Luù 21

1Edèè Jisɛ̀ júwadí wúlú dè wɔ sà nyàŋgè nyɔɔ́ò wo dè Ŋgàla wɔ saba lɛ́ì kwali solóè nù. 2Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sàdí kuyè nyinɔ kómbó kómbó kɔlɛ̀n wɔ mɛni kapa tikpɛi sɔn solóè nù wɔ̀lɔ́ eu kwalàì kwalaíì dedí kapa kɔlɛ̀n. 3Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, kuyè nyinɔ kómbó kómbó wɔ̀lɔ́ wɔ saba lɛ́ɛ̀ e sɛlɛ̀ ŋwɔmu nù e tì wòlíì gbǐn woníì eu. 4Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nyàŋgè nyɔɔ́ò wó kwalio lɛkwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ solóè nù, lɛkwai wòló wòì è jàvà, è wò kwalio solóè nù. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ kuyè nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ kómbòì lɛkwai wɔ̀lɔ́ biyóè wɔ́ funao eu faàn wɔ tàodéè nù, è wɔ̀ mɛnio solóè nù." 5Èé Jisɛ̀ wɔ jèdè nyɔɔ́ò téŋ dedí sɛlɛ tɛmùnù e kàn Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nɛ̀ jɛ́ wó tavaidí è túúlíì kàí gbààvì e kanàì dè Ŋgàla saba lɛ kàí gbààvìíì wòlíì dedí e ninù, Jisɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 6"Lɛ wòló gbǐn ná dè e sanù, dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù túúlíì wòló wó ŋwúnùì kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě wɔ̀ bàdè wɔ dè sìɤàì. E gbǐn dè wàlu jìnù è kwali dè." 7Edèè wò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔ̀ɔ̀, dúwáì fɔn nù sɛlɛ wòló dè nɛ̀ jìnù, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ɛ̀ fɔn è nɛ̀ ve a sì è à nɛ̀ sɛlɛ dòò dè ve nɛ jìnù?" 8Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Nà kìi na bulu eu wòlù ě jì nà gbǐlai, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ dè ji jìnù mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù wò nɛ̀ wò wò dè mì. 'Dúwáì bulu bulúì è dàì ya!' Kɛ́ ka ŋwànì wò bu. 9Nà nyìnì má kɔ̀ɔ̀n eu jìja fǔn, na nyìnì èì kada wɔ̀lɔ́ wɔ̀ gbàíòn wò wɔ̀ wàlà ya, nàa ŋwààmù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ wòló wò yá nɛnɛ̀ ku kɔ̀ìn pɛ́, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛi dòò èì nɔɔ̀ nɛ̀ jìnù dè feyàà tàodéè kala dè." 10Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Tàvi wɔ̀lɔ́ dè de dɔ̀ jìnù wɔ̀ gbǐlà tàvi wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì kɔ̀ɔ̀n, tàvi kagbo wɔ̀lɔ́ dɔ̀ ve dè wɔ gbǐlà wɔ̀ bàde tàvi kagbóè èì kɔ̀ɔ̀n. 11Tàvíì dúlo ve dè dí tìti e bùlù nù, ŋwɔmu dí tìti gbààvì dè bùlù nɛ̀ mùndí kède towòì towóì dè wòlíì kamu díì gbǐn. Sɛlɛi ei nyànà nyànai nɛ̀ kului kàlàn sɛ̀lɛ̀ì wolo ve jìjàìndéè. 12Kɛ́ sɛlɛ wòló kìyá nɛ̀ wò dè na kamu jìnù wò dè na siin kamàì. Wò tù ve nà Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì wúlú nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wo mɛni nà kpindi bò nù. Wò bɛ̀nì ve nà kadaíò sǐn ku wo bɛ̀nì mùndí nà wòlúò ku wó dè kadaíò wo sǐn tàvi nyɛ́ɛ́wíì eu jìjà, mi nyɛlɛ́ɛ̀ sɛlɛ ŋwùnù. 13Dúwai wɔ̀lɔ́ dè ve dúwàì kàí na tɛmu Tedí Kàí é kàìn mì. 14Nàa fèdà kulu e kàn jɛ́ ná kɔ̀nàì ve na bulu nau, 15èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de dɔɔ tòò tili má mà kwali ve nà nùù wòì ma nì nà keleɤele. Ŋwɔnɔ̀ wòi wɔ̀lɔ́ gbǐn ná tɛmu ve è, na kɔ̀ɔ̀n towóò wŏ taìn gbɛ̀ duulìì dè, kpedeó wo kève bɛ́ɛ́lɛ́ na nɛ̀lɛ siìn sà è nù. 16Na kɔ̀mà núò nɛ̀ téò, nà bíò nɛ̀ nà gbàin bulu bulúò e kanàì nà bàdéò wò sa ve nà wúlú faàn. Wò java ve na téŋ. 17Tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wò sa ve nà jàdè faàìn mi nyɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 18Kɛ́ na wúlú dùíì é dè na wúlúì kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ ě èì wolo. 19Nà kálí má kulu na kɔ̀ìn sɛlɛ wòló nù e sìɤàìnù na tàodéè kala dè, nà sà ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 20"Nà kàmá kɔ̀ɔn gbowóì sà e kamàì Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ eu kɛní nà dè wòlù na sì naà è, nà nɛ̀ Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nyùma dí èì nù bàìŋ dè ye. 21Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ wòló wó dè Jùdiyɛ kagbóè nù wò yá naà sǔdè tava wo bɛ̀ kèì gbààvìíì nù. Wòló wó dè ve jɛ gbàáà nù wò yá va wolo. Ŋwɔnɔ̀ wòló wó dè ve tàvi kagbo dɔ̀ɔ̀ nù wòo bɛ̀ jɛ gbàáà nù. 22Sànyai dòò dè ve mànɔwɔi nɛ̀ wòlu ku sɛlɛ sa sànyàì. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla jàkúìn wòíì kànàì eu. 23Sànyai dòò de ve kpalo sànyàì túdú nyɔɔ́ò ŋwùnù e kanàì dè wòló wóó nyɛ́ɛ́wìì dè ve nɛnɛ̀ nyàlìì wò jɔ̀ɔ̀. Wòlíì gbǐn wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù wò dè mànɔwɔ sa jìnù dí tìti, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla sa ve wòlu wòló ku sɛlɛ̀. 24Wò javai ve téŋ funú gbààvìì, wò kamu téŋ wò bɛ̀nì wò tàvì wùlɛ̀ì nù. Ŋwɔnɔ̀ wòló wòì Jusi wóó dè wò dè Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ sa jìnù, wò sìɤàì eu jìjà è sìɤàìnù woni dúwáì kala dè. 25"Kului kàlàn sɛ̀lɛ̀ wolo ve kùlɔ́ɔ̀, kewúɔ̀ nɛ̀ soikwaíì jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòlíì gbǐn wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù wò dè ve ŋwààmù wo dè de wúúlé wúúlé nɛ̀, wŏ sì feé wó bɛ̀àì ve, júwó wɔ kpákpáì bùlu túìn ŋwùnù. 26Ŋwààmù jì ve wòlíì kulu nù téŋ dè kedí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dè ve kulu de kùlà e kàn sɛlɛi nyàna nyànà wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ì tàodéè nù. Ŋwɔnɔ̀ kaɤáì é dè tàodéè eu jìja kìinù e kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè jìjàìndéè e sɛlɛ̀ wɔ̀yà ve wúlú. 27Sɛlɛ dòò gbǐn kàmá nɛ̀ wò sà ve naà Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ kàlà wúlú koóè nù. Wɔ̀ jì ve wɔ dè kewúì gbǐn nù ŋwɔnɔ̀ wɔ nɔliíì kalai ve e dí gbǐn. 28Sɛlɛ wòló kàmá nɛ̀nù dè nà júwà wúlú dè nà dè naà jìjàìndè kìi, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na sɛlɛ nu sa sànyáà dè ve naà dàì." 29Edèè Jisɛ̀ sedí è wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà siya nà sɛlɛ̀ e kàn fe tíì kpedeó ti wùlɛ soolo gbǐn. 30È kàmá èì tɔ dè, nà ka è sa na bulúì, na sì è nà nɛ̀ ŋwɔɔ è dàì ya. 31Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà kàmá sɛlɛ wòló gbǐn sa è dè nɛ̀, nà sì ve è naà nà nɛ̀ Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ ji dúwáì è dàì ya. 32"Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, sɛlɛ wòló dè nɛ̀ jìnù wòlúò wó dè tàodè wo kìyá falan. 33Jìjàìndéè nɛ̀ tàvíì sɔn wò tì ve dè kɛ́ mi wòíì ě dè tì gbǐn tàodè. 34"Nà kìi na bulu eu! Nàa nɛ̀ nɔɔ̀ na tàodéè so namu nɛ̀ so namu kulu de tili nù nɛ̀ mùndí nàa nɛ̀ na tàodéè kulu de kùlànù e kàn wɔ̀lɔ́ ná sà ve è sànyà kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù. Nà dè má wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ ji sànyáà sadai ve nàì, mùnɛ̀ jɛ́ kedéè ka nɛ̀mɛ̀ kamu. 35Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ è nɛ̀ ve wòlíì gbǐn wó dè tàodéè nù. 36Kɛ́ nà kìi na bulu eu vɛ mu, nà nyàŋgè nɛ̀ nà dè Ŋgàla sɔ̀ sànyà gbǐn nù wɔ̀lɔ́ nà sà de kewu nà kɔ̀ìn sɛlɛ dòò gbǐn nù nɛŋgbɛlɛŋ nà ŋwúnù Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ sǐn ku." 37Sànya gbǐn nù Jisɛ̀ bidí sɛlɛ siyànù dè Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Kǔdúwùlù gbǐn wɔ̀ bidí jɛ̌ɛ̀ nu wolo wɔ bɛ̀ wɔ fun Ɔle kèì gbàáà nù. 38Sànyà gbǐn nù wòlíì bidí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nu jì sànde kɛ́ɛ́lɛ́ wò tuwà nɔidè wɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\