Juù 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Jìín wɔ̀ bíɔ̀ Juù jɔ̀ɔ̀, wɔ́ dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ jòwò nyɔɔ́ɔ̀. È dè bɛ̀nù wòló bò Ŋgàla wɔ́ jívìì wò, wòló Tedé Ŋgàla wɔ́ jàvàì wò nɛ̀ mùndí Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dè wou jìja kìinù. 2Ŋgàla wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà, nɛ̀ wɔ kulu lɔ̀múì e kanàì dè wɔ jàváà e dè nù gbàà na tidì faàòn. 3Mì bàde kàíò, màó de kewùì gbì ya mà sàada na bò jàkùn e kàn sɛlɛ nu wolóè é dè nà gbǐn nà ŋwùnù. È deó mi wúlú sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ mà sàada má na bò jàkùn mà kálà na kulu nà kɔ̀nàì Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu, Ŋgàla wɔ́ nidí è wɔ̀ gbàíòn ku to kɔlɛ̀n nù. 4Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, màlùŋ nde siin nyɔɔ́ò téŋ wò na tidì bùlù ya na teì nù. Wòlu wòló wò wò ka ŋgàma Tedíì èì dìnàì é kàìn Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè, wò siya è sɛlɛ siíìn wó dè e nɛ̀nù è dè kàí. Wò wò ka Jisɛ̀ Kolàì jàdè faàìn sa wɔ̀ kɔlɛ̀n wɔ́ dè nà Wúlú Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ nà Wòlu Nyɔ̀ɔ̀. Wòlu wòló towóè wo sɛlɛ nu seli sɛ̀lɛ́ɛ̀ Ŋgàla jàkúìn bùwàdí e tɛmu. Ŋwɔnɔ̀ wòó dɔ̀ɔ̀ sà ya. 5Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná sì naà sɛlɛ̀ kàí fɔ́ɔ́n e kàn Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀, mà jàvá má jà e díwòò nà wúlú nù e kàn jɛ́ Ŋgàla wɔ́ sadí Esulɛ nyɔɔ́ò kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù Ijɛ tàvíì nù. Kɛ́ dɔ̀ɔ̀ wolodí è nù wòló wòì dí wɔ̀ funàì, wɔ̀ nyùmàdí wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù. 6Na kulu sìɤàì Ŋgàla wɔ tedí wòló nù wó dedí ŋwúnai bì nyɔɔ́ò kɛ́ wòì dí wo ŋwúnaíì dè kan. Kɛ́ wò wolodí wo koáì. Ŋgàla wɔ̀ wò mùwà ya, wò dè kpindíì nù wo dè sɛlɛ nu seli sànyà gbàáà tuwa. 7Nyɔìŋ nɔɔ̀ è dedí Sɔdɔ̀ŋ nɛ̀ Kɔ̀mɔla jɛ̌ì nu nyɔɔ́ò nɛ̀ woi fandɛ jɛ̌ì nu nyɔɔ́ò. Jijíò bidí wò bàde jijíò woi jèe funa, nyinɔ́ò pɛ́ dè wò bàde nyinɔ́ò woi jèe funa. Wò sadí mànɔwɔ káàn nù èe lɔmu gbǐn tàodè. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ èè dè kpiìn wòíì wòló gbǐn ŋwùnù wó ka sɛlɛ doo towóì nù faàn mɛni. 8Nyɔìŋ nɔɔ̀ kɔ̀ɔ̀núì bɛ́ɛ́lɛ́ wòlu wòló wo sǐn sɛ̀lɛ saíì ka è nɛ̀ wo gbǐlà wo bulùì nàndí. Ŋgàla wɔ de kewúì é dè wou jìjà wò ka è jàdè faàìn sa, wo fèì Ŋgàla wɔ tedíò dè. 9Ŋgàla wɔ tedíò wo wúlú nyɔɔ́ɔ̀, Makɔ̀, nɛ̀ nyina siíòn kadáà sɔn wó dedí dànù è kàn wɔ̀lɔ́ wɔ́ bidí Mosè wɔ kúìn nu sɛlɛ̀, Makɔ̀ wɔ wòì siìn èì dí bɛ́ɛ́lɛ́ gbɛ̌n èì kɔ̀ìn e bɛ̀ nyina siíòn kadáà bò. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ wɔ́ tɛmudí è èè dedí, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè mù sɛlɛ́ɛ̀ nu seli jìnù." 10Kɛ́ fèi mɛni nyɔɔ́ò ka siyɛ siin e kàn sɛ̀lɛ́ì wòo ka èì ndè sa. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wòló wó ka è nɛ̀ mùnɛ̀ sǔde nɛ̀mɛ̀ì èe de ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wòì kulu dè kùlà, sɛlɛ doo bulu bulúì ka wò nyùmà. 11Kpalo dè wou fun jìnù. Wò gbulúì bu ŋwànì ya Kiìn wɔ́ júwadí è. Lɛkwai sɛlɛ soóè ŋwùnù wò Belàŋ wɔ kɔya bèíì towóè nu ŋwàlà ya. Wò Ŋgàla wɔ wòíì jàdè wúlú sa ya mùnɛ̀ jɛ́ Kolà nɛdí. Ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó nyùmàdí wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì, nyɔìŋ nɔɔ̀ wò dè wò pɛ́ nɛ̀nù. 12Wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ ti wòló wó dè wòlù wo to kwai kɛ́ wòo ka kwai to. Wò dí ti wòló towóì dè jèlì ya wo sa wo jíì gbǐn jòwù. Wò dí falan ya. 13Wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ ní kpákpáì nu kewu kewúì. Wo tɛ̀ɛ̀mi wɔ̀ya kùláì sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jɛ́ júwó wɔ kpákpáì e fuí fuíì é ka eodè dè. Wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ soikwaíì wó ka sììnu dè Ŋgàla wɔ́ dí, dí dè kamu ya wo ŋwúnù kpindíì nù, wò dè va wɔ́. 14Inà, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wòlíì e dɔ́wɔ́níɔ̀ Adàŋ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù, wɔ̀ kèlìdí wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù e kàn wò wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè ji jìnù e gbì wɔ tedíò wòì, wò tùmù ve wo kwalàìnù. 15Wɔ̀ seli ve wòlíì gbǐn wo sɛlɛ́ɛ̀ nù. Wòló wòì Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ò dè, wɔ̀ sa ve wo màlùŋ nde siin kùláì èì bɛlɛ, màlùŋ nde siin gbulúì nù wó nɛdí sɛlɛi dòò. Sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò wòì Ŋgàla wɔ wòlìì dè, wɔ sa ve wo nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ì bɛlɛ, wòì siíìn dí tìtíì gbǐn ŋwùnù wò dí e tɛmudí ya e kàn wɔ̀." 16Wòlu wòló ka nɔɔ̀ nyǔndè dànàìnu dè wɔ́ wo dè wòlíì tɛɤɛ júwà. Wò ka nɔɔ̀ wo lɛ soo bi siíìn bu ŋwànì, wo dè jòŋga seli wo bulúì ŋwùnù. Wò ka siyɛ kàí e kàn wòlíì wò sa dòò jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ wó jàvàì. 17Mì bàde kàíò, nà kùlà nɛ̀mu kulu dè e kàn wɔ̀lɔ́ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì wɔ de namu nyɔɔ́ò wó sedí è nà. 18Wò sedí è nà wò nɛ̀, "Sànyai jèèkalióò nù, wòlíì jì ve wo dè na nu nyàma sa. Wò jàvà wó sà lɛ́ì èe ka Ŋgàla kulu lɔ̀ma." 19Wòlu wòló wò wò ka nu tèì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nyìnì. Wòlu wòló wo kulu dè nɔɔ̀ tàode lɛ́ì èì. Wo kulu èì Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ì de. 20Nà kewu dè nà nɛ̀ è, na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè nu gbàa dè kéléŋ. Nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù nà sɔ̀ wɔ̀ wɔi Nyináà wɔ dè kewúì nù. 21Nà kan na bulùì dè Ŋgàla wɔ jàváà nù, nà dè má nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì jàde tùwànù, wɔ jààsɛŋ bàláà ŋwùnù wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nì nà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù. 22Nà bàlà wòlúò jààsɛŋ wo kulúì dè èì tiŋgìtáŋgá. 23Nà sa wo téŋ sɛlɛ nù wo de gbǐja eu jìjà káàn nù. Nà bàlà wo téŋ jààsɛŋ, nà dè kulu nù. Kɛ́ nà jɛ wo jújúì wo sɛlɛ siíìn èè kamu ya mùnɛ̀ kala. 24Bèji wòi wɔ̀lɔ́ dè bɛ̀nù wɔ̀lɔ́ bò wɔ́ gbɛ̀ na de kaìn nǎ bùlù, wɔ nyìnìì nà wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù kulu de tili eu jìjà, feleŋge ě nàì dè. 25Bèji wòi wɔ̀lɔ́ dè bɛ̀nù nà Ŋgàla kɔlɛn wúlúŋ kpéɔ̀ŋ nɛ̀ nà Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀ bo, nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù. Bɛlɛ bì sɛ̀lɛ̀, wòlù gbàa dè sɛ̀lɛ̀, de kewu nɛ̀ wòlu wúlú nyɔɔ dè sɛ̀lɛ̀ dè wɔ bèè é kodí naà tàodéè tɔide dùmàíì nɛ̀ kɔ̀ɔ̀núì bɛ́ɛ́lɛ́ é bɛ̀àì mùndí ku wɔ́wɔ̀wɔ́ faàòn. È dè nyɔìŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\