Jɔ̀ɔ́n 9

1Jisɛ̀ wɔ́ dedí de namunù, wɔ̀ sàdí jijì kɔlɛ̀n wɔ sǐìn fulú fulú. Nyɔìŋ nɔɔ̀ jiji dɔ̀ɔ̀ dedí wo kɔ̀mà wɔ̀. 2Edèè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, de ŋwùnù wò kɔ̀màdí jiji wɔ̀lɔ́ wɔ sǐìn fulú fulu? Wɔ bulu wɔ sɛlɛ siíìn ŋwùnù, kpedeó wɔ̀ gbàíòn yɛ̀?" 3Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Èì kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ sɛlɛ siin ŋwùnù dè. Kɛ́ è nɛdí, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla jòwàì wɔ̀ wɔ siya wɔ faain nu kewúì. 4Èé sànyáà dè nɛnɛ̀ e dí, kɛní à yá wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jòwò de fúmù fúmù nù wɔ́ tiyàì mì, kpindíɔ̀ kìyá gbi, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlù èe jòwò tɔɔlù. 5Èé má dè nɛnɛ̀ tàodéè nù, mì mà dè tàodéè e dí de mɔ̀lì mɔ̀líì." 6Èé Jisɛ̀ kàdí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmu, wɔ̀ kwalidí tamù dè jùdéè wɔ nyàmú fɔdɔ́ɛ̀, wɔ sídà è sǐn fulú nyɔɔ́ɔ̀ sǐn nù. 7Wɔ̀ sedí è jiji sǐn fulú fulúɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Bɛ̀ Sàlɔŋ kamúì doo mù sɔlɔ̀ kudè." (Nyɛlɛ wɔ̀lɔ́ nu saáì dè "Wò wɔ̀ tiya ya") Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ bɛdí wɔ sɔlɔ̀ wɔ kudéè. Wɔ sǐìn dedí naà de sanù wɔ́ jidí jèè. 8Wòlúò nɛ̀ wo jòò wó dedí dí kɔlɛ̀n konù e kanàì dè wòlúò wó bidí wɔ sa wɔ dè sɔ̀, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kìyá wɔ̀ nɛ̀, wò bídedí wò nɛ̀, "Yèlé èì sǐn fulú nyɔɔ́ɔ̀ de, wɔ́ ka kodè wɔ dè wòlíì sɔ?" 9Téŋ tan dí "Wɔ̀ wɔ̀ dè nì." Kɛ́ téŋ tan dí, "Kpede! Wɔ wolo wòlù è dè." Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ bulúì tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mì mà dè sǐn fulú nyɔɔ́ɔ̀," 10Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "E kpaì vɛ mú dè naà de sanu?" 11Jijíɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wò nɛ̀, "Jijì dɛ̀ɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè Jisɛ̀, wɔ̀ nyàmuo fɔdɔ́ɛ̀ wɔ sídà è mi sǐìn nù, wɔ̀ nɛ̀ mà bɛ̀ mà sɔlɔ̀ sǐn dè Sàlɔŋ kamúì nù. Ŋwɔnɔ̀ mà bɛo ma sɔlɔ̀ kudè ma gbì naà de sàì!" 12Edèè wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Jijíɔ̀ mú dè wɔ sɛlɛ tɛmùnù, fe wɔ̀ dè yɛ?" Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Màì wɔ dí sì." 13Dɔ̀ɔ̀ wò júwadí jijì sǐn fulú fulúɔ̀ Jisɛ̀ bawodí wɔ wò bɛ̀nì wɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò bò. 14Ŋwɔnɔ̀ sànyáà nù Jisɛ̀ nyàmúdí tàvíì wɔ bawo jijíɔ̀ wɔ sǐn fulú kèdéè, è dedí Lɔ̀ɔn Sànyà. 15Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò pɛ́ bídedí wɔ̀ e kàn wɔ̀lɔ́ é nɛdí è wɔ sǐìn dè de sa. Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀ sídao fɔdɔ́ɛ̀ mi sǐìn nù ma sɔlɔ̀ kude. Ŋwɔnɔ̀ mà gbɛ̀ naà de saì." 16Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ tɛmudí è wò nɛ̀, "Jijíɔ̀ wɔ́ bawòì wòlu wɔ̀lɔ́ èì Ŋgàla dè wɔ́ jì wɔ̀ tiya, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ɔ ka Lɔ̀ɔn Sànyáà tɛ̀ɛ̀mì bi." Kɛ́ téŋ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ wòlù gbɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ dèì de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ dè kului sǔlà sɛ̀lɛ wòló nɛ̀?" Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ mɛndɛ bùlùdí wò tidì. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò tèìdí nù. 17Dɔ̀ɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò tan dí jijíɔ̀ wò nɛ̀, "Mù wɔ̀ bawòì. Mù bulúì kwá mù kulu de kùláà kpaì vɛ e kàn wɔ̀?" Jijíɔ̀ tan dí wò, "Mà funàì wɔ̀ yá Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò sún dè." 18Jusi wòlu wúlú nyɔɔ́ò wòì dí jijíɔ̀ wɔ sǐn fulú sɛ̀lɛ́ɛ̀ funai è kanàì dè wɔ bawo sɛ̀lɛ́ɛ̀. Wò nɛdí kɛní wó sà ve jijíɔ̀ wɔ̀ gbàíòn wo bídè wò. 19Edèè wò bɛdí wo bídè jijíɔ̀ wɔ̀ gbàìòn wò nɛ̀, "Na jííjíɔ̀ dè nì? Nà nɛ̀ wò kɔ̀màdí wɔ̀ wɔ sǐìn fulú fulu, e kpaì vɛ naà wɔ́ dè de sanù?" 20Jijíɔ̀ wɔ̀ gbàìòn sìnyàdí wo wòì dè wò nɛ̀, "À sì wɔ nà jí dè sɛ̀lɛ́ɛ̀, a sì mùndí wɔ sǐn fulú fulu sìɤàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ à kɔ̀mà. 21Kɛ́ àì sɛlɛ̀ si e kàn wɔ sǐìn bawo sɛ̀lɛ́ɛ̀, a kève bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ bawo nyɔ̀ɔ̀ si. Nà bídè wɔ̀, wɔ̀ì jí biyò dè, wɔ bulúì wɔ̀ gbɛ̀ bíde dɔɔ de sìnyàì." 22Jijíɔ̀ wɔ̀ gbàìòn dedí Jusíò ŋwààmùnù dɔɔ ŋwùnù wò tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Jusíò kàdí è nù dùmàì wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, wò sa ve e nyɔɔ́ɔ̀ wɔni dídɛ̀ɛ̀ wo Ŋgàla sɔ̀àì bóè èì. 23Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ gbàíòn tan dí, "Wɔ̀ì jí biyò dè; nà bídè wɔ̀!" 24Edèè wò tiyadí jijíɔ̀ dí wòì wɔ̀ nu kɔ̀màdí wɔ̀ wɔ sǐìn fulú fulu. Wɔ jíví sɔníɔ̀ dedí nì. Wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Sa nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ì kaaje mù bawo sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à sì è à nɛ̀ jijíɔ̀ dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀." 25Kɛ́ jijíɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Màì è sì è dè má wɔ̀ dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ kpedeó wɔ̀ì sɛlɛ siin nyɔ̀ɔ̀ dè. Sɛlɛ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ mà sì è. Mi sǐìn fulú fulu è deó, ŋwɔnɔ̀ mà dè naà de sanù." 26Edèè wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Jɛ́ wɔ̀ nɛo mù? Jɛ́ wɔ̀ nɛo wɔ́ bawoo mù sǐn fulú kèdéè yɛ?" 27Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mào nà sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n se ya, kɛ́ nà nɛ̀ nǎ nɔidè tuwa. De ŋwùnù naà nà jàvá má se nà sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n mùndí yɛ? Nà bɛ́ɛ́lɛ́ nà jàvá ná dè wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò?" 28Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò fèìdí jijíɔ̀ dè wò tan wɔ̀, "Mù mù dè jiji wɔ̀lɔ́ wɔ jède nyɔɔ́ɔ̀. Nàníì à dè Mosè wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò. 29À sì è à nɛ̀ Ŋgàla bidí Mosè wɔ bo siyɛ̀ì, kɛ́ jiji wɔ̀lɔ́ wɔníì àì bulu kwá wɔ wolai sì." 30Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè ei sadàì sɛ̀lɛ̀. Naníì nà nɛ̀ nàì wɔ wolai sì, kɛ́ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ bawòì mi sǐìn. 31À sì è bulu kàí fɔ́ɔ́n à nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ɔ ka nɔidè tuwa wɔ̀lɔ́ wɔu wɔ́ ka sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì kándàì. Kɛ́ à sì è bulu kàí fɔ́ɔ́n à nɛ̀ wɔ̀ ka nɔidè tuwa wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔu wɔ́ ka wɔ̀ ŋwààmù, wɔ dè wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀. 32Èé Ŋgàla wɔ́ kàdí tàodéè nyàŋgè, wòlù gbǐn èì nɛ̀ èì nyìnì wò kɔ̀màdí wòlù wɔ sǐìn fulú fulu wòlù bawo e nyɔɔ́ɔ̀. 33Èe deo má èì Ŋgàla dè wɔ́ jì jiji wɔ̀lɔ́ tiya, de kewu èe jio wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè sɛlɛ sún gbǐn nɛ̀ ŋwùnù." 34Dɔ̀ɔ̀ wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Wò kɔ̀màdí mù sɛlɛ siìn nù, wo sa mù nù sɛlɛ siìn nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mù ŋgelè bɔ̀ɔ̀ mù jàvá mú siya nà sɛlɛ̀?" Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò sadí wɔni dídɛ̀ɛ̀ wò Ŋgàla sɔ̀àì bóè e sɛlɛ̀ gbǐn èì. 35Èé Jisɛ̀ nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì wó nɛ̀nàìdí è jijíɔ̀, wɔ̀ ŋwàlàdí wɔ kìi wɔ̀ dè. Edèè wɔ̀ tan dí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù funàì Wòlù Fuyó Jííjíɔ̀ yɛ̀?" 36Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, siya mì wɔ dè wòlù mà funàì wɔ̀!" 37Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mù wɔ̀ sà ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ́ dè mù bo dɛ̀kpɛìnù fáálíìn." 38Jijíɔ̀ tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mà funàì mù." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bùlùdí Jisɛ̀ kɔyàì. 39Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mà jì tàode wɔ̀lɔ́ nù sɛlɛ nu seli ŋwùnù, mà nɛ̀ è wòló wòì de sanù de, wò sà dè nɛ̀ mùndí wòló wó nɛ̀ wò dè de sanù wo sǐìn fulú." 40Falesii sìŋgbe nu nyɔɔ́ò téŋ wó dedí va wò nyìnìdí wɔ wòi wɔ̀lɔ́ èì. Wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòlúò mú nɛ̀ wo sǐn fulú fulu è dè, nà pɛ́ à dè wo sún?" 41Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Èe deo má na sɛlɛ̀ wolàì mùnɛ̀ sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ò, kɛní sɛlɛ siin sún gbǐn èe jio nàì dè. Kɛ́ nàí ná nɛ̀ nà nà dè de sanù na sɛlɛ siíìn dè nɔɔ̀ nàì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\