Luù 10

1Dɔɔ wɔi jède sɛlɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ nɛdí è èè dedí, wɔ̀ kàlàdí jijìì kowaa dɔ́wɔ́ faàn. Wɔ̀ tèìdí wò nù sɔìn sɔìn wɔ tiya wò, wò bɛ̀ wɔi ku jɛ̌ì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nù e kanàì dè feé pɛ́ɛ̀ wɔ bulúì wɔ́ dùmàìdí è nù wɔ̀ jì va kɔ̀ìn. 2Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Gbàlɛ́ɛ̀ è tàn ya e dè bɛ̀ kéléŋ. Kɛ́ e kuma nyɔɔ́ò wòì tùmù. Nà fɛlɛ̀ gbàlɛ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ tiya jòwò nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàlɛ kumaíì. 3Nà bɛ̀ vɛ! Mà dè na tiyànù mùnɛ̀ jɛ́ wó ka bɛya bɛyai wóó gbì tidì mɛni. 4Nàa bɛ̀nì lɛkwai kwalàì pɛ̌pɛ́ e kanàì dè pɛ̌pɛ́ bulu kpedeó kɔyai nde jàkùn bɛ́ɛ́lɛ́. Nà dɔ̀ má dè, nà ŋwàlà má bɛ̀ gbulu eodè, nàa mɛni sɛlɛ wùlɛ soolo nù faàn. 5Nà kúlùn má bò gbǐn nù feyàà nà gbɛ̀lɛ̀ va nyɔɔ́ò nà nɛ̀, 'Ŋgàla nì bo wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò gbǐn kulu lɔ̀mù faàòn.' 6È dè má wòlù dè bo dɔ̀ɔ̀ nù kulu lɔ̀mù dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ na wòi dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ ve wɔ bò. Kɛ́ dɔɔ nyɔɔ́ɔ̀ sún èì má va dè, na gbɛ̀lɛ̀ wòíì jì ve na bò jèè. 7Nà sìɤàì bo dɔ̀ɔ̀ nù nà jì jìlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn kpedeó na namu wɔ̀lɔ́ gbǐn wó nì ve nà ku. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de jòwò nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ màyɛ́ɛ̀. Nàa dè na funai de nama nà bɛ̀ má jɛ gbǐn nù. 8Nà gbài má jɛ gbǐn nù, wo dùmà nà jàdè faàìn nà jì jìlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wó nì ve è nà. 9Nà bawo kèdè wòlúò wó dè ve va, nà se è va nyɔɔ́ò nà nɛ̀, 'Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dí èì bàìŋ de nàì.' 10Kɛ́ nà bɛ̀ má jɛ gbǐn nù va nyɔɔ́ò wòì nà jàdè faàìn dùmà, nà namu dè jɛ̌ɛ̀ nù nà dè e tɛmu nà nɛ̀, 11'À dè na jɛ̌ɛ̀ e fowóè gbɔ̀dɔ̀nù nà kɔyaíì èì, dɔ̀ɔ̀ dè ve nai seele nà ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ naà ná sì è èè dè, Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ è naà dàì ya.' 12Nà ŋwúndè mà se nà sɛlɛ ŋgàmáà. Sɛlɛ nu seli sànyáà nù, Ŋgàla bàlà ve Sɔdɔŋ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò jààsɛŋ e tì jɛ dɔɔ nu nyɔɔ́ò wou." 13"Nàí ná dè Kòlasiŋ jɛ̌ɛ̀ nù kpalo dè nau fun jìnù. Na Bɛ̀saida nyɔɔ́ò pɛ́ kpalo è nau fun ya. Èe deo má kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì má neó è na jɛ̌ì nù wòlù nɛ̀ e sún Tayà nɛ̀ Saidɔŋ jɛ̌ì nù kɛní jɛ doo nu nyɔɔ́ò wòo jidí de konù sìɤàì dúwai wɔ̀lɔ́ dòdóè tili, kɛní wòo ya dí jújú kuŋgòì tù ya wo sídà gbùwù èì wɔ̀lɔ́ é siya ve wò sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faàìn sa ya. 14Kɛ́ Sɛlɛ nu Seli Sànyáà jì má Ŋgàla bàlà ve Tayà nɛ̀ Saidɔŋ nyɔɔ́ò jààsɛŋ e tì nau. 15Nàí ŋwɔnɔ̀ ná dè Kàpɛneyuŋ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò nà sìàì wò dè na dí gbàa ŋwúna jìnù? Wò dè na nu kúla jìnù bulu kàí fɔ́ɔ́n mànɔwɔ sàáì." 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nyìnì ve na wòì kɛní wɔ̀ mi wòì nyìnì ya. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ sa ve nà jàdè faàìn wɔ̀ mì jàdè faàìn sa ya. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sa ve mì jàdè faàìn wɔ̀ wɔ̀lɔ́ jàdè faàìn sa ya wɔ́ tiyàì mì." 17Jijìì kowaa dɔ́wɔ́ò Jisɛ̀ tiyadí wò namúì nù, wò kpelaidí jèdè kulu de tili gbàà nù. Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí Jisɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, à bio má mù nyɛlɛ́ɛ̀ jíví, nyina siíòn bɛ́ɛ́lɛ́ wò bió nà wòi nyìnì!" 18Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Mà sàó Setɔ̀ŋ wɔ bùlù mùnɛ̀ jɛ́ míyá míyáà ka tì jìjàìndéè. 19Nà tuwà nɔidè, mà nà de kewu nì ya. Ŋwɔnɔ̀ nà nà má gbɛ̀ɛ̀n nɛ̀ kòdòkíyɔŋ gbɛ̀ɛ̀n wo eodè jídè ě nà nɛ̀. Mà na faàn na kɔ̀ɔ̀n towóò wou tìyà ya, wòì na jídè nɛ̀nàì gbɛ̀ ye. 20Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nyina siíòn nyìnìó na wòì, nàa tili kulu dè dɔɔ ŋwùnù. Kɛ́ nà tili kulu dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò na nyɛlɛ́ì sàada ya Ŋgàlaò jɛ." 21Wò sìɤàìdí nɔɔ̀ va Ŋgàla Wɔi Nyináà nɛ̀ì Jisɛ̀ wɔ kulu dè tili. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sadí Ŋgàla wɔ̀ì kaaje wɔ̀ nɛ̀, "Tedé Ŋgàla mú dè tàvíì nɛ̀ jìjàìndéè eu jìjà, mà sa mù màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà mú kìimàì sɛlɛ wòló gbǐn wòlúò wòì wó nɛ̀ wò bì keleɤele dí tìti. Ma sa mùndí mù màmà mú siyàì mù kìimu nu sɛ̀lɛ́ɛ̀ wòló wó kúlàì wo bulùì nù mùnɛ̀ wóó nyɛ́ɛ́wìì. Tedé Ŋgàla mà sa mù màmà mú nyàŋgèì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mù kulúì nù mù nɛ̀ è." 22Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è jijìì kowaa dɔ́wɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Mì Téɔ̀ wɔ̀ mì de kewu ni ya lɛ́ì gbǐn kpóŋ eu jìjà. Wòlù gbǐn èì Jííjíɔ̀ dè wòlù sì kɛní nɔɔ̀ Tedé Ŋgàla. Ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn èì Tedé Ŋgàla wɔ dè wòlù sì kɛní nɔɔ̀ wɔ Jííjíɔ̀ kɔlɛ̀n, e kanàì dè wòló é fuìn Jííjíɔ̀ kulúì nù wɔ̀ siya wɔ̀ wò." 23Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò saja jòò wó dedí dí kɔlɛ̀n wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàí ná dè sɛlɛ wòló dí sanù na Ŋgàla bibi è dè. 24Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, sɛlɛ wòló ná dè e dí sanù yèlé Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nɛ̀ kadai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò jàvàdí wo sà e dí kɛ́ wòì dí e dí sà. Wò jàvàdí mùndí wo nyìnì sɛlɛ wòló wòì ná dè ei nyìnìnù, kɛ́ wòì dè èì nyìnì." 25Dɔ̀ɔ̀ kaɤa kɔ̀n nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n dɔdí dè, wɔ bɛ̀ Jisɛ̀ wɔ bò wɔ̀ sà jɛ́ dɔ̀ɔ̀ wɔ keleɤeléè dedí. Wɔ̀ bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, sɛlɛ́ɛ̀ fɔn kwá naà mà gbɛ̀ ve e nɛ̀ì ma kìyá wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sà Ŋgàla wɔ́ niì e nu kulu tùíì nà?" 26Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "De wò sàada kaɤáà nù? È nɛ̀ de vɛ?" 27Wɔ̀ sìnyàdí Jisɛ̀ wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, " 'Kaɤáà nɛ̀ mù yá mù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Ŋgàla, jàvà mù kulúì nù, mù lɔ̀ɔn fɔŋwúì nu, mù de kewúì gbǐn nù, mù kulu de kùláà gbǐn nù nɛ̀ mùndí mù yá mùi fandɛ nyɔɔ́ò jàvà mùnɛ̀ jɛ́ mú jàvàì mù bulu.' " 28Edèè Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mù wòíì dè ŋgàma. Mù nɛ̀ má sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè ve mù bèè." 29Kɛ́ kaɤa kɔ̀n nyɔɔ́ɔ̀ jàvàdí wɔ́ siya è Jisɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ bídedí dè gbulu nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí Jisɛ̀, "Wòo dè mii fandɛ nyɔɔ́ò yɛ?" 30Bíde wòi dɔɔ de sìnya ŋwùnù Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Jijì kɔlɛ̀n dedí e dí wɔ̀ dɔdí dè wɔ wolo Jèlusàlɛ̀ŋ wɔ dè Jɛleko jɛ̌ɛ̀ nu bɛ̀. Jíle nyɔɔ́ò gbìnàìdí wɔ̀ dè wo bìlì wɔ̀ wo sa wɔ nyɔkɔíìn gbǐn wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Wɔ kún sɛŋ wò tedí wo gbàwò wɔ̀ì. 31Dɔ̀ɔ̀ saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ dedí gbulu dɔɔ kɔ̀ìnù. Èé wɔ́ sàdí jijíɔ̀, wɔ̀ funaidí wɔ̀ì wɔ tì. 32Nyɔìŋ nɔɔ̀ Livàì jí kɔlɛ̀n jidí dí kɔlɛ́ɔ̀n. Wɔ̀ bɛdí wɔ gbǐlà wúlú dè wɔ̀ sà jijíɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ funaidí wɔ̀ì wɔ tì. 33Edèè Sàmeliya jí kɔlɛ̀n dedí gbulu dɔɔ kɔ̀ìnù wɔ jì feé jijíɔ̀ dedí funù. Èé wɔ́ sàdí jijíɔ̀ nyàŋgè nyàŋge kpaíì, dɔɔ jààsɛŋ kamudí wɔ̀ dí tìti. 34Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ júwadí so dɛ̀mù dɛ̀mù wɔ sɔlɔ̀ jijíɔ̀ gběè eu fó wɔ kwali eu kponu, wɔ mùwà eu. Wɔ́ kàdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dùmàdí jijíɔ̀ wɔ sowóɔ̀ budè wɔ́ bɛ̀nì wɔ̀ namu nyɔɔ funai gbǐlai bóè kudè wɔ fun wɔi kìinù. 35Sàlìn kàdí sàn, jijíɔ̀ tɔladí kání tunyɛi sɔn wɔ tù è namu nyɔɔ funai gbǐlai bo wúlú nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ sedí è dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Kìi jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì, lɛkwai wɔ̀lɔ́ èì má kalàì wɔ̀lɔ́ gbǐn mù sa ve è, mà jì má jèè se è mì, mà nì ve mùníì bèwu'." 36Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí kaɤa kɔ̀n nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù kulu de kùláà nù nií, wòlìì taáòn wó kɔin dí gbulúì wòo kwá siyadí è wɔ̀ nɛ̀ jijíɔ̀ jíle nyɔɔ́ò bìlìdí wɔ̀ wɔ̀ dè wɔi fandɛ nyɔ̀ɔ̀?" 37Kaɤa kɔ̀n nyɔɔ́ɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ́ sàdí jijíɔ̀ funù wɔ jààsɛŋ kamu wɔ̀." Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí kaɤa kɔ̀n nyɔɔ́ɔ̀, "Bɛ̀ mù dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ Sàmeliya jíɔ̀ wɔ́ nɛdí è." 38Jisɛ̀ wò dedí nɔɔ̀ namu kɔlɛ́ɔ̀n nù wó dùmàdí e tɔidè. Dɔ̀ɔ̀ wò jidí jɛ biyo dɛ̀ɛ̀ nù. Nyinɔ dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Màtá, wɔ̀ bɛ̀nìdí Jisɛ̀ wɔ bóè nù wɔ̀ siya wɔ̀ bóè. 39Màtá wɔ jèèkaláà nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Mèèlé. Mèèlé kodí dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔi fandɛ̀ wɔ dè nɔide tuwà dɔ̀ɔ̀ wɔ siyɛ wòíì eu. 40Jɛnɛŋwu nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ e kanàì dè jòwo kpúdú kpúdúì jòwò sɛ̀lɛ́ɛ̀ è dedí Màtá kulu fèdànù wɔ̀ kɔlɛn ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jidí Jisɛ̀ bò wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, koóè mi jèèkalà koì ma dè jòwóè jòwò mì kɔlɛ̀n èì mù kpada kelé? Se è wɔ̀ vɛ wɔ̀ mà mìì." 41Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Màtá, Màtá, mù kulu dè kùlànù mù kulúì dè mùndí fèdè jìlɛ́ɛ̀ nɛ̀ ŋwùnù e kanàì dè jòwo kpúdú kpúdúì pɛ́ jòwo ŋwùnù. 42Kɛ́ sɛlɛ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ dè kàí e tì sɛlɛ́ì gbǐn eu. Mèèlé wɔ̀ sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ jàdè faàìn dùmà ya, ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn ě è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ sa ye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\