Jɔ̀ɔ́n 7

1Èé wɔ̀lɔ́ kàdí è nù wolo, Jisɛ̀ namudí dè Kalalii kagbóè nù. Wɔ̀ì dí jàvá wɔ́ jì nyɔìŋ nɛ̀ Jùdiyɛ kagbóè nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò dedí jàvànù wò java wɔ̀. 2Jusíò wo Fàgboi Gbǐdíì kàdí naà dàìnù dè. 3Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ biò tan dí wɔ̀, "Wolo tàvi kagbo wɔ̀lɔ́ nù mù bɛ̀ Jùdiyɛ kagbóè nù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve sɛlɛ́ì mú dè e nɛ̀nù mù jède nyɔɔ́ò wó dè funù wo sà e dí. 4Wòlù gbǐn dè má sɛlɛ nɛ̀nù wɔ̀lɔ́ wɔ fǔìn tolu, wɔ̀ɔ ka wɔ bulùì kìima. È dè má mù dè sɛlɛ wòló nɛ̀nù ŋwúndè tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn sì sɛlɛ̀ è kàn mù!" 5(Wɔ̀ bíò bɛ́ɛ́lɛ́ wòì dí wɔ̀ funàì.) 6Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Mi bɛ dúwáì bulu bulúì èì nɛ̀ jì. Kɛ́ naníì nà gbɛ̀ bɛ̀ì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì dúwai téɤélé bí. 7Tàodéè nu nyɔɔ́ò wòì na jɛi gbɛ̀, kɛ́ wò ka mì jɛ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà ka è tɛmu mà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó dè e nɛ̀nù èì kàí dè. 8Nà bɛ̀ gbǐdíì nù. Miníì màì va bɛ̀nù dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mi dúwáì bulu bulúì èì nɛ̀ jì." 9Wɔ̀ tɛmudí wɔ̀lɔ́ wɔ sìɤàì naà Kalalii kagbóè nù. 10Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ bíò dɔdí dè wo bɛ̀ gbǐdíì nù. Jisɛ̀ wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ bɛdí va, kɛ́ wɔ̀ì dí nɔɔ̀ va gbài kpáú, wɔ̀ gbàidí va kìimu nù. 11Dɔ̀ɔ̀ Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò gbidí Jisɛ̀ de kìi gbǐdíì nù. Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí bídèì wò nɛ̀, "Fe wɔ̀ dè yɛ?" 12Wòlíì gbǐn dedí nɔɔ̀ lɔ́ɔ́lɔ́ɔ́ nu siyɛ̀ìnù è kàn Jisɛ̀. Wòlíì téŋ tan dí, "Wɔ̀ dè wòlù kàì." Téŋ tan dí, "Kpede! Wɔ̀ ŋgelè wɔ̀ dè wòlíì gbǐlàìnù." 13Kɛ́ wòlíì wòo bidí wɔ sɛlɛ sún tɛmu Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò sǐn ku, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí ŋwààmùnù. 14Gbǐdíì kàdí tidì tolu, Jisɛ̀ bɛdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ gbì sɛlɛ siyàì. 15Jusíò wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, è sadaidí wòì. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Jɛ́ wɔ̀ nɛ̀ wɔ́ sìì sɛlɛ wòló gbǐn, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì nɛ̀ jàkun bò nù bɛ̀?" 16Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ má dè e siyànù èì mi bulúì jɔ̀ɔ̀ wolo, è wolo wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ tiyàì mì. 17Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn é dè wɔ kulúì nù wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jàvà è, wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ sì ve è, è dè má mà dè sɛlɛ siyànù mi bulu mi de kewúì nù kpedeó è wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 18Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wɔ bulu wɔ sɛlɛ siyànù dè wɔ́ nyàŋgè è, wɔ̀ ka nɔɔ̀ fǔn bi dè kìi dè wɔ bulúì ŋwùnù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ka jòwònù dè wɔ tiya nyɔɔ́ɔ̀ fǔn nu gbàa tùwa ŋwùnù, wɔ̀ dè wòlù kàì ŋwɔnɔ̀ duuli sún gbǐn èì wɔ̀ nùù dè. 19Èé Mosè wɔ̀ wɔ̀ tùdí nà jɔ̀ɔ̀ kaɤáà nì? Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ na kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ nàa ka e wòíì júwà. De ŋwùnù naà nà jàvá ná java mì?" 20Dɔ̀ɔ̀ gbaniíì nu nyɔɔ́ò tan dí wɔ̀, "Nyina siìn è yá mù bu dè. Wòo dè de kewunù wɔ̀ java mù?" 21Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Mà nɛ̀ nɔɔ̀ kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ kɔlɛ̀n e sadàì na gbǐn nàì yɛ̀? 22Nà sadí kpo eode dùmà sɛ̀lɛ̀ Mosè jɔ̀ɔ̀ (jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ e tɔidè èì dí dè ko Mosè wɔ bulúì jɔ̀ɔ̀, kɛní nà te laíò), ŋwɔnɔ̀ nà ka wòlù kpo eodè dùmà Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. 23Èé ná nɛ̀ wò dùmà má wòlù kpo eodè Lɔ̀ɔn Sànyáà nù kɛní wɔ̀ì Mosè wɔ kaɤáà nyùmà, de ŋwùnù naà mà bawòì jijì dɔ̀ɔ̀ Lɔ̀ɔn Sànyáà nù ná jìì sɛlɛ kulu? 24Nàa seli sɛlɛ̀ nù jɛ́ nɔɔ̀ ná dè e kìinù, kɛ́ nà kùlà è jàdè sǐn nà selàì è nù telembo." 25Dɔ̀ɔ̀ Jèlusàlɛŋ ko nyɔɔ́ò téŋ bídedí wò nɛ̀, "Yèlé èì jijíɔ̀ de, Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò wó nɛ̀ wò java wɔ̀? 26Nà sà vɛ! Àa wɔ́ ŋwúnùì gbaniíì tidì bulu kpáú, wɔ dè kulu kálí siyɛ̀ì ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn èì wɔ taìn gbɛ̀ wɔ̀ wolo dɔɔ nɛ̀ì! Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò jì bɔɔ̀ naà è sì wò nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn nì? 27Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ jì má wòlù gbǐn ě wɔ wolai sì. Kɛ́ nà gbǐn kpóŋ à sì feé jiji wɔ̀lɔ́ wolòì." 28Jisɛ̀ wɔ́ dedí wɔ Ŋgàla kòwàíì tɛmùnù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ̀ tɛmudí è kalàìŋ wɔ̀ nɛ̀, "Nà sì mì na sì feé wó kɔ̀màì mì, nɛ̀ mùndí feé wó saì mì nù. Màì mi bulúì mi de kewu nyìnì. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ tiyàì mì, wɔ̀ dè ŋgàma. Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ nàì wɔ̀ sì. 29Mà sì wɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ bóè mà wolòì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ tiyàì mì na bò." 30Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò jàvàdí wó kamu wɔ̀, kɛ́ wòlù gbǐn èì dí wɔ̀ì bòlò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ dúwáì èì nɛdí jɛ tili. 31Kɛ́ gbaniíì nu nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò funaidí wɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ jì má, wɔ̀ nɛ̀ ve kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì dí tìti gbàà e tì jiji wɔ̀lɔ́ wɔu?" 32Èé Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò sìdí è wò nɛ̀ gbaniíì nu nyɔɔ́ò dè lɔ́ɔ́lɔ́ɔ́ nu siyɛ̀ìnù e kàn Jisɛ̀, nɛ̀ saaɤa sa nyɔɔ́ò jòò wò tiyadí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bo ei kìi nyɔɔ́ò wò kamu wɔ̀. 33Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "À na wo jòò à dè dúwàì sɔn sanù tàvi wɔ̀lɔ́ nù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mà bɛ̀ ve jèè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ bò wɔ́ tiyàì mì. 34Nà dè ve mi soo bàlà, kɛ́ nǎ mì sà. Ŋwɔnɔ̀ feé má dè ve nǎ va ji kídí bi." 35Edèè Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò gbidí naà yii bídèì wo dè tan, "Fe bɛ̀ sɛ̀lɛ̀ bu wɔ̀ de, è à kìi má wɔ̀ dè ǎ wɔ sa? Wɔ jì bɔɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ bɛ̀ Kulii tàvíì nu nyɔɔ́ò wo jɛ gbààvìíì nù feé Jusíò téŋ dè, wɔ̀ dè Kulii nyɔɔ́ò sɛlɛ siya? 36Wɔ̀ è tɛmu ya wɔ̀ nɛ̀, 'Nà kìi ve mì dè, na kìi mì dè kɛ́ nǎ mì sà. Feé má dè bɛ jìnù nǎ va bɛ̀ì gbɛ̀.' Wòi wɔ̀lɔ́ nu saáì vɛ?" 37Gbǐdíì wúlú kwala sànyáà èè dedí sànyà gbàa bulu bulúì. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ ŋwúnudí wɔ mɛni kpa wɔ̀lɔ́. Wɔ̀ tɛmaidí è jìjà kalàìŋ wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn nímí namu soò dè wɔ̀ì, wɔ̀ jì mi bò wɔ̀ namu nímí. 38Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, 'Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka mì funàì wɔ kulúì nù níì ka wolo é ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù nì.' " 39Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ dedí è tɛmu e kan dí Ŋgàla Wɔi Nyináà wòló wó funaidí wɔ̀ wó dedí wɔ sà jìnù. Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ì nɛdí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jaindè jì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Jisɛ̀ wɔ̀ì nɛdí nɛnɛ̀ jèdè kpelàì wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dòo é dè Ŋgàlaò jɛ. 40Wòlíì téŋ wó dedí gbaniíì nù wó nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ wòi wɔ̀lɔ́ èì wò tɛmudí è wò nɛ̀, "È dè ŋgàma jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛdí wɔ̀ tiya ve wɔ̀." 41Téŋ tan dí, "Wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn." Kɛ́ téŋ tɛmudí è wò nɛ̀, "Jɛ́ Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ gbɛ̀ ve Kalalii kagbóè nu wolòì yɛ? 42Ŋgàla jàkúìn nɛ̀ Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ dè ve kadáà Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wò kɔ̀mà ve wɔ̀ Bɛteyɛɛn jɛ̌ɛ̀ nù, feé Dèèvé dedí konù." 43Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nyìnìdí mɛndɛ gbaniíì nu nyɔɔ́ò tidì wo tèì nù. 44Wo téŋ wò jàvàdí wo kamu Jisɛ̀, kɛ́ wòlu sún gbǐn èì dí wɔ̀ì faàn gbǐlà. 45Èé Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bo ei kìi nyɔɔ́ò wó bɛdí Jisɛ̀ kamu, wó kpelaidí jèdè jɔ̀ɔ kɔn, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wò bídedí wò wò nɛ̀, "De ŋwùnù nàì wɔ̀ kamu ná jì wɔ̀ nyìnì?" 46Dɔ̀ɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bo ei kìi nyɔɔ́ò sìnyàdí wo wòì dè wò nɛ̀, "Wòlù gbǐn èì nɛ̀ siyɛ wɔ wòì kúlùn wòlu nɔi nù e tili jiji wɔ̀lɔ́ nù." 47Edèè Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò bídedí wò wò nɛ̀, "Wɔ̀ naà nà bɛ́ɛ́lɛ́ nùmá ya? 48Jusi wòlù gbààvìíò kpedeó Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ jì bɔɔ̀ wɔ̀ funàì yɛ̀? 49Kɛ́ gbaniíì nu nyɔɔ́ò woníì wòì Mosè wɔ kaɤáà sì dɔɔ ŋwùnù wò dè Ŋgàla wɔ sɔnì wòíì jàdè!" 50Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Nɛ̀kɛ̀dimà. Wɔ̀ wɔ̀ bɛdí Jisɛ̀ wɔ bò tɔɔlù kɔlɛ̀n. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, 51"Nà kaɤáà nùu wòíì eodè àì wòlù wɔ sɛlɛ nu seli kídí bi àì má wɔ̀ sɛlɛ nu saai wòíì èì nyìnì, nɛ̀ mùndí àì wɔ̀lɔ́ sà wɔ́ nɛ̀ è." 52Edèè wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má nií, mù pɛ́ mù dè Kalalii kagbóè nu nyɔ̀ɔ̀? Bɛ̀ mù kìi Ŋgàla jàkúìn nù kàí fɔ́ɔ́n, ŋwɔnɔ̀ mù sà ve èì ndè Kalalii kagbóè nu jí gbǐn wɔ̌ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ dè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\