Luù 18

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ jède nyɔɔ́ò ŋwùnù wɔ̀ kàlàn wo kulùì wɔ̀lɔ́ wò yá Ŋgàla sɔ̀nù dè sànyà gbǐn nù wo jainù èe nyíní. 2Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Jɛ dɛ̀ɛ̀ dedí e dí sɛlɛ tɛmu kada kɔlɛ̀n dedí va. Sɛlɛ tɛmu kadáà wɔ̀ɔ bidí Ŋgàla kpedeó wòlu fuyó tɛ̀ɛ̀mi bi. 3Ŋwɔnɔ̀ kuyè nyinɔ̀ kɔlɛ̀n dedí jɛ dɔ̀ɔ̀ nù, wɔ̀ bidí sàwo nyìnì sɛlɛ tɛmu kadáà bò sànyà gbǐn nù wɔ dè dɔ̀ɔ̀ wɔi fɛlɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Seli sɛlɛ́ɛ̀ nù è dɛ̀màì mì.' 4Dúwàì sɔn jàdè sɛlɛ tɛmu kadáà wɔ̀ɔ bidí nyinɔ́ɔ̀ wòíì ŋwuni, kɛ́ e wúlú kwalaíì wɔ̀ tɛmaidí è kulùì nù wɔ̀ nɛ̀, 'Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ màa ka Ŋgàla nɛ̀ wòlu fuyó tɛ̀ɛ̀mì bi, 5èé kuyè nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè nɔɔ̀ mi nùu tànù mà dè wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nu selìnù è dɛ̀màì wɔ̀. Màì má dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ kándai ve mi bo jìì wɔ̀ nɛ̀ è mi gbǐn mà dè kpɔkɔ̀ kpɔkɔ̀!' " 6Dɔ̀ɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tɛmudí è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Na kulu sìɤàì wòíì nù woya sɛlɛ tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ tɛmudí è. 7Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nií, Ŋgàla wɔ bulu wɔ̀ gbàíòn wɔ́ kàlàì wò faàn, wó ka wɔi sŏàìnù dè tɔɔlù gbì kwànda èì wɔ̀ mà wòì, wɔ̀ì wo sɛlɛ́ɛ̀ e nu seli jìnù dè è dɛ̀màì wò? Wɔ jì bɔɔ̀ è dè sìnyà woi màa ŋwùnù? 8Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, e dí ě nù jèɤè pɛ́, wɔ̀ fúmù ve dè wɔ seli na sɛlɛ́ɛ̀ nù e dɛ̀màì nà. Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jì má jèè wɔ̀ sà ve tàode wɔ̀lɔ́ nù nyɔɔ́ò wo dè wɔ funàì sɛlɛ́ɛ̀ bu?" 9Jisɛ̀ mɛnaidí kpa wɔ̀lɔ́ wòló wó bidí wo bulùì telembo nyɔ̀ɔ̀ò jívàì wo jíyà wòlù wùlɛ́ò wou sǐn. 10Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛdí, "Jijìì sɔn dɔdí dè wo bɛ̀ Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù Ŋgàla sɔ̀. Kɔlɛ́ɔ̀n dedí Falesii sìŋgbéè nyɔ̀ɔ̀, kɔlɛ́ɔ̀n dè kání tɔla nyɔ̀ɔ̀. 11"Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ɔ̀ ŋwúnudí bulu kpáú wɔ dè Ŋgàla sɔ̀. Àa wɔ Ŋgàla sɔ wòíì dè. 'Tedé Ŋgàla, mà sa mù màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà èé màì wòlu téŋ wolàì wó ka wòlù wɔ de kìi lɛ́ì eodè gbì woya, wòì mùndí telembo nyɔ̀ɔ̀ò dè, nɛ̀ mùndí èé màì jiji wòló wolàì wó ka wòlù wùlɛ̀ wò sɔ̀nɔ́ò woi jèè funà. Mà sa mù màmà èé màì kání tɔla nyɔɔ wɔ̀lɔ́ va wolàì. 12Dɔ́wɔ́ kɔlɛ́ɔ̀n jàdè mà ka síì nù bùlù e dí dè sɔn. Mà jòwò má lɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn má ka è sà, mà ka è nù tèìì kowaa ma nyìnì kèlè kɔlɛ́ɔ̀n Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù.' 13"Kɛ́ kání tɔla nyɔɔ́ɔ̀ ŋwúnudí bulu póŋ jèè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì dí è nɛ̀, wɔ́ jì wúlú dè júwà bɛ́ɛ́lɛ́, wɔ kìi jìjáà. Kɛ́ wɔ̀ wòlòdí faàìn dɛlɛ nù wɔ̀ nɛ̀, 'Tedé Ŋgàla, bàlà mi jààsɛŋ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀!' " 14Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, Ŋgàla júwaidí kání tɔla nyɔɔ́ɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ e tì Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ɔ̀ wɔu, dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ wɔ joo kunú eu. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ gbaya ve wɔ bulùì jìjà Ŋgàla kúlà ve wɔ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ kúlà ve wɔ bului nù Ŋgàla gbaya ve wɔ̀ jìjà." 15Wòlù téŋ dedí wo wóó de namu namúò nyìnìnù bɛ́ɛ́lɛ́ Jisɛ̀ wɔ bò wɔ̀ gbǐlà wòì faàn. Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wó sàdí wɔ̀lɔ́ dí wò kpiin dí wòlúò wò bɛ̀ 16kɛ́ Jisɛ̀ jívidí wò jèè. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛdí, "Nà wolo wóó nyɛ́ɛ́wíò wòì wò jì mi bò. Nàa tan wòo jì mi bò, wòlu wòló towóè wò wò dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò. 17Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà! Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn dùmà mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè jí biyò wɔ̌ va dè ŋwàlà." 18Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jusi wòlù gbàà kɔlɛ̀n bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ kàíɔ̀, sɛlɛ́ɛ̀ fɔn naà mà nɛ̀ ve ma wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì kìyá mi bèè dè?" 19Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "De ŋwùnù mù dè mi wòlù kàì jívàìnù? Wòlù gbǐn wɔ̀ì wòlù kàì dè kɛní nɔɔ̀ Ŋgàla. 20Mù bulúì mù sì kaɤáì é nɛ̀, 'Ka funa wòlu nyinɔ̀ mùi jèè kpedeó nyinɔ̀ èe fun jijì wùlɛ̀ wɔi jèè, ka java wòlù, ka jílè, ka gbǐlà wòlìì sɛlɛ suyɛ, nɛ̀ mùndí bì mù te tɛ̀ɛ̀mì nɛ̀ mù nu.' " 21Jusíò wòlù gbàáà sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "É wolòì mi biyo dè tòò eu e bùlù kɔ̀ɔ̀nù eu mà ka kaɤai wòló gbǐn júwà." 22Èé Jisɛ̀ nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì, wɔ̀ sedí è nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kɛ́ sɛlɛ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ èè teì mùì nɛ̀ è nɛ̀. Sa mù de kìi lɛ́ì gbǐn sɔŋwɔ̀ é dè mù jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀lɔ́ gbǐn mú sà ve è nù, mù tèì è nù kómbó nyɔɔ́ò wɔ̀ì. Mù nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ kɛní mù mù de kìi lɛ́ì funai nyàŋgè ya Ŋgàlaò jɛ. Ŋwɔnɔ̀ mù gbɛ̀ ve naà jìì mu ŋwànì mì bu." 23Kɛ́ Jusi wòlù gbàáà wɔ́ nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì wɔ̀ nùmadí ku, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ nyàŋgèdí dí tìti. 24Èé Jisɛ̀ sàdí wɔ̀lɔ́ jijíɔ̀ nɛdí è wɔ wòi dɔɔ ŋwùnù, wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "E dí kewu ve nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ wɔ ŋwàlà dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù! 25E dí kewu kewùì dè nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ wɔ ŋwàlà dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù e tì nɛ̀mɛ̀gbàa wɔ sɔ́ɔ́yi nyǔ nu wù nu kɔ̀ìn sɛ̀lɛ̀ eu." 26Edèè wòlíì wó nyìnìdí wɔ wòíì wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòo naà wɔ̀ gbɛ̀ sɛlɛ nu wolòì yɛ?" 27Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ sɛlɛ̀ ka kavàì. Kɛ́ sɛlɛ̀ èì e dí de, é gbɛ̀ Ŋgàla jɔ̀ɔ kavàì." 28Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ tan dí wɔ̀, "Kìi nɛ̀mu, à nà de kìi lɛíì gbǐn te ya a ŋwànì mù bu." 29Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Kɛ́ nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wòlù gbǐn èì e dí dè wɔ̀ wɔ bóè wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀, wɔ̀ bíò, wɔ̀ nu nɛ̀ wɔ̀ te nɛ̀ wɔ wóó te ya Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù 30mú nɛ̀ wɔ̌ lɛ̀ sa tàode wɔ̀lɔ́ nù e kwalàì nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wolo má tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ̀ sà ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì." 31Jisɛ̀ júwadí wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn wo saja wo bɛ̀ dídɛ̀ɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Àa dè ve Jèlusàlɛŋ bɛ̀nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò kwalidí è jàkùn eu e kàn Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ è kànàì ve eu. 32Wò dè wɔ kamu jìnù wò tù wɔ̀ wòlúò jɔ̀ɔ̀ wòì Jusi wóó dè. Ŋwɔnɔ̀ wò sa ve wɔ̀ nù nyàmà, wo sa wɔ̀ì bɛlɛ, wo gbà wɔ̀ì tamù. 33Wò bìlì ve nɛnɛ̀ wɔ̀, wo kìyá wɔ̀ java, kɛ́ kùlùì taàn kàmá è nù wolo, wɔ̀ dɔ ve dè jèè falan jɔ̀ɔ̀." 34Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wòì dí wɔ wòi wòló sún gbǐn èì ndè sà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de e nu saáì bulu bulúì kìimu kìimùì dedí wòì. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ dedí e tɛmùnù e keleɤele bɛ́ɛ́lɛ́ èì dí wò jɔ̀ɔ̀ dè. 35Jisɛ̀ wó dedí Jɛleko jɛ̌ɛ̀ ei dàìnù, sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ dedí gbulúì fandɛ̀ konù wɔ dè wòlíì sɔ̀. 36Èé wɔ́ nyìnìdí wòlu gbaniíì wòíì wo dè wɔi tì, wɔ̀ bídedí wòló wó dè wɔi fandɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "De dè wɔ̀lɔ́ yɛ?" 37Wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Nasɔlɛ jíɔ̀, Jisɛ̀ dè ve kɔ̀ìnù." 38Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ fadí wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Jisɛ̀, Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀, bàlà mi jààsɛŋ!" 39Wòlíì wó dedí wɔi ku wò sedí è wɔ̀, wɔ̀ nɛ̀ e dí bú. Kɛ́ wɔ̀ gbidí naà wòi de faì dí tìti, wɔ dè tan, "Dèèvé wɔ Jííjíɔ̀, bàlà mi jààsɛŋ!" 40Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ ŋwúnudí dè wɔ̀ tan wò nyìnì sǐn fulú jijíɔ̀ wɔ bò. Èé jijíɔ̀ jidí Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, 41"De mù jàvá má nɛ̀ mù ŋwùnù?" Jijíɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má jàvà è èè dè mà sà dè mùndí!" 42Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Sà dè vɛ, funaíì mú funàì mì è mù bawo ya." 43E dí de fúmù fúmù nù jijíɔ̀ dedí naà dè sanù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ŋwànìdí Jisɛ̀ bu wɔ dè Ŋgàla wɔi kaaje sa. Èé wòlu gbaniíì sàdí wɔ̀lɔ́ dí, wo gbǐn wò sadí Ŋgàla wɔ̀ì kaaje tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\