Luù 5

1Sànyà kɔlɛ̀n nù Jisɛ̀ dedí ŋwúnùnù kamu mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà kudè wó tan è Kɛ̀nɛsàlɛ̀, wɔ dè Ŋgàla kòwài tɛmu. Gbaniíì gbanaidí èì wɔi fandɛ̀, wòlíì dè yii toàì wò dàì wɔ̀ì wò nyìnì Ŋgàla kòwàíì èì. 2Wɔ̀ sàdí kei sɔn ní eodè kèì fandɛ́ɛ̀. Kpélé mɛni nyɔɔ́ò wó bidí e nu sɛlɛ̀ wò kàdí è te wo bɛ̀ wo kpéléì sɔlɔ̀. 3Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ gbàidí keíì kɔlɛ̀n nù ŋwɔnɔ̀ Saimɔ̀ wɔ keíì dedí nì. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wɔ̀, wɔ̀ wà keíì wò sɔ̀nì jèè biyò wò wolo kèì fandɛ́ɛ̀. Edèè Jisɛ̀ kodí dè keíì nù wɔ siya gbaniíì nu nyɔɔ́ò sɛlɛ̀. 4Èé wɔ́ kàdí wòlíì bo siyɛ̀ì kala, wɔ̀ sedí è Saimɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Wà keíì à bɛ̀ feé níì jelìì nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà mù bàde kpélé mɛni nyɔɔ́ò jòò nà mɛni kpéléì." 5Saimɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, à fun kanu sanù kɔ̀ɔ̀nu tɔɔlúì pílí pílí àì jídè gbǐn kamu. Kɛ́ mù wòíì ŋwùnù nɔɔ̀ mà dè e nɛ̀nù wò mɛni kpéléì." 6Edèè wò mɛnidí kpéléì níì nù. Saníì sidí kpéléì e gbì nu lààì. 7Dɔ̀ɔ̀ wò jívaidí wò bàde kpélé mɛni nyɔɔ́ò faàn wò jì wò mà wòì. Dɔ̀ɔ̀ wò jidí wo kamu saníì e si keíì sɔn è nɛ̀ è gbì dè. 8Èé Saimɔ̀ Pitɛ̀ sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí e nɛ̀ wɔ̀ bùlùdí Jisɛ̀ kɔya èì wɔ̀ nɛ̀, "Óò Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wolo mii fandɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ dè mà dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀!" 9Ŋwɔnɔ̀ sani tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàáà Saimɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàde kpélé mɛni nyɔɔ́ò jòò wó kamudí è e sɛlɛ̀ sǔladí wo kulùì. 10Sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ è nɛdí Sɛbɛdìì wɔ wóó jííjìì sɔ́òn, Jìín nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n wó dedí Saimɔ̀ wɔ̀ bàdè. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí Saimɔ̀, "Ka ŋwààmù, é wolòì naà kɔ̀ɔ̀nu sànyáà eu, mà siya ve naà nà wòlu kòì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù." 11Èé wó kàdí wo keíì kèì bɛ̀nì wò tedí nyɔkɔíìn gbǐn wo ŋwànì Jisɛ̀ bu. 12Jisɛ̀ dedí jɛ gbààvìíì kɔlɛn dɛɛ nù, dɔ̀ɔ̀ jijì dè jidí wɔ bò wɔ dè tàain kèdè nyɔ̀ɔ̀. Tàáìn kalaidí wɔ jɛ́ɛ̀ gbǐn èì. Wɔ́ sàdí Jisɛ̀ wɔ̀ bùlùdí wɔ̀ kɔyàì wɔ dè wɔi fɛlɛ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Tedé, è dè má nɔɔ̀ mù jàvà mù gbɛ̀ mii nàndí saì!" 13Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ folidí wɔ faáàn dè wɔ gbǐlà jijíɔ̀ wɔ̀ì faàn wɔ̀ nɛ̀. "Mà jàvá má nɛ̀ è, nàndí wolo mùì vɛ." È dí de fúmù fúmù nù tàáìn wolodí jijíɔ̀ wɔ̀ì. 14Jisɛ̀ kpiin dí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀. "Ka se sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wòlu sún gbǐn. Kɛ́ bɛ̀ saaɤa sa nyɔɔ́ɔ̀ bò fáálíìn wɔ̀ sà mù, mù nì saaɤà lɛ́ɛ̀ mùi nàndí sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù mùnɛ̀ jɛ́ Mosè wɔ kaɤáà é tɛmu è. Dɔ̀ɔ̀ è siya ve è wòlíì gbǐn nàndí èì mùì dè ye." 15Kɛ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Jisɛ̀ wɔ́ nɛdí wòo gbàvàì wɔ fǔìn dè, wɔ fǔìn dedí nɔɔ̀ de gbàvàìnù e dè bɛ̀ kéléŋ. Dɔɔ ŋwùnù wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò gbanaidí èì wɔ wòíì nyìni ŋwùnù. Wo téŋ jidí wɔ̀ bawo kède towò towóì é dedí wòì. 16Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tedí wò wɔ bɛ̀ sijɛ gbàáà nù wɔ̀lɔ́ wɔ̀ lɔ̀ɔ̀n e sún. Wɔ́ dedí va wɔ̀ sɔ̀dí Ŋgàla. 17Sànyà kɔlɛ̀n nù Jisɛ̀ dedí wòlíì sɛlɛ siyànù. Ŋwɔnɔ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ jòò wò dedí va konù. Wo téŋ wolodí Kalalii nɛ̀ Jùdiyɛ kagbóì nù, téŋ wolo Jèlusàlɛ̀ŋ. Ŋgàla kwalidí wɔ de kewúì Jisɛ̀ jaindè wòlu bawò ŋwùnù wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbɛ̀ ve e wòlu bavàì. 18Edèè jiijii téŋ dedí jiji jai falan falan kɔlɛn nyìnìnù. Wɔ̀ dedí wò jɔ̀ɔ̀ wɔ funa lɛ́ɛ̀ nù. Wò jàvàdí wo kúlàn wɔ̀ bóè nù wo funà wɔ̀ dè Jisɛ̀ kudè. 19Kɛ́ gbaniíì gbàa de ŋwùnù wòì dí gbulu gbǐn sà wó jì wɔ̀ kúlàn. Dɔ̀ɔ̀ wò gbàidí bóè wúlú tidì wo seli wù jijíɔ̀ sìɤàì wɔ funa lɛ́ɛ̀ nù wo kúlà wɔ̀ gbaniíì tidì Jisɛ̀ kudè. 20Jisɛ̀ sàdí jɛ wòlúò wó nyìnìdí kèdè wòlúɔ̀ wó funaidí wɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí kèdè wòlúɔ̀, "Tedé gbàáà, mù sɛlɛ siíìn nu tǔn è te ya." 21Kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò jòò wò dedí va. Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí yii bídèì wo dè tan, "De wòlù è dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ eode seli siyɛ wòló siyɛ̀nù? Wòlu sún gbǐn èì sɛlɛ siíìn nù tǔn teì gbɛ̀ kɛní nɔɔ̀ Ŋgàla kɔlɛ̀n!" 22Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ sì é dedí wo kulúì nù, wɔ̀ bídedí wò wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù nà dè kulu de kùla nu yèlé nì? 23Fɔn dè kàí yɛ? Mà tan jijíɔ̀ 'Mù sɛlɛ siíìn nu tǔn è te ya' kpedeó 'Júwà mù funa lɛ́ɛ̀ mù bɛ̀?' 24Mà nɛ̀ ve naà è na sì è nà nɛ̀ de kewu dè Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jɔ̀ɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nù wòlu sɛlɛ siin nu tǔn te ŋwùnù." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀í wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ̀ sedí è jiji jai falan faláàn wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè e mù senù, dɔdè mù júwà funà lɛ́ɛ̀ mù bɛ̀ mù joo kunú!" 25Ŋwɔnɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù jiji jai falan faláàn dɔdí dè wo gbǐn sǐn ku wɔ júwà wɔ funa lɛ́ɛ̀, wɔ dè wɔ̀ kunú va bɛ̀. Wɔ̀ dedí nɔɔ̀ Ŋgàla wɔi kaaje sanù kéléŋ. 26Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ sǔladí wo gbǐn kulùì dí tìti. È ŋwààmàdí wò wo gbì Ŋgàla wɔi kaaje saì wo dè tan, "Sɛlɛ́ì á sà e dí kɔ̀ɔ̀nù è dè kului sǔlà sɛ̀lɛ bulu bulu!" 27Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Jisɛ̀ wolodí jɛ̌ɛ̀ nù. Wɔ́ dedí bɛ̀nù wɔ̀ sàdí kání tɔla nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Livàì. Wɔ̀ dedí wɔ jòwàì bóè nù. Jisɛ̀ tan dí wɔ̀, "Livàì, ŋwànì mì bu." 28Livàì sadí sɛlɛ́ì gbǐn nù faàn wɔ dɔdè, wɔ ŋwànì wɔ̀ bu. 29Livàì nɛdí gbǐdí gbàà wɔ bóè nù Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. Wò jívidí kání tɔla nyɔɔi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ va, e gbì wòlu téŋ wòì. 30Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ nɛ̀ kaɤa siya nyɔɔ́ò téŋ jòò wó dedí sìŋgbe kɔlɛ́ɔ̀n nù wò bídedí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wò nɛ̀, "De ŋwùnù nà kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò jòò nà dè jìlɛ jìnù dí kɔlɛn?" 31Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Wòló wo jaindéè mɔ̀lìì wòì kɔ̀li nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ jàvà. Kɛ́ wòló wó dè kèdènù, wò wò jàvàì kɔ̀li nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. 32Màì jì telembo nyɔɔ́ò jíví ŋwùnù, kɛ́ mà jì sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo nì wo sɛlɛ siíìn budè ku." 33Dɔ̀ɔ̀ wòlíì téŋ tan dí Jisɛ̀ wò nɛ̀, "Kìi nɛ̀mu, Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò woníò jòò wò ka síì nù bùlù dúwáì gbǐn nù wo de mùndí Ŋgàla sɔ̀. Kɛ́ mùníò wòo ka dɔ̀ɔ̀ nù faàn mɛni. Síì dúwáì nù wò ka nɔɔ̀ jìlɛ jìnù dè wo dè nímí namu." 34Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà jàvá ná se è mì nyinɔ tɔla gbǐdí nu bɛ̀ nyɔɔ́ò dè wòlù wo sà ŋwɔ̀mù è dè má nɔɔ̀ wò dè nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ kɔya eu? Ŋgàmáà nù dɔ̀ɔ̀ ě jìàì pɛ́. 35Kɛ́ dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kɔ̀ɔ̀n towóò dè wɔ wo tidi sa jìnù. Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ nyinɔ tɔla gbǐdí nù bɛ̀ nyɔɔ́ò gbɛ̀ ve naà síì nu bùlùì." 36Edèè Jisɛ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀lɔ́ mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù èe ka jogbo dèèlè nù seli jogbo laáà ei ndè tavai ŋwùnù. Wɔ̀ nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nyùmà ve jogbo dèèléɔ̀. Jogbo dèèléè wɔ́ làà è nù e kɛlɛ́ɛ̀ ě jogbo laáà èì ndéè ŋwùwà pɛ́. 37Ŋwɔnɔ̀ wòlù wɔ̀ɔ kwali so dèèlè nɛ̀mɛ̀ kun bùlo làà nù, wɔ̀ nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ so dèèléè làà ve nɛ̀mɛ̀ kun bùlo laáà. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má sóè kwali ve dè ŋwɔnɔ̀ nɛ̀mɛ̀ kun bùlóè pɛ́ è nyùmù ve. 38Kɛ́ wò yá so dèèlè nɛ̀mɛ̀ kun bùlo dèèlè nù kwali! 39Ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn kàmá so laáà namu wɔ̌ so dèèléè jàvà ye. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, 'So laáà dè kàí'."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\