Luù 3

1Lùuŋ kadáà Tàbilìyà wɔ́ dedí kada e tèì kowaa kwai wààyoníɔ̀ nù, Pɔntìyɔ̀ Pailè dedí wɔ sǐn Jùdiyɛ tàvíì eu jìjà, Ɛlɔ̀ ŋwɔnɔ̀ dè wɔ sǐn Kalalii tàvíì eu jìjà. Ɛlɔ̀ wɔ̀ bi nyɔ̀ŋgáà Felè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí Tàbilìyà wɔ sǐn Ìtulìya tàvi kagbóè eu jìjà e gbì Tùlàkònaite tàvi kagbóè pɛ́ èì. Làsanìyà ŋwɔnɔ̀ wɔ dè Tàbilìyà wɔ sǐn Abɛ̀lina tàvi kagbóè eu jìjà. 2Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù nɔɔ̀ Anà nɛ̀ Kèyafà wò wò dedí saaɤa sa kadaíò Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù. Dɔ̀ɔ̀ nù nɔɔ̀ Sakɛ̀lɔyà wɔ jííjíɔ̀, Jɔ̀ɔ́n dedí sijɛ gbàà nù Ŋgàla siyɛì wɔ bò. 3Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n dɔdí dè wɔ namu dè tàvi kagbóì nù é dedí Jɔdin ní gbàáà ei fandɛ́ɛ̀. Wɔ̀ sedí wòlíì Ŋgàla kòwàì wɔ̀ nɛ̀, "Nà sa sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ́ì nù faàn wò kwali Ŋgàla nímíì nà wúlú, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla te na sɛlɛ siíìn nu tǔn." 4Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà wɔ wòi dɔ̀ɔ̀ tɛmu è wɔ́ sàadadí è. Wɔ̀ nɛdí, "Wòlù dɛ̀ɛ̀ dè kèlìnù sijɛ gbàáà nù wɔ̀ nɛ̀, 'Nà nyàŋgè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ gbulúì, nà folì gbulúì dè wɔ́ dè e kɔ̀in jìnù! 5Nà siya bùlíì gbǐn tàvì, nà làà kèì gbààvìíì nɛ̀ kèi kpodóì gbǐn nà ŋwùnàì eodè, gbulu wòló wó keì nù, wò yá wò dè folì, gbulu wòló wó dè káŋgílá káŋgílá wo tùwà wo eodè tɛlɛɤɛ̀lɛ̀ tɛlɛɤɛ̀lɛ̀. 6Ŋwɔnɔ̀ wòlíì sà ve jɛ́ dè kewu gbàà dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wòlu sɛlɛ nu sa ŋwùnù.' " 7Gbaniíì nu nyɔɔ́ò wó jidí Jɔ̀ɔ́n bò wɔ̀ kwalidí Ŋgàla nímí wò wúlú wɔ se wò Ŋgàla kòwàì. Wɔ Ŋgàla kòwài tɛmúì nù wɔ̀ tan dí wò, "Nàí ná dè mùnɛ̀ gbɛ̀ɛ̀ìn, wòo se è nà wɔ́ nɛ̀ nà kàmá wɔ̀lɔ́ nɛ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu selíì jíyá ve nau? Màì nà dɔ̀ɔ̀ se pɛ́. 8Nà nɛ̀ na tàodéè kùlà kùlai wòló nù é siya ve è nà sɛlɛ̀ siìn gbǐn nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faàn sa ya. Èé ná dè Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wóó èe dè na kulúì nù Ŋgàla wɔ̌ na sɛlɛ̀ nù seli ye. nà ŋwúndè mà se nà ŋgàma é, Ŋgàla gbɛ̀ túúlíì wòló júwàì wɔ̀ nyàŋgè àì wòlù wò dè Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ wóó! 9Fáálíìn bɛ́ɛ́lɛ́ tàvíì kedì kedì è dè ti jíì seli ŋwùnù. Ti wɔ̀lɔ́ gbǐn èì ve kwai kàí to wò wùlà ve è wò mɛni è káàn nù." 10Dɔ̀ɔ̀ gbaniíì nu nyɔɔ́ò bídedí Jɔ̀ɔ́n wò nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ fɔn naà Ŋgàla jàvá á nɛ̀." 11Wɔ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn dùmai sɔn dè ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ sà wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ jújú èì wɔ̀ì dè, wɔ̀ tù kɔlɛ̀n wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Nyɔìŋ nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ pɛ́ jìlɛ̀ dè ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ yá sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɛ̀." 12Dɔ̀ɔ̀ kání tɔla nyɔɔ́ò sún jidí Jɔ̀ɔ́n bò wɔ̀ kwali wò wúlú Ŋgàla nímí. Wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, sɛlɛ́ɛ̀ fɔn naà Ŋgàla jàvá á nɛ̀ yɛ?" 13Jɔ̀ɔ́n tan dí wò, "É wolòì lɛkwai wɔ̀lɔ́ eu wó nɛ̀ nà dè e wòlíì jɔ̀ɔ sa nàa mɛni na bulu na nì è nù." 14Sɛ́njɛlɛ́ò pɛ́ wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Sɛlɛ́ɛ̀ fɔn naà Ŋgàla jàvá á nɛ̀?" Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàa kamàì nà bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ kaŋa nàa gbǐlà wɔ̀ì sɛlɛ suyɛ wɔ jɔ̀ɔ̀ lɛkwai sa ŋwùnù. Na lɛkwaíì ná dè e ŋwùnù jòwònù è yá na kulu lɔ̀mà." 15Èé gbaniíì nu nyɔɔ́ò kulu kàdí sɛlɛ sún nù ŋwàlà é dedí nɛ̀ jì nyɔ̀ɔ̀, wò gbidí naà e kului nu tɛmàì wɔ̀ nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n jì bɔɔ̀ Wòlúɔ̀ dè Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn nì? 16Dɔɔ ŋwùnù Jɔ̀ɔ́n sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè Ŋgàla nímí na wúlú kwalìnù, kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè jìnù mii jèè wɔ faain nu kewu tì miu. Màì dè ŋwùwà bɛ́ɛ́lɛ́ má kpɛlìn wɔ kɔyai nde jàkúìn. Wɔ̀ dè Ŋgàla Wɔi Nyináà na jainde kwali jìnù nɛ̀ mùndí wɔ̀ ŋwúnà kan mɛ̀ŋwúì nà wúlú. 17Wɔ̀ dè wɔ fɛdɛ́ɛ̀ júwà jìnù wɔ̀ tɛ̀ŋ wɔ kɔlɔ́ nù wɔ̀ kwali è wɔ gbɔ̀dɔ̀ eu. Kɛ́ wɔ̀ kinya ve kɔlɔ́ suíìn káàn nù èe lɔmu gbǐn tàodè." 18Jɔ̀ɔ́n sedí wòlíì Tedí Kàí ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kpiìn dí wò wò dìnàì wo kùlà kùláì èì. 19Kɛ́ Jɔ̀ɔ́n tɛmudí sɛlɛ sún e kàn Ɛlɔ̀ wɔ́ dedí Lùuŋ kadáà sǐn Jùdiyɛ tàvíì eu jìjà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ɛlɔ̀ sadí wɔ̀ bíɔ̀ Felè wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ Ɛ̀lodìyà wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ tɔla dɔɔ, wɔ dè mùndí kùla siin tɛ̀gbɛ̀lɛ kùlà. 20Ŋwɔnɔ̀ kùla siíìn gbǐn Ɛlɔ̀ kùlàdí è e wúlíì dedí Jɔ̀ɔ́n kpindi bo nu mɛni sɛ̀lɛ́ɛ̀. 21Jɔ̀ɔ́n kàdí wòlíì gbǐn wúlú Ŋgàla nímí kwali, Jisɛ̀ pɛ́ jidí wo kwali wɔ̀ wúlú Ŋgàla nímí. Èé Jisɛ̀ wɔ́ dedí Ŋgàla sɔ̀nù, jìjàìndéè kalidí, 22Ŋgàla Wɔi Nyináà kúlodí wɔu mùnɛ̀ póò. Ŋwɔnɔ̀ wòi sún wolodí jìjàìndéè è nɛ̀, "Mù mù dè mi kului Jííjìì kɔlɛ́ɔ̀n, mì kulu lɔ̀mù lɔ̀mù è dè mù ŋwùnù." 23Jisɛ̀ wɔ́ dùmàdí wɔ Ŋgàla kòwài tɛmu jòwóè tɔidè wɔ̀ gbɛdí vè tèì kowaa taàn dèì. Wòlíì bidí e tɛmu wò nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Josɛ̀ wɔ jíɔ̀. Josɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ilàì wɔ jíɔ̀, Ilàì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí 24Matà wɔ jíɔ̀, Matà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Livàì wɔ jíɔ̀, Livàì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Mɛ̀lekàì wɔ jíɔ̀, Mɛ̀lekàì wɔ̀ wɔ̀ dedí Jàniyà wɔ jíɔ̀, Jàniyà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Josɛ̀ wɔ jíɔ̀, 25Josɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Màtalìyɔ̀ wɔ jíɔ̀, Màtalyìyɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Eemɔ̀ wɔ jíɔ̀, Eemɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Nèeyɔ̀ŋ wɔ jíɔ̀, Nèeyɔ̀ŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛsùlì wɔ jíɔ̀, Ɛsùlì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Nèekàì wɔ jíɔ̀, 26Nèekàì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Matì wɔ jíɔ̀, Matì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Màtatìyɔ̀ wɔ jíɔ̀, Màtatìyɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Sɛmàì wɔ jíɔ̀ Sɛmàì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Josɛ̀ wɔ jíɔ̀, Josɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jodà wɔ jíɔ̀, 27Jodà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jòwanà wɔ jíɔ̀, Jòwanà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Lìisà wɔ jíɔ̀, Lìisà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Sɛ̀lùbabɛ̀ wɔ jíɔ̀, Sɛ̀lùbabɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Sìyatìyɛ̀ wɔ jíɔ̀, Sìyatìyɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Nilàì wɔ jíɔ̀, 28Nilàì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Mɛ̀lekàì wɔ jíɔ̀, Mɛ̀lekàì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Adàì wɔ jíɔ̀, Adàì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Kosàŋ wɔ jíɔ̀, Kosàŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛ̀modàŋ wɔ jíɔ̀, Ɛ̀modàŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛɛ̀ wɔ jíɔ̀, 29Ɛɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jasùwɔ̀ wɔ jíɔ̀, Jasùwɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛ̀lìyesà wɔ jíɔ̀, Ɛ̀lìyesà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jolìŋ wɔ jíɔ̀ Jolìŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Matà wɔ jíɔ̀, Matà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Livàì wɔ jíɔ̀, 30Livàì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Simìyɔ̀ŋ wɔ jíɔ̀ Simìyɔ̀ŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Judà wɔ jíɔ̀ Judà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Josɛ̀ wɔ jíɔ̀, Josɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jonà wɔ jíɔ̀, Jonà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ìlaikìn wɔ jíɔ̀, 31Ìlaikìn ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Mìliyà wɔ jíɔ̀, Mìliyà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Minà wɔ jíɔ̀, Minà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Màtatà wɔ jíɔ̀, Màtatà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Netɔ̀ŋ wɔ jíɔ̀, Netɔ̀ŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Dèèvé wɔ jíɔ̀, 32Dèèvé ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jɛsè wɔ jíɔ̀, Jɛsè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jobɛ̀ wɔ jíɔ̀, Jobɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Bowà wɔ jíɔ̀, Bowà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Salà wɔ̀ jíɔ̀, Salà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Nesɔ̀ wɔ jíɔ̀, 33Nesɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Àmɛ̀nedà wɔ jíɔ̀, Àmɛ̀nedà wɔ̀ wɔ̀ dedí Amì wɔ jíɔ̀, Amì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ainì wɔ jíɔ̀, Ainì ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ɛsùlɔ̀ŋ wɔ jíɔ̀, Ɛsùlɔ̀ŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Pɛlè wɔ jíɔ̀, Pɛlè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Judà wɔ jíɔ̀, 34Judà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jekɔ̀ wɔ jíɔ̀, Jekɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Aisè wɔ jíɔ̀, Aisè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ebilayɛɛ̀n wɔ jíɔ̀, Ebilayɛɛ̀n ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Tɛlà wɔ jíɔ̀, Tɛlà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Neyɔ̀ wɔ jíɔ̀, 35Neyɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Sɛlù wɔ jíɔ̀, Sɛlù ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Leyù wɔ jíɔ̀, Leyù ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Pelɛ̀ wɔ jíɔ̀, Pelɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Ibɛ̀ wɔ jíɔ̀, Ibɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Salà wɔ jíɔ̀, 36Salà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Keenà wɔ jíɔ̀, Keena ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Afasà wɔ jíɔ̀, Àfasà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Sɛŋ wɔ jíɔ̀, Sɛŋ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Nowà wɔ jíɔ̀, Nowà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Lemɛ̀ wɔ jíɔ̀, 37Lemɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Metúsèlà wɔ jíɔ̀, Metúsèlà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Inà wɔ jíɔ̀, Inà ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Jalè wɔ jíɔ̀, Jalè ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Màlilìyɛ̀ wɔ jíɔ̀, Màlilìyɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Keena wɔ jíɔ̀, 38Keena ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Inò wɔ jíɔ̀, Inò ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Sɛ̀ wɔ jíɔ̀, Sɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí Adàŋ wɔ jíɔ̀, Ŋgàla ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ nyàŋgèdí Adàŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\