Luù 22

1Kpowú wɔ̀lɔ́ kìjɔ tun èì nù dè e gbǐdíì wó bidí nɔɔ̀ mùndí è tan Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì e nɛ̀ tɔidè kàdí kodè, 2Saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wò dedí gbulu de kìinù wò java Jisɛ̀. Kɛ́ e dí kewu kewùì dedí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò dedí wòlíì ŋwààmùnù. 3Dɔ̀ɔ̀ Setɔ̀ŋ bɛdí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ jaindè. Jiji dɔɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Judɛ̀ wó bidí mùndí wɔ tan Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀. 4Edèè Judɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò bò nɛ̀ wo jòò wo nyàŋgè è jɛ́ wɔ́ sa ve Jisɛ̀ wúlú faàn wo kamu wɔ̀. 5Jɛ́ Judɛ̀ dùmàìdí sɛlɛ́ɛ̀ gbǐn nù, è lɔ̀màdí wòlíì kulu, dɔɔ ŋwùnù wò nɛdí wòì nù kɔlɛ̀n wò nì wɔ màyɛ wɔ jòwò faáìn ŋwùnù. 6Wɔ̀ ŋwunidí naà lɛkwaíì sɛlɛ̀. Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Judɛ̀ dedí naà gbulu kàí de kìinù wɔ̀lɔ́ gbani èì má Jisɛ̀ bu dè, wɔ sa wɔ̀ wúlú faàn kìimu nù. 7Jusíò kpowú keléè kìjɔ tun èì è nù dè e gbǐdíì sànya ku nyɔɔ sepáà nù, wò dedí wòlù wo java bɛya bɛyai wóó Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì ŋwùnù. 8Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è Pitɛ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n sɔn wɔ̀ nɛ̀, "Nà bɛ̀ nà nyàŋgè gbǐdíì nu jìlɛ́ɛ̀ nà ŋwùnù." 9Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Fe mù jàvá á bɛ̀ jìlɛ́ɛ̀ nyàŋge ŋwùnù?" 10Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà dè má jɛ̌ɛ̀ nu gbàinù nà jèì ve jijì kɔlɛ̀n nímí kava dè wɔ̀ wúlú. Nà ŋwànì wɔ̀ bu nà bɛ̀ bóè nù wɔ́ kúlùn ve è nù. 11Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà se è bo nyɔɔ́ɔ̀ nà nɛ̀, 'Nà Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ fe namu nyɔɔ lúmbúì de, feé à mi jède nyɔɔ́ò jòò á jì ve Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì nu jìlɛ́ɛ̀ yɛ?' 12Nà kàmá wɔ̀ bíde dɔ̀ɔ̀ bídè, wɔ̀ siya nà lúmbu gbàáà dí é dè jìjáà ei nde nyàŋgè nyàŋge, nyɔkɔíìn gbǐn wúlú ŋwùnàì ŋwùnàì va. Nà nyàŋgè gbǐdíì nu jìlɛ́ɛ̀ funù." 13Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dɔdí dè wo bɛ̀ jɛ̌ɛ̀ nù wo sà sɛlɛ́ɛ̀ nù ŋgàma wɔ́ sedí è wò. Edèè wò nyàŋgèdí Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì nu jìlɛ́ɛ̀. 14Èé jìlɛ̀ ji dúwáì kàdí tili, Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ̀ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn jòò wò kodí teevéè èì. 15Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Màó wɔ̀lɔ́ soo bàlàì gbì ya mi kulúì nù à na wo jòò à jì Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdí nu jìlɛ wɔ̀lɔ́ dí kɔlɛ̀n, ma kìyá mànɔwɔ dí tìti gbàáà sa! 16Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, é wolòì wɔ̀lɔ́ ei jèdè mǎ e sún jì ye mùndí kɛní naà Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e sɛlɛ kanàì ve eu." 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ júwadí taaɤáà wɔ sa Ŋgàla màmà, wɔ̀ nɛ̀, "Nà júwà è nà kùlà è yiì eodè. 18Nà ŋwúndè mà se è nà, é wolòì naà kɔ̀ɔ̀nù sànyáà eu, mǎ so dɛ̀mù dɛ̀mù wɔ̀lɔ́ sún namu ye mùndí kɛní naà Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jì ve ma kìyá e dèèlè namu." 19Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ júwadí kpowú keléè wɔ sa Ŋgàla màmà, wɔ sɛ̀n è nù wɔ tù è wò jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Àa mi kpujáà dè má nì è na ŋwùnù. Nà dè wɔ́lɔ́ nɛ̀ wɔ́, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na kulu sìɤàì mì nù." 20Nyɔìŋ nɔɔ̀ wó kàdí jìlɛ́ɛ̀ jì kala wɔ júwadí taaɤáà wɔ̀ nɛ̀, "Taaɤá wɔ̀lɔ́ é gbìì dè, èè dè sɛlɛ nu nyàŋge dèèléè mi tòyóè saala nù. 21"Kɛ́ nà tuwà nɔidè! Wɔ̀lɔ́ nyɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè mi wúlú faàn sa jìnù à wɔ sɔn à dè teeve wɔ̀lɔ́ èì konù. 22Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ dè nɔɔ̀ falan jìnù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ́ dùmàì è nù. Kɛ́ kpalo fun ve jijíɔ̀ wɔu wɔ́ saì Wòlù Fuyó Jííjíɔ̀ wúlú faàn." 23Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbidí naà yii bídèì wò dè tan wòo kwá wɔ̀ dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ jìnù. 24Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbidí mɛndɛ fiì e kàn wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ dè wòlù e dè gbàà e tì wɔ̀ bàdéò wou. 25Edèè Jisɛ̀ tan dí wò, "Kadaíò wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ wo wòlúò wou jìjà. Wòló wó biì ŋwúnai gbàà de kewu dè mùndí wò jɔ̀ɔ̀, wò wò ka jàvà wo jàde nyɔɔ́ò jívàì wò 'Wòlíì wò bàde kàíò'. 26Kɛ́ naníì èì gbulu dɔ̀ɔ̀ jìàì. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ é dè gbàà e tì na gbǐn kpóŋ nau, wɔ̀ yá wɔ bulùì nù kúlà mùnɛ̀ wɔ́ dè jí biyóè. Ŋwɔnɔ̀ wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ sɛlɛ̀ è yá jòwò nyɔ̀ɔ̀ wolàì. 27Wòlìì sɔn dè e dí, kɔlɛ́ɔ̀n dè teevéè èì konù wɔ dè jìlɛ jì wɔ̀ bàdéɔ̀ dè jìlɛ́ɛ̀ nyàŋgè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má teevei ko nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ jìlɛ nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ sɔn tidì wòo naà wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì wɔ̀ bàdéɔ̀ wɔu? Ŋgàmáà nù wɔ̀lɔ́ wɔ́ koì teevéè èì wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wɔu. Kɛ́ mà dè na tidì mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wòlìì jòwàìnù dè. 28"Má deó sɛlɛ tààn nù nà nɔɔ̀ nà ŋwúnuó mì jèè a sà mànɔwɔ dòò. 29Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ mì te Ŋgàla wɔ́ nió mì de kewu mà dè kada, nyɔìŋ nɔɔ̀ mà dè nà pɛ́ nɛ̀nù. 30Ŋwɔnɔ̀ à na wò jòò à dè teeve kɔlɛ́ɔ̀n wɔi ko jìnù mi kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù à jì jìlɛ̀. Mà tùwà ve nà kadai, na dè sɛlɛ nu seli nyɔ̀ɔ̀ò towòì kowaa kwai sɔ́òn ŋwùnù wó dè Esulɛ tàvíì nù. 31"Saimɔ̀! Saimɔ̀! Tuwà nɔidè, Ŋgàla wɔ̀ Setɔ̀ŋ de kewu nì ya wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sɛ na gbǐn nù, wɔ̀ sa wòlu kàíò wòlù siíòn tidì mùnɛ̀ jɛ́ nyinɔ̀ ka wɔ kɔlɔ́ kwaíì júwà wɔ mɛni e kuŋgóì. 32Kɛ́ mùí mú dè Saimɔ̀ mà Ŋgàla sɔ̀ ya mù ŋwùnù mǔ jì mi funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu wolo. Ŋwɔnɔ̀ mù kàmá gbulúì sà mu kpolu dè jèè mi bò, mù bàdéò wó funàì mì mù yá wòì mà wo ŋwúnù bulu kpáán." 33Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mi nyàŋge nɛ̀nɛ è dè wò dè má mù kpindi bo nu mɛnìnù, à mù sɔn à bɛ̀ ve è dè má bɛ́ɛ́lɛ́ wò dè mù javanù wo java nà sɔn!" 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ díwòò sìɤàì mù wúlú nù, kɔ̀ɔ̀nu tɔɔlúì nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ wɔ̌ kèlì e sìɤàìnù mu kpelì mi sɛlɛ̀ e dí dè taàn." 35Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nií, dúwáì nù ma deó na tiyànù namúì nù, nàó lɛkwai kwalai, nɛ̀ pɛ̌pɛ́ e kanàì dè kɔyai nde jàkùn bɛ̀nì, nà wɔ̀yàó lɛ sún gbǐn?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Àó jídè gbǐn wɔ̀yà!" 36Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Kɛ́ kɔ̀ɔ̀nu sànyáà nù, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn lɛkwai kwalai kpedeó pɛ̌pɛ́ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ɔ te è. Ŋwɔnɔ̀ funú gbàà èì má mù jɔ̀ɔ̀ dè mù yá mù jogbóè sɔŋwɔ̀ sa mu tɛn kɔlɛ̀n. 37Nà ŋwúndè mà se è nà, sɛlɛ́ɛ̀ wó sàadadí è Ŋgàla jàkun wɔ̀lɔ́ nù e kàn mì è yá eu kànàì. Wòi dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, 'Wò júwaidí wɔ̀ kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀.' " 38Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tan dí wɔ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, kìi nɛ̀mu àa funú gbààvìì sɔn dè." Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ kalai ve. Wɔ̀lɔ́ gbǐn wó sàadàì è e kàn mì è dè mi nɛ̀ jìnù." 39Edèè Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò dɔdí dè wo bɛ̀ Ɔle kèì gbàáà wúlú tidì mùnɛ̀ jɛ́ wó bidí nɛ̀ kǔdúwùlù gbǐn. 40Èé wó tilidí va wɔ̀ sedí è wɔ jède nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Nà sɔ̀ Ŋgàla wɔ̀lɔ́ nǎ jì nu gbaya sɛ̀lɛ̀ nù bùlù." 41Edèè wɔ̀ tedí wò wɔ bɛ̀ ku kpɛɛn wɔ su kɔmɔ́ì dè wɔ gbì Ŋgàla sɔ̀ì. 42Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛdí "Tedé, è dè má mù kului sɛ̀lɛ̀ è dè, sa mì jɔ̀ɔ̀ mànɔwɔ taaɤá wɔ̀lɔ́. Kɛ́ màì jàvá mí kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀, ŋwúndè ŋgelè mù kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀." 43Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíò kɔlɛ̀n wolodí Ŋgàlaò jɛ wɔ tolu wɔ̀ sǐn dè wɔ kálà wɔ kulu. 44Wɔ kulúì dedí ei jàìnù dí tìti, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí nɔɔ̀ Ŋgàla sɔ̀nù kéléŋ. Wúdúì nɛdí wɔ̀ì e dè de tìdà, mù bidí má e sa mùnɛ̀ tòyò. 45Èé wɔ́ kàdí Ŋgàla sɔ̀, wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò bò. Wɔ̀ jèìdí wo gbǐn ŋwuninù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò kamadí jààsɛŋ dí tìti. 46Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nà dè ŋwuninù? Nà dɔdè nà sɔ̀ Ŋgàla nǎ jì nu gbaya sɛ̀lɛ̀ nù bùlù!" 47Jisɛ̀ sìɤàìdí nɔɔ̀ wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù wòlu gbani gbàà jì feé wó dedí. Jijíɔ̀ wɔ́ gbidí wò ku wɔ nyìnì wò, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Judɛ̀, wɔ̀ dedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bɛdí Jisɛ̀ bò wɔ kamu wɔ̀ tidì. 48Kɛ́ Jisɛ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Judɛ̀, mù kamu Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ tidì wɔ̀lɔ́ mù tù wɔ̀ wɔ kɔ̀ɔ̀n towóò jɔ̀ɔ̀?" 49Èé Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kàdí wɔ̀lɔ́ sì é dedí nɛ̀ jìnù, wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, à júwà nà funú gbààvìíì à kɔ̀nàì è yɛ̀?" 50Dɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n tɔladí wɔ funú gbàáà wɔ seli Saaɤa Sa Kadáà wɔ kɔnyáà jìjà faàn eu nɔíì. 51Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ jède nyɔɔ́ò, "Nà wolo wòì wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó jàvà è." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ júwadí jijíɔ̀ nɔíì, wɔ kwa e dí jèè e bawo mùnɛ̀ jɛ́ é dedí. 52Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè ei kìi nyɔɔ́ò e kanàì dè tàvi nyɔɔ́ò wó jidí wɔ kamu wɔ̀ nɛ̀, "Kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀ mà dè ná nyìnìì funú gbààvìì nɛ̀ kpo kɛlɛi mi kamu ŋwùnù nì? 53Sànyà gbǐn nù à na wo jòò à bió dí kɔlɛn dè, ma dè na sɛlɛ siya Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù, ŋwɔnɔ̀ nàó mì kamu. Kɛ́ na dúwáì èè dè kɔ̀ɔ̀nù. Kpindi wɔ de kewúì e dúwáì dè naà." 54Wòlúò kamudí Jisɛ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ Saaɤa Sa Kadáà bóè kudè. Pitɛ̀ ŋwànìdí wɔ̀ bu, kɛ́ wɔ dí biyò dedí bàìŋ wòì. 55Wòlúò funadí kan sɛlɛ tɛmàì bóè kúndéè e jààtidíì. Pitɛ̀ pɛ́ wɔ̀ bɛdí wɔ ko káàn èì wòlíì tidì. 56Kɔnyà nyinɔ wóó kɔlɛ̀n sàdí Pitɛ̀ konù káàn èì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ gbayadí wɔ̀ sǐn, wɔ kúlà wɔ̀ sǐn wɔ̀ nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ pɛ́ wɔ̀ deo Jisɛ̀ bu!" 57Kɛ́ Pitɛ̀ kpelidí dɔɔ wòíì wɔ̀ nɛ̀, "Màá, màì bulu kwá wɔ̀ sì!" 58Èé e dí biyò kàdí kpɛɛn dè jijì kɔlɛ̀n sàdí Pitɛ. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí Pitɛ̀, "Mù pɛ́ mù dè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sún!" Kɛ́ Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, màì wo sún dè!" 59Èé aavà kɔlɛ̀n kàdí è nù wolo jijì kɔlɛ̀n kándaidí èì kpé wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù gbǐn èì e mɛndɛ fiì gbɛ̀, wɔ́ jì nɛ̀ jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ Jisɛ̀ bu dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dè Kalalii jí!" 60Kɛ́ Pitɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, wɔ̀lɔ́ mú dè e tɛmùnù màì bulu kwá è sì!" Pitɛ̀ tɛmudí nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ feyàà nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ kèlì. 61Dɔ̀ɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sììn dí dè wɔ sǐn kwali nɔɔ̀ Pitɛ̀ wɔ̀ì. Edèè Pitɛ̀ wɔ kulu ŋwàlàdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wòíì nù wɔ́ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nɔ̀nu bɔlɔ́ɔ̀ kìyá kèlì mù kpeli ve mi sɛlɛ̀ e dí dè taàn." 62Pitɛ̀ toludí kúndéè wɔ sŏ dí tìti. 63Sɛ́njɛlɛ́ò wó dedí Jisɛ̀ wɔi kìinù wo bìlìdí wɔ̀, wo gbì wɔ nu nyàma saì. 64Wò mùwàdí jújú kɛlɛ́ɛ̀ wɔ sǐìn nù wo dè wɔ̀ nu faàn dùmà. Wò kándaidí wɔ bídèì wo dè tan, "Se è nà vɛ, wòo dè mù nu faàn dùmànù?" 65Ŋwɔnɔ̀ wò sedí wɔ̀ wòlii bɛlɛ sa wòi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 66Èé sàlìn kàdí sàn, tàvi nyɔɔ́ò, saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wò gbàdàìdí. Dɔ̀ɔ̀ wò tiyadí Jisɛ̀ dí wòlù wo nyìnì wɔ̀ tàvi nyɔɔ́ò kudè. 67Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "È dè má mù mù dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ faàn se è nà." Wɔ̀ sìnyàdí wo wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà tan má nà mà nɛ̀ mì mà dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, nǎ mi wòíì funàì, 68ŋwɔnɔ̀ mà bídè má nà bíde sún gbǐn nǎ è dè sìnyà. 69Kɛ́ é wolòì naà kɔ̀ɔ̀nù eu e bɛ̀àì ku, Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ dè ve naà ko jìnù Ŋgàláà wɔ jìjà faáàn eu, de kewu é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ tàode lɛ́ì gbǐn eu jìjà." 70Dɔ̀ɔ̀ tàvi nyɔɔ́ò bídedí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Àkɛ́, mù nɛ̀ mù mù dè Ŋgàla Wɔ Jí Jííjíɔ̀ nì?" Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Na bulúì nà è tɛmu ya." 71Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí wò nɛ̀, "Àì naà seele sún gbǐn jàvà ye. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ bulu wɔ̀ sɛlɛ́ɛ̀ gbǐn eu gbài ya, wɔ tɛmu è nà bulúì a nyìnì è."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\