Luù 13

1Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù nɔɔ̀, wòlu téŋ dedí va wò jidí wo se Jisɛ̀ sɛlɛ làà e kàn Kalalii kagbóè nu nyɔɔ́ò Pailè javadí wò sànyáà nu bulu bulúì nù wó dedí saaɤai sanù Ŋgàla wɔ̀ì. 2Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Èé wó javaó Kalalii nyɔɔ wòló na kulu de kùláà dè naà e na senù, wo kùlà kùla deó siìn e tì Kalalii nyɔɔ́ò kpolóè wou, dɔɔ ŋwùnù sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛó wò nì? 3Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, èì nyɔìŋ dè pɛ́. Kɛ́ nà pɛ́ nàì má na sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàìn sa, wò kùlà ve nà gbulu kɔlɛ́ɔ̀n. 4Kpedeó nà sìàì bo gbòolóè é gbìdí dè Salòyà jɛ̌ɛ̀ nù wòlìì kowaa kwai kwataáòn é javadí wò wo kùlà kùláì dedí siìn e tì Jèlusàlɛŋ nyɔɔ́ò wou? 5Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, èì nyɔìŋ dè pɛ́. Kɛ́, nàì má sɛlɛ siìn nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàìn sa, nà kɔ̀ìn ve nɔɔ̀ gbulu kɔlɛ́ɔ̀n wó kɔ̀ìn dí è." 6Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ wòlíì ŋwùnù. Wɔ̀ nɛdí, "Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí fe ti dedí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ kpeléè nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛdí fi toto de kìi è nù wɔ̀ì e sún sa. 7Wɔ̀ sedí è wɔ kpele ei nde nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Tèì taáàn naà é tìì, mà ka vè jì dúwàì gbǐn nù fe toto de kìi fe ti wɔ̀lɔ́ nù, ŋwɔnɔ̀ màì nɛ̀ fe fuyó kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ sà è nù. Wùlà è mù sa e dí, èì soolo sɛ̀lɛ̀ de, è dè nɔɔ̀ tàvíì eodè ŋwúnùnù soolo.' 8Kɛ́ kpele eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Tedé, ŋwúndè nɛ̀mu tèì kɔlɛn wɔ̀lɔ́ jàdè mà bíì ei fandɛ́ɛ̀ mà dè ei gbùwu kwali. 9È to má fandòò, è dè ve sɛlɛ kàí. Kɛ́ èì má to, mù gbɛ̀ ve naà e wùlàì.' " 10Lɔ̀ɔn Sànyà kɔlɛ̀n nù Jisɛ̀ dedí sɛlɛ siyànù Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì boíì kɔlɛ̀n nù. 11Nyinɔ dɛ̀ɛ̀ dedí va nyina siíɔ̀n nɛdí è wɔ kèdè tèì kowaa kwai kwataàn jàdè. Nyina siíɔ̀n bidí e nɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ jainúì gbǐn nyíní. Wɔu gbì gbì è dedí nɔɔ̀ wɔ bidí wɔ bului de folìì gbɛ̀. 12Èé Jisɛ̀ sàdí nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ jívidí wɔ̀ wɔ̀ wɔ se è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jainu nyíní kèdéè é dè mù jaindè mà è bawo ya!" 13Jisɛ̀ gbǐladí wɔ faàn nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ì e dí fúmù fúmù nù wɔ ŋwúnù téléŋ. Ŋwɔnɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ sadí Ŋgàla wɔ̀ì kaaje. 14Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè wòlù gbàáà jidí sɛlɛ kulu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jisɛ̀ bawodí wòlù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. Dɔ̀ɔ̀ Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè wòlù gbàáà tan dí gbaniíì nu nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kaɤáà nɛ̀ dɔ́wɔ́ kɔlɛ́ɔ̀n nù à jòwo kùlùì wɔ̀folɛ́ò jàdè. Dɔɔ ŋwùnù nà jì sànyai dòò nù wò bawo nà, kɛ́ èe dè Lɔ̀ɔn Sànyáà nù." 15Dɔ̀ɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sìnyàdí jijíɔ̀ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù dè wòlu gbǐlàì nyɔ̀ɔ̀! Na kíínɛ́í ná dè vè wòlù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì nà tidì dè wɔ́ ka wɔ bùye gbàáà kpedeó wɔ sowó faléɔ̀ mɔ̀lì wɔ bɛ̀nì wɔ̀ nímí namu ŋwùnù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù? 16Nyinɔ wɔ̀lɔ́ dè Ebilayɛɛ̀n kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔ̀ɔ̀. Setɔ̀ŋ kwaó wɔ̀ kpo nù tèì kowaa kwai kwataàn jàdè. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ kɔ̀ɔ̀nù dè Lɔ̀ɔn Sànyà, àì wòlù dè á jì wɔ̀ kpo dɔ̀ɔ̀ nù sa?" 17Wòíì Jisɛ̀ tɛmudí è, è kamadí wɔ̀ kɔ̀ɔ̀n towóò gbǐn tɛ̀ɛ̀mì. Kɛ́ gbaniíì nu nyɔɔ́ò tilidí kulu dè kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì ŋwùnù Jisɛ̀ nɛdí è. 18Jisɛ̀ bídedí wòlíì wɔ̀ nɛ̀, "De Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ wolàì, ŋwɔnɔ̀ lɛ́ɛ̀ fɔn à gbɛ̀ e sɔ́wàì yɛ? 19Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ ti kwáà mùnɛ̀ mɛ̀lɛ̀ɤɛ kwa jijì dɛ̀ɛ̀ júwadí è wɔ kèvì wɔ kpeléè nù. È nyàŋgèdí e gbǐlà gbàì gbàà nyàndáíò jì wo tavàì e jaíì nù gbò." 20Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wòlíì mùndí wɔ̀ nɛ̀, "De naà mà sɔ́wai ve Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ yɛ? 21E sɛlɛ̀ wolàì mùnɛ̀ kpowú fumàì lɛ́ɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ júwadí è wɔ kwali è kpowú nyàŋgàì filava e kài sisii taàn nù. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ kpowú fumàì lɛ dɔ̀ɔ̀ fumadí kpowúì e dè gbàà." 22Jèlusàlɛŋ namúì Jisɛ̀ júwadí è, wɔ̀ dedí nɔɔ̀ è bu wɔ dè jɛ̌ì nɛ̀ koi gbààvìíì nu kɔ̀ìn wɔ dè mùndí wòlíì sɛlɛ siya. 23Dɔ̀ɔ̀ jijì dɛ̀ɛ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ lɛ́ɛ̀ wó tan è sɛlɛ nu wolo èì wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ bo ji jìnù dè kelé?" Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 24"Kewu dè bulu kpáán mù nɛ̀ dè líɤí líɤí mù kúlùn kpúŋwu ŋwɔ biyɔ́ɔ̀ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, èé má dè mù ŋgàma senù, wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè de kewu jìnù wò nɛ̀ wò kúlùn, kɛ́ wŏ e dí èì gbɛ̀. 25Bo nyɔɔ́ɔ̀ kàmá dè dɔ̀ wɔ mɛnàì bóè nù mu dè ve naà kúndéè ŋwunìnù, mù dè bóè kùlù. Na dè wɔ tan, 'Tedé, kali bóè nà ŋwùnù.' Wɔ̀ sìnyà ve nà wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Màì na wolai sì.' 26Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà tan ve wɔ̀, 'À mù wo jòò à bidí jìlɛ jì a namu nímí dí kɔlɛ̀n mu dè sɛlɛ siya nà jɛ̌ì nù.' 27Kɛ́ wɔ̀ tɛmu ve è mùndí wɔ̀ nɛ̀, 'Màì na wolai sì. Na kùlà kùláì dedí nɔɔ̀ mùnɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò. Nà wolo mì ku.' 28Nà kàmá Ebilayɛɛ̀n, Aisè, Jekɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò jòò wo kìinù sìɤàì wo bɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, nanì nà ŋwɔnɔ̀ wòì nà júwà, sŏ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ kàla nyìmi sɛ̀lɛ̀ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì dè ve va. 29Jijìì wolo ve kulu wolai nɛ̀ kùlu bɛ̀ai e kanàì dè tàodéè e dí gbǐn. Wò jì ve Ŋgàla wɔ gbǐdí gbàáà nù wo ko teevéè èì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 30Ŋwɔnɔ̀ wòlíì téŋ wó kalàì jèè, wò ŋgelè wò wò dè ve kúì nù. Wòló ŋgelè wó dè naà kúì nù, wò wò dè jèe kala jìnù." 31Wò dedí nɔɔ̀ va Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ jì Jisɛ̀ wɔ bò wò tan wɔ̀, "Fúmù dè mù wolo vè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de kadáà Ɛlɔ̀ dè mù de kìinù wɔ̀ java mù." 32Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà bɛ̀ nà se saboo dɔ̀ɔ̀ nà nɛ̀, 'Mà nɛ̀ dúwàì sɔ́ɛ̀n jàdè, mà dè ve nyina siin de kɛ̀n nɛ̀ mùndí ma dè nɔɔ̀ wòlíì bawo. Ŋwɔnɔ̀ è júwà ve mì kulùì taàn ma kìyá mi jòwóè wúlú tɔla.' 33Kɛ́ kɔ̀ɔ̀nù wolo má è nù bòdí wolo è nù, bòòlɛ̀ mà yá bɛ tɔidè dùmà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de èì ŋwùwá Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ wɔ falan dí wùlɛ soolo é wolòì Jèlusàlɛ̀ŋ ei jèdè. 34"Òó na Jèlusàlɛŋ nyɔɔ́ò, na Jèlusàlɛŋ nyɔɔ́ò! Nà nà ka Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò java! Wòló Ŋgàla tiyadí wò na bò, nà nà ka wo túúlíì tavànù sìɤàì na java wò! Dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè mà ka dè kewu wɔ̀lɔ́ mà gbanàì nàì mùnɛ̀ jɛ́ nɔ̀nù nɔ́ɔ̀ ka wɔ wóó wòì gbanàì wɔ koviíì jàdè. Kɛ́ nǎ è ŋwuni. 35Ŋgàla wɔ bóì sɛlɛ̀ èì faàn sa ya. Nà ŋwúndè mà se nà sɛlɛ̀, nǎ mì sà ye e sìɤàìnù sànyáà nù ná tɛmu ve è nà nɛ̀, 'Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè jìnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\