Luù 19

1Edèè Jisɛ̀ gbàidí Jɛlekò wɔ dè jɛ̌ɛ̀ nu kɔ̀ìn. 2Kání tɔla nyɔɔ́ò wo wúlú nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Sakìyà. Wɔ nyàŋgè nyàŋgè è dedí dí tìti. 3Wɔ̀ jàvàdí wɔ́ sà Jisɛ̀ kɛ́ wɔ̀ dedí wòlu kɛlɛ dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ì dí Jisɛ̀ saì gbɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dedí wɔi ku. 4Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tùdí simɛ̀nù wɔ bɛ̀ wòlíì woi ku wɔ gbài tíì nù, wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ dè má tìnù wɔ gbǐlà wɔu sǐn. 5Èé Jisɛ̀ wɔ́ tilidí feé Sakìyà dedí, wɔ̀ kìidí jìjáà wɔ sà wɔ̀ tíì nù. Edèè wɔ̀ tan dí wɔ̀, "Sakìyà, fúmù dè mù ŋwàlà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà yá mù bóè nù kùlà kɔ̀ɔ̀nù." 6Sakìyà ŋwàlàìdí simɛ̀ wɔ dùmà Jisɛ̀ jàdè faàìn kulu de tili gbàà nù. 7Wòlíì gbǐn wó sàdí wɔ̀lɔ́ dí wò gbidí naà nyǔ nde dànàì wo dè tan, "De ŋwùnù jijì wɔ̀lɔ́ bɛ̀ì wɔ kúlùn sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ bo nù?" 8Kɛ́ Sakìyà ŋwúnudí wòlíì ku wɔ se è Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mà dè mi de kìi lɛ́ɛ̀ nu làà nù kpálá mà nì e finya kɔlɛ́ɔ̀n kómbó nyɔɔ́ò ku. Ŋwɔnɔ̀ è dè má màó wòlù jɔ̀ɔ̀ woya lɛ̀ sa ya, mà tùwà ve è koai nyìyɛ̀ mà tù è e nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ jèè." 9Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Sɛlɛ nu wolo è bo wɔ̀lɔ́ nù ja kɔ̀ɔ̀nu sànyáà nù. Jiji wɔ̀lɔ́ wolo Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù. 10Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jì wɔ̀ kìi wòló dè wó màlùìŋ wɔ̀ sa wò sɛlɛ̀ nù." 11Èé wó dedí nɔide tuwànù nɛnɛ̀, Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dedí naà Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ ei dàìnù. È dedí wòlíì kulúì nù wò nɛ̀ Ŋgàla dè ve naà ji jìnù wɔ̀ dè wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ tàvíì eu jìjà. 12Dɔɔ ŋwùnù Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wɔ̀ dedí tàvì wùlɛ nu bɛ̀nù wò tùwà wɔ̀ kadáà sǐn wɔ bulu wɔ tàvíì eu jìjà. Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ wɔ̀ kpelai ve naà jèdè wɔ bulu wɔ tàvíì nù. 13Wɔ kìyá bɛ̀ wɔ̀ jívidí wòlìì kowaáò wó dedí wɔi jòwàìnù wɔ̀ tu wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn jɔ̀ɔ̀ kòo kání kɔlɛn kɔlɛ́ìn. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn, 'Nà dè wɔ̀lɔ́ nu faàn kùlà è sìɤàìnù mà bɛ̀ mà jì jèè.' 14Kɛ́ wɔ tàvíì nu nyɔɔ́ò wòì dí wɔ̀ jàvà. Dɔ̀ɔ̀ wò tiyadí wòlù wo kwali wò nùù wòì wò nɛ̀, 'Àì jiji wɔ̀lɔ́ jàvà.' 15"Èé é kàdí nyɔìŋ dè wò tùwà jijíɔ̀ kadáà sǐn tàvi dɔ̀ɔ̀ eu jìjà wɔ kpelàì jèdè. E dí de fúmù fúmù nù jijíɔ̀ tiyadí wɔ jòwò nyɔɔ́ò dí wòì wò jì wɔ̀ sà wɔ̀lɔ́ dòdóè wó nyàŋgèdí è lɛkwaíì nù wɔ́ tùdí è wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ sà wɔ̀lɔ́ dòdóè wò è nyàŋgèì è nu. 16Ku nyɔɔ sepáà jidí wɔ̀ tan wɔ̀, 'Tedé, kòo kání kɔlɛ́ɛ̀n mú tùó è mì jɔ̀ɔ̀ mà kùlà è nù faàn mà nyàŋgè kòo káníì kowaa.' 17Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Mù jòwò jòwo kàí, ŋwɔnɔ̀ mù dè mùndí jòwò nyɔɔ kàí gbàà! Èé wòlu gbɛ̀ mùu faan funàì sɛlɛ biyò nù, mà dè mù ŋwúnànù jěì kowaa eu jìjà mi tàvíì nù.' 18Dɔ̀ɔ̀ jòwò nyɔɔ́ò sɔníɔ̀ jidí wɔ̀ nɛ̀, 'Tedé, kòo kání kɔlɛ́ɛ̀n mú teó è mì jɔ̀ɔ̀, mà kùlà è nù faàn ma sà nɔɔ̀ kòo káníì wààyò.' 19Jijíɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Mà dè mù pɛ́ ŋwúnànù nɔɔ̀ jɛ̌ì wààyò eu jìjà.' 20Dɔ̀ɔ̀ wùlɛ̀ jidí mùndí wɔ̀ nɛ̀, 'Tedé, a mù kòo kání kɔlɛ́ɛ̀n dè. Mà kpanaió èì jújú kuŋgò ma kìima è, 21èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà deó mù ŋwààmùnù. Dɔ̀ɔ̀ dè kɔlɛ̀n mùu sa sooya. Ŋwɔnɔ̀ mù ka wòlù wɔ nyɔkɔin júwà wɔ̀lɔ́ mùó è nù lɛkwai tù, mu nɛ̀ì e nyɔɔ́ɔ̀ jòwò jòwóè mu ji jì è màyɛ́ɛ̀.' 22Dɔ̀ɔ̀ wɔ wòlù nyɔɔ́ɔ̀ tan dí wɔ̀, 'Mùì jòwò nyɔɔ kàí dè. Mù mù bulúì mù sɛlɛ́ɛ̀ nù seli ya. Èé mù sìó è mù nɛ̀ mà ka lɛ wɔ̀lɔ́ júwà mi lɛkwai èì è jèè dè, ma jì wòlù wɔ jòwóè màyɛ́ɛ̀? 23Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má de ŋwùnù mùó mi kaníì lɛkwai funai nyàŋgè nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ tù yɛ? Èe deo má mù nɛ̀ dɔ̀ɔ̀, jɛ́ má jìì wo funao e sún eu wo tù è mì jɔ̀ɔ̀.' 24Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ sedí è wòlíì wó dè va wɔ̀ nɛ̀, 'Nà sa wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kání kɔlɛ́ɛ̀n nà tù è jòwò nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ káníì kowaáò dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀.' 25Kɛ́ wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, 'Tedé, èé káníì kowaa dè naà wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kpóŋ?' 26Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, 'Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wɔ̀lɔ́ ŋgelè lɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wò tùwàì ve eu e tùmù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ lɛ èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ biyóè é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wò sa ve è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 27Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòló wó dè mi kɔ̀ɔ̀n towòì, wòì jàvá má dè kadáà sǐn wou jìjà, nà kamu wò nà nyìnì wò mì sǐn ku nà seli wò wúlú!' " 28Èé Jisɛ̀ kàdí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmu wɔ̀ dɔdí naà dè wɔ dè Jèlusàlɛŋ bɛ̀àì wòlúò woi ku. 29Wɔ́ dedí Bɛfjìì nɛ̀ Bɛteni jɛ̌ì ei dàìnù é dè Ɔle kèì gbàáà fandɛ̀, wɔ̀ tiyadí wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn woi ku 30wɔ̀ tan wò, "Nà bɛ̀ jɛ biyɔ́ɔ̀ nù é dè nài ku, ŋwɔnɔ̀ nà dè má va gbàinù nà sà ve sowó fale jí mùwànù wɔ̀lɔ́ wòlù èì nɛ̀ wɔ̀ budè ko. Nà kpɛlìn wɔ̀ nà nyìnì wɔ̀ mi bò. 31Ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn bídè má nà wɔ̀ nɛ̀, 'De ŋwùnù nà dè wɔ kpɛlìnù?' Nà tan wɔ̀, 'Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàvá wɔ́ saàì wɔ̀ kpáŋá.' " 32Wòló Jisɛ̀ tiyadí wò sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ́ sedí è wò wo kìyá bɛ̀, wò bɛdí wo sà è nù ŋgàma. 33Wó dedí sowó faléɔ̀ kpɛlìnù, sowóɔ̀ nyɔ̀ɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nà dè sowó jíɔ̀ kpɛlìnù?" 34Wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàvá wɔ́ saàì wɔ̀ kpáŋá." 35Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wò kpɛlin dí wɔ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ Jisɛ̀ bò. Dɔ̀ɔ̀ wò gbǐladí wo jogbóì sowó jíɔ̀ budè wo dùmà Jisɛ̀ wɔ̀ budè. 36Jisɛ̀ wɔ́ dedí sowóɔ̀ budè wɔ dè bɛ̀, wòlíì téŋ sadí wo jogbóì èì wo funà è dè gbulúì eodè. 37Èé wɔ́ kàdí naà Ɔle kèì gbàáà kúlònù dè, wòlu gbani gbàáà wó dedí wɔ̀ jèdè wo kulu dè tilidí dí tìti wo dè wòi dè fa wo dè Ŋgàla wɔi kaaje sa kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì gbǐn ŋwùnù wó sàdí e dí. 38Wò dedí e tɛmùnù wò nɛ̀, "Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ì kadáà wɔ́ dè jìnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Kulu lɔ̀mù dè Ŋgàlaò jɛ, à nà sa De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ̀ì kaaje!" 39Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ wó dedí gbaniíì nù wò tan dí Jisɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, se è mù jède nyɔɔ́ò wò nɛ̀ e dí bú." 40Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà wò nɛ̀ má e dí bú, kpalai wòló fa ve wòì dè." 41Èé Jisɛ̀ toludí póŋ wɔ sà Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ wòlònù va nyɔɔ́ò jààsɛŋ kamudí wɔ̀ wɔ sŏ, 42wɔ̀ nɛ̀, "Na Jèlusàlɛ̀ŋ nyɔɔ́ò, èe deo sɛlɛ kàí kɔ̀ɔ̀nu sànyáà nù nàa sì má wɔ̀lɔ́ é ka kulu lɔ̀mù nyìnì. Kɛ́ sɛlɛ wòló kìimu kìimu è dè nàì. 43Dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù, na kɔ̀ɔ̀n towóò tawo ve kolo e kamàì nau nǎ tɔlai bi. 44Wò nyùmà ve jɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn, wo java va nyɔɔ́ò gbǐn. Bo kpaya kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ wŏ è te ŋwúnùnù jɛ wɔ̀lɔ́ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dúwáì nù Ŋgàla wɔ́ jió na sɛlɛ nu sa ŋwùnù nàó wɔ̀ jàdè faàìn dùmà!" 45Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bɛdí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù wɔ bɛ̀ feé wòlúò wòì Jusi wóó dè wó bidí ko. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ gbidí tǔn nɛ̀ nyɔɔ́ò de kɛ̀ìn wó dedí va. 46Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Wò sàada è wò nɛ̀ Ŋgàla nɛ̀, 'Mi bóè dè Ŋgàla sɔ̀ai.' Kɛ́ nà e dí jíle nyɔɔ́ò kìimai tùwà ya!" 47Sànyà gbǐn nù Jisɛ̀ bidí sɛlɛ siya bɛ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Ŋwɔnɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò e kanàì dè kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wò dedí gbulu sún de kìinù wò java wɔ̀. 48Kɛ́ wòo bidí gbulu sa e nɛ̀ ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlíì jàvàdí nɔɔ̀ wo dè wɔ wòíì ei nyìnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\