Jɔ̀ɔ́n 8

1[ Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wòlíì gbǐn dɔdí dè wo bɛ̀ wo joo kunú eu, kɛ́ Jisɛ̀ bɛdí Ɔle kèì gbàáà nù. 2Dɔɔ wɔi jède sànde kɛ́ɛ́lɛ́, wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ jèè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Wòlíì gbǐn gbanaidí èì wɔ̀ì, wɔ kodè wɔ gbì wo sɛlɛ siyàì. 3Edèè kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wò nyìnìdí nyinɔ̀ kɔlɛ̀n bóè nù wó kamudí wɔ̀ jijì wùlɛ bò nù. Dɔ̀ɔ̀ wò nɛdí è nyinɔ́ɔ̀ ŋwùnù wòlíì gbǐn sǐn ku. 4Edèè wò tan dí Jisɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, à kamuo nyinɔ wɔ̀lɔ́ jijì wùlɛ bò nù. 5Nà kaɤáà nùu wòíì eodè, Mosè nɛdí è ŋwùwà ve wo sìɤàì nyinɔ̀ wɔ̀lɔ́ towóè túúlé tavànù wɔ falan. Mù nɛ̀ naà de vɛ e kàn wɔ̀?" 6Wò dedí nɔɔ̀ kede gbayanù wɔi ku, wɔ̀ tɛmu má sɛlɛ̀ wo kamu wɔ̀ wɔ nùu wòíì eodè. Kɛ́ wɔ̀ gbidí eu, wɔ gbì kídí nɛ̀ì é fowóè nù jùdéè. 7Wó kándaidí wɔ bídèì, wɔ̀ dɔdí dè wɔ̀ tan wò, "È dè má wòlù kɔlɛ̀n bɛ́ɛ́lɛ́ dè na tidì wɔ̀ì nɛ̀ sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀, e nyɔɔ́ɔ̀ sepá wɔ̀ gbì nyinɔ wɔ̀lɔ́ túúlé tavàì." 8Edèè wɔ̀ gbidí eu wɔ gbì mùndí wɔ kídíì nɛ̀ì. 9Èé wó nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wò gbàwòdí. Wòlu laíò sepá wò bùwàdí bɛ̀. Wò tedí Jisɛ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n va, kɛní nɔɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ kɔlɛ̀n wɔ́ dedí nɛnɛ̀ va ŋwúnùnù; 10Edèè Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ bídè nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Fe wòlúò wòo bɛ̀ ya? Wòlu kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì vè te mùu wòi sa ŋwùnù wò java mù?" 11Dɔ̀ɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ tan dí wɔ̀, "Òòyi Tedé, kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì te." Edèè Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mu, mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ màì mùu wòi saì gbɛ̀. Bɛ̀ mù bɛ̀, kɛ́ kai sɛlɛ siìn nɛ̀ ye.„ 12Jisɛ̀ siyɛdí mùndí Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò bò. Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Mì mà de dí de mɔ̀lì mɔ̀líì tàodéè ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ ŋwànì ve mì bu, dí de mɔ̀lì mɔ̀líì é ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù ni è dè ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̌ kpindíì nù namàì." 13Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò tan dí wɔ̀, "Mù dè mù bulúì mùi seele wòi ninù. Dɔɔ ŋwùnù mù wòíì èì ŋgàma dè." 14Edèè Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "È dè má bɛ́ɛ́lɛ́ mà dè má seele wòi ninù e kàn mi bulúì, wòló má dè e tɛmùnù è dè ŋgàma èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà sì feé má wolòì nɛ̀ feé má dè bɛ jìnù. Kɛ́ nàì mi wolai sì kpedeó na kève mi bɛ̀àì sì. 15Nà seli mi sɛlɛ́ɛ̀ nù wolu fuyó sɛlɛ nu seli seli kpaíì nù. Màa ka wòlù wɔ sɛlɛ̀ nù seli. 16Kɛ́ mà nɛ̀ má mà seli wòlù wɔ sɛlɛ̀ nù mà ka è nù telembo selàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, e ka mì kɔlɛ̀n mi jòwò faàìn dè. Téɔ̀ wɔ́ tiyàì mì à wɔ sɔn à ka wòlù wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nù seli. 17Na kaɤáà nɛ̀ wòlìì sɔn nì má seele wòì wo wòíì bɛ̀ dí kɔlɛ̀n, è dè ŋgàma. 18Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mà dè seeléè kɔlɛ̀n, mì Téɔ̀ wɔ́ tiyàì mì wɔ dè kɔlɛ̀n." 19Edèè wò tan dí wɔ̀, "Fe teema mù téɔ̀ dè yɛ?" Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nàì mi dè wòlù sì dɔɔ ŋwùnù nàì mì Téɔ̀ pɛ́ wɔ dè wòlù si. Èe deo má nà sì mì kɛní nàa sio mì Téɔ̀ pɛ́." 20Jisɛ̀ tɛmudí wòi wòló wɔ́ dedí sɛlɛ siyànù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e lúmbú wɔ̀lɔ́ nù wó bidí Ŋgàla wɔ saba lɛ kolóì dùmà. Ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn èì dí wɔ̀ kamu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ dúwáì èì nɛdí jɛ tili. 21Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wòlúò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè ve bɛ jìnù, nà dè ve naà mi soo bàlà, ŋwɔnɔ̀ nà falan ve na sɛlɛ siíìn nù. Feé má dè bɛ̀nù, gbulu èì e dí dè ná jì va jì." 22Dɔ̀ɔ̀ Jusíò bídedí wò nɛ̀, "Wòíì wɔ́ dè e tɛmùnù wɔ̀ nɛ̀ feé wɔ́ bɛ̀ ve ǎ gbulu sa va bɛ̀ ŋwùnù, wɔ jì bɔɔ̀ nɛ̀ wɔ java wɔ bulùì yɛ̀?" 23Edèè Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà wolo tàvi wɔ̀lɔ́ nù, kɛ́ mà wolo jìjàìndéè. Nà dè tàode wɔ̀lɔ́ nu wóó màì tàode wɔ̀lɔ́ nu jí dè. 24Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà seo è nà mà nɛ̀ nà falan ve na sɛlɛ siíìn nù. Ŋwɔnɔ̀ nà falan ve na sɛlɛ siíìn nù, nàì má è funàì ná nɛ̀ 'Mì Mà Dè'." 25Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòo kwá naà mù dè yɛ?" Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà ka nɔɔ̀ nà sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n se sànyà gbǐn nù. 26Sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè mì nùù e kàn nà nɛ̀ mùndí na nɛ̀lɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè e dí, má gbɛ̀ sɛlɛ nu selìì e kàìn. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ tiyàì mì wɔ̀ dè ŋgàma, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má nyìnìdí è wɔ̀ nùù dɔ̀ɔ̀ mà dè e tàodéè nu nyɔɔ́ò senù." 27Wòì dí èì ndè sà è dè má Jisɛ̀ dedí wo bo siyɛ̀ìnù e kàn Téɔ̀. 28Dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà kàmá Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jìjà gbaya, nà sì ve naà è nà nɛ̀ 'Mì Mà Dè'. Dɔ̀ɔ̀ nù nà sì ve naà è nà nɛ̀ màa ka sɛlɛ̀ nɛ̀ mi bulu mi de kewúì nù. Kɛ́ mà ka nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ tɛmu Téɔ̀ wɔ́ nɛ̀ mà tɛmu è. 29Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tiyàì mì wɔ̀ dè mì jèè ŋwúnùnù kpáán wɔ̀ì nɛ̀ mì jèè wolo èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ kulùì sɛlɛ̀ nɔɔ̀ mà ka nɛ̀." 30Wòló wó nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ wòíì èì wɔ́ dedí sɛlɛ wòló tɛmùnù, wò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò funaidí wɔ̀. 31Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è Jusi wóó wòló wó funaidí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nà júwà má mi Tedí Kàí na dè e namàì na tàode nɛ̀ɛ́ɛ̀ nù, kɛní nà dè mi jède nyɔ̀ɔ̀ò bulu bulu. 32Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà sì ve ŋgàmáà, ŋwɔnɔ̀ ŋgàmáà sa ve nà sɛlɛ̀ nù." 33Edèè wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "À dè Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ wóó ŋwɔnɔ̀ àì kɔnyàì dè wòlù gbǐn jàdè. Wòi wɔ̀lɔ́ nì mú tɛmu è mù nɛ̀, 'Nà wolo ve sɛlɛ nù e nu saáì vɛ'?" 34Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka sɛlɛ siìn nɛ̀, wɔ̀ dè kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù sɛlɛ siìn jɔ̀ɔ̀. 35Kɔnyà wɔ̌ wɔ kɔnya bóè nù sìɤàì wɔ́. Kɛ́ jííjíɔ̀ dè ve bóè nù wɔ́. 36Ŋwɔnɔ̀ Jííjíɔ̀ tan má mùì kɔnya sɛ̀lɛ̀ nù dè ye, kɛní mù sɛlɛ̀ nù wolo ya bulu bulu nù. 37Mà sì è bulu kàí fɔ́ɔ́n mà nɛ̀, nà dè Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔlɔ́ɛ̀n nu wóó. Kɛ́ nà jàvá ná java mì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì jàvá ná dùmà mi sɛlɛ siyáà jàdè faàìn. 38Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má ka e sɛlɛ̀ tɛmu, èè dè wɔ̀lɔ́ Téɔ̀ wɔ̀ sedí è mì. Ŋwɔnɔ̀ nà dè nɔɔ̀ sɛlɛ́ɛ̀ nɛ̀nù nà téò sedí è nà." 39Dɔ̀ɔ̀ wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Nà téɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ebilayɛɛ̀n." Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Èe deo má nà dè Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wóó bulu bulu, kɛní nàa nɛo na tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ nɛdí wɔníì. 40Kɛ́ mìí ŋgelè bɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ́ tiyàì mì mà se nà sɛlɛ ŋgàmáà é kàìn wɔ̀ nà dè naà de kewunù nà java mì. Ebilayɛɛ̀n wɔ́ dedí konù wɔ̀ì dí sɛlɛ̀ wòló towóè sún nù faàn mɛni. 41Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nà te bulu bulúɔ̀ jàvà è, dɔɔ nɛ̀nù nɔɔ̀ nà dè." Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Nà sɛlɛ̀ èì ŋwɔnya wóó wolàì. Nà Te dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla." 42Jisɛ̀ tan dí wò, "Èe deo má Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè nà Te bulu bulúɔ̀, kɛní nàa jàvào mì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà jì ma wolo wɔ bò. Màì jì mi bulu mi de kewu nù, mà jì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ wɔ̀ tiyàì mì. 43Nà sì wɔ̀lɔ́ ŋwùnù nàì mi wòíì ei nde sanù dè nì yɛ̀? Nàì mi wòíì ei nde sanù dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì jàvà mi wòíì kúlùn na nɔíì nù. 44Nyina siíòn kadáà wɔ̀ wɔ̀ dè nà téɔ̀, ŋwɔnɔ̀ kùla siíìn wɔ́ ka è kùlà, e sééléè nɔɔ̀ èè dè nà jɔ̀ɔ̀. Tàodéè tɔide dùmàíì wɔ̀ wɔ̀ gbǐladí falan wɔ tǔn wòlù gbǐn wɔu. Wɔ̀ɔ tɛmu ŋgàma sɛ̀lɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de ŋgàmáà èì wɔ̀ nùù dè. Wɔ jòwò faáìn dè duuli tɛmu sɛlɛ̀ì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dè duuli tɛmu nyɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ duulì sɛ̀lɛ̀ wolodí. 45Kɛ́ mì wòíì má dè e na senù è dè ŋgàma, dɔɔ bulu bulúì ŋwùnù nàì mì funàì. 46Wòo dè nà tidì wɔ́ gbɛ̀ e siyàì wòlù gbǐn sà èì ndè mà dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀? Mà dè ŋgàmáà tɛmùnù, de ŋwùnù nà nɛ̀ na sún nàì mi wòíì funàì dè yɛ? 47Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ jí bulu bulu wɔ̀ wɔ̀ ka Ŋgàla wɔ wòíì jàdè faàìn dùmà. Kɛ́ nàì Ŋgàla wɔ wóó bulu bulu dè dɔɔ ŋwùnù nà nɛ̀ nàì mi tedíì jàde faain dùmànù dè." 48Dɔ̀ɔ̀ Jusíò sìnyàdí Jisɛ̀ wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Nà wòíì á ka e tɛmùnù dè sànyà gbǐn à nɛ̀ mù dè Sàmeliya jí nɛ̀ mùndí nyina siìn dè mù jèdè èì ŋgàma dè?" 49Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nyina siìn èì mì jèdè dè. Kɛ́ mà dè de kewunù mà nyìnì bɛlɛ bi mì Téɔ̀ bò nà ŋgelè na dè mii bɛlɛ sa. 50Màì bɛlɛ bi de kìinù dè mi bulúì ŋwùnù. Wòlù kɔlɛ̀n nɔɔ̀ jàvàì dɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè sɛlɛ nu seli nyɔɔ́ɔ̀ dè jìnù. 51Nà ŋwúndè mà se nà sɛlɛ̀ kɔlɛ̀n, ŋgàmáà nù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka mi Tedí Kàí funàì, wɔ̌ falan ye." 52Edèè wò tan dí "Èé à nɛ̀ nyina siìn dè mù jèdè. Nà wòlu laáà Ebilayɛɛ̀n falan dí nɛ̀ mùndí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wo dedí wo falan, kɛ́ mù mù dè naà e tɛmùnù, mù nɛ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dùmà ve mù sɛlɛ siyáà jàdè faàìn wɔ̌ falan. 53Nà te gbàáà Ebilayɛɛ̀n wɔ́ dedí, wɔ̀ falan dí. Mù jàvá naà mú se è nà mù sɛlɛ̀ dè gbàà e tì wɔu? Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò bɛ́ɛ́lɛ́ bidí falan. Wòo naà mù de mù bului júwàìnù?" 54Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Màa nɛo má mà dùmà mi bulúì bɛlɛ, kɛní bɛlɛ dùma dɔ̀ɔ̀ towóè èe jio nù kɛŋ bi. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè bɛlɛ bi nyìnìnù mi bò wɔ̀ wɔ̀ dè mì Téɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ bulu bulúì kwá nɔɔ̀ nà nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè na Ŋgàláà. 55Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nàì wɔ̀ sì kɛ́ mi níì mà sì wɔ̀. Mà tan má nà màì Ŋgàla sì, kɛní mà dè duuli tɛmu nyɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ nà. Kɛ́ mì níì mà sì wɔ̀ dɔɔ ŋwùnù mà ka wɔ wòì nyìnì. 56Nà te gbàáà Ebilayɛɛ̀n wɔ́ dedí konù, wɔ̀ dedí ŋgelè mi tàode wɔ̀lɔ́ nu ji sànyáà, e dí sa soo bàlànù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ́ sadí e dí, è tiladí wɔ̀ kulu dè." 57Dɔ̀ɔ̀ Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò tan dí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Mùì nɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ tèì kowaa wààyò dè, jɛ́ naà mù gbɛ̀ ve nɛ̀ì mù sàdí nà te gbàáà Ebilayɛɛ̀n wɔ́ dedí?" 58Edèè Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, 'Mà dè', Ebilayɛɛ̀n kìyá dè." 59Dɔ̀ɔ̀ wò júwadí túúlíì wò tavà è wɔ̀, kɛ́ Jisɛ̀ kìimudí wɔ wolo Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\