Luù 15

1Sànyà kɔlɛ̀n nù kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ wòló jòò wòì dí kaɤà nù dè, wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò jidí wò tuwà nɔidè Jisɛ̀ wɔ tedíì eu. 2Kɛ́ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wò gbidí nyǔnde dànàì. Wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Wòlúò wòì kaɤà nù dè, jiji wɔ̀lɔ́ ka wo jàdè faàìn dùmà nɛ̀ wo jòò wo dè mùndí jìlɛ jì dí kɔlɛ̀n." 3Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀. 4"Nií, èe deo má bɛya bɛyai kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n dè na sún jɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n màlùŋ, jɛ́ e nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ve? Wɔ̌ kowaa kɔnyìyɛ̀ kwai kɔnyìyɛ́ò te sijɛ́ɛ̀ nù wɔ bɛ̀ wɔ̀lɔ́ de kìi wɔ́ màlùìŋ e sìɤàìnù wɔ sà wɔ̀? 5Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kàmá wɔ̀ sa, wɔ̀ ka wɔ̀ jàdè bɛ̀ kulu de tili eu jìjà wɔ funà wɔ̀ fɛlɛ̀ nù. 6Wɔ̀ ka wɔ̀ bɛ̀nì wɔ bóè kudè wɔ jíví wɔ̀ bàdéò e kanàì dè wɔi fandɛ nyɔɔ́ò, wò jì wò tili wɔ kulu déè. Wɔ̀ ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, 'Nà jì à nà tili kulu dè. Mi bɛya bɛyáà wɔ́ màluóŋ mà wɔ̀ sà ya!' 7Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, nyɔìŋ nɔɔ̀ kulu de tili gbàà dè ve Ŋgàlaò jɛ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛn wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wɔ́ nì ve wɔ nɛ̀lɛ siíìn budè ku, e tì telembo nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kɔnyìyɛ̀ kwai kɔnyìyɛ́ò wou wó sìàì wòì sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò dè." 8Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ nɛdí mùndí, "Kpedeó, nyinɔ́ɛ̀ fɔn dè e dí dalàì kowaa dè má wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n màlùŋ, wɔ̌ lámbóè eu tù wɔ jèì bóè gbǐn èì ndè, wɔ sìɤàì wɔ lɛkwai dɔɔ de kìinù wɔ sà è yɛ? 9Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sà má è wɔ̀ ka wɔ̀ bàdéò nɛ̀ wɔi fandɛ nyɔɔ́ò jíví nɛ̀ wo jòò wo tili wɔ kulu déè. Wɔ̀ ka è wò se wɔ̀ nɛ̀, 'À nà tili kulu dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà mi káníì sà ya é màluóŋ.' 10Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, nyɔìŋ nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíò ka kulu dè tili sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ́ɔ̀n ŋwùnù wɔ́ ka wɔ sɛlɛ siíìn budè kuni." 11Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wóó jííjìì sɔn dedí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 12Jí jèèkaláà sedí è wɔ̀ te wɔ̀ nɛ̀, 'Tedé, tèì mù de kìi lɛ́ɛ̀ nù mù nì naà miníì mì ku.' Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ tèì dí wɔ de kìi lɛ́ɛ̀ nù wɔ wóó sɔn tidì. 13E dí èì dí nù jèɤè jí jèèkaláà sa wɔ tàvíì sɔŋwɔ̀ wɔ júwà e lɛkwaíì wɔ bɛ̀ tàvì wùlɛ̀ nù. Funù wɔ̀ nyùmàdí wɔ lɛkwaíì gbǐn sɛlɛ wúlú wɔ̀yà wɔ̀yai nɛ̀nù. 14Èé wɔ lɛkwai gbǐn kàdí dè kala wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, ŋwɔ̀mù gbàà bùlùdí tàvi dɔ̀ɔ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ jíde biyò bɛ́ɛ́lɛ́ èì dí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè ye. 15Edèè wɔ̀ bɛdí tàvi dɔɔ nu jí kɔlɛn bò wɔ̀ jòwò wɔ̀ì. Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ tiyadí wɔ̀ wɔ kwíín kɛ̌òn woi kìi ŋwùnù. 16Ŋwɔmúì dedí wɔ kamùnù dí tìti wòlù bɛ́ɛ́lɛ́ èe nì má wɔ̀ kɛ̌òn wo jìlɛ́ɛ̀ sún wɔ̀ɔ kamudí è ku kulu de tili eu jìjà. Kɛ́ wòlù èì dí wɔ̀ e sún gbǐn nì. 17Èé wɔ keleɤeléè kàdí wɔ bò jì, wɔ̀ tɛmaidí è kului nù wɔ̀ nɛ̀, 'Mì te wɔ jòwò nyɔɔ́ò gbǐn jìlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè wò jɔ̀ɔ̀ wó gbɛ̀ e jì è e sún te póló, kɛ́ àa mií má dè ŋwɔ̀mù nɛ̀ è java mì! 18Mà dè de dɔnù mà bɛ̀ mì te bò, ŋwɔnɔ̀ mà se ve è wɔ̀ mà nɛ̀, "Tedé, mà Ŋgàla sɛlɛ siìn nɛ̀nàì ya e kanàì dè mù. 19Èì ŋwùwà pɛ́ wó jívàì mì mù jí. Júwà mì jèè mà dè mù jòwò nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n." ' 20Dɔ̀ɔ̀ jiji jáo biyɔ́ɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ jèè wɔ̀ te bò. "Èé wɔ́ toludí póŋ, wɔ̀ te sà wɔ̀ jìnù, wɔ jààsɛŋ kamudí wɔ̀ dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ bɛ̀nìdí simɛ̀ wɔ kamu wɔ jíɔ̀ tidì. 21Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ wɔ jíɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Tedé, mà Ŋgàla sɛlɛ siìn nɛ̀nàì ya e kanàì dè mù. Èì ŋwùwà ye pɛ́ wó jívàì mì mù jí.' 22Kɛ́ wɔ̀ te mɛnaidí wɔ jòwò nyɔɔ́ò wòì wɔ̀ nɛ̀, 'Nà fúmù dè nà nyìnì kada jogbo kàí gbàáà nà kwala wɔ̀ fɛlɛ. Nà kwa wɔ faàìn nù diikwa, nà kwa wɔ̀ kɔya èì ndè jàkùn. 23Nà nyìnì bùye gbàa jí jɔ̀ndù jɔ̀ndúɔ̀ nà java wɔ̀. À nà nɛ̀ gbǐdí gbàà, 24èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mi jííji wɔ̀lɔ́ kàó falan, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ mùndí dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ màluóŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ mùndí jèè ja wɔ bóè nù.' Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí naà kulu de tilìì. 25"Dɔɔ gbǐn é dedí nɛ̀nù, jí ku nyɔɔ́ɔ̀ dedí kùláà nù wɔ dè jòwò. Wɔ́ dedí naà jèe jìnù wɔ́ kàdí bóè èì dàì, wɔ̀ nyìnìdí doyo wòíì èì, wɔ nyìnì doyo wòíì èì. 26Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jívidí jòwò nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n wɔ bídè wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'De nɛ̀nù wòlíì dè yɛ?' 27Dɔ̀ɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Mù jèèkalà wɔ̀ jèè ja. Mù te wɔ̀ è tɛmu ya wo java bùye jí jɔ̀ndù jɔ̀ndù gbàáà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ jíɔ̀ wɔ̀ jèè ja ŋwɔnɔ̀ wɔ jainde mɔ̀lì mɔ̀lì nɛŋgbɛlɛ.' 28Jí ku nyɔɔ́ɔ̀ kulúì dedí èì siìn dí tìti, wɔ̀ì dí è nɛ̀ wɔ́ jì bóè nù kúlùn. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ te jidí wɔ fɛlɛ̀ wɔ̀ì wɔ̀ kúlùn bóè nù. 29Kɛ́ wɔ̀ sìnyàdí wɔ̀ te wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Sà nɛ̀mu tèi wòló dòdóì má nɛ̀ì mù jàdè ma dè kanu sa mùnɛ̀ kɔnyà. Sànyà kɔlɛ̀n nù màì nɛ̀ mù wòì jàdè wúlú sa. Ŋwɔnɔ̀ sànyà kɔlɛ̀n nù mùì nɛ̀ mì tɛnɛ wùye jí bɛ́ɛ́lɛ́ nì wɔ̀lɔ́ à mì bàdéò jòò à java wɔ̀ à nɛ̀nàì wɔ̀ kulu de tili sɛ̀lɛ̀. 30Kɛ́ mù jíɔ̀ wɔ́ júwaó mù de kìi lɛ́ɛ̀ wɔ bɛ̀ wɔ nyùmà è bàdè sɛ̀lɛ tu nyinɔ́ò wòì, wɔ́ jìì jèè, mù è nɛ̀ ya wo java bùye gbàa jí jɔ̀ndù jɔ̀ndù gbàáà wɔ̀ì.' 31Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ te tan dí wɔ̀, 'Mì jíɔ̀, mù dè mìì wɔ́. Dɔɔ ŋwùnù lɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn é dè mì jɔ̀ɔ̀ è dè mù bèè. 32Kɛ́ à dè wòlù a tili kulu dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mù jèèkaláà falaón ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ mùndí dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ màluóŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jèè ja wɔ bóè nù.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\