Luù 16

1Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wɔ̀ júwadí jijì dɛ̀ɛ̀ wɔ̀ dè wɔ de kìi lɛ́ì gbǐn eu jìjà. Wòlíì bɛdí wo se è nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ wò nɛ̀ jijíɔ̀ wɔ̀ì wɔ de kìi lɛ́ì de kàí kanàìnù dè, wɔ̀ dè dɔɔ de kìi lɛ́ì wúlú wɔ̀yà nù. Dɔ̀ɔ̀ nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ tiyadí jijíɔ̀ dí wòì. 2Wɔ̀ bídedí jijíɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'De sɛlɛ̀ è dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má dè ei nyìnìnù e kàn mù? Jì vɛ mi de kìi lɛ́ì dè mù jɔ̀ɔ̀ mù funà e kɔlɛn kɔlɛ́ìn túúlé mà sa è. Ŋwɔnɔ̀ é wolòì kɔ̀ɔ̀nù eu mà kala ya mùì, mùì mi de kìi lɛ́ì ei kìi nyɔ̀ɔ̀ dè ye.' 3Dɔ̀ɔ̀ lɛ ei kìi nyɔɔ́ɔ̀ bídedí wɔ bulùì wɔ̀ nɛ̀, 'Jɛ́ naà mà nɛ̀ ve jijíɔ̀ má dè jòwònù wɔ ŋwùnù wɔ̀ kɛ̀n má mì dè? Màì jòwo kewu kewu jàdè gbɛ̀, ŋwɔnɔ̀ mi kulúì dè gbàà mì bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ nyɔkɔin sɔ ŋwùnù. 4Mà sì naà wɔ̀lɔ́ má dè e nɛ̀ jìnù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wò sa má mì jòwóè nù, mà bɛ̀ má wòlù gbǐn bò nù wo dùmà mì jàdè faàìn.' 5Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jívidí wòlúò wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wɔ́ gbǐladí wou tǔn. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wòlu ku nyɔɔ sepáà wɔ̀ nɛ̀, 'Mi wòlu nyɔɔ́ɔ̀ tǔìn é dè mùu è dè lɛ̀ì fɔn dòdo vɛ?' 6Dɔ̀ɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Wɔ ɔle kponu kòdelei kowaa sɔn kwai sɔn tǔn dè miu!' Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí tǔn kamu nyɔɔ́ɔ̀, 'Júwà mù tǔn jàkúìn mù sàada è nù kòdelei kowaa kwa kɔlɛ̀n.' 7Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí dɛ̀ɛ̀ mùndí wɔ̀ nɛ̀, 'Fɔn dòdo tǔn è dè mùu?' Dɔ̀ɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Kɔlɔ́ soloi kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn tǔn è dè miu.' Dɔ̀ɔ̀ lɛ eu jìja nyɔɔ́ɔ̀ tan dí wɔ̀, 'A mù tǔn jàkúìn dè, sàada va kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n jèè kowaa wɔ̀folɛ̀.' 8Jijíɔ̀ wɔ́ bidí lɛ́ì nù sɛlɛ̀ wɔ́ sadí jòkáná lɛ eu jìja kìi nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì kaaje, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ bidí keleɤele dí tìti wɔ jòkáná sɛlɛ nɛ̀ɛ́ɛ̀ nù. Wòlúò wó dè tàvi wɔ̀lɔ́ bèè wo keleɤele bibi e dè e kàn jɛ́ wó ka yiì kùlàì e tì wòlúò wou wó dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì bèè." 9Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tɛmudí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè e na senù, nà júwà nyàŋgéì é dè tàode wɔ̀lɔ́ nù nà kìiàì bàdèì dè, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve tàode wɔ̀lɔ́ nyàŋgéì kala má dè wòló wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù dè wò jɔ̀ɔ̀ wo dùmà jàdè faàìn. 10Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wòlù gbɛ̀ wɔu faan funàì lɛ biyo ei kìi ŋwùnù, wòlù gbɛ̀ wɔu faan funàì nyɔkɔn bí ei kìi ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wòlù èì wɔu faan funàì gbɛ̀ nyɔkɔn biyo ei kìi ŋwùnù, wòlù èì wɔu faan funàì gbɛ̀ nyɔkɔn bí ei kìi ŋwùnù. 11È dè má wolu èì nau faan funàì gbɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu nyàŋgéì ei kìi ŋwùnù, wòo naà funa ve nau faàn ŋgàma nyàŋgéì ei kìi ŋwùnù? 12Wòlù èì má nau faan funàì gbɛ̀ wòlù wùlɛ̀ wɔ de kìi lɛ́ɛ̀ ei kìi ŋwùnù, wòo nì ve naà naníì nà ku? 13"Wòlù kɔlɛ́ɔ̀n wɔ dè kɔnyà wòlìì sɔn jàdè. È dè má nyɔìŋ wɔ̀ ka kɔlɛ́ɔ̀n jɛ, wɔ jàvà kɔlɛ́ɔ̀n. Kpedeó wɔ̀ nyìnì ve kɔlɛ́ɔ̀n wòì, wɔ sa kɔlɛ́ɔ̀n wòíì jàdè wúlú. Nǎ Ŋgàla wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò dè na kwa mùndí na kulu de kùláì gbǐn nyàŋge wòló nù é dè tàode nù." 14Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wó nyìnìdí wòi wòló wòì Jisɛ̀ tɛmudí è, wò nùmadí ku èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, lɛkwai soóè dedí wòì dí tìti. 15Kɛ́ wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà ka na bulùì telembo nyɔ̀ɔ̀ò júwàì wòlíì sǐn ku, kɛ́ Ŋgàla sì wɔ̀lɔ́ gbǐn é dè na kulúì nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ ŋgelè é dè sɛlɛ kàí gbàà wòlù fuyó sǐn dè è dè sɛlɛ siin dí tìti gbàà Ŋgàla sǐn ku. 16"Mosè wɔ kaɤáà nɛ̀ jàkúìn Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wó sàadadí è, e jòwàìnù nà sìɤàìdí e sìɤàìnù Ŋgàla wɔ tiya wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali Jɔ̀ɔ́n. É kàdí dúwai dɔ̀ɔ̀ eu wolo wò dè Tedí Kàíì tɛmùnù é kàìn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wòlíì dè naà kùlún kɔ̀nù wò jì è nù. 17Jìjàìndéè nɛ̀ tàvíì sɔn e de tì èì kewu, kɛ́ e dí kewu kewùì dè kaɤáà e biyo bɛ́ɛ́lɛ́ e tì dè. 18"Jijì wɔ̀lɔ́ wɔ́ jɛ ve wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ tɔla nyinɔ wùlɛ̀, kɛní wɔ̀ Ŋgàla wɔ kaɤáà nyùmà ya é nɛ̀ 'Ka funà nyinɔ wùlɛ̀ mùi jèè.' Ŋwɔnɔ̀ jijì tɔla má nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ jɛì wɔ̀, kɛní jiji dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ Ŋgàla wɔ kaɤáà nyùmà ye é nɛ̀, 'Ka funà nyinɔ wùlɛ̀ mùi jèè.' 19"Nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n dedí e dí wɔ̀ bidí jújú sɔŋwɔ bibii tù, wɔ dè gbǐdí nɛ̀ sànyà gbǐn nù. 20Kómbó nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n dedí wɔ bóè ŋwɔu funù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Lasɔ̀lɛ̀. Gběì kalaidí wɔ jɛ́ɛ̀ èì. 21Wɔ̀ jàvàdí wɔ dè nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ jìlɛ kpolóè jì. Bɛ̀lìóò bɛ́ɛ́lɛ́ bidí wɔ gběì nu bèì. 22"Jiji kómbó kómbóɔ̀ falan dí Ŋgàla wɔ tedíò jì wo bɛ̀nì wɔ̀ Ebilayɛɛ̀n dɛlɛì. Dɔ̀ɔ̀ nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ pɛ́ falan dí wo kìima wɔ̀. 23Wɔ̀ dedí mànɔwɔ sàáì wɔ dè mànɔwɔ dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ júwadí wúlú dè wɔ sà Ebilayɛɛ̀n póŋ Lasɔ̀lɛ̀ dè wɔ̀ dɛlɛì. 24Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ fadí wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Tedé Ebilayɛɛ̀n! Bàlà mi jààsɛŋ mù tiya Lasɔ̀lɛ̀ fèlé wɔ̀ jì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ kwa wɔ faàn jíì nímíì mù wɔ̀ tìdà è mi mɛ̀ŋwúì eodè e jɛ̀kpa mi nùù déè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè mànɔwɔ nɛ̀ juwa tɛ̀gbɛ̀lɛ sanù kan wɔ̀lɔ́ nù!' 25Kɛ́ Ebilayɛɛ̀n tan dí wɔ̀, 'Mi jííjíɔ̀, mù kulu è yá è nù sìɤàì dúwáì nù mú dedí tàodéè nù, mù dedí kului nu nɛ̀nù, lɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn mú jàvàdí è, mu dè e sà. Dɔ̀ɔ̀ nù Lasɔ̀lɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí mànɔwɔ gbàa sa nù. Kɛ́ nà faàìn dìnàì ya, wɔ̀ dè naà kului nu nɛ̀nù mu dè naà mànɔwɔ sà. 26Dɔ̀ɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wolo è nù, seleŋga dí tìti gbàà dè nà tidíì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòló wó nɛ̀ ve wò wolo vè wò bɛ̀ na bóè wŏ e dí èì gbɛ̀. Kpedeó wòlù kève na bóè wolo wɔ jì bɛ́ɛ́lɛ́ nà bóè.' 27Dɔ̀ɔ̀ nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ tan dí Ebilayɛɛ̀n, 'Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè káí, Tedé Ebilayɛɛ̀n tiya Lasɔ̀lɛ̀ mì te wɔ bóè nù mì bíò dè wààyò va, wɔ̀ kpiìn 28wò dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wŏ jì mànɔwɔ sàai wɔ̀lɔ́ jì.' 29Dɔ̀ɔ̀ Ebilayɛɛ̀n tan dí wɔ̀, 'Mosè nɛ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wo jàkúìn dè wò jɔ̀ɔ̀. Wò nyìnì e wòì.' 30'Kpede, Tedé Ebilayɛɛ̀n, kɛ́ wòlù dɔ̀ má dè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ bɛ̀ wo bò, wò nì ve wo sɛlɛ siíìn budè ku.' 31Dɔ̀ɔ̀ Ebilayɛɛ̀n tan dí wɔ̀, 'Wòì má wòíì funàì gbɛ̀ Mosè nɛ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò jòò wó sàadadí è Ŋgàla jàkúìn nù, e dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wòlù dɔdè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛ̀ wɔ kpiìn wò wɔ̌ wo kulúì dè sìnyàì gbɛ̀.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\