Luù 11

1Jisɛ̀ dedí Ŋgàla sɔ̀nù dídɛ̀ɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ́ kaladí wɔ jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, siya nà Ŋgàla sɔ kpaì mùnɛ̀ jɛ́ Jɔ̀ɔ́n nɛdí wɔ jède nyɔɔ́ò." 2Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù nà tɛmu wòi wɔ̀lɔ́ nà nɛ̀, 'Tedé Ŋgàla: ŋwúndè à tùwà mù nyɛlɛ́ɛ̀ nù gbàà. Mù kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jì. 3Nì nà nà sànyà kɔlɛn kɔlɛin nu jìlɛ́ɛ̀ nà. 4Te nà sɛlɛ siíìn nu tǔn mùnɛ̀ jɛ́ á ka nà bàdéò nu tǔn te wó ka nà sɛlɛ siìn nɛ̀nàì. Kà nɛ̀ì àa bùlù nu gbaya sɛ̀lɛ̀ nù.' " 5Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Wòo de na tidì bàde kàí dè má jɔ̀ɔ̀, wɔ́ bɛ̀ ve wɔ bò tɔɔlù tidì wɔ̀ tan wɔ̀, 'Nyàmúɔ̀ gbǐlà miu kpowú kelíì taan tǔn, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mì bàdéè dɛ̀ɛ̀ wɔ̀ mii namu nyɔ̀ɔ̀ è mì jèì ya. 6Jǐdè gbǐn èì mì jɔ̀ɔ̀ dè wɔ́ jì è.' 7Mù bàde kàíɔ̀ wɔ́ dè bóè nù wɔ̀ tan má mù, 'Wolo mìì mà dè ŋwuninù! Mà naà mi bóè jèè ti ŋwúnà ya, à mi wòò wò jòò a fun dè. Dɔɔ ŋwùnù màì de dɔ̀ì gbɛ̀ ye má jì mù jíde sún gbǐn nì.' 8Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ nɛ̀ wɔ̌ dè dɔ, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dè wɔ̀ bàdè, èé wɔ́ kándaíì bóè kùlùì jijíɔ̀ dɔ̀ ve dè wɔ nì wɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ kpáŋá e ŋwùnù. 9Nà ŋwúndè mà se nà sɛlɛ̀. Nà kándàì bídèì wò nì ve nà wɔ̀lɔ́ ná jàvà è. Nà kándàì má lɛ de kìi, nà sà ve è. Nà kándàì má kpúŋwúì kùlùì wò kali ve è na ŋwùnù. 10Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ ka lɛ dè kìi wɔ̀ ka è sa, wɔ̀lɔ́ gbǐn ka kpúŋwúì kùlù wo kali è wɔ ŋwùnù. 11Na wóó kɔ̀mà téò, wòo dè nà tidì wɔ jí jííjíɔ̀ sɔ̀ má wɔ̀ sani wɔ́ nì vè wɔ̀ gbɛ̀ɛ̀n? 12Kpedeó wɔ̀ sɔ̀ má wɔ̀ nɔ̀nù kɛ̀ɛ̀mɛ̀ wɔ́ nì ve wɔ kòdòkíyɔŋ gbɛ̀ɛ̀n? 13Nàí ná dè kùla siin nyɔɔ́ò nà dè na wóó woi sɛlɛ kàí nɛ̀nù, nàì funàì ná nɛ̀ na Téɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wɔ̀ nɛ̀ ve nàì sɛlɛ kàí e tì bulu kwá dɔ̀ɔ̀ wɔu wɔ̀ kwali má wɔi nyináà nà jaindè ná bíde ve wɔ ŋwùnù?" 14Jisɛ̀ dedí nyina siin de kɛ̀nù. Nyina siíɔ̀n wɔ̀ wɔ̀ tùwàdí jijíɔ̀ mumu. Èé nyina siíɔ̀n wolodí jijíɔ̀ jèdè dɔ̀ɔ̀ gbidí naà siyɛ̀ì. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sǔladí wòlíì kulùì. 15Kɛ́ wòlíì téŋ tɛmudí è wò nɛ̀, "Nyina siíòn kadáà, Bìyɛsèbɔ̀ dè wɔ̀ bu. Wɔ̀ wɔ̀ nì wɔ̀ de kewu nyina siíòn de kɛn ŋwùnù." 16Gbaniíì nu nyɔɔ́ò téŋ jàvàdí wo sɛ Jisɛ̀ nù dɔɔ ŋwùnù wò tan dí wɔ̀ jì wɔ̀ nɛ̀ sɛlɛ sún é siya ve è, wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. 17Kɛ́ Jisɛ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ é dedí wo kulúì nù, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀ nɛ̀, "Tàvì tèì má e bulùì nù kpɛkpɛ wò dè yii kɔ̀nàì e tàvíì wàlù ve. Bòlònda tèì má e bulùì nù kpɛkpɛ wo dè yii bò kɔ̀nàì wò bùlù ve dè. 18Setɔ̀ŋ wɔ tàvíì tèì má e bulùì nù kpɛkpɛ wo dè yii kɔ̀nàì jɛ́ naà è jèɤè ve yɛ? Mà mɛni kpa wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà nɛ̀ nyina siíòn kadáà Bìyɛsèbɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ nìì mì de kewúì má dè e nyina siíòn de kɛ̀nàìnù. 19È dè má nà wòíì dè ŋgàma, wòo wɔni de kewu na bulu na gbàíòn ka jòwàì nyina siíòn de kɛn ŋwùnù? Nà bídè wò wo bulúì wò siya ve è nà nàì mɛndɛ kàí fi nù dè. 20Kɛ́ è dè má Ŋgàla wɔ de kewúì mà ka è nyina siíòn dè kɛ̀nàì, kɛní dɔɔ nu saáì dè Ŋgàla dè naà wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀nù na tidì. 21"De kewu nyɔɔ́ɔ̀ júwà má wɔ kɔ̀nàì lɛ́ì gbǐn wɔ dè wɔ bóè ei kìi, gbɛ̌n bɛ́ɛ́lɛ́ ě wɔ de kìi lɛ́ì èì sɛ̀nàì. 22Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kewùì dè e tìì wɔu wɔ̀ gbɛ̀ wɔ de kùlún gbìnàì wɔ faàn tì wɔu. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ sa ve wɔ kɔ̀nàì lɛ́ɛ̀ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ funaó eu faàn, wɔ tèì wɔ de kìi lɛ́ì nù. 23"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì mi ŋwùnù dè wɔ̀ mì ŋwúnai ya siìn. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì mi jòwóè sún jòwònù dè wɔ̀ dè mi jòwóè nu nyùmànù. 24"Nyina siìn wolo má wòlù jèdè wɔ̀ ka sijɛ́ɛ̀ nù kɔ̀ìn pɛ́ɛ̀ wɔ dè koai de kìi. Wɔ̀ì má koai gbǐn sà, wɔ̀ ka è kulùì nù tɛmàì wɔ̀ nɛ̀, 'Mà dè jède kpelàìnù mi bóè nù, feé má dedí.' 25Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ ka jèdè kpelàì wɔ̀ jèì wɔ bóè ei nde nyàŋgè nyàŋgè bulu kàí fɔ́ɔ́n. 26Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ mà wɔ̀ ka dè kpolu wɔ bɛ wɔ̀ nyìnì nyina siin dɔ́wɔ́ wo kùlà kùláì dè siìn dí tìti e tì wɔu. Ŋwɔnɔ̀ wò ka va bɛ̀ wo ko va. E wúlú kwalaíì nyina siíòn faàn ka jijíɔ̀ wɔu tì, e tì e tɔide dùmàíì eu." 27Èé Jisɛ̀ kaladí wòi wòló tɛmu nyinɔ̀ kɔlɛ̀n dedí gbaniíì nù wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Nyinɔ́ɔ̀ kɔ̀màdí mù, wɔ nyayà mù kulu de tili dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀." 28Kɛ́ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Dɔ̀ɔ̀ gbɛ̀ ŋgàma dèì. Kɛ́ wòló ŋgelè kulu de tili é dè wò jɔ̀ɔ̀, wò wò dè wòló wó ka nɔidè tuwà Ŋgàla wɔ wòíì eu wo nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ wɔ́ tɛmu è." 29Èé gbaniíì kàdí nù gbàà dè Jisɛ̀ wɔi fandɛ̀ wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Sànya wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò nɛ̀lɛ̀ dè siìn fó. Wò dè kului kàlan de kìinù. Kului kàlan wulɛ soolo èì e dí dè wo ŋwùnù, kɛní wɔ̀lɔ́ é nɛdí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Jonà. 30Ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ sɛlɛ wòló Jonà wɔ́ nɛdí è, é dedí kului kàlàn Ninivɛ jɛ̌ɛ̀ nu nyɔɔ́ò ŋwùnù, nyɔìŋ nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ́ dè e nɛ̀nù è dè ve kului kàlàn tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò ŋwùnù wó dè e dí kɔ̀ɔ̀nù. 31Sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù Siba nyinɔ kada gbàáà wɔ́ dedí, nà wo jòò nà dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀, wɔ seli na sɛlɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè na sɛlɛ́ɛ̀ nu seli jìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ wolodí tàvi sɛɛnai wɔ̀ jì wɔ̀ nyìnì kadáà Sɔlɔmɔ̀ wɔ keleɤele wòíì sún èì. Ŋwɔnɔ̀ wòlu wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè vè wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà è tì Sɔlɔmɔ̀ wɔu. 32Sɛlɛ nu Seli Sànyáà nù Ninivɛ nyɔɔ́ò wó dedí, wò dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wòlúò jòò wó dè tàodéè nù kɔ̀ɔ̀nù wo seli wo sɛlɛ̀ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ninivɛ nyɔɔ́ò wó nyìnìdí Jonà wɔ Ŋgàla kòwàíì èì, wò nidí wo sɛlɛ siíìn budè ku. Ŋwɔnɔ̀ wòlu wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè naà vè wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà è tì Jonà wɔu! 33"Wòlù gbǐn tù má lámbó eu wɔ̀ɔ ka è sɔ̀ŋgíì nù dùmà kpedeó wɔ keve è wúlú solo gbǐlà. Wɔ̀ ka è bóè tidì dùmà, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòló wó dè ve bóè nu jì wo sà e kamu kamúì. 34Na sǐìn èè dè lámbóè na ŋwùnù. Na sǐìn dè má dè sa nù kàí, na jaindéè gbǐn dè ve kalàìŋ. Kɛ́ na sǐìn èì má de sa dè kàí kɛní na jaindéè èì kalàìŋ dè. 35Dɔɔ ŋwùnù nà kìi na bulu eu dí de mɔ̀lì mɔ̀líì ná dè nù ě jì dè siin kpindi. 36Na jainde dè má kalàìŋ ŋwɔnɔ̀ kpindi èì e dí sún gbǐn dè, kɛní e gbǐn kpóŋ dè ve kalàìŋ mùnɛ̀ lámbó kamu kamu ka wòlìì kalàìŋ tùwà." 37Jisɛ̀ wɔ́ dedí nɛnɛ̀ siyɛ̀nù Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ jívidí wɔ̀ wɔ̀ bɛ̀ wɔ bóè nù jìlɛ jì. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bɛdí bóè nù jìlɛ jì. 38Èé Jisɛ̀ wɔ̀ì dí faàìn sɔlɔ wɔ kìyá jìlɛ́ɛ̀ nù faàn tu, è sadaidí Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì. 39Dɔ̀ɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ mɛnaidí jijíɔ̀ kpa wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù nàí ná dè Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nà ka taaɤáà nɛ̀ kàíì e jɛ́ɛ̀ èì sɔlɔ̀ bulu kàí fɔ́ɔ́n. Kɛ́ na màlùŋ déè va lɛ so bì nɛ̀ kùla siin dí tìti èè dè va. 40Nà nùmú fó! Nií, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɔɔ̀ wɔ́ nyàŋgèdí e jɛ́ɛ̀ èì, èì dí wɔ̀ dè wɔ́ jì ei ndéè nyàŋge? 41Kɛ́ nà nɛ̀ kómbó nyɔɔ́ò wòì sɛlɛ kàí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ná na màlùŋ ndéè tɔni ve. 42"Na Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò, kpalo dè nau fun jìnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na sai dɛ̀màì gbàlɛ́ɛ̀ ná ka è gbà na kpeléè nù, nà ka e koai kowaa nyìnì Ŋgàla bò. Kɛ́ nà ŋgelè nàa ka nà bàde wòlu fuyóò telembo kùlà kùlàì nɛ̀ mùndí nàì kpada Ŋgàla wɔ jàvà sɛ̀lɛ ŋwùnù. Èe ŋwùwào na dè sɛlɛ wòló nɛ̀ nǎ kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ te jèè. 43"Na Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò kpalo dè nau fun jìnù. Nà jàvà koai kàí é dè Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì boíì nù. Ŋwɔnɔ̀ nà ka jàvà wòlíì sà má nà dɔ́wɔ́ɛ̀ nù wo dè na woi ni. 44Kpalo dè dè nau fun jìnù. Na dè mùnɛ̀ kwii wòló wòì dí eodè kpalai wòlò. Wòlíì ka jì wo kɔ̀ìn eodè wŏ è sì wó nɛ̀ kwii è dè." 45Kaɤa kɔ̀n nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ sìnyàdí Jisɛ̀ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mù dè má wòi wòló tɛmùnù kɛní mù dè nà pɛ́ wòì siin senù." 46Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na kaɤa kɔ̀n nyɔɔ́ò pɛ́ kpalo dè nau fun jìnù! Gba wòló wòlù èì e kàìn gbɛ̀, dɔ̀ɔ̀ nà ka nà bàde wòlu fuyóò wúlú funà. Ŋwɔnɔ̀ nǎ bɛ́ɛ́lɛ́ wò faàn nì e kàn ŋwùnù. 47Kpalo dè nau fun jìnù. Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nà gbàin laíò wó javadí wò nà ka kpala gbààvì wo kwiíì eodè ŋwúnà wɔ̀lɔ́ na kulu sìɤàì wò nù. 48Dɔɔ nu saáì dè, è dè ŋgàma sɛlɛ wòló gbǐn na wòlu laíò nɛ̀nàìdí è Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nà è jàdè faàìn dùmà ya. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò wò javadí wò na dè nanì wo kwiíì eodè kpalai gbààvìi ŋwúnà wɔ̀lɔ́ wo díwòò dè na wúlú nù. 49Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla tɛmudí è wɔ bulu wɔ keleɤeléè nù wɔ̀ nɛ̀, 'Mà dè mi kèlì nyɔɔ́ò nɛ̀ mi de namu nyɔɔ́ò tiya jìnù wo bò. Ŋwɔnɔ̀ wò dè téŋ java jìnù wò kùlàì téŋ kùla siìn.' 50Ŋgàla nɛdí wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ́ nyàŋgèdí tàodéè wɔ̀ kíínɛ́í wɔ kèlì nyɔɔ́ò gbǐn wó gbidí wo javai wo sɛlɛ̀ sìɤàì kɔ̀lɔ wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wòì, 51e tɔidè ko Ebɛ̀ wɔu e bùlù Sakɛ̀lɔyà wɔu, wó javadí wɔ̀ Ŋgàla bendéè nɛ̀ Ŋgàla kǐna bóè sɔn tidì. Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà bulu bulúì, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn dè kɔ̀lɔ wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò woi sìɤài jìnù. 52"Na kaɤa kɔ̀n nyɔɔ́ò, kpalo dè na eu fun jìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de jiliɤíì é ka kpúŋwúì kali Ŋgàla jàkúìn ŋwùnù é ka wòlù sɛlɛ̀ siya e kàn sɛlɛ nu wolo sɛ̀lɛ̀, nà e dí sa ya. Ŋwɔnɔ̀ nǎ bulúì nàì kúlùn. Wòlúò bɛ́ɛ́lɛ́ wó nɛ̀ wò kúlùn nù nà wò ku ko ya." 53Jisɛ̀ wɔ́ dedí va wolo nù, kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wò gbidí naà wɔi siin siyɛ̀ì wo dè wɔ bíde tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ bídè e kàn sɛlɛ́ì téŋ. 54Wò dedí dɔɔ nɛ̀nù wò gbaya Wɔi ku kedè wɔ̀ tɛmu má sɛ̀lɛ siìn wo kamu wɔ̀ wɔ nùu wòíì eodè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\