Luù 1

1Nyàmúɔ̀ Tìyofèlɔ̀: Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wòó dè kewu ya wò sàada sɛlɛ́ɛ̀ é nɛó nà téŋ sǐn ku. 2Sɛlɛ wòló jidí nà bò e wolo wòló jɔ̀ɔ̀ wó sadí e tɔide dùmàíì. Ŋwɔnɔ̀ wò dè naà Tedí Kàí wɔ̀lɔ́ tɛmùnù. 3Ŋwɔnɔ̀ nyàmu kàíɔ̀, Tìyofèlɔ̀, èé màó sɛlɛ̀ kpɛn ya bulu kàí fɔ́ɔ́n e kàn sɛlɛ wòló gbǐn e wolo e tɔide dùmàíì, mà funàì è dè ve kàí ma funa e gbǐn kei nù kàí fɔ́ɔ́n ma kwali è jàkùn eu mù ŋwùnù. 4Mà dè wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mu sì sɛlɛ̀ ŋgàmáà bulu bulúì e kàn sɛlɛ́ì wó gbidí e mù siyàì nɛ̀ mùndí jɛ́ é tùàìdí dè. 5Wò tùwàdí Ɛlɔ̀ kada Jùdiyɛ tàvíì eu jìjà. Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Sakɛ̀lɔyà. Wɔ̀ dedí saaɤa sa nyɔɔ́ò woni kagbóè nù, wó bidí wo bulúì jívàì Àbija nyɔɔ́ò. Wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Ìlesebɛ̀. Wɔ̀ dedí Elɔ̀ŋ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu jí. 6Wo sɔn wo tàodéè wó dedí e nɛ̀nù è lɔ̀màdí Ŋgàla kulu, ŋwɔnɔ̀ wò bidí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kaɤáà nùu wòíì gbǐn júwà bulu kàí fɔ́ɔ́n. 7Ìlesebɛ̀ dedí bà nyinɔ̀ dɔɔ ŋwùnù wòì dí jí gbǐn kɔ̀mà. Dɔ̀ɔ̀ dè mùndí kɔlɛ̀n Sakɛ̀lɔyà nɛ̀ Ìlesebɛ̀ sɔn wò kàdí naà lɛ̀ɛ̀n dí tìti. 8Sànyà kɔlɛ̀n nù Sakɛ̀lɔyà dedí wɔ̀ saaɤa sa jòwóè jòwònù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Wɔni kagbóè nù nyɔɔ́ò wò wò dedí jòwònù dɔ́wɔ́ dɔ̀ɔ̀ jàdè. 9Ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ saaɤa sa nyɔɔ́ò wó bidí wò jòwóè kɔ̀in kɔ̀ìn, wò bɛ̀nìdí sɛlɛ̀ sún mùnɛ̀ túúlé tuun. È kamudí Sakɛ̀lɔyà, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ bàdéò kàlàdí wɔ̀ faàn wɔ̀ bɛ̀ wɔ̀ kinya lɛ ŋwàli bibi kàí Ŋgàla bendéè eodè. Dɔ̀ɔ̀ Sakɛ̀lɔyà dɔdí dè wɔ bɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. 10Dɔ̀ɔ̀ nù lɛ ŋwàli bibi kàí dɔ̀ɔ̀ e kinyai déè wòlu gbani gbàà bidí kúndéè dè wo dè Ŋgàla sɔ̀. 11Edèè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tedíò dɛ̀ɛ̀ toludí Sakɛ̀lɔyà sǐn dè, wɔ ŋwúnù Ŋgàla bendéè e jìjà faáàn eu feé lɛ ŋwàli bìbi kàí é dedí kinù. 12Èé Sakɛ̀lɔyà sàdí tedíɔ̀, wɔ kulúì jídedí mìlì mìlíì kúlàì wɔ̀. 13Kɛ́ tedíɔ̀ tan dí wɔ̀, "Sakɛ̀lɔyà, ka ŋwààmù, Ŋgàla wɔ̀ mù wɔ sɔ wòíì èì nyìnì ya. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ mù sɔ̀nɔ́ɔ̀ Ìlesebɛ̀ dè jííji kɔ̀mà jìnù. Mù yá wɔ̀ tan Jɔ̀ɔ́n. 14Wɔ̀ kɔ̀mà sɛ̀lɛ́ɛ̀ tila ve mù kùlù dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà e kanàì dè wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 15Wɔ̀ sɛlɛ̀ dè ve gbàà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ɔ namu so dɛ̀mù dɛ̀mù nɛ̀ so kewu kewu gbǐn tàodè. Wò kàmá wɔ̀ kɔ̀mà sànya dɔ̀ɔ̀ nù Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì jì ve wɔ̀ jaindè. 16Wɔ̀ dè e nɛ̀ jìnù Esulɛ nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò jì jèè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bò, wɔ́ dè wo Ŋgàláà. 17Wɔ̀ dè ji jìnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔi ku. Ŋwɔnɔ̀ de kewúì Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ kwalidí è Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Ìlaijà jaindè, èè dè wɔ̀ pɛ́ jaindè. Wɔ jòwóè dè ve wɔ̀ nɛ̀ì wóó kɔ̀mà nyɔɔ́ò nɛ̀ wo wóó jòò wo wòì dè nù kɔlɛ̀n. Wɔ̀ nɛ̀ ve è wòlu wòi nyìni sòlì nyɔɔ́ò wo dè telembo nyɔɔ́ò. Wɔ̀ kàlàn ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ wòlúò kulùì wo nyàŋgè ko wɔ jàde faain dùma ŋwùnù." 18Sakɛ̀lɔyà tan dí tedíɔ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn mú se è mì, de naà è nɛ̀ ve ma funàì mà nɛ̀ è dè ŋgàma, è nɛ̀ ve yɛ? Ŋwɔnɔ̀ mà naà lɛ̀ɛ̀n ya dí tìti mì sɔ̀nɔ́ɔ̀ pɛ́ wɔ lɛ̀ɛ̀n." 19Tedíɔ̀ sìnyàdí wɔ wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mì mà dè Kebùlɛ̀. Mì mà dè Ŋgàla wɔi jòwàì nyɔɔ́ɔ̀. Wɔ̀ tiyao mì mà se mù tedí wòi kàí wɔ̀lɔ́. 20Kɛ́ tedíì má se è mù, mùì funàì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ má se è mù e dúwáì tili má jɛ, è nɛ̀ ve. Èé mùì tedíì ŋgàma júwàì, má se è mù, mǔ siyɛ ye. Mù ŋwɔ́ɛ̀ e kpɔlɔwɔ̀ sìɤàì ve naà e sìɤàìnù nɔi de júwa wòi kàí má se è mù, e sɛlɛ́ɛ̀ nɛ̀." 21Sakɛ̀lɔyà wɔ́ dedí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wòlíì dedí kúndéè wo dè wɔ tuwà. Sakɛ̀lɔyà dedí jèɤènù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, dɔɔ ŋwùnù wɔ sɛlɛ̀ dedí naà wòlíì kulu fèdànù. 22Sakɛ̀lɔyà toludí wɔ ŋwɔ́ɛ̀ mɛnaidí nù wɔ̀ì dí wòlíì bo siyɛ̀ì gbɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòlúò bulúì sìdí è wò nɛ̀ wɔ̀ sǐn sɛ̀lɛ̀ saì sai ya Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Èé Sakɛ̀lɔyà wɔ ŋwɔ́ɛ̀ mɛnaidí nù wɔ̀ bidí faain siyɛ̀ì. 23Dɔ́wɔ́ kɔlɛn kɔlɛ́ìn saaɤa sa nyɔɔ́ò wó bidí e nɛ̀ wo dè jòwò Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù Sakɛ̀lɔyà wɔníì kàdí dè kala, wɔ̀ bɛdí wɔ bóè kudè. 24Èé sɛlɛ wòló gbǐn kàdí nɛ̀, Sakɛ̀lɔyà wɔ̀ sɔ̀nɔ̀ Ìlesebɛ̀ júwadí túdú. Wɔ̀ nɛdí wɔ bóè kudè kewui wààyò wɔ̀ɔ bidí de namu. 25Edèè Ìlesebɛ̀ tan dí, "Mi yèlé dòdóè sà sɛlɛ́ɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ì mìì. Wɔ̀ è siya ya wɔ̀ kpada mi sɛlɛ̀, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ saì mì bà nyinɔ sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ nù é deó tɛ̀ɛ̀mì gbàà mì wúlùì!" 26Èé Ìlesebɛ̀ wɔ túdúì kàdí kewui wɔ̀folɛ̀ dè, Ŋgàla tiyadí wɔ tedíɔ̀ Kebùlɛ̀, Nasɔ̀lɛ jɛ̌ɛ̀ nù é dè Kalalii kagbóè nù. 27Wɔ̀ tiyadí wɔ̀ nyinɔ jáo dɛɛ bò wɔ̀ì nɛdí jújú mùwà. Wò kàdí nyinɔ jáo wɔ̀lɔ́ jàvà sɛ̀lɛ̀ se wɔ̀ sìɤàì jiji dɛ̀ɛ̀ jɔ̀ɔ̀ wó bidí wɔ tan Josɛ̀. Josɛ̀ wolodí kadáà Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù. Nyinɔ jáóɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Mèèlé. 28Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bɛdí Mèèlé wɔ bóè nù wɔ̀ tan wɔ̀, "Kulu lɔ̀mù dè mù jɔ̀ɔ̀ wɔ́ faàòn! Ŋgàla wɔ̀ mùì wɔ sɛlɛ kàí soolo gbàáà nɛ̀ ya, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ jàvà mù dí tìti!" 29Sɛlɛ́ɛ̀ tedíɔ̀ sedí è Mèèlé è fèdàdí wɔ̀ kulu, wɔ dè kulu de kùlà e kàn sɛlɛ́ɛ̀ nu saáì. 30Dɔ̀ɔ̀ tedíɔ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mèèlé, ka ŋwààmù. Ŋgàla wɔ̀ mù faàn kàlà ya, wɔ̀ nɛ̀ mùì wɔ sɛlɛ kàí soolo dí tìti gbàáà. 31Mù dè túdú júwa jìnù mù kɔ̀mà jííjì, kɛ́ mù yá wɔ̀ì Jisɛ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ gbǐlà. 32Wɔ sɛlɛ̀ dè ve gbàà dí tìti. Wò dè ve wɔ jívàì Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla tùwà ve wɔ̀ kada mùnɛ̀ jɛ́ wɔ̀ te gbàáà Dèèvé wɔ́ dedí. 33Wɔ̀ dè ve kada Jekɔ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò wou jìjà wɔ́. Ŋwɔnɔ̀ wɔ kada sɛ̀lɛ̀ ě dè kala gbǐn tàodè." 34Mèèlé bídedí tedíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ́ naà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbɛ̀ ve nɛ̀ì, ŋwɔnɔ̀ màì nɛ̀ jújú mùwà?" 35Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ tan wɔ̀, "Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì dè mù jainde ji jìnù, Ŋgàla wɔ de kewúì kamàì mùu. Dɔɔ ŋwùnù jíɔ̀ mú dè wɔ kɔ̀ma jìnù, wɔ̀ dè ve Ŋgàla wɔ faan jèe jí ŋwɔnɔ̀ wò jívai ve wɔ̀ Ŋgàla wɔ Jí Jííjíɔ̀. 36Mù gban dɔ̀ɔ̀ wó tan wɔ̀ Ìlesebɛ̀, wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò è tɛmu ya wò nɛ̀ wɔ̌ kɔ̀mà ye gbǐn tàodè. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ lɛ̀ɛ̀n ya, wɔ̀ dè túdú nù, wɔ túdúì è kewui wɔ̀folɛ̀ nɛ̀ ya. 37Sɛlɛ sún gbǐn èì e dí dè mú nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ì e nɛ̀ì gbɛ̀." 38Mèèlé tan dí tedíɔ̀, "Mà dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀. Sɛlɛ wòló gbǐn mú tɛmu è e nɛ̀ mì faàòn." Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ tedí Mèèlé wɔ bɛ̀. 39Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ feyàà Mèèlé dɔdí dè de fúmù fúmù nù wɔ bɛ̀ jɛ dɛ̀ɛ̀ nù é dè kèì gbàáà nù Jùdiyɛ tàvíì nù. 40Wɔ̀ bɛdí Sakɛ̀lɔya bóè nù wɔ nì Ìlesebɛ̀ wòì. 41Èé Ìlesebɛ̀ wɔ́ nyìnìdí Mèèlé wɔ wòíì èì, wɔ túdúì dúlodí dè. Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì dedí Ìlesebɛ̀ jaindè, 42dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ gbaladí wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ̀ mù gbɛ̀lɛ̀ì ya e tì nyinɔ̀ gbǐn eu, wɔ gbɛ̀lɛ̀ì mùndí jíɔ̀ mú dè wɔ kɔ̀ma jìnù! 43Sɛlɛ kàí gbàà èè dè yèlé é jèì mì. Mì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ núɔ̀ wɔ̀ mi wòi nì ja. 44Èé má nyìnio mù wòi ni wòíì èì, jíɔ̀ kulu dè tilio wɔ dúlò dè. 45Kulu de tili dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ funàì wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tɛmu è kànàì ve eu!" 46Mèèlé tɛmudí è wɔ doyo wòíì nù wɔ̀ nɛ̀, "Mà ka mi tàodéè nɛ̀ Ŋgàla wɔ fǔìn nu gbàa tùwa ŋwùnù. 47Ŋgàla wɔ́ dè mi sɛlɛ nu sa nyɔɔ́ɔ̀, wɔ̀ è nɛ̀ ya mi kulu dè tili, 48èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ màì jòwò nyɔ̀ɔ̀ dè wɔ sɛlɛ̀ jì gbàà dè, wɔ̀ kulu dè kùlà ya wɔ gbɛ̀lɛ̀ì mì. Ŋwɔnɔ̀ é wolòì naà kɔ̀ɔ̀nù eu e bɛ̀àì ku kéléŋ e kanàì dè wòló wó jì ve nài jèè wò tɛmu ve è wò nɛ̀ mi Ŋgàla bibii dè, 49èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ kàí gbàà è è dè De Kewu Ŋgàláà wɔ́ nɛ̀ è mi ŋwùnù. Tuya dè Ŋgàla wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ eu. 50Ŋgàla wɔ jààsɛŋ bàláà wòló ŋwùnù wó ka wɔ tɛ̀ɛ̀mì bi è wolo má Tedé Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ e bùlù wɔ Jííjíɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 51Wɔ̀ sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ ya, wɔ̀lɔ́ é siya è wɔ faain nu kewu kewui dè. Wɔ̀ dí jòŋga seli nyɔɔ́ò dè gbàvàì ya wɔ nyùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wó dedí e jòŋga seli dè. 52Wɔ̀ kadai kpo eodè sa ya, wɔ gbaya wòló jìjà wó kúlòì nù. 53Wòló lɛ wɔ̀yà dè wou wɔ̀ wò lɛi kàí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ ni ya, wɔ kpelà nyàŋge nyɔɔ́ò dè wo jɔ̀ɔ kɔn. 54Wɔ̀ jidí wɔ mà Esulɛ nyɔɔ́ò wòì wó dè wɔ jòwò nyɔɔ́ò. 55Nu kulu tùíì wɔ́ nidí è nà gbàin laíò ku, wɔ̀ wɔ wòíì eu kànàì ya. Nu kulu tu dɔ̀ɔ̀ nù wɔ̀ nɛdí wɔ̌ wúlú nù wɔ̀yà gbǐn tàodè, wɔ̀ bàlà ve Ebilayɛɛ̀n jààsɛŋ e kanàì wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò gbǐn wó jì ve wɔi jèè." 56Wòi ni namu dɔ̀ɔ̀ Mèèlé bɛ̀nìdí è, nɛ̀ Ìlesebɛ̀ wò jòò wò nɛdí va kewui taàn dòdo wɔ kìyá jèdè kpelàì wɔ bulu wɔ jojɛ̌ɛ̀ nù. 57Èé Ìlesebɛ̀ wɔ túdúì kàdí èì kewu wɔ̀ kɔ̀màdí jííjì. 58Wòló nɛ̀ Ìlesebɛ̀ wò jòò wó dedí kunú kɔlɛ̀n nɛ̀ wɔ̀ gbàíòn jòò wó nyìnìdí èì wò nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ jààsɛŋ bàlà ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà nɛ̀ Ìlesebɛ wò jòò wo gbǐn wo kulu dè tilidí dí tìti. 59Èé jí sɛlɛ́ɔ̀n kàdí kùlùì dɔ́wɔ́ nɛ̀ e kwataaníɔ̀, wòlúò bɛdí wɔ kpo eodè dùmà sɛ̀lɛ ŋwùnù. È dedí wo kulúì nù wò gbǐlà jí sɛlɛ́ɔ̀n wɔ̀ te Sakɛ̀lɔyà wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ wɔ̀ì. 60Kɛ́ jíɔ̀ wɔ̀ núɔ̀ tan dí, "Kpede! Wò dè wòlù wo tan wɔ̀ Jɔ̀ɔ́n!" 61Wòlúò sedí è Ìlesebɛ̀ wò nɛ̀, "Wòlù gbǐn èì mù gbàáàn nù dè nyɛlɛ dɔɔ towóè é jì wɔ̀ì dè." 62Dɔ̀ɔ̀ wò siyɛdí Sakɛ̀lɔya bò faàìn nù wo bídè wɔ̀ e kàn nyɛlɛ́ɛ̀ wó gbǐlà ve è jí sɛlɛ́ɔ̀n wɔ̀ì. 63Sakɛ̀lɔyà siyɛdí faàìn wɔ bídè wòlúò jàkun sàadàì kpóè ŋwùnù. Wò nyìnìdí kpóè wɔ bò wɔ sàada jàkun sún eodè. Wɔ̀ kwalidí è jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, "Jíɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ dè Jɔ̀ɔ́n." Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sadaidí wòlúò gbǐn wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà! 64Dɔ̀ɔ̀ nɛdí nɔɔ̀ feyàà Sakɛ̀lɔyà wɔ ŋwɔ́ɛ̀ kali, wɔ mɛ̀ŋwúì kpɛlin wɔ gbì naà siyɛ̀ì mùndí. Edèè wɔ̀ gbidí Ŋgàla wɔi kaaje saì. 65Sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ sǔladí Ìlesebɛ̀ nɛ̀ Sakɛ̀lɔyà sɔn wòì fandɛ̀ nyɔɔ́ò kulùì e nɛ̀ì wo ŋwààmù dí tìti. È kɔin dí wòlíì gbǐn nùù dè wó dedí Jùdiyɛ tàvíì nù. 66Wòló gbǐn wó nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, e díwòò èe bidí wo wúlú nu tì. Wò bidí bídè wò nɛ̀, "Wòlíì fɔn jí wɔ̀lɔ́ dè de jìnù?" Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ faáàn dedí wɔ bu. 67Ŋgàla Wɔi Nyináà jidí Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ téɔ̀, Sakɛ̀lɔyà jaindè. Wɔ̀ kèlìdí Ŋgàla wɔ tedíì wɔ̀ nɛ̀, 68"À nà sa Esulɛ nyɔɔ́ò Ŋgàláà wɔ̀ì kaaje wɔ́ dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ ja wɔ̀ mà wɔ̀ gbàíòn wòì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dí wò sɛlɛ̀ nù sa ya. 69Wɔ̀ wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ Dèèvé kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù kìi ya wɔ kava wòlù kɔlɛ̀n nù wɔ̀ dè nà Sɛlɛ nu Sa Nyɔ̀ɔ̀. 70Wɔ̀ kwalidí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ kèlì nyɔɔ́ò nùù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù. 71Wò tan dí Ŋgàla nɛ̀ wɔ̀ sa ve nà nà kɔ̀ɔ̀n towóò jɔ̀ɔ̀ wɔ sa nà wòló jàdè wòì nà sa jàvà. 72Wɔ̀ nɛdí wɔ̀ bàlà ve nà gbàin laíò jààsɛŋ, ŋwɔnɔ̀ wɔ̌ wúlú nù wɔ̀yà e kàn wɔ nu dùmàì wòíì. 73Wɔ̀ júwadí bala kewu kewu nà wòlu laáà Ebilayɛɛ̀n jɔ̀ɔ̀, 74wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ sa ve nà sɛlɛ̀ nù nà kɔ̀ɔ̀n towóò jɔ̀ɔ̀ wɔ nɛ̀ì a dè wɔ sɔ̀ ǎ jídè gbǐn ŋwààmù. 75Wɔ faàn jèe wòlu dè nɛ̀ telembo de eu jìjà nà tàodéè nù." 76"Ŋwɔnɔ̀ mùí mú dè jí sɛlɛ́ɔ̀n wò jívai ve mù Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔi ku bɛ jìnù wɔ̀ nyàŋgè gbulúì wɔ ŋwùnù. 77Mù jòwóè é dè ve mù se è wɔ̀ gbàíòn jɛ́ wó nɛ̀ ve wɔ sa wò sɛlɛ̀ nù, wɔ te wo sɛlɛ siíìn nu tǔn. 78Sɛlɛ wòló gbǐn è dè nɛ̀ jìnù nà Ŋgàláà wɔ wòlu jààsɛŋ bàlà gbàáà ŋwùnù. Ŋgàla wɔ jààsɛŋ bàla gbàa wɔ̀lɔ́ è jì ve nà bò dí de mɔ̀lì mɔ̀li nù mùnɛ̀ kulu tolu tolu dèèlè e wolo Ŋgàlaò jɛ. 79È mɔ̀là ve wòló wòì wó dè kpindíì nù konù e kànàì dè falan wɔ wɔ̀lɛ̀ wɔ̀lɛ́ɛ̀ jàdè, wɔ siya wò gbulúì á kɔ̀ìn ve à sà kulu lɔ̀mù." 80Jíɔ̀ wolodí nù wɔ dè gbàà wɔ kewu nù. Wɔ̀ dedí nɔɔ̀ sijɛ gbàáà nù e sìɤàìnù sànyáà nù wɔ́ tɔladí wɔ bulu gbaniíì nù Esulɛ nyɔɔ́ò sǐn dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\