Luù 14

1Lɔ̀ɔn Sànya dɛ̀ɛ̀ nù, Jisɛ̀ bɛdí jìlɛ jì Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wúlú nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ wɔ bóè nù, wòlíì wo sǐn dedí nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ì bulu kàí fɔ́ɔ́n. 2Jiji dɛ̀ɛ̀ dedí va fumu kèdè dedí wɔ̀ì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jidí Jisɛ̀ wɔi ku. 3Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí kaɤa kɔ̀n nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wɔ̀ nɛ̀, "Nà kaɤáà nɛ̀ à bawo wòlù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù kpedeó àa bawo wòlù?" 4Kɛ́ wòì dí Jisɛ̀ wɔ wòì dè sìnyà. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ júwadí jijíɔ̀ wɔ bawo wɔ̀, wɔ ti dɔ̀ɔ̀ dè wɔ bɛ̀. 5Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Na sún gbǐn jííjì dè má wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kpedeó bùye gbàà dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ bùlù má wù nù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù, e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̌ wɔ dí sa bíyau, wɔ̀ tan ve ŋwúndè Lɔ̀ɔn Sànyáà ti?" 6Wòì dí bíde wɔ̀lɔ́ de sìnyàì gbɛ̀. 7Jisɛ̀ sàdí jɛ́ wòlíì wó jívidí wò wó dedí ŋwúnai bi nyɔɔ́ò kpoíì de kamùnù. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, 8"Wòlù jíví má nà nyinɔ tɔla gbǐdí nù, nàa kamu kpoíì dè é dè ŋwúnai bi nyɔɔ́ò koáì. Sànyà téŋ nù wɔ̀o vè wòlù dɛ̀ɛ̀ jíví ya gbǐdíì nù wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè ŋwúnai bi nyɔ̀ɔ̀ e tì mùu, 9ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀lɔ́ wɔ́ jívìì na sɔn gbǐdí eu wɔ̀ yá naà jì mù bò wɔ̀ nɛ̀, 'Tù mù kpóè wòlu wɔ̀lɔ́ jɔ̀ɔ̀.' Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ tan ve mù tù kpóè jiji kɔlɛ́ɔ̀n jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì eu jìjà mù wolo ve ŋwúnai bi nyɔɔ koáì mu ko wòlúò wòì ŋwúnai bì nyɔ̀ɔ̀ò dè wo koáì. 10È ŋwùwá wòlù jíví má na sún wɔ bóè nù jìlɛ jì na bɛ̀ na ko wòló wòì ŋwúnai bi wo koáì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jívìì mù wɔ̀ jì má wɔ̀ tan ve mù, 'Mi bàde kàíɔ̀, bɛ̀ mù ko ŋwúnai bi nyɔɔ́ò koáì.' Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ wòi dɔ̀ɔ̀ jà ve mù bɛlɛ ŋwúnai bi nyɔɔ́ò gbǐn sǐn ku. 11Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè ve de kewu wɔ̀ tùwà wɔ bulu wòlù gbàà, Ŋgàla kúlà ve wɔ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kúlà ve wɔ bulu nù, Ŋgàla júwà ve wɔ̀ dè wɔ tùwà wɔ̀ gbàà." 12Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è jijíɔ̀ wɔ́ jívidí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀. "Mù dè má gbǐdí nɛ̀nù, ka jíví nɔɔ̀ mù bàdéò kpedeó mù bíò nɛ̀ mù gbàíòn e kanàì dè mùi fandɛ wòlu wòló wó dè nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò pɛ́ wò gbɛ̀ mù jívìì wo boíì nù wo nɛ̀ mùì sɛlɛ sún e dè jìlɛ dɔɔ bèwu wó dè e jìnù mù jɔ̀ɔ̀. 13Kɛ́ mù dè má gbǐdí nɛ̀nù, jíví kómbó nyɔɔ́ò, wòlu lɔ̀mù lɔ̀múò, wolu jai falan faláòn e kanàì dè sǐn fulú nyɔɔ́ò. 14Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ì ve mù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlu dòò wòì mù màyɛ nìì gbɛ̀. Kɛ́ mù sà ve mù màyɛ́ɛ̀ sànyáà nù telembo nyɔɔ́ò gbǐn wó dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀." 15Èé gbǐdí nu bɛ̀ nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Kulu de tili gbàà dè ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wó jíví ve wɔ̀ gbǐdí gbàáà nù, é dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù." 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí jijíɔ̀, "Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wɔ̀ dedí gbǐdí gbàa nɛ̀nù. Wɔ̀ jívidí wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà va. 17Èé jìlɛ ji dúwáì kàdí jɛ tili dè wɔ̀ tiyadí wɔ jòwò nyɔɔ́ò, wò bɛ̀ wò jíví wòló wɔ́ nɛdí wò jì gbǐdíì nù, wò nɛ̀, 'Nà jì! Wò naà jìlɛ́ì gbǐn nyàŋgè nɛ̀ ya!' 18Kɛ́ wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wò gbidí naà wo kpáŋai e dí tɛmùì. Wòlu ku nyɔɔ sepáà sedí è jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Mà kùlà tɛn ya, ŋwɔnɔ̀ mà yá bɛ̀ ma sà è. Dɔɔ ŋwùnù mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè ka júwà mi nɛ̀lɛ siìn.' 19Dɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n tan dí jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Mà bùye gbààvìì kowaa tɛn ya, ŋwɔnɔ̀ mà yá bɛ̀ ma sà jɛ́ wó dè. Dɔɔ ŋwùnù mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè ka júwà mi nɛ̀lɛ siìn.' 20Dɔ̀ɔ̀ e taaníɔ̀ tan dí jòwò nyɔɔ́ɔ̀, 'Mà nyinɔ̀ tɔla ya dɔɔ ŋwùnù mǎ jìì gbɛ̀.' 21Dɔ̀ɔ̀ jòwo nyɔɔ́ɔ̀ kpelaidí jède wɔ bɛ̀ wɔ se sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀. Wòlu nyɔɔ́ɔ̀ jidí sɛlɛ kulu dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Fúmù dè mù bɛ̀ jɛ̌ɛ̀ dí gbǐn mù nyìnì kómbó nyɔɔ́ò, wòló wo lɔ̀mùì, sǐn fulú nyɔɔ́ò, e kanàì dè wòló wo jai é falaìn.' 22Dɔ̀ɔ̀ nɛdí èì dí nù jèɤè jòwò nyɔɔ́ɔ̀ kpolu dè wɔ̀ nɛ̀, 'Tedé, wɔ̀lɔ́ mú seo è mì mà è nɛ̀ ya, kɛ́ kpo kɔin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè nɛnɛ̀ e dí wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ ŋwùnù.' 23Dɔ̀ɔ̀ bo nyɔɔ́ɔ̀ tan dí wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀, 'Wolo jɛ wɔ̀lɔ́ nù mù bɛ̀ e gbulu ŋwɔ́ì gbǐn nù e kanàì dè ei fande jɛ̌ì nù mù kándàì wòlíì wòì wò jì. Mà jàvá wòlíì si mi bóè. 24Ŋwúndè mà se mù, ŋgàmáà nù wòló má bùwao wo jíví e ku nyɔɔ sepáà nù, wŏ jìlɛ wɔ̀lɔ́ kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ sɛ ye!' " 25Jisɛ̀ dedí bɛ̀nù gbani dí tìti gbàà è dè dí wɔ̀ bu. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sììn dí dè wòlíì bò wɔ̀ tan wò, 26"Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jì ve mi bò, wɔ̀ì nɔɔ̀ mi jède dèì gbɛ̀ soolo, kɛní wɔ̀ yá wɔ̀ téɔ̀ nù kulu sa, e gbì wɔ̀ nu nɛ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wòì, wɔ sa wɔ wóó e kanàì dè wɔ̀ biò nɛ̀ binɔ̀ wò jòò wò nù kulu. Nɛ̀ mùndí wɔ sa wɔ bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ nù kulu. 27Mànɔwɔ́ɛ̀ má sàó è wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve wɔníì sa wɔ̀ì dè ŋwùwà wɔ́ dè mi jède nyɔ̀ɔ̀. 28Na gbǐn ná dè vè kɔlɛ̀n dè má bo tawònù wɔ̀ɔ ka nɛnɛ̀ dè ko wɔ dùmàì lɛkwaíì nù bóè tawo ŋwùnù, wɔ̀ sì è è dè má wɔ̀ dùmà má bóè tawo tɔidè lɛkwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ e de kala ŋwùnù yɛ̀? 29Wɔ̀ì má dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ su bóè dè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bɛ̀àì má ku wɔ̀ì e wúlú tɔlàì gbɛ̀ ye, wòlù gbǐn sà má è wò sa ve wɔ̀ nù nyàmà. 30Wò tan ve, 'Jiji wɔ̀lɔ́ dùmàó bóè tawo tɔidè kɛ́ wɔ̀ì e wúlú kwalàì gbɛ̀.' 31Kpedeó kada wùlɛ̀ nɛ̀ má wɔ̀ gbǐlà wɔ̀ bàde kadáà wɔ̀ì kɔ̀ɔ̀n, wɔ̀ɔ ka nɛnɛ̀ dè ko wɔ́ jì kulu dè kùlà è dè má wɔ̀ sɛ́njɛlɛi kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai kowaáò gbɛ̀ ve wɔ̀ bàde kadáà wɔ sɛ́njɛlɛi kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai kowaa sɔ́òn kɔ̀nàì yɛ? 32Wɔ̀ sì má è wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ì wɔ̀ bàde kadáà jèdè gbɛ̀, dɔ̀ɔ̀ dè má kɔ̀ɔ́ɛ̀n nyìnìnù wɔ̀ ka wɔ̀ te póŋ wɔ tiya tedí dɔɔ bò wɔ̀lɔ́ wò nyàŋgè tidì nù wò dè bàde kàí." 33Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kwaladí wɔ wòíì wúlú wɔ̀ nɛ̀, "Nyɔìŋ nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì ve wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn nù kulu sa, wɔ̌ mi jède nyɔɔ dèì gbɛ̀." 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Kìjɔ̀ dè kàí, kɛ́ e dɛ̀mù dɛ̀múì kàmá èì wolo, wòlù gbǐn ě e nɛ̀ì gbɛ̀ ye e jì jèè. 35Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má ě bɛ́ɛ́lɛ́ kàí dè ye e jòwài ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ wòlù gbɛ̀ ve e nɛ̀nàì èè dè wɔ mɛni è. Nàí nɔi dè nà wúlú èì nà tuwà nɔidè."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\