Luù 4

1Jisɛ̀ wɔ Jɔdin ní gbàáà fandɛ wolàì dè Ŋgàla Wɔi Nyináà dedí wɔ̀ jaindè bulu kàí fɔ́ɔ́n. 2Kulùì kowaa nyìyɛ̀ jàdè Ŋgàla Wɔi Nyináà dedí wɔ sìnyànù sijɛ gbàáà nù. Dúwai doo gbǐn jàdè nyina siíòn kadáà dedí nɔɔ̀ wɔ nu sɛ nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ɔ bidí jìlɛ̀ kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ jì. Edèè kwadà dí tìti gbàà kamudí wɔ̀. 3Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn kadáà tan dí wɔ̀, "È dè má tín è dè ŋgàma mù mù dè Ŋgàla wɔ Jí bulu bulúɔ̀, se è túúlé wɔ̀lɔ́ è sììn dè kpowú." 4Kɛ́ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla jàkúìn nɛ̀ 'Wòlù wɔ̀ɔ funà nɔɔ̀ wɔ nùu jìlɛ́ɛ̀ kɔlɛ̀n eu faàn wɔ tàodéè nù.' " 5Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn kadáà júwadí Jisɛ̀ wɔ gbaya wɔ̀ dídɛ̀ɛ̀ jìjáà, e dí de fúmù fúmù nù. Wɔ̀ siyadí Jisɛ̀ tàodéè e dí gbǐn nɔɔ̀ feé wòlù dedí. 6Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn kadáà tan dí Jisɛ̀, "Mù bùlù má mì kɔyàì mu sɔ̀ mì mà tùwà ve mù kada tàvì wɔ̀lɔ́ eu jìjà, nyàŋgéè gbǐn é dè è nù e dè mù bèè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòó e gbǐn mì nì ya. 7Ŋwɔnɔ̀ è dè naà mi bèè mà gbɛ̀ e wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn nìì má jàvà è." 8Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, 'Mù yá nɔɔ̀ mù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Ŋgàla kɔlɛ̀n kɔyàì bùlù mu sɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ mùndí mù yá nɔɔ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n wúlúŋ kpéŋ jòwò.' " 9Dɔ̀ɔ̀ nyina siíòn kadáà júwadí Jisɛ̀ wɔ bɛ̀nì wɔ̀ Jèlusàlɛŋ jɛ gbàáà nù. Wɔ̀ dùmàdí wɔ̀ jìjáà Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè e wúlú tidi pépé va. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí Jisɛ̀, "È dè má tín è dè ŋgàma mù mù dè Ŋgàla wɔ Jí bulu bulúɔ̀, jíyà mù wolo bò wɔ̀lɔ́ wúlú tidì. 10Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, 'Ŋgàla tiya ve wɔ tedíò wo kìi mùì mù dè má sɛlɛ tààn gbǐn nù. 11Wò bùlù ve mùu mù kɔyaíì bɛ́ɛ́lɛ́ ě túúlé nù ko màánɔ̀ɔ̀ŋ é jì è nɛ̀.' " 12Kɛ́ Jisɛ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, 'Mùì má kpáŋá nù dè ka bídè mù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Ŋgàla soolo wɔ̀ nì mù de kewu.' " 13Èé nyina siíòn kadáà kàdí Jisɛ̀ nù gbaya gbulúì gbǐn nù dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ì wɔ wòíì júwà, wɔ̀ wolodí wɔ̀ bu wɔ dè mùndí gbulu wùlɛ de kìi. 14Èé Jisɛ̀ wɔ́ wolodí va wɔ bɛ̀ Kalalii kagbóè nù Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì jàdè, wɔ fǔìn gbàvàìdí dè kagbo dɔ̀ɔ̀ ei fandɛ jɛ̌ì gbǐn nù. 15Wɔ̀ bɛdí wɔ dè wòlíì sɛlɛ siya Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù ŋwɔnɔ̀ wo gbǐn wò sadí wɔ̀ì kaaje tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 16Edèè Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ jì Nasɔlɛ jɛ̌ɛ̀ nù, feé wó sadí wɔ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ bidí nɔɔ̀ nɛ̀ Lɔ̀ɔn Sànyà gbǐn nù, wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ dɔdí dè wɔ̀ tèì Ŋgàla jàkúìn wó dedí wòlù wo nyìnì e wòíì èì sànya dɔ̀ɔ̀ nù. 17Edèè wò tùdí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Àìseyà wɔ jàkúìn. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kalidí è wɔ sà feé wó sàada è wò nɛ̀, 18"Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔi Nyináà wɔ dè kewúì dè mì jaindè, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ kàlàdí mì faàn mà jì mà se Tedí Kàí wòló wó kómbóì. Wɔ̀ mì tiya ya mà se è wòló wó dè kɔnyà sɛlɛ nù wòì kɔnyàì dè ye. Wɔ̀ tiya mì mùndí mà nɛ̀ è sǐn fulú nyɔɔ́ò sà dè, nɛ̀ mùndí wòló wó dè wo mànɔwɔnù, wò wolo sɛlɛ nù. 19Wɔ̀ tiyadí mì mùndí mà kèlì è kàn tèíì nù Ŋgàla wɔ́ dè wɔ̀ gbàíòn jààsɛŋ bàlà jìnù." 20Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ kaladí jàkúìn wɔ̀ tù è Ŋgàla sɔ̀àì bóè jòwò nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ kodè. Wòlíì gbǐn wó dedí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wo sǐìn dedí nɔɔ̀ wɔ̀ì. 21Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí wò, "Ŋgàla jàkúìn má tèì nàì, e nùu wòíì è eu kànàì ya kɔ̀ɔ̀nù." 22Wo gbǐn wò ŋwunidí è wò nɛ̀ sɛlɛ́ɛ̀ gbǐn wó nyìnìdí èì e kàn Jisɛ̀ è dè ŋgàma. Wòi kàí dòò wɔ́ sedí è wò, è sǔladí wo kulùì. Dɔ̀ɔ̀ wò bídedí wò nɛ̀, "Yèlé èì Josɛ̀ wɔ jííjíɔ̀ de?" 23Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Mà sì è mà nɛ̀ nà mɛnàì ve mì kpa wɔ̀lɔ́ é nɛ̀. 'Kɔ̀li sowóɔ̀ bawo nɛnɛ̀ mù bulúì.' Nà tan mùndí mì, sɛlɛ wòló gbǐn á nyìnì èì mù nɛó è Kàpɛneyuŋ jɛ̌ɛ̀ nù mà nɛ̀ nɔɔ̀ sɛlɛ dòò fèlé mi nù saàì jɛ̌ɛ̀ nù." 24Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, wòo ka Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ jàdè faàìn dùmà wɔ bulu wɔ tàvíì nù. 25Nà ŋwúndè mà se mùndí nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́, è dè ŋgàma dúwáì nù Ìlaijà wɔ́ dedí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ Esulɛ tàvíì nù, tèì taàn tikpɛ jàdè ní èe bidí jàvà. Edèè ŋwɔ̀mu dí tìti gbàà bùlùdí e gbàvàì dè tàvi dɔɔ gbǐn nù. 26Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ kuyè nyinɔi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí Esulɛ tàvíì nù, Ŋgàla wɔ̀ì dí Ìlaijà tiya wo sún gbǐn bò. Kɛ́ wɔ̀ tiyadí wɔ̀ kuyè nyinɔ́ɔ̀ bò wɔ́ dedí Sɛlɛ̀pa jɛ̌ɛ̀ nù é dè Saidɔŋ kagbóè nù. 27Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mùndí dúwáì nù Ìlaisà wɔ́ dedí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ Esulɛ tàvíì eu jìjà tààin kèdè nyɔɔi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí va. Kɛ́ Ìlaisà wɔ̀ì dí wo sún gbǐn bawo. Wɔ̀ bawodí nɔɔ̀ Siliya jíɔ̀ Nemà." 28Wòló nɛ̀ Jisɛ̀ wò jòò wó dedí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wó nyìnìdí wɔ wòi wɔ̀lɔ́ èì, wò jidí sɛlɛ kulu dí tìti. 29Dɔ̀ɔ̀ wò dɔdí dè wo kamu Jisɛ̀ wo kòàì wɔ̀ dè wo sa wɔ̀ jɛ̌ɛ̀ nù wo bɛ̀nì wɔ̀ kèíì wúlú tidì feé wo jɛ̌ɛ̀ dedí konù wɔ̀lɔ́ wò mɛni wɔ̀ kèi seleŋgáà nù. 30Kɛ́ Jisɛ̀ toludí wò jɔ̀ɔ̀ wɔ kɔ̀ìn pàsà gbani dɔ̀ɔ̀ tidì wɔ bɛ̀ wɔ bɛ̀. 31Èé Jisɛ̀ wolodí funù wɔ̀ bɛdí Kàpɛneyuŋ jɛ̌ɛ̀ nù é dè Kalalii kagbóè nù. Edèè wɔ̀ gbidí wòlíì sɛlɛ siyàì Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. 32Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sɛlɛ siya siya kpaíì sǔladí wòlíì kulùì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ siyɛdí wɔ bulu wɔ de kewúì nù. 33Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù nyina siìn dedí wɔ̀ jèdè. Wɔ̀ gbaladí dí tìti wɔ̀ tan Jisɛ̀. 34"A Nasɔ̀lɛ jíɔ̀, Jisɛ̀ wɔ́ dè. Mà sì mù bulu kàí fɔ́ɔ́n. Mù mù dè Ŋgàla wɔ faàn jèe Wòlúɔ̀. De mù jàvá mú nɛ̀nàì nà? Mù ja mù nyùmà nà lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù?" 35Jisɛ̀ kpiin dí nyina siíɔ̀n wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nɛ̀ e dí bú, mù wolo jijíɔ̀ jèdè!" Nyina siíɔ̀n tiyadí jijíɔ̀ dè wòlíì gbǐn sǐn ku wɔ wolo wɔ̀ jèdè. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì dí jijíɔ̀ wɔ̀ì màánɔ̀ɔŋ sún gbǐn nɛ̀. 36Wòlúò wó sàdí e dí wo kulùì sǔlodí wo bídè yiì wò nɛ̀, "E kpaì vɛ wɔ́ dè siyɛ̀nù yèlé yɛ? Wɔ bulu wɔ de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ nyina siíòn de kɛn ŋwùnù wòlù jèdè!" 37Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, Jisɛ̀ wɔ fǔìn gbàvàìdí naà dè tàvi kagbo dɔ̀ɔ̀ e dí gbǐn. 38Jisɛ̀ wolodí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wɔ bɛ̀ Saimɔ̀ wɔ bóè nù. Sɛŋwù tun kwalidí Saimɔ̀ wɔ̀ nudàà wɔu. Edèè wò sedí wɔ kèdè sɛ̀lɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ bawo wɔ̀. 39Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ dàìdí wɔ kpayáà èì wɔ sà jɛ́ kèdéè dedí. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ ŋwúnudí wɔu jìjà kèdéè wolo wɔ̀ jaindè. Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wɔ̀ dɔdí dè bíyau wɔ gbì wòi sɛlɛ nɛ̀ì. 40Èé kùlɔ́ɔ̀ kàdí nu tàni dè, wòló kèdè wòlìì dedí wò jɔ̀ɔ̀ kède towò towóì dè wòì, wò nyìnìdí wò Jisɛ̀ bò. Wɔ̀ gbǐladí wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wòì faàìn wɔ bawo wo gbǐn kpóŋ. 41Nyina siíòn wolodí wòlu doo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jèdè. Nyina siíòn fadí wòì dè wò tan Jisɛ̀, "Mù mù dè Ŋgàla wɔ Jíɔ̀!" Jisɛ̀ kpiin dí nyina siíòn, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì dí è nɛ̀ wó jì siyɛ, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò sìdí è wò nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. 42Dɔɔ wɔi jède sàndéè Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛdí dɛ̀ɛ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n. Edèè wòlíì gbidí wɔ de kìi. Èé wó sàdí wɔ̀ wò gbidí naà wɔi fɛlɛ̀ì wɔ̀lɔ́ wɔ̀ɔ wolo wo jɛ̌ɛ̀ nù. 43Kɛ́ wɔ̀ tan dí wò, "Mà yá Tedí Kàí tɛmu jɛ wùlɛ́ì pɛ́ nù e kàn Ŋgàla wɔ̀ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jòwóè dè nì Ŋgàla wɔ́ tiyàì mì mà jòwò è." 44Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ ŋwàlàdí wɔ tɛmu Ŋgàla kòwàì Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóì nù é dedí Jùdiyɛ kagbóè nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\