Luù 24

1Dɔ́wɔ́ɛ̀ e sànya ku nyɔɔ́ɔ̀ nu è sànde kɛ́ɛ́lɛ́ kɛ́ɛ́lɛ́, nyinɔ́ò júwadí ti nímí ŋwàli bìbi kàí wó nyàŋgèdí è, wo súmù kwiíì dòo. 2Wó tilidí va kpala finyà gbàáà wòlúò gbǐladí è kwiíì ŋwɔu wò sàdí e dí sasa. 3Edèè wò kúlun dí kpala wúì nù, kɛ́ wòì dí nyɔ̀ŋgúɔ̀ sà va. 4Wò sìɤàìdí va ŋwúnùnù kììlikìn kamu wò. E dí dè fúmù fúmù nù wò sàdí jijìì sɔn ŋwúnùnù woi fandɛ̀ jújú tunyɛi pépé dè wò nù. 5Nyinɔ́ò wo jínù wolodí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wo su wúlú dè. Dɔ̀ɔ̀ jijìì sɔ́òn bídè wò wò nɛ̀, "De dí nà jì nyɔ̀ŋgúò tidì wòlu sɛlɛ́ɔ̀n de kìi yɛ? 6Jisɛ̀ wɔ̀ì vè dè! Wɔ̀ dè dɔ̀ ya falan jɔ̀ɔ̀. Nà kùlà kulu dè e kàn wɔ wòíì wɔ́ seó è nà èé wɔ́ deó nɛnɛ̀ Kalalii kagbóè nù. 7Wɔ̀ tɛmuó è wɔ̀ nɛ̀, 'Wò yá Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ kamu, wo tù wɔ̀ wòló jɔ̀ɔ̀ wòì Jusi wóó dè wo kpagba wɔ̀ tíì eodè, ŋwɔnɔ̀ kùlùì sɔn tì má e taaníɔ̀ nù wɔ̀ dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀.' " 8Ŋgàmáà nù Jisɛ̀ wɔ wòíì díwòò ŋwàlàdí nyinɔ́ò wúlú nù. 9Èé wó wolodí kwiíì dòò wo kpelàì jèdè, sɛlɛ́ɛ̀ nɛdí wò se è Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwa kɔlɛ́òn e gbì wò bàdéò kpolóè gbǐn wòì. 10Nyinɔi wòló wò wò dedí, Mèèlé Madalìn, Jòwanà, nɛ̀ Jìín wɔ núɔ̀ wó bidí wɔ̀ pɛ́ tan Mèèlé. Wòlu wòló e gbì naà nyinɔ́ò wòì nɛ̀ wo jòò wó bɛdí wò kɔ̀ìn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nù é nɛdí, wo se è Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò. 11Kɛ́ sɛlɛ́ɛ̀ nyinɔ́ò sedí è wò è dedí nɔɔ̀ mùnɛ̀ nùmú sɛ̀lɛ̀ wò sǐn dè, ŋwɔnɔ̀ wòì dí bulu pɛ́ doo wòíì funàì. 12Kɛ́ Pitɛ̀ dɔaidí dè simɛ̀ wɔ bɛ̀ kwiíì nù kìi. Wɔ́ tilidí va wɔ̀ gbǐladí wúlú dè wɔ kìi kpala wúì nù feé wó kìimadí Jisɛ̀. Wɔ̀ì dí lɛ̀ wùlɛ soolo sà va é wolòì jújú tunyɛ́ɛ̀ ei jèdè wó kpanaidí è nyɔ̀ŋgúɔ̀ wɔ̀ì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kpelaidí jèdè, kɛ́ sɛlɛ́ɛ̀ wɔ́ sàdí e dí è sǔladí wɔ kulùì. 13Sànya dɔɔ bulu bulúì nù nɔɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn dɔdí dè wo dè jɛ biyɔ́ɔ̀ nu bɛ̀ wó bidí e tan Ìmeyɔ̀. É wolòì Jèlusàlɛ̀ŋ e bɛ̀ jɛ wɔ̀lɔ́ nù è dedí aavàì sɔn namai. 14Wòlìì sɔ́òn wó dedí bɛ̀nù, wò dedí dɛ̀kpɛnù e kàn sɛlɛ́ì gbǐn é nɛdí. 15Èé wó dedí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tɛmùnù, wo dè bulu kwá mɛndɛ fi yiì tidì e kàìn, Jisɛ̀ wɔ bulúì wɔ̀ jèìdí wò, nɛ̀ wo jòò wo kwa gbulúì eu wo dè bɛ̀. 16Wò sàdí wɔ̀, kɛ́ wòì dí wɔ dè wòlù sì. 17Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Dɛ̀kpɛ́ɛ̀ ná dè e dɛ̀kpɛnù na dè bɛ̀, de sɛlɛ tɛmùnù nà dè?" Wò ŋwúnudí dè kpɛ́ wo kama jààsɛŋ. 18Wòlìì sɔ́òn kɔlɛ́ɔ̀n nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Kìlìyopà. Wɔ̀ sìnyàdí Jisɛ̀ wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù kɔlɛ̀n nɔɔ̀ mù dè namu nyɔ̀ɔ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ, mùì wɔ̀lɔ́ sì é nɛ̀ì va kùlùì sɔ́ɛ̀n jàdè?" 19Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bídedí wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ́ì fɔn è nɛ̀ì va kùlùì sɔ́ɛ̀n jàdè?" Wò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ é nɛ̀ì è kàn jijíɔ̀ wó bió wɔ tan Jisɛ̀, wɔ́ woloó Nasɔ̀lɛ jɛ̌ɛ̀ nù. Jiji wɔ̀lɔ́ deó Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ faàìn kewuó nù, wɔ siyɛ wòíì nù nɛ̀ mùndí wɔ kùlà kùláì nù, Ŋgàla sǐn ku e kanàì dè wòlíì gbǐn. 20Nà saaɤa sa wúlú nyɔɔ́ò nɛ̀ nà tàvi nyɔɔ́ò jòò wò kamuó wɔ̀ wo tù wɔ̀ Pailè jɔ̀ɔ̀, dɔ̀ɔ̀ sa wɔu wòì wo java wɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wò kpagbaó wɔ̀ tíì eodè. 21Wɔ̀ì nà kulu deó, à nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Esulɛ tàvíì sɛlɛ nu sa jìnù! Doo gbǐn wolo è nù, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é nɛó, kɔ̀ɔ̀nù dè e kulúì taaníɔ̀. 22Nyinɔ́ò téŋ à wo jòò á dè kagbo kɔlɛ́ɔ̀n nù wò bɛo kwiíì doo kìi sàndéè, ŋwɔnɔ̀ wó woloo va wò seo nà wòi sún e sǔlà nà kulùì. 23Wò nɛ̀ wòo Jisɛ̀ wɔ kúìn sà. Wò nɛ̀ wò saio sǐn sɛ̀lɛ saì wo gbǐlao Ŋgàla wɔ tedíò wou sǐn, ŋwɔnɔ̀ dòò seo è wò wò nɛ̀ wɔ̀ dè dɔ ya falan jɔ̀ɔ̀. 24Nà bàdéò téŋ dɔo dè wo bɛ̀ kwiíì doo kìi, wo jèì nɔɔ̀ e kɔn mùnɛ̀ jɛ́ nyinɔ́ò seo è wò, ŋwɔnɔ̀ wòo Jisɛ̀ sa va." 25Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Óó na jijíò, nà nùmú fó. Na sɛlɛ̀ ei nde sa juwa juwai dè fó. Nà lìnyɛ̀ì dè fó wòíì funai ŋwùnù kèlì nyɔɔ́ò wó tɛmudí è! 26Èé nà sì è nà nɛ̀ Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ dedí wòlù wɔ kɔ̀ìn mànɔwɔ dí tìti wòló gbǐn nù wɔ kìyá jèdè kpelàì wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu jìjà?" 27Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí wò sɛlɛ́ì gbǐn wó sàadadí è Ŋgàla jàkúìn nù e kàn wɔ̀. E tɔidè ko jàkúìn eu Mosè wɔ́ sàadadí è, e gbì naà Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò woni jàkúìn èì wó sàadadí è. 28Èé wó kàdí jɛ biyɔ́ɔ̀ wɔ̀ì dàì wó dedí e nu bɛ̀nù, Jisɛ̀ nɛdí è mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè ti bɛ̀nù. 29Kɛ́ wò fɛlɛdí wɔ̀ì wò nɛ̀, "À fun naà vè kɔ̀ɔ̀nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de kùlɔ́ɔ̀ wɔ̀ naà bi ya ŋwɔnɔ̀ kpindíɔ̀ dè ve naà gbì sɛ̀lɛ̀ bu." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kúlun dí wo bóè nù wo gbǐlà wɔ funai. 30Wó dedí kǔdúwùlù jìlɛ́ɛ̀ jìnù, Jisɛ̀ júwadí kpowú keléè wɔ gbɛ̀lɛ̀ì è wɔ sɛ̀n è nù wɔ teàì e kɛlɛ́ì wò. 31E dí de fúmù fúmù nù, wò sàdí Jisɛ̀ wo sì naà wɔ dè wòlù. Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wɔ̀ sìɤàìdí nɔɔ̀ e dí wɔ nyɛ̀lɛi dè wò sǐn dè. 32Dɔ̀ɔ̀ wò tan dí yiì, "À wɔ wò jòò á deo jìnù gbulúì eodè, wɔ dè Ŋgàla jàkúìn wòíì nu saai nàì, nà kulúì èo nu sɔn kinàì dè?" 33Dɔ̀ɔ̀ wò kodí nɔɔ̀ e dí wo kpelàì jèdè Jèlusàlɛ̀ŋ. Wòlìì sɔ́òn wó gbàidí jɛ̌ɛ̀ nù wò jèìdí Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwa kɔlɛ́òn nɛ̀ wò bàdéò téŋ jòò wòì gbanai ya dí kɔlɛ̀n. 34Wò dedí e tɛmùnù wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔ̀ɔ̀ wɔ de dɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ è dè ŋgàma bulu bulu. Wɔ̀ toluo Saimɔ̀ sǐn dè!" 35Dɔ̀ɔ̀ wòlìì sɔ́òn kɔin dí sɛlɛ́ɛ̀ nù é nɛdí wò wo se è wò bàdéò, e kàn wɔ̀lɔ́ é nɛdí wò gbulúì eodè wó dedí bɛ̀nù e kanàì dè jɛ́ wó sìdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè wòlù, èé wɔ́ sɛ̀n dí kpowú keléè nù. 36Wòlìì sɔ́òn wòì dí bɛ́ɛ́lɛ́ wo wòíì wúlú kwala, e dí de fúmù fúmù nù Jisɛ̀ wɔ bulúì wɔ tolu wòlu kèléò sǐn dè wó gbanaidí èì. Wɔ̀ ŋwúnudí wò tidì. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Kulu lɔ̀mù dè nà jɔ̀ɔ̀ faàòn." 37Wo jínù wolodí dí tìti, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò sààìdí wɔ̀ kwíín tɔ̀ɔ̀lì nyɔɔ dí. 38Kɛ́ wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù na jínù è wolo yèlé yɛ? De ŋwùnù nà dè mɛndɛi finù na kulúì nù? 39Nà kìi nɛ̀mu mi faáìn èì e kanàì dè mi kɔyaíì èì. Nà sà ya! A mi bulu bulu gbùùlúì má dè. Na bulúì nà bòlò mìì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na funàì. Kwíín tɔ̀ɔ̀lì nyɔ̀ɔ̀ wɔ̀ì jei bì, ŋwɔnɔ̀ kwai èì wɔ̀ jaindè dè. Kɛ́ nà sà ya, mà bì jei, kwai dè mùndí mì jaindè." 40Wɔ́ kàdí wò wɔ̀lɔ́ se, wɔ̀ siyadí wɔ faáìn wò e kanàì dè wɔ̀ kɔyaíì. 41Sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ tiladí wo kulu dè dí tìti, e nùmá wò. Wòì dí bulu pɛ́ è funàì. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "Jìlɛ biyò dè nà jɔ̀ɔ̀ vè?" 42Sani fifi dedí wò jɔ̀ɔ̀ wo tù e kɛlɛ wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 43Edèè Jisɛ̀ bùlùdí saníì eu, wo sìɤàì wɔ kìinù wɔ jì è. 44Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Èé à na wo jòò á deó dí kɔlɛ̀n ma dè na sɛlɛ siya, mà seó è nà mà nɛ̀ sɛlɛ́ì gbǐn Mosè sàadadí è wɔ kaɤa jàkúìn nù e kàn mì, sɛlɛ́ì gbǐn Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò sàadadí è wo jàkúìn nù e kàn mì, e kanàì dè sɛlɛ wòló gbǐn é dè Doyo jàkúìn nu è kàn mì, è dedí nɔɔ̀ sɛlɛ̀ e kànàì eu." 45Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ mɔ̀làdí wo kulùì wɔ̀lɔ́ wo sà Ŋgàla jàkúìn nùu wòíì èì ndè kàí fɔ́ɔ́n. 46Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀! Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ yá mànɔwɔ sa, ŋwɔnɔ̀ kùlùì taaníɔ̀ nù wɔ dɔdè falan jɔ̀ɔ̀. 47Tedíì é kàìn sɛlɛ siin nu faàn sa sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ sɛlɛ siin nu tǔn te sɛ̀lɛ̀, wò yá tàodéè nù nyɔɔ́ò gbǐn se wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ wò dùmà ve e tɛmu tɔidè Jèlusàlɛ̀ŋ. 48Nà nà dè wòlù na se sɛlɛ wòló gbǐn tàodéè nu nyɔɔ́ò. 49Saba lɛ́ɔ̀ mì te wɔ́ nió nà e nu kulu tùíì mà kàmá bɛ̀, mà tiya ve wɔ̀ na bò. Kɛ́ nà yá jɛ wɔ̀lɔ́ nù sìɤàì e sìɤàìnù de kewúì wolo jìjàìndéè è jì na jaindè." 50Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ júwadí wò wo wolo jɛ̌ɛ̀ nù wo bɛ̀ Bɛteni jɛ̌ɛ̀ ei fandɛ́ɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ gbayadí faàìn jìjà wɔ gbɛ̀lɛ̀ì wò. 51Wɔ̀ sìɤàìdí wo gbɛ̀lɛ̀nù Ŋgàla júwà wɔ̀ wò tidì wɔ gbaya wɔ̀ jìjàìndéè. 52Edèè wò sudí kɔmɔ́ì dè wo sɔ̀ wɔ̀. Wò kpelaidí jèdè Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù kulu de tili gbàà nù. 53Sànyà gbǐn nù wò bidí Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nu bɛ̀ wo dè Ŋgàla wɔi kaaje sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\