúì). 2Feé gbǐn wɔ́ dedí bɛ̀nù, gbani gbàà dedí wɔ̀ bu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sàdí Ŋgàla wɔ de kewúì wɔ́ dedí e jòwàìnù kèdè wòlúò bawo ŋwùnù. 3Jisɛ̀ gbàidí kèi dɛ̀ɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wo kodè kèíì wúlú tidì. 4Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì kàdí naà dàìnù dè. 5Edèè Jisɛ̀ kìidí wɔi fandɛ́ɛ̀ wɔ sà wòlu gbani gbàà jìnù wɔ bò. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí Felè wɔ̀ nɛ̀, "Fe naà à sa ve jìlɛ bɔ̀ndaì pàsà wòlu wòló jìlɛ ni ŋwùnù?" 6(Wɔ̀ tɛmudí nɔɔ̀ wòi wɔ̀lɔ́ Felè wɔ nu sɛ ŋwùnù. Ŋgàmáà nù wɔ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí wòlù wɔ nɛ̀ è.) 7Dɔ̀ɔ̀ Felè sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "À nɛ̀ má à nì wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn jìlɛ biyo bɛ́ɛ́lɛ́ e lɛkwaíì tì ve kání tunyɛi kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn eu." 8Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Andùlù, wɔ̀ bíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Saimɔ̀ Pitɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ Andùlù tan dí wɔ̀, 9"Jiji jáo biyò kɔlɛ̀n dè vè sùjúì kpowú kelíì wààyò dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, sanii sɔn gbì èì. Kɛ́ de kwá dɔɔ dòdóè gbɛ̀ pàsà gbani wɔ̀lɔ́ nɛ̀nàì yɛ?" 10Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà se è wòlíì wò kodè." (Feé wó dedí sìníì kalaidí va gbǐn.) Dɔ̀ɔ̀ wòlíì gbǐn kpóŋ kodí dè. Jijíò dedí wò tidì, wò dedí wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa koai wààyò. 11Jisɛ̀ júwadí kpowíì wɔ sa Ŋgàla màmà wɔ tèàì kpowíì wòlíì wó dedí de konù va. Sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ nɛ̀nàìdí saníì, ŋwɔnɔ̀ wòlíì gbǐn jidí jìlɛ́ɛ̀ wo túdúì si. 12Èé wòlíì kàdí jìlɛ́ɛ̀ jì wo túdúì si, Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Nà gbanàì jìlɛ́ɛ̀ wòló èì wó teì. Àa na nyùmà e sún gbǐn." 13Kpowú kelíì wààyóè wòlíì jidí è, wò gbanaidí e kpolóè èì e si soloi kowaa kwai sɔn. 14Wòlúò wó dedí va, wó sàdí Jisɛ̀ wɔ nɛ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́, wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Ŋgàmáà nù àa Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ dè, wɔ́ nɛdí wɔ̀ dè wɔ tiya jìnù tàodéè nù." 15Jisɛ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ wòlúò jàvàdí wó kamu wɔ̀ wo tùwà wɔ̀ kada kaŋa eu jìjà, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ kɔlɛ̀n wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ kèíì nù. 16Èé kǔdúwùlù kàdí tili, Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bɛdí kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà kudè. 17Wò bùlùdí kei gbàáà nù wo dè níì jíyà. Wò dedí Kàpɛneyuŋ faáàn eu bɛ̀àìnù. Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù kpindi kàdí naà gbì, ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ì nɛdí jèè jì. 18Edèè fìví gbàà gbidí naà jìì ní kpákpáì dè nu kewu. 19Èé wó kàdí bɛ̀nù sìɤàì ní eodè aavà kɔlɛ̀n kpedeó sɔn tì, wò sàdí Jisɛ̀ wɔ dè namu níì eodè, wɔ dè kei gbàáà bo jìàì. Wò ŋwààmùdí dí tìti. 20Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nàa ŋwààmù. Mì è dè!" 21Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bùlùdí kei gbàáà nù wo bò, ŋwɔnɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù wò tilidí jɛ feé wó dedí bɛ̀nù. 22Dɔɔ wɔi jède sànyáà nù gbaniíì nu nyɔɔ́ò wó tedí kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà mɛ̀yà, wò sìdí è wò nɛ̀ kei gbàà kɔlɛ̀n nɔɔ̀ èè dedí va. Ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dedí e nu bùlùnù Jisɛ̀ wɔ̀ì dí bɛ̀, nɛ̀ mùndí wò bɛdí wo te wɔ̀. 23Ní eodè keíì gbààvìíì téŋ wolodí Tàbiliya jɛ̌ɛ̀ faáàn eu, e jì feé Jisɛ̀ sadí Ŋgàla màmà wɔ nì gbaniíì nu nyɔɔ́ò kpowúì ei fandɛ́ɛ̀. 24Èé gbaniíì nu nyɔɔ́ò kàdí èì ndè sa wò nɛ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wòì va dè, wò bùlùdí kei dòò nù wo bɛ̀àì Kàpɛneyuŋ Jisɛ̀ wɔ de kìi. 25Gbaniíì nu nyɔɔ́ò wó dedí Jisɛ̀ de kìinù wó sàdí wɔ̀ kamu gbàáà kɔlɛ́ɔ̀n, wò bídedí wɔ̀ dí wò nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, fe tòò mù tilì fèlé yɛ?" 26Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, nà dè mi de kìinù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà nió nà jìlɛ̀ na jì è na túdúì si, èì kului sǔlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù dè mà nɛó è. 27Nàa sà kanu jìlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù é ka nyùmù. Kɛ́ nà sà kanu jìlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù é ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù nì. Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀, wɔ̀ wɔ̀ ka wòlù jìlɛ wɔ̀lɔ́ towóè nì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Tedé Ŋgàla wɔ̀ è siya ya wɔ̀ dè wɔ̀ jèè." 28Edèè wòlíì bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ fɔn naà à nɛ̀ ve é dè ve Ŋgàla wɔ jòwóè yɛ?" 29Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ́ jàvá ná nɛ̀ è èè dè nà funàì wɔ̀lɔ́ wɔ́ tiya wɔ̀." 30Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Kului sǔlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ fɔn mù nɛ̀ ve á funàì ve mù? De naà mù nɛ̀ ve? 31Nà Te laíò wó dedí sijɛ́ɛ̀ nù wò bidí manáà jì. Mùnɛ̀ jɛ́ wó sàadàì, 'Wɔ̀ bidí wo kpowú nì e wolo Ŋgàlaò jɛ.' " 32Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, èì dí Mosè dè wɔ́ jì wo kpowú nì dè, mì Téɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ ka nà kpowú bulu bulúì nì é wolòì Ŋgàlaò jɛ. 33Kɛ́ Ŋgàla wɔ kpowíì èè dè wɔ̀lɔ́ é ka Ŋgàlaò jɛ wolo, e dè tàodéè nu nyɔɔ́ò wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu ni." 34Dɔ̀ɔ̀ wò sedí è Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, é koì dè kɔ̀ɔ̀nù eu e bɛ̀àì ku, dè naà nà kpowú wɔ̀lɔ́ ni wɔ́." 35Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Mì mà dè kpowíì é ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nì. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jì ve mi bò ŋwɔ̀mù ě wɔ̀ kamu ye gbǐn tàodè. Nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ funai ve mì nímí namu soò ě wɔ̀ kamu ye. 36Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ é dè sɛlɛ́ɛ̀, èè dè màó è nà se ya mà nɛ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nà mì sà ya, nàì mi funai jìnù dè. 37Kɛ́ wòló Tedé Ŋgàla wɔ̀ dí wò faàn kàlà ya, wò dè mi ŋwùnù wò jì ve mì bò, ŋwɔnɔ̀ mǎ wò jàdè faàìn sa gbǐn tàodè, 38èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de màó tàode wɔ̀lɔ́ nù jì mi bulu mi kului sɛ̀lɛ nɛ ŋwùnù. Mà jió mà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ kului sɛ̀lɛ̀ wɔ́ tiyàì mì. 39Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ tiyàì mì, wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè wòló kíínɛ́í wɔ́ kàlà wò faàn mi ŋwùnù, màa wɔ̀yà wo sún gbǐn sɛlɛ̀ wúlú, kɛ́ mà júwà wo gbǐn dè falan jɔ̀ɔ̀ sɛlɛ nu seli sànyáà nù. 40Wɔ̀lɔ́ mì Téɔ̀ jàvà è, èè dè wòló gbǐn wó sàì wɔ Jííjíɔ̀ wo funàì wɔ̀, wò sà ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Ŋwɔnɔ̀ mà júwà ve wò dè sɛlɛ nu seli sànyáà nù." 41Dɔ̀ɔ̀ wòlíì gbidí naà nyǔnde dànàì e kàn Jisɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mì mà dè kpowúì é wolòì Ŋgàlaò jɛ." 42Dɔ̀ɔ̀ wò nɛdí, "Yèlé èì Josɛ̀ wɔ jí jííjíɔ̀, Jisɛ̀ dè yɛ? À sì wɔ̀ téɔ̀, a sì mùndí wɔ̀ núɔ̀. E kpaì vɛ naà wɔ́ dè e tɛmùnù wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ wolo Ŋgàlaò jɛ wɔ jì tàode wɔ̀lɔ́ nù?" 43Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà wolo nyǔndè dànàì yiì tidì e kàn wɔ̀lɔ́ má tɛmu è. 44Wòlù gbǐn èì mi bo jìì gbɛ̀ wɔ bulu wɔ de kewúì nù kɛní nɔɔ̀ Téɔ̀ wɔ́ tiyàì mì wɔ dàyà wɔ̀ mìì. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ̀ nu Seli Sànyáà nù mà dè wo de júwà jìnù falan jɔ̀ɔ̀. 45Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò sàadadí è Ŋgàla jàkúìn nù wò nɛ̀, 'Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè wòlù gbǐn sɛlɛ siya jìnù.' Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ nɔidè tuwà ya Téɔ̀ wɔu, wɔ kpɛn sɛlɛ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ wɔ̀ jì ve mi bò. 46Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ wɔ́ wolòì Téɔ̀ bò wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ dí wɔ̀ sà ya. 47Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka mì funàì wɔ̀ ka wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sa. 48Mì mà dè kpowúì é ka wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nì. 49Na wòlu laíò wó dedí sììnù sijɛ gbàáà nù wò jidí manáà kɛ́ ŋwɔnɔ̀ wò falan dí. 50Àa kpowíì dè é ka Ŋgàlaò jɛ wolo, ŋwɔnɔ̀ è naà ja, wɔ̀lɔ́ wòlù gbǐn jì má e sún Ŋgàla wɔ̌ wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nu nyùma. 51Mì mà dè wòlu lɔ̀ɔn fɔŋwu ni kpowúɔ̀ má wolòì Ŋgàlaò jɛ. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jì ve kpowú wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè ve tàodè wɔ́. Kpowíì má dè e ni jìnù é dè tàodéè nu nyɔɔ́ò lɔ̀ɔn fɔŋwu ni jìnù èè dè mi jeíì." 52Jisɛ̀ wɔ wòi wɔ̀lɔ́ nɛdí è Jusíò gbì nyǔnde dànàì yiì tidì wo dè tan, "Jɛ́ jiji wɔ̀lɔ́ gbɛ̀ ve wɔ jeíì nà jɔ̀ɔ tùì a jì è yɛ?" 53Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, nàì má Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ jeíì jì na namu wɔ tòyóè, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná dè lɔ̀ɔ̀nù, lɔ̀ɔn fɔŋwu bulu bulu èì nà jɔ̀ɔ̀ dè. 54Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jì ve mi jeíì wɔ namu mi tòyóè wɔ̀ sà ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ falan, mà júwà ve wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀ Sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù. 55Mi jeíì èè dè jìlɛ bulu bulúì nɛ̀ mùndí mi tòyóè èè dè namu lɛ bulu bulúì. 56Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jì ve mi jeíì, wɔ namu mi tòyóè mà dè ve wɔ̀ jaindè wɔ dè mì pɛ́ jaindè. 57Téɔ̀ wɔ́ ka wòlù nùù lɔ̀ɔn fɔŋwù kwali, wɔ̀ wɔ̀ tiyàì, mì ŋwɔnɔ̀ wɔ saaláà nù mà dè tàodè. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jì ve mi jeíì sún wɔ̀ nɛ̀ ve wɔ tàodéè mi saaláà nù. 58Wɔ̀lɔ́ bulu bulúì mu, èè dè kpowíì é wolòì Ŋgàlaò jɛ. Èì manáà wolàì na gbàin laíò bidí e jì, ŋwɔnɔ̀ wo dè falan. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ka kpowú wɔ̀lɔ́ jì wɔ̀ ka wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sa." 59Jisɛ̀ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí sɛlɛ siyànù Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù é dedí Kàpɛneyuŋ jɛ̌ɛ̀ nù. 60Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wó nyìnìdí wɔ wòi wɔ̀lɔ́ èì, wò nɛdí, "Sɛlɛ siya wɔ̀lɔ́ towóè ei ndè sa juwa juwa è dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Wòo gbɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ nɔide tuwàì eu?" 61Wòlù gbǐn èì dí Jisɛ̀ jídè se kɛ́ wɔ bulúì wɔ̀ sìdí è wɔ̀ nɛ̀ wò dè nyǔnde dànàìnù sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Wòi wɔ̀lɔ́ dè e nɛ̀nù na kulúì bùlù jèè yɛ̀? 62Jɛ́ naà nàa tɛmuo nàa sao má Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ dè gbài jèè feé wɔ́ woloó? 63Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ wɔ̀ ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù nì, wòlu fuyó wɔ de kewu sún gbǐn èì dɔ̀ɔ̀ nù dè. Mà nà gbulúì siya ya e kàn jɛ́ ná sà ve lɔ̀ɔn fɔŋwúì é ka Ŋgàla Wɔi Nyináà jɔ̀ɔ̀ wolo. 64Kɛ́ na téŋ nàì mì funàì." (E tɔide koaíì, Jisɛ̀ sìdí wòlu wòló wòì dí wɔ̀ funàì nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dedí wɔ wúlú faàn sa jìnù.) 65Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù màó è nà se ya mà nɛ̀ wòlù gbǐn e ka mì bò jì wɔ bulu wɔ de kewúì nù, kɛní Téɔ̀ tiya wɔ̀." 66Èé wɔ̀lɔ́ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàwòdí wɔ̀ì, wòo bidí naà wɔ̀ bu ŋwànì ye. 67Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn wɔ nɛ̀, "Nani nà ŋwɔnɔ̀, nà pɛ́ nà jàvà ve na wolo mì bu?" 68Saimɔ̀ Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wòo bò naà à bɛ̀ ve? Mù nɔɔ̀ nùù tedíì dè é ka wòlù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nì. 69À funàì mù, nɛ̀ mùndí à sì è à nɛ̀ mù mù dè Ŋgàla wɔ faàn jèe Wòlúɔ̀." 70Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na kowaa kwai sɔ́ɛ̀n mì mà kàlàó nà faàn, èó nyɔìŋ dè? Kɛ́ dɔɔ gbǐn nù wòlù kɔlɛ̀n dè na tidì, wɔ̀ dè nyina siíòn kada." 71Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dedí e tɛmùnù Saimɔ̀ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀ wɔ jííjíɔ̀ Judɛ̀ tanù wɔ̀ dedí. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Judɛ̀ wɔ́ dedí Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn kɔlɛ̀n wɔ̀ wɔ̀ dedí Jisɛ̀ wɔ wúlú faan sa jìnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\