Luù 20

1Sànyà kɔlɛ̀n nù Jisɛ̀ dedí wòlíì sɛlɛ siyànù Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù e kàn Tedí Kàí. Dɔ̀ɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò e kanàì dè tàvi nyɔɔ́ò wò jidí wɔ bò. 2Wò tan dí wɔ̀, "Se è nà vɛ, sɛlɛ wòló mú dè e nɛ̀nù wòo tùì mù jɔ̀ɔ̀ e de kewúì yɛ?" 3Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mì pɛ́ mà bíde ve nà bíde kɔlɛ̀n. Nà se mì vɛ, 4wòlíì Jɔ̀ɔ́n deó wo wúlú Ŋgàla nímí kwalìnù wɔ̀ sadí e de kewúì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ kpedeó wɔ̀ sadí è wòlù fuyó jɔ̀ɔ̀?" 5Dɔ̀ɔ̀ wò bɛdí wo gbì wúlú de tavàì. Wúlú de taváà nù wò tɛmudí è wò nɛ̀, "À sìnyà má wɔ wòì dè à nɛ̀ 'Jɔ̀ɔ́n sadí wɔ de kewúì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀,' wɔ̀ tan ve, 'De ŋwùnù naà nàó wɔ wòíì funàì yɛ?' 6Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ à nɛ̀ má, 'Wɔ̀ sadí è wòlu fuyó jɔ̀ɔ̀,' wòlíì gbǐn sìɤàì ve nà túúlíì tavànù a falan, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò funàì kàí fɔ́ɔ́n wò nɛ̀, 'Jɔ̀ɔ́n, deó Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀.' " 7Dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Àì sì feé Jɔ̀ɔ́n sadí wɔ de kewúì." 8Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Mì bɛ́ɛ́lɛ́ mǎ nà siya feé má saì de kewúì má dè e sɛlɛ wòló nɛ̀nàìnù." 9Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnidí kpa wɔ̀lɔ́ wòlíì ŋwùnù. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí e dí wɔ̀ sadí gbàlɛ kpele wɔ kèvì gbàlɛ sún è nù é bidí gbài gbǐlà e to kwai mùnɛ̀ káláŋwɔ̀ní. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tùdí kpeléè wòlíì téŋ jɔ̀ɔ̀ wò dè eu jìja kìi. Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ kpele nyɔɔ́ɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ de namu tàvì wùlɛ̀ nù wɔ̀ ko va biyo. 10Èé gbàlɛ́ɛ̀ kuma dúwáì tilidí, kpele nyɔɔ́ɔ̀ tiyadí wɔ jòwo nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n kpele ei kìi nyɔɔ́ò bò wò tiya gbàlɛ́ɛ̀ wɔníì. Kɛ́ kpele ei kìi nyɔɔ́ò kamudí jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wo bìlì wɔ̀ wo tiya wɔ̀ jèè wɔ jɔ̀ɔ kɔn. 11Dɔ̀ɔ̀ kpele nyɔɔ́ɔ̀ sììn dí dè wɔ tiya wɔ jòwò nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ mùndí. Kɛ́ wò bìlìdí dɔ̀ɔ̀ wo kamà wɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì, wo tiya mùndí dɔ̀ɔ̀ jèè wɔ jɔ̀ɔ kɔn. 12Dɔ̀ɔ̀ kpele nyɔɔ́ɔ̀ tiyadí wɔ jòwò nyɔɔ taaníɔ̀. Kpele ei kìi nyɔɔ́ò kamudí dɔ̀ɔ̀ pɛ́ wo bìlì wɔ̀, wò nɛ̀ wɔ̀ì màánɔ̀ɔ̀ŋ wo mɛni wɔ̀ kpeléè jèè. 13Dɔ̀ɔ̀ kpele nyɔɔ́ɔ̀ tan dí wɔ̀ nɛ̀, 'Sɛlɛ́ɛ̀ fɔn naà mà nɛ̀ ve? Mà dè mi kului jííjii kwa kɔlɛ́ɔ̀n tiyànù. Mà funàì wò gbɛ̀ ve wɔ kàí kamàì wo bì wɔ tɛ̀ɛ̀mì!' 14Kɛ́ kpele ei kìi nyɔɔ́ò wó sàdí kpele nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jííjíɔ̀ jìnù wɔ̀ sedí è yiì wò nɛ̀, 'A wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ dè kpeléè dè wɔ bo bɛ jìnù. À nà java wɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má kpeléè jì ve nà bò.' 15Edèè wò kamudí wɔ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ kpeléè ei jèè wo java wɔ̀. "Jɛ́ naà mu kpele nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve kpele ei kìi nyɔɔ́ò yɛ? 16Wɔ̀ jì ve wɔ java kpele eu jìja kìi nyɔɔ dòò wɔ tù kpeléè wòlù wùlɛ̀ì jɔ̀ɔ̀." Wòlúò wó nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì wò tɛmudí è wò nɛ̀, "Dɔɔ bulu èe nɛ̀." 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kìidí wò wɔ̀ nɛ̀, "Wòíì Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, 'Túúléè bo tawo nyɔɔ́ò wó jɛdí è è naà èè dè wo kulùì túúléè e nu saai vɛ?' 18Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ bùlù ve túúlé wɔ̀lɔ́ eodè wɔ̀ gbà ve dè fɛ́jɛ́. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ gbàla wɔ̀lɔ́ bùlù ve wɔ̀ eodè è bɔ̀dà ve wɔ̀ pɛɛ́ pɛɛ́." 19Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù nɔɔ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò jòò wò dedí naà gbulu de kìinù wò kamu Jisɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò sìdí è wò nɛ̀ kpáà wɔ́ mɛnidí è wo tanù wɔ̀ dedí. Kɛ́ wò dedí wòlíì ŋwààmùnù. 20Dɔ̀ɔ̀ wò dedí gbulu kàí dè kìinù wò kamu Jisɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ wò kúlain dí jijíò téŋ wo nì wo màyɛ wɔ̀lɔ́ wò bɛ̀ Jisɛ̀ wɔ bò wò júwàì wo bulùì wòlù kàì, wò fɛn wɔì, wò kamu wɔ̀ wɔ nùu wòíì eodè, wo tù wɔ̀ Lùuŋ kadáà wɔ sǐɔ̀n jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dedí tàvi dɔ̀ɔ̀ eu jìjà. 21Wòlúò wɔ́ tiyadí wò, wò sedí è Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, à sì è à nɛ̀ mù ka ŋgàmáà tɛmu, mu dè sɛlɛ ŋgàmáà siya nɛ̀ mùndí mùu ka wòlù èì ndè tɛdàì. Kɛ́ mù ka sɛlɛ̀ siya e kàn jɛ́ Ŋgàla jàvá á dè nà tàodéè nɛ̀. 22Se è nà vɛ, nà kaɤáà nɛ̀ à nì kání Lùuŋ kadáà ku, kpedeó àa nì è wɔ̀ ku?" 23Kɛ́ Jisɛ̀ sàdí wo jòkánáà èì nde. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, 24"Nà nì mì káníì kɔlɛ̀n ku. Wo wɔni nyínɛ̀ì nɛ̀ wɔ nyɛlɛ è dè èì yɛ?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Lùuŋ kadáà wɔ̀ è dè." 25Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "È dè má mù nyɔìŋ, lɛ wɔ̀lɔ́ é dè Lùuŋ kadáà bèè nà nì è wɔ̀ ku, wɔ̀lɔ́ é dè Ŋgàla wɔ bèè nà tù è Ŋgàla jɔ̀ɔ̀." 26Jɛ́ Jisɛ̀ sìnyàdí wo bídéè dè wòlíì gbǐn sǐn ku, wòì dí wɔ kamùì gbɛ̀ soolo. Wɔ bíde wòi de sìnya wòíì sǔladí wò kulùì, wo nɛ̀ e dí bú. 27Sadiyusii sìŋgbe nyɔɔ́ò wó nɛdí de dɔ sɛ̀lɛ̀ falan èì e dí dè, wo téŋ wò jidí Jisɛ̀ wɔ bò. Wò tan dí wɔ̀, 28"Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, Mosè siyadí nà gbulu wɔ̀lɔ́ à dè e kɔ̀ìn. Wɔ̀ nɛdí, 'Jijì wɔ̀ bíɔ̀ tɔla má nyinɔ̀ nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ sɔn wòì kɔ̀mà e sìɤàìnù dɔ̀ɔ̀ falan, falan wòlúɔ̀ wɔ̀ bíɔ̀ dè wòlù wɔ tɔla nyinɔ́ɔ̀ nɛ̀ wɔ sɔn wo kɔ̀mà wóó wɔ̀ bi dɔɔ ŋwùnù wɔ́ falaìn.' 29Biì dɔ́wɔ́ dí e dí. Wo ku nyɔɔ́ɔ̀ tɔladí nyinɔ dɛ̀ɛ̀ nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ sɔn wòì dí kɔ̀mà è sìɤàìnù wɔ falan. 30Sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ è nɛdí bi ku nyɔɔ́ɔ̀ wɔni jèè nyɔɔ́ɔ̀, 31wo taaníɔ̀ pɛ́ tɔladí nyinɔ́ɔ̀ sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɛ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ pɛ́. Nyɔìŋ nɔɔ̀ biì dɔ́wɔ́ò gbǐn wò falan dí. Kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ nɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ sɔn wòì dí jí kɔ̀mà. 32Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ pɛ́ wɔ falan. 33Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má naà nií, sànyáà nù wòlíì gbǐn wó dè de dɔ jìnù falan jɔ̀ɔ̀, wòlìì dɔ́wɔ́ò tidì wòo téɤélé bì ve naà nyinɔ́ɔ̀ nu sɛlɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wɔ̀ dedí wò sɔ̀nɔ̀?" 34Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nyinɔ́ò nɛ̀ jijíò jòò wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù wò ka yiì tɔla, 35kɛ́ nyinɔ́ò nɛ̀ jijíò jòò wó dè wòlù wo dɔdè falan jɔ̀ɔ̀ wo dè tàode wɔ̀lɔ́ va nù é dè ji jìnù, wòì yii tɔla jìnù dè. 36Ŋwɔnɔ̀ wŏ falan ye mùndí, wò dè ve nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ̀ tedíò dè, ŋwɔnɔ̀ wò dè ve Ŋgàla wɔ wóó bulu bulu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀. 37Falan wòlúò wo de dɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ è dè ŋgàma, ŋwɔnɔ̀ Mosè wɔ bulúì wɔ̀ siya è Ŋgàla jàkúìn nù é kàìn feé sǔì dedí kinù. Va wɔ̀ tɛmu sɛlɛ̀ e kàn 'Wolu nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Ebilayɛɛ̀n nɛ̀ Aisè e kanàì dè Jekɔ̀ wo gbǐn wo Ŋgàláà dè sɛ̀lɛ́ɛ̀. "Mì mà dè Ebilayɛɛ̀n, Aisè nɛ̀ Jekɔ̀ wo Ŋgàláà." ' 38Wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàláà wòló ŋwùnù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè wo bèè. Dɔɔ ŋwùnù Ebilayɛɛ̀n, Aisè nɛ̀ Jekɔ̀ wo tàode dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè ŋgàma, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla dè wòló ŋwùnù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè wo bèè." 39Dɔ̀ɔ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ sìnyàdí wɔ wòì wò nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, mù sìnyào bíde dɔ̀ɔ̀ dè bulu kàí fɔ́ɔ́n" 40Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wòì dí naà mùndí kálí ye wɔ bíde ŋwùnù. 41Edèè Jisɛ̀ sedí è wòlíì wò nɛ̀, "Jɛ́ naà wò gbɛ̀ ve e tɛmùì wò nɛ̀ Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faan wɔ̀ dè Dèèvé jí jííjìì yɛ? 42Ŋwɔnɔ̀ Dèèvé wɔ bulúì wɔ̀ tɛmu è Doyo jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sedí è mi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, kodè fèlé mi jìjà faáàn eu, 43è sìɤàìnù mà gbǐlà mù kɔ̀ɔ̀n towóò mù kɔyàì.' 44È dè má Dèèvé jívaidí wɔ̀ wɔ 'Wòlu Nyɔ̀ɔ̀' jɛ́ naà Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ gbɛ̀ ve Dèèvé wɔ jííjii dèì yɛ?" 45Èé wòlúò wó dedí nɔide tuwànù Jisɛ̀ wɔu, wɔ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, 46"Nà kìi na bulu eu e kàn kaɤa siya nyɔɔ́ò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò ka jogboi gbààvìíì tu. Wò bɛ̀ má dɔ́wɔ́ɛ̀ nù, wò ka jàvà wòlíì dè wo wòi ni, wo dè wo tɛ̀ɛ̀mi bi. Wò bɛ̀ má Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù wò ka jàvà wo ko kpoíì nù é dè kúì. Wò bɛ̀ má gbǐdíì nù, wò ka jàvá wò ko dí kàí feé wòlíì bi ve wo tɛ̀ɛ̀mì. 47Wò ka kuyè nyinɔ́ò wo boíì eodè gbì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò ka wo Ŋgàla sɔ wòíì nù bàìŋ tùwà, wòlíì ě jì wo nɛ̀lɛ́ɛ̀ èì nde sa. Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ woni ku sɛlɛ saáà è dè ve nù siìn dí tìti."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\