Luù 23

1Dɔ̀ɔ̀ wòlíì gbǐn wó dedí gbaniíì nù, wò júwadí Jisɛ̀ wo bɛ̀nì wɔ̀ Pailè bò. 2Wò gbidí naà sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ wɔ wúlú gbǐlai wo dè tan, "À kamuo jiji wɔ̀lɔ́ wɔ dè wòlíì wúlú nù kúlùn wɔ̀lɔ́ wòo nyìnì kɔmɛtíì wòì é dè nà tàvíì eu jìjà, nɛ̀ mùndí wɔ dè e wòlíì se wòo tiya bò kání Lùuŋ kadáà bò. Wɔ̀ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ wɔ̀ dè Jusíò kadáà." 3Edèè Pailè bídedí Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Àkɛ́, mù mù dè Jusíò wo kadáà nì?" Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù bulúì mù è tɛmu ya." 4Dɔ̀ɔ̀ Pailè sedí è saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ gbaniíì nu nyɔɔ́ò jòò wɔ̀ nɛ̀, "Màì jiji wɔ̀lɔ́ wɔ nɛ̀lɛ siìn sa." 5Kɛ́ wò kándaidí è bulu kpáán wò nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ wɔ́ dè e siyànù èè nɛ̀ ya kɔwɔ̀ dè seli wòlíì tidì. E tɔidè ko naà Kalalii nɛ̀ Jùdiyɛ kagbóì nù e jì jɛ gbàa wɔ̀lɔ́ nù." 6Èé Pailè nyìnìdí wòi wòló wòì wɔ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Jiji wɔ̀lɔ́ dè Kalalii kagbóè nu jí yɛ̀?" 7Èé Pailè kàdí è sì wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wolo tàvíì nù Ɛlɔ̀ wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn eu jìjà, wɔ̀ júwadí sɛlɛ tɛmúì wɔ tiya è dɔɔ bò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ɛlɔ bulúì dedí Jèlusàlɛ̀ŋ dúwáì dɔ̀ɔ̀ nù. 8Èé Ɛlɔ̀ wɔ́ sàdí Jisɛ̀ wɔ kulu dè tilidí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ́ì wɔ́ gbidí ei nyìnì è e kàn wɔ̀, è dí è nɛ̀ ya wɔ gbì wɔ sa soò bàlàì. Ŋwɔnɔ̀ è dedí wɔ kulúì nù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ́ì sún wɔ̀ sà e dí. 9Edèè Ɛlɔ̀ bídedí Jisɛ̀ bídèì kpɛkpɛ, kɛ́ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ì dí e sún dè sìnyà. 10Dɔ̀ɔ̀ saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò jòò wò dɔdí dè wo gbǐla Jisɛ̀ wúlú sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 11Edèè Ɛlɔ̀ nɛ̀ wɔ sɛ́njɛlɛ́ò jòò wò sadí Jisɛ̀ nù nyàmà wo wɔ̀yà wɔ bɛlɛ. Dɔ̀ɔ̀ wò kwaladí wɔ̀ fɛlɛ kada jogbo kàí gbàà wò tiya wɔ̀ jèè Paile bò. 12Sànya dɔɔ bulu bulúì nù Pailè nɛ̀ Ɛlɔ̀ sɔn wo tidíì nyàŋgèdí nù mùndí. Wɔ̀lɔ́ kìyá nɛ̀ wòì dí yiì jàvàì. 13Dɔ̀ɔ̀ Pailè gbanaidí saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ tàvi nyɔɔ́ò jòò wòì e gbì wòlíì gbǐn wòì. 14Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà nyìnìo jiji wɔ̀lɔ́ mi bò nà nɛ̀ wɔ̀ dè wòlíì wúlú nù kúlùnù wɔ̀lɔ́ wòo nyìnì kɔmɛtíì wòì. Mà naà sɛlɛ tɛmúì nù kìi ya na gbǐn sǐn ku, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ì gbǐn ná gbǐlà è wɔ̀ wúlú màì wɔ nɛ̀lɛ siìn sà e sún gbǐn nù. 15Ŋwɔnɔ̀ Ɛlɔ bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ì wɔ nɛ̀lɛ siìn sà, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tiyao sɛlɛ tɛmúì jèè mi bò. Wɔ̀ì sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é ŋwùwà ve wo java wɔ̀ e ŋwùnù. 16Dɔɔ ŋwùnù mà dè wɔ tiyànù wò bìlì wɔ̀ mà ti wɔ̀ dè wɔ̀ bɛ̀." [ 17Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdí gbǐn bidí má jì, Pailè bidí kpindi bo nu nyɔɔ́ò kɔlɛn de tì wo ŋwùnù.] 18Kɛ́ gbaniíì nu nyɔɔ́ò gbaladí dí tìti wo nɛ̀, "Nà bɛ̀nì jiji wɔ̀lɔ́ nà java wɔ̀. Ti Bàlabɔ̀ dè wɔ̀ bɛ̀!" 19(Wò mɛnidí Bàlabɔ̀ kpindi bóè nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nɛ̀ wɔ̀ bàdéò jòò wòo bidí kɔmɛntíì wòi nyìnì, dɔ̀ɔ̀ dè mùndí kɔlɛ̀n, wò selidí kɔwɔ̀ jɛ gbàáà nù wo java wòlu téŋ.) 20Dɔ̀ɔ̀ Pailè bídedí wòlíì mùndí, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ jàvàdí wɔ ti Jisɛ̀ dè. 21Kɛ́ wò gbaladí jèè wò nɛ̀, "Kpagbà wɔ̀! Kpagbà wɔ̀!" 22Pailè bídedí wò wɔ bídéè taaníɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nà se mì vɛ. Sɛlɛ siìn fɔn jiji wɔ̀lɔ́ nɛ̀? Mà sɛlɛ tɛmúì nù kìi ya màì wɔ nɛ̀lɛ siìn sà wɔ̀lɔ́ é ŋwùwà ve wo java wɔ̀ e ŋwùnù! Mà dè e nɛ̀nù wò bìlì wɔ̀, mà ti wɔ̀ dè." 23Kɛ́ wò kándaidí nɔɔ̀ gbalàì dí tìti wò nɛ̀ è ŋwùwà ve wo kpagba Jisɛ̀ tíì eodè. Ŋwɔnɔ̀ wòlíì wo wòi de fa kéléŋ ŋwùnù Pailè ŋwunidí wo wòíì. 24Edèè Pailè tɛmudí è, wɔ̀lɔ́ wò dè wòlù wo java Jisɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de dɔ̀ɔ̀ wòlíì jàvàdí. 25Wɔ̀ tidí jijíɔ̀ dè wó mɛnidí wɔ̀ kpindi bóè nù kɔwɔ seli nɛ̀ wòlu java sɛ̀lɛ ŋwùnù, wòlíì bídedí wɔ ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ Pailè tiyadí Jisɛ̀ wò nɛ̀nàì wɔ̀ wɔ̀lɔ́ wòlíì jàvàdí è. 26Sɛ́njɛlɛ́ò wó dedí Jisɛ̀ bɛ̀nìnù wɔ java ŋwùnù, wò gbàdàìdí jijì kɔlɛ̀n wɔ wolo sǔì, wɔ dè jɛ gbàáà nu jì. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Saimɔ̀, wɔ dè Sɛ̀liin jí. Wò kamudí wɔ̀ wo funà wɔ̀ fɛlɛ̀ nù Jisɛ̀ wɔ tíì, wɔ dè dɔ̀ɔ̀ wɔi jèè wo dè bɛ̀. 27Wòlu gbani gbàà ŋwànìdí Jisɛ̀ bu, nyinɔi kpɛkpɛ dedí wò tidì. Wò kamadí jààsɛŋ wo dè sŏ dí tìti. 28Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sììn dí dè wo bò wɔ̀ nɛ̀, "Na Jèlusàlɛ̀ŋ nyinɔ́ò, nàa sŏ mi ŋwùnù, nà sŏ na bulu ŋwùnù e gbì na wóó wòì. 29Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù wòlíì dè ve e tɛmu wò nɛ̀, 'Kulu de tili gbàà dè bà nyìnɔ̀ò jɔ̀ɔ̀, e dè nyinɔ wòló jɔ̀ɔ̀ wòì wóó bi, kulu de tili dè mùndí nyinɔ́ò jɔ̀ɔ̀, jí èì nɛ̀ wòì nyayàì.' 30E dúwai dɔ̀ɔ̀ nù wòlíì tan ve kèì gbààvìíì nɛ̀ kèi kpodó nyɛ́ɛ́wíì, 'Nà wàlù nà kwali nà eodè nà kìima nà!' 31Ti sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋgelè wó dè e kinyànù, wòlù ě ti suyɛ wɔnìì tɛmu ye." 32Wò gbǐladí Jisɛ̀ wɔ̀ì jílè nyɔ̀ɔ̀ì sɔn wo bɛ̀nì wò wo java ŋwùnù. 33Èé wó kàdí kèi kpodóè e dòo tili wó bidí e dí tan, "Wúlú koŋga kèì," wò kpagbadí Jisɛ̀ tíì eodè e gbì jílè nyɔ̀ɔ̀ì sɔ́òn pɛ́ wòì. Wò kpagbadí kɔlɛ́ɔ̀n wɔ jìjà faàn eu, wo kpagba kɔlɛ̀n wɔ gbɔ̀ɔ̀nù faáàn eu. 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, ka faàì wo nɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì wɔ̀lɔ́ sì wó dè e nɛ̀nù." Dɔ̀ɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò tèìdí Jisɛ̀ wɔ jújúì nu, wo dè naà kàí kɔ̀n, wò sà wɔ̀lɔ́ jújú kɛlɛ gbàáà sìɤàì ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 35Wòlíì dedí ŋwúnùnù wo dè e dí sà. Jusíò wo wúlú nyɔɔ́ò tɛmudí è wò nɛ̀, "Àá wɔ̀ bidí wòlíì sɛlɛ nu sa. È dè má tín, wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn ŋwúndè vɛ wɔ̀ sa wɔ bulùì sɛlɛ tààn wɔ̀lɔ́ nù!" 36Sɛ́njɛlɛ́ò pɛ́ wò sadí Jisɛ̀ nù nyàmà, wò nyìnìdí wo so nyànì nyàníì wɔ bò wo nì è wɔ̀ ku wɔ̀ namu è. 37Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí wɔ̀, "È dè má tín, mù mù dè Jusíò wo kadáà, sa mù bulùì sɛlɛ̀ nù vɛ!" 38Tíì wó kpagbadí Jisɛ̀ eodè dè, wò sàadadí kului kàlàn jàkùn eodè wò gbǐlà è wɔ̀ wúlú kewu. Jàkúìn nu wòíì dedí, "A Jusíò kadáà dè!" 39Dɔ̀ɔ̀ jílè nyɔ̀ɔ̀ì sɔ́òn nɛ̀ Jisɛ̀ wò jòò wó kpagbadí wò tíì eodè, kɔlɛ́ɔ̀n gbidí Jisɛ̀ de fèì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "Àá mù nɛ̀ mù mù dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn nì? Sa mù bulùì sɛlɛ nù vɛ e gbì nà sɔn nàì!" 40Kɛ́ jíle nyɔɔ́ò kɔlɛ́ɔ̀n tan dí wɔ̀ bàdéɔ̀, "Mùì Ŋgàla ŋwààmùnù dè, èé wó selìì wɔni sɛlɛ́ɛ̀ nù mùnɛ̀ jɛ́ wó selìì mùníì nù? 41Nàníì falan wɔ̀lɔ́ á dè e falanù, è wolo nà nɛ̀lɛ siíìn nù. Kɛ́ jijì wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì jíde sún gbǐn nɛ̀ é jì siìn dè." 42Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ tan dí, "Jisɛ̀, mù kàmá kada dè ka wɔ̀yà wúlú nù e kàn mì." 43Edèè Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Mà mù nù kulu tù ya. É wolòì kɔ̀ɔ̀nù eu, mù dè ve mii fandɛ̀ kpele kàí gbàáà nù é dè Ŋgàlaò jɛ." 44Èé kùlɔ́ɔ̀ kàdí wúlú tidì tolu, kpindíɔ̀ gbidí tàvi dɔɔ gbǐn nù e bɛ̀nì aavàì taàn, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kùlɔ́ɔ̀ wɔ̀ì dí ŋwàlà dè. 45Jújúì é dedí Ŋgàla wɔ kǐna bóè ŋwɔu è lààdí nù kpálá. 46Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ gbaladí sémbéŋ wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, àa mi nyináà dè, wɔ̀ dè naà mù faàìn nù." Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ tɛmu, wɔ̀ sadí lɔ̀ɔn fɔŋwù jìjà wɔ falan. 47Èé sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà kàdí wɔ̀lɔ́ dí sa é nɛdí, wɔ̀ sadí Ŋgàla wɔ̀ì kaaje tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Edèè wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù, jiji wɔ̀lɔ́ deó telembo nyɔ̀ɔ̀!" 48Wòlíì wó jidí sɛlɛ́ɛ̀ dí sa ŋwùnù wó sàdí wɔ̀lɔ́ dí é nɛdí, wò kúladí jààsɛŋ dè, wo wòlò faàìn dɛlɛ nù, wo kpolu dè wo boíì kudè. 49Wòlíì gbǐn nɛ̀ Jisɛ̀ wò jòò wó sìàìdí yiì ku, wo dèàì mùndí yiì bu, wò dedí va ŋwúnùnù e gbì nyinɔ́ò wòì wó ŋwànìdí wɔ̀ bu wo dè wɔi mà wɔ́ bɛdí Kalalii kagbóè nù. Kɛ́ wo dí biyò dedí bàìŋ wɔ̀ì. 50Jijì kɔlɛ̀n dedí va wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Josɛ̀. Wɔ̀ wolodí Àlèmàtiya jɛ̌ɛ̀ nù é dedí Jùdiyɛ kagbóè nù. Wɔ̀ dedí tàvi nyɔɔ́ò kɔlɛ̀n. Wɔ̀ dedí Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ kude tuwànù. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ dedí tàvi nyɔ̀ɔ̀, nɛ̀ wɔ̀ bàde tàvi nyɔɔ́ò jòò wo wòì èì dí nù kɔlɛ̀n de, e kàn jɛ́ wó bidí wo sɛlɛ́ì nu dùmàì. Wɔ̀ dedí telembo nyɔ̀ɔ̀. 52Dɔ̀ɔ̀ Josɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ Paile bò wɔ bídè wɔ̀ Jisɛ̀ wɔ kúìn ŋwùnù. 53Wɔ̀ sadí nyɔ̀ŋgúɔ̀ dí tíì eodè wɔ kpanàì wɔ̀ì jújú tunyɛ̀, wɔ kwa wɔ̀ kwiíì nù wó bíidí è kpala keíì dɛlɛ nù. Wòì nɛdí wòlù gbǐn kìima kwii dɔ̀ɔ̀ nù. 54È dedí dɔ́wɔ́ gbàà tòo kǔdúwùlù, ŋwɔnɔ̀ wòlíì kàdí naà nyɔkɔíìn nyàŋge nɛ̀nù dè Lɔ̀ɔn Sànyáà ŋwùnù. 55Nyinɔ́ò nɛ̀ Jisɛ̀ wò jòò wó wolodí Kalalii kagbóè nù, wò ŋwànìdí Josɛ̀ bu, wò sà kwiíì nɛ̀ mùndí wò sìɤàì wòlíì kìinù wò funà Jisɛ̀ kwiíì nù. 56Dɔ̀ɔ̀ wò kpelaidí jèdè, wo nyàŋgè ti nímí ŋwàli bìbi wò bɛ̀ wò kwali è Jisɛ̀ wɔ kúìn èì. Wòo bidí sɛlɛ sún gbǐn nɛ̀ Lɔ̀ɔn Sànyáà nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dɔ̀ɔ̀ wo kaɤáà sedí wò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\