Luù 2

1Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù Lùuŋ kadáà Àkɔsìtɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀ wò tèì tàvíì wòló nu nyɔɔ́ò gbǐn wó dedí Lùuŋ tàvíì jàdè. 2Wòlu tèì sɛ̀lɛ ku nyɔɔ sepáà dedí nì èé Kɔ̀linìyɔ̀ wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà wɔ sǐn Siliya tàvíì ŋwùnù. 3Wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn bɛdí wo kɔ̀màì jɛ̌ɛ̀ nù wo nyɛlɛ́ì júwa ŋwùnù. 4Dɔ̀ɔ̀ Josɛ̀ nɛ̀ Mèèlé sɔn wò dɔdí dè wo wolo Nasɔlɛ jɛ̌ɛ̀ nù é dè Kalalii kagbóè nù, wo bɛ̀ Dèèvé wɔ kɔ̀màì jɛ̌ɛ̀ nù é dè Jùdiyɛ kagbóè nù wó ka è tan Bɛteyɛɛ̀n. Josɛ̀ dedí Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔ̀ɔ̀ dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ bɛdí va. 5Wò kàdí Mèèlé sɛlɛ̀ tɛmu wɔ̀ tɔla Josɛ̀, dɔɔ ŋwùnù wo sɔn wò bɛdí wò tèì wò. Mèèlé ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí naà túdùnù. 6Va naà wò dedí e sìɤàìnù màluŋ kpaníì gbì Mèèlé wɔ̀ì. 7Wɔ̀ kɔ̀màdí jííjì, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí wɔ jí ku nyɔɔ́ɔ̀. Wò kpanaidí wɔ̀ì jújú kɛlɛi wo funà wɔ̀ bùye gbààvìíò jìlɛ jìàì kolóè nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wo funàì èì dí sà namu nyɔɔ funai gbǐlai bóè nù é dedí jɛ̌ɛ̀ nù. 8Tɔɔlu dɔ̀ɔ̀ tàvi kagbo dɔ̀ɔ̀ nù bɛya bɛyai kìi nyɔɔ́ò dedí wo bɛya bɛyáò woi kìinù. 9Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ toludí wò sǐn dè wɔ ŋwúnù woi fandɛ̀, Ŋgàla wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì tùwàdí wòi fandɛ́ɛ̀ gbǐn kalàìŋ. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nedí è wo ŋwààmu dí tìti. 10Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tedíɔ̀ tan dí wò, "Nàa ŋwààmù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà nyìnì tedí wòì kàí na bò, wɔ̀lɔ́ é tila ve na kulu dè dí tìti e kanàì dè tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn. 11Kɔ̀ɔ̀nu bulu bulúì wò wòlu sɛlɛ nu sa nyɔɔ́ɔ̀ kɔ̀mà ya, wɔ̀ wɔ̀ dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, wò wɔ̀ kɔ̀mà ya Dèèvé wɔ kɔ̀màì jɛ̌ɛ̀ nù. 12A sɛlɛ́ɛ̀ dè é nɛ̀ ve è na sì wɔ̀. Nà bɛ̀ má nà jèì ve jí sɛlɛ́n fun nù bùye gbààvìíò jìlɛ jìàì kolóè nù, jújú kɛlɛ́ì kpanàì wɔ̀ì." 13Èé tedíɔ̀ kàdí wòi dòò tɛmu e dí de fúmù fúmù nù Ŋgàlaò jɛ nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ toludí wo kalàì tedíɔ̀ wɔi fandɛ̀. Wò dedí Ŋgàla wɔi kaaje sanù doyo wòì nù. 14Dòyóè wó dedí e fanù èè dedí, "Nà sa Ŋgàla màmà wɔ́ dè jìjàìndéè póŋ póŋ. Nà sa wɔ̀ì kaaje tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Kulu lɔ̀mù dè tàodéè nu nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀, èì soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ̀ wò wɔ kului nyɔ̀ɔ̀ò tùwà ya." 15Èé Ŋgàla wɔ tedíò kàdí wò te wo bɛ̀ jèè jìjàìndéè, bɛya bɛyai kìi nyɔɔ́ò tan dí yiì, "À nà bɛ̀ Bɛteyɛɛn jɛ̌ɛ̀ nù, sɛlɛ́ɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ se è wɔ tedíò wó se è nà, à sà ei jèè." 16Edèè wò dɔdí dè de fúmù fúmu nù wo bɛ̀. Wò sàdí Mèèlé nɛ̀ Josɛ̀ sɔn wo sà jí sɛlɛ́ɔ̀n funù bùye gbààvìíò jìlɛ jìàì kolóè nù. 17Wó sàdí jí sɛlɛ́ɔ̀n, sɛlɛ́ì gbǐn Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ sedí è wò e kàn jíɔ̀, wò sedí è wòlíì gbǐn. 18Ŋwɔnɔ̀ wòló gbǐn wó nyìnìdí sɛlɛ́ɛ̀ èì bɛya bɛyai kìi nyɔɔ́ò tɛmudí è, wo kulùì sǔlodí. 19Mèèlé nyàŋgèdí sɛlɛ wòló gbǐn funai wɔ kulúì nù wɔ dè ei nde kulu de kùlàì. 20Bɛya bɛya kìi nyɔɔ́ò kpelaidí jèdè wo dè Ŋgàla wɔi kaaje dí tìti, sɛlɛ́ì gbǐn ŋwùnù wó nyìnìdí èì wo sà mùndí e dí. Sɛlɛ́ɛ̀ nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ sedí è wò è nɔɔ̀ è nɛdí. 21Wó kɔ̀màdí jíɔ̀ kùlùì dɔ́wɔ́ kàdí tì e kwataaníɔ̀ sànyáà nù, wò dùmàdí wɔ̀ kpo eodè, wo gbǐlà wɔ̀ì Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀. Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ tùdí Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ jíɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ nu kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ wɔi túdú júwà. 22Jusíò tàvì sɛ̀lɛ gbulúì nù, Mosè wɔ kaɤáà nɛdí, wòlù gbǐn kɔ̀mà má wò yá bɛ̀ wo sa saaɤà wɔi nàndí sa ŋwùnù. Èé sànya dɔ̀ɔ̀ kàdí jɛ tili jí sɛlɛ́ɔ̀n wɔ̀ gbàíòn júwadí wɔ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ wò sa wɔ̀ konda Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì. 23È dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kaɤà "Nyinɔ̀ gbǐn wɔ jí jííji ku nyɔɔ́ɔ̀ de Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ faàn jèe wòlù." 24Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ gbàìòn wò yá saaɤáà sa Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tɛmu e sɛlɛ̀ wɔ kaɤáà nù. Dɔ̀ɔ̀ dè, wò júwà kúla kpókpóò sɔn kpedeó póò sɔn wò saàì wò saaɤà. 25Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù jijì dɛ̀ɛ̀ dedí Jèlusàlɛ̀ŋ konù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Simìyɔ̀ŋ. Wɔ̀ dedí telembo nyɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kamaidí Ŋgàla sɛlɛ́ɛ̀ faàìn sɔn. Wɔ̀ dedí Esulɛ nyɔɔ́ò sɛlɛ nu sa nyɔɔ́ɔ̀ ji sànyáà kude kìinù. Ŋgàla Wɔi Nyináà dedí wɔ̀ jaindè. 26Ŋgàla Wɔi Nyináà kàlàn dí wɔ kulùì wɔ̀ nɛ̀ wɔ̌ falan, kɛní wɔ́ gbǐlà ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Wòlúɔ̀ wɔ́ kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔu sǐn. 27Ŋgàla Wɔi Nyináà gbidí Simìyɔ̀ŋ ku wɔ bɛ̀nì wɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Èé Jisɛ̀ wɔ̀ gbàìòn wó bɛ̀nìdí wɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù mùnɛ̀ jɛ́ Mose kaɤáà nɛdí wò dè nɛ̀, 28Simìyɔ̀ŋ wòlòdí jí sɛlɛ́ɔ̀n dɛlɛ wɔ sa Ŋgàla wɔ̀ì kaaje. A wɔ wòíì dè wɔ́ tɛmudí è. 29"Òó, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mùnɛ̀ jɛ́ mú nió e nu kulu tùíì ŋwúndè mù jòwò nyɔɔ́ɔ̀ bɛ̀ naà kulu lɔ̀mù eu jìjà. 30Mì bulúì mà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ sà ya mú tiyàì wɔ̀ wòlíì sɛlɛ nu sa ŋwùnù. 31Ŋwɔnɔ̀ mù wɔ̀ tiya ya wòlíì gbǐn wò sà wɔ̀. 32Mù tiya wɔ̀, wɔ̀ dè dí de mɔ̀lì mɔ̀lì wòló ŋwùnù wòì Jusi wóó dè, wɔ̀ siya wò mù kului sɛ̀lɛ́ɛ̀, wɔ jà mù gbàin Esulɛ nyɔɔ́ò bɛlɛ bì." 33Jisɛ̀ wɔ̀ gbàíòn wó nyìnìdí wòi wòló èì e kàn wɔ̀, wo kulùì sǔlodí. 34Simìyɔ̀ŋ gbɛ̀lɛ̀dí wò wɔ se è Mèèlé wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla tiya jí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nyùmà Esulɛ nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù nɛ̀ mùndí wɔ̀ sa wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ sɛlɛ̀ nù. Wɔ̀ wɔ̀ dè ve kului kàláàn wó siyɛ ve siìn e kàn wɔ̀. 35Mùníì, kulùì jàì sɛ̀lɛ dí tìti dè mù jèi jìnù mùnɛ̀ jɛ́ mànyíyà ka jàì." 36Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ dè nyinɔ̀. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Anà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kàdí naà lɛ̀ɛ̀n dí tìti. Anà dedí kuyè nyinɔ̀, wɔ̀ te nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Vanùwɛ̀. Towóè wɔ̀ te wolodí è nù e nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Asà. Anà nɛ̀ wɔ wɔ́ɔ̀ sɔn wò kodí nɔɔ̀ tèì dɔ́wɔ́ jàdè dɔ̀ɔ̀ falan. 37Èé é kàdí dɔ̀ɔ̀ eu wolo, wɔ̀ì dí jijì gbǐn tɔla ye. Anà dedí naà tèì kowaa kwataàn kwai nyìyɛ̀. Wɔ̀ì dí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè sɛlɛ̀ nù faàn sa. Wɔ̀ bidí va bɛ̀ sànyà gbǐn nù wɔ dè Ŋgàla sɔ̀, wɔ dè mùndí síì nu bùlù. 38Edèè Anà gbàidí feé wó dedí Jisɛ̀ konda sanù. Wɔ̀ gbidí naà Ŋgàla màma saì sɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù wɔ́ nɛ̀ì, wɔ dè sɛlɛ tɛmu e kàn wɔ̀lɔ́ wòlíì dedí wɔ tuwànù wɔ̀ jì wɔ̀ sa Jèlusàlɛŋ nyɔɔ́ò sɛlɛ̀ nù. 39Èé Jisɛ̀ wɔ̀ nu nɛ̀ wɔ̀ te sɔn wó kàdí sɛlɛ́ì gbǐn nu kɔ̀ìn kalà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kaɤáà nɛdí wò nɛ̀ è, wò dɔdí dè wo bɛ̀ wo koàì jɛ̌ɛ̀ nù wó tan è Nasɔ̀lɛ̀, é dè Kalalii kagbóè nù. 40Va wò dedí Jisɛ̀ wɔ dè gbàa dè. Wɔ̀ wolodí nù, wɔ kewunù wɔ bì keleɤele dí tìti. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ gbɛ̀lɛ̀ì wòíì dedí nɔɔ̀ wɔ̀ì sànyà gbǐn nù. 41Tèì gbǐn nù Jisɛ̀ wɔ̀ gbàìòn bidí Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nu bɛ̀ Jusíò wou Falan Jíyá Gbǐdíì nɛ ŋwùnù. 42Èé wɔ́ kàdí tèì kowaa kwai sɔn dè, nɛ̀ wɔ̀ gbàìòn wò jòò wò bɛdí gbǐdíì nù mùnɛ̀ jɛ́ wo kaɤáà nɛdí wò dè nɛ̀. 43Èé gbǐdíì kàdí dè kala, Jisɛ̀ wɔ̀ gbàìòn wo dè de kpolu, wɔ̀ tedí jèè Jèlusàlɛ̀ŋ. Kɛ́ wɔ̀ gbàìòn wòì dí è sì wó nɛ̀ wɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ya. 44Wò sàìdí pɛ́ wɔ̀ dè wòlu gbaniíì tidì wó dedí de kpolùnù. Wò kùlàdí namunù kpɛŋ kǔdúwùlù kàdí tili wo gbì Jisɛ̀ de kìi. Wò bídedí wò gbàíòn nɛ̀ wò bàdéò wɔ sɛlɛ ŋwùnù. 45Èé wòì dí wɔ̀ sà wò sììn dí dè wo dè Jèlusàlɛŋ bɛ̀ jèè wo dè wɔ de kìi gbulúì eodè. 46Wò nɛdí wɔ de kìinù kùlùì taàn wo kìyá bɛ̀ wò sà wɔ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Wɔ̀ dedí konù kaɤa siya nyɔɔ́ò tidì wɔ dè nɔide tuwà wou, wɔ dè mùndí wo bíde téŋ bídè. 47Wòló gbǐn wó nyìnìdí wɔ wòíì èì, wo kulùì sǔlodí e kàn jɛ́ wɔ́ sìnyàdí kaɤa siya nyɔɔ́ò bíde wòíì dè sɛlɛ̀ èì ndè mùndí jɛ́ wɔ́ bidí bídéì de sìnyà kàí fɔ́ɔ́n. 48Èé Jisɛ̀ wɔ̀ gbàìòn wó sàdí wɔ̀ è sadaidí wòì. Edèè Jisɛ̀ wɔ̀ nu tan dí wɔ̀, "Jí biyò, de ŋwùnù kwá mù kùlàì nà kùla wɔ̀lɔ́ yɛ? À mù te sɔn àó mù de kìi gbì ya, ŋwɔnɔ̀ mù sɛlɛ̀ deo naà nà kulu fèdànù." 49Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "De ŋwùnù nà dè mi de kìinù? Nào è sì ná nɛ̀ mà dè wòlù ma dè mì Téɔ̀ wɔ bóè nù?" 50Kɛ́ wòíì Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ gbàìòn wòì dí e nu saáì sì. 51Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wo jòò wò dɔdí dè wo bɛ̀ jèè Nasɔ̀lɛ jɛ̌ɛ̀ nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bidí wo wòi nyìnì. Wɔ̀ nu nyàŋgèdí sɛlɛ wòló gbǐn funai wɔ kulúì nù wɔ dè ei ndè kulu de kùlàì. 52Jisɛ̀ wolodí nù wɔ dè gbàà wɔ keleɤeléè dè eu tùwàì. Wɔ sɛlɛ̀ lɔ̀màdí Ŋgàla kulu, wòlíì gbǐn jàvà mùndí wɔ sɛlɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\