Luù 17

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Màì kpada jɛ́ gbǐn é dè ve, kɛní nɔɔ̀ nu sɛ sɛ̀lɛ̀ è yá wòlu bò jì. Kɛ́ kpalo fun ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔu wɔ́ ka e nɛ̀, nu sɛ wòló jì wòlu bò. 2Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ve è wóó nyɛ́ɛ́wii wòló kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ mɛni sɛlɛ siin nɛ̀ sɛlɛ nù faàn, e ŋwùwào wo mɛni wɔ̀ì túúlé fuyó gbàà wò mɛni wɔ̀ kamúì nù. 3Dɔɔ ŋwùnù nà kìi na kùlà kuláì eu. "È dè má mù bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ nɛ̀nàì má mù sɛlɛ siìn kpiìn wɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ siya má è wɔ̀lɔ́ wɔ jààsɛŋ kamàì kamàì dè e nɛ̀ ŋwùnù, te wɔ nu tǔn. 4È dè má kùlù kɔlɛ́ɔ̀n jàdè wɔ̀ nɛ̀nàì má mù sɛlɛ siìn e dí dè dɔ́wɔ́, ŋwɔnɔ̀ e kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù wɔ dè mù tan, 'Mù bì kɛn', mù yá wɔ nu tǔn te." 5Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, nɛ̀ì à funàì mu dí tìti." 6Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "È dè má funaíì ná funàì mì è tili mɛ̀lɛ̀ɤɛ kwa nù kɛní nàa tan má ti wɔ̀lɔ́, 'Jèlì dè mù bɛ̀ mù ŋwúnù júwó nù!' èe nyìnìo na wòì. 7"Nií, èe deo má na sún wòlù dè nai jòwàìnù wɔ dè kùla nɛ̀ kpedeó wɔ dè mù de ŋwúna lɛ́ò wòi kìi kàí, dɔ̀ɔ̀ wɔ wolo má kùláà nù mùu seo è wɔ̀ mù nɛ̀, 'Jì vɛ mù kodè teevéè èì à jì jìlɛ̀?' 8Wɔ̌ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wòi dɔ̀ɔ̀ se pɛ́. Wɔ̀ tan ve dɔ̀ɔ̀, 'Bɛ̀ vɛ mù nyàŋgè mi jìlɛ́ɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nyàŋgè mù bului nɛ̀ vɛ mù jì mù dè mi jìlɛ́ɛ̀ mi kuni. Mà yá mi jìlɛ́ɛ̀ jì kala, mu kìyá jìlɛ̀ jì. Nií, wɔ jì bɔɔ̀ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ màmà sa dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀lɔ́ wɔ́ tɛmu è nì?' 9Nií, èé è dè ŋgàma wɔ̀ɔ ka jòwò nyɔɔ́ɔ̀ màmà sa sɛlɛ́ì gbǐn ŋwùnù wɔ́ ka dɔ̀ɔ̀ tan wɔ̀ nɛ̀ è yɛ? 10Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà pɛ́ nà dè. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wó nɛ̀ nà nɛ̀ è, nà kàmá e nɛ̀ kala nà yá è tɛmu nà nɛ̀, 'À dè jòwò nyɔɔo kɔin. Nà jòwóè á dè wòlù a jòwò è, dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ à nɛ̀ è.' " 11Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí Jèlusàlɛŋ bɛ̀nù wɔ̀ kɔ̀ìn dí Sàmeliya nɛ̀ Kalalii kagbóè sɔn tidíì. 12Wɔ́ dedí jɛ biyo dɛ̀ɛ̀ nu gbàinù wɔ̀ sàdí jijìì kowaa kède siìn dí tìti gbàà dedí wo jɛ́ì èì. Wò sɔ̀nìdí jèè 13wo mɛnàì Jisɛ̀ wòì wò nɛ̀, "Nà Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀, Jisɛ̀, bàlà nà jààsɛŋ!" 14Èé Jisɛ̀ kìidí wɔ sà wò wɔ̀ tan dí wò, "Nà bɛ̀ nà siya na bului saaɤa sa nyɔɔ́ɔ̀ wò kìi na jɛ́ì èì." Wo bɛ̀ai déè gbulúì eodè wò bawodí. 15Kɔlɛ̀n dedí wò tidí wɔ́ kàdí è sì wɔ̀ bawo ya, wɔ̀ kpoludí dè wɔ dè wòi de fa wɔ dè Ŋgàla wɔi kaaje sa. 16Wɔ̀ bɛdí wɔ bùlù Jisɛ̀ kɔyàì wɔ sa wɔ̀ màmà. Jiji wɔ̀lɔ́ dedí Sàmeliya kagbóè nu kɔ̀mà jí. 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Wòló kède siíìn deo wo jɛ́ɛ̀ èì é bawòì wòo wòlìì kowaa dè? Fe naà kɔnyìyɛ́ò dè yɛ? 18Wòlu wɔ̀lɔ́ ŋgelè wɔ́ dè towò wùlɛ nu jí wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ kpolùì dè Ŋgàla wɔ màma sa ŋwùnù?" 19Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Dɔ̀ dè mù bɛ̀. Funaíì mú funàì mì è mù bawo ya." 20Èé Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ wó bídedí Jisɛ̀ é kàìn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jì sɛ̀lɛ̀ wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ wòlù èì e sàì gbɛ̀ e dè jì kpojáá. 21Ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn ě tan, 'Nà kìi nɛ̀mu, àa é dè!' kpedeó, 'Àa é dè va!' Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè na tidì." 22Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù nà dè ve Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ sa soo bàlà, kɛ́ nǎ wɔu sǐn gbǐlà. 23Wòlíì téŋ tan ve nà, 'Nà kìi nɛ̀mu, àa wɔ́ dè!' kpedeó, 'Àa wɔ́ dè va!' Nàa bɛ̀ va, ŋwɔnɔ̀ nàa ŋwànì wò bu simɛ̀. 24Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀ wolo ve nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ míyá míyáà ka tì jìjàìndéè, wɔ tùwà e sɛɛnaíì fèlé kalàìŋ wɔ tùwà fèlé kalàìŋ. 25Kɛ́ Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ yá nɛnɛ̀ mànɔwɔ sa dí tìti, ŋwɔnɔ̀ wòló wó dè tàodéè nù kɔ̀ɔ̀nù wò yá wɔ̀ jàdè faàìn sa. 26Sɛlɛ́ɛ̀ nɔɔ̀ é nɛdí Nowà wɔni dúwáì nù è nɔɔ̀ è dè nɛ̀ jìnù Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kàmá jèè jì. 27Wòlíì dedí nɔɔ̀ jìlɛ jìnù wo dè so namu, jijíò dè nyinɔi tɔla, wo dè nyinɔ́ò sínɛ nu ni, e sìɤàìnù sànyáà nù Nowà wɔ́ gbàidí kei gbàáà nù. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ ní sisi gbàáà jidí e java wo gbǐn kpóŋ. 28E sɛlɛ̀ wolo ve mùndí mùnɛ̀ jɛ́ Laà wɔni dúwáì dedí. Wòlíì dedí nɔɔ̀ jìlɛ jìnù wo dè namu lɛi namu wo dè tǔn nɛ̀ wo dè gbàlɛ̀ gbà wo dè bo tawo. 29Sànyáà nu bulu bulúì Laà wolodí Sɔdɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù Ŋgàla tiyadí kanii túúlíì e jàvà mùnɛ̀ ní e java va nyɔɔ́ò gbǐn. 30Yèlé nì è dè de jìnù sànyáà nù Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jì má jèè. 31"Sànya dɔ̀ɔ̀ nù jijì dè má wɔ bóè wúlú tidì, ŋwɔnɔ̀ wɔ nyɔkɔíìn dè bóè nù, wɔ̀ɔ ŋwàlà e dí bɛ ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ wòlù gbǐn dè má wɔ kùláà nù, wɔ̀ɔ kpolu dè wɔ nyɔkɔíìn dí ji ŋwùnù. 32Na kulu sìɤàì wɔ̀lɔ́ nù é nɛdí Laà wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀. 33Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kavai ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì eu jìjà, wɔ̀ wɔ̀yà ve è nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sa ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu mi ŋwùnù, wɔ̀ sà ve wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì jèè. 34Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù jijìì sɔn dè ve de funù kpaya kɔlɛ́ɔ̀n eodè tɔɔlúì wo dè ŋwuni. Ŋgàla júwà ve kɔlɛ́ɔ̀n wɔ te kɔlɛ́òn va. 35Nyinɔ̀ì sɔn dè ve dí kɔlɛ́ɔ̀n wo dè kɔlɔ́ dìvì. Ŋgàla júwà ve kɔlɛ́ɔ̀n wɔ̀ te kɔlɛ́ɔ̀n." 37Dɔ̀ɔ̀ wɔ jèdè nyɔɔ́ò bídedí wɔ̀ wò nɛ́, "Fe teema sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè nɛ̀ jìnù?" Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòíì dè kpa nù wɔ̀ nɛ̀, "Feé lɛ kun dè funù kaɤɛ́ò ka èì gbanàì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\