Luù 6

1Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò dedí de namunù kùla dɛ̀ɛ̀ nù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò gbidí gbàlɛ́ɛ̀ kwaíì ei tɛlɛ̀n èì wo dè e jɔ̀de kijái, e kuŋgóì dè ei wolo wo dè e jì. 2Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ wó dedí kùláà nù, wò bídedí wò wò nɛ̀, "De ŋwùnù naà nà dè sɛlɛ́ɛ̀ nɛ̀nù nà kaɤáà nɛ̀ àì wòlù dè á nɛ̀ è Lɔ̀ɔn Sànyáà nù?" 3Jisɛ̀ sìnyàdí wo wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Èé ŋwɔ̀mù dedí Dèèvé wɔ̀ì nɛ̀ wɔ sɛ́njɛlɛ́ò jòò wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛdí è, nàì nɛ̀ è tèì Ŋgàla jàkúìn nù? 4Wɔ̀ kúlun dí Ŋgàla wɔ bóè nù wɔ jì saaɤà kpowúì é dedí Ŋgàla wɔ ŋwùnù. Wɔ̀ nidí e sún wɔ sɛ́njɛlɛ́ò ku wo jì è. Ŋwɔnɔ̀ nà kaɤáà nùu wòíì eodè, é wolòì Saaɤa sa nyɔɔ́ɔ̀ wɔi jèdè wòlù wùlɛ̀ gbǐn èì kpowú dɔ̀ɔ̀ ji kídí bi." 5Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ kwaladí wɔ wòíì wúlú wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Lɔ̀ɔn Sànyáà e Wòlu Nyɔ̀ɔ̀." 6Lɔ̀ɔn Sànya dɛ̀ɛ̀ nù Jisɛ̀ bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wɔ de wòlíì sɛlɛ siya. Jijì dɛ̀ɛ̀ dedí va wɔ jìjà faáàn falan falan è dedí. 7Kaɤa siya nyɔɔ́ò nɛ̀ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò téŋ jòò wò dedí va. Wò dedí wɔi fɛnù kàí fɔ́ɔ́n è dè má wɔ̀ bawo ve wòlù Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò gbǐlà ve naà wɔ̀ì sɛlɛ. 8Kɛ́ Jisɛ̀ sìdí wɔ̀lɔ́ gbǐn é dedí wo kulúì nù. Edèè wɔ̀ sedí è jiji faàn falan faláàn wɔ̀ nɛ̀, "Dɔ̀dè mù jì fèlé wòlíì sǐn ku." Jijíɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ va. 9Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò, "Àa na bídéè dè. De nà kaɤáà jàvá á nɛ̀ Lɔ̀ɔn Sànyáà nù? À mà wòlìì kpedeó à nɛ̀ wòlìì màánɔ̀ɔ̀ŋ? À sa wòlù falan wù ku kpedeó à java wòlù?" 10Jisɛ̀ kìidí wò gbǐn ku, edèè wɔ̀ sedí è jiji jai falan faláàn wɔ̀ nɛ̀, "Folàì mù faáàn dè." Dɔ̀ɔ̀ jijíɔ̀ folaidí wɔ̀ faáàn dè e bawo. 11Wòlíì jidí sɛlɛ kulu dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ wò gbàdàìdí dí kɔlɛ̀n wo gbì sɛlɛ nu dùmàì e kàn jɛ́ wó nɛ̀ ve wo faàn gbɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ì. 12Dúwai dɛ̀ɛ̀ nù Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ kèì gbàáà wúlú tidì Ŋgàla sɔ̀. E tɔɔlúì wɔ̀ fun dí Ŋgàla sɔ̀nù pílípílí. 13Èé sàlìn kàdí sàn wɔ̀ jívidí wɔ jède nyɔɔ́ò gbǐn dí kɔlɛ̀n, wɔ kàlà kowaa kwai sɔn wòì faàn wɔ jívàì wò wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò. 14Wòlìì kowaa kwai sɔ́òn wò wò dedí: Saimɔ̀ (wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbǐladí wɔ̀ì Pitɛ̀ nyɛlɛ́ɛ̀.) nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ bíɔ̀ Andùlù. Jìín, Jɔ̀ɔ́n, Felè nɛ̀ Bàtòlomìyò. 15Mafiyù nɛ̀ Tamɔ̀ e kanàì dè Ofiyà wɔ̀ jíɔ̀ Jìín. Nɛ̀ tàvi jàvà nyɔɔ́ɔ̀ Saimɔ̀ 16e kanàì dè Jìín wɔ jíɔ̀ Judɛ̀ nɛ̀ Judɛ̀ Ɛ̀ìkɛlìyɔ̀ wɔ́ sadí Jisɛ̀. 17Èé Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò jòò wó kúlodí kèíì wò ŋwúnudí dè bùlúì nù. Ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dedí va. Wòlu gbani gbàà dedí va. Wo téŋ wò wolodí Jùdiyɛ kagbóè nù, téŋ wolo Jèlusàlɛ̀ŋ. Téŋ wolodí Tayà nɛ̀ Saidɔŋ jɛ̌ì nù é dedí júwó wɔ̀ì. 18Wò jidí wò nyìnì Jisɛ̀ wɔ wòíì èì nɛ̀ mùndí téŋ jidí wɔ̀ bawo kède towò towóì é dedí wòì. Wòló nyina siìn dedí wò jèdè wò pɛ́ wò jidí wɔ bawo wò. 19Wòlíì gbǐn wò dedí kùlún kɔ̀nù, wò bòlò wɔ̀ì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de de kewu dedí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ dè wòlíì gbǐn bawo. 20Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ júwadí wúlú dè wɔ kìi wɔ jède nyɔɔ́ò ku wɔ̀ nɛ̀, "Nàí ná kómbòì nà tili kulu dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè kadáà nau jìjà. 21"Nàí ná dè ŋwɔ̀mu sanù fáálíìn, nà tili kulu dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ gbǐn ná jàvà è nà dè e sa jìnù. "Nàí jààsɛŋ sɛ̀lɛ̀ è na eu fun ya, nà tili kulu dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nyàma jìnù! 22"Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ sɛlɛ ŋwùnù wòlíì gbǐn jɛ má nà wo dè na de fèì, wo dè na sɔni nà tili kulu dè! 23Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ towóè jèì má nà, nà bɛ̀ jìjà nà làvàì kulu de tili. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ ko nyàŋgè nyàŋgè è dè wɔ jojɛ wɔ̀ faai na nɛ̀ sɛlɛ́ɛ̀ nù bulu kàí fɔ́ɔ́n. Sɛlɛ dòò wòlíì wó dè e na nɛ̀nàìnù è nɔɔ̀ wo wòlu laíò nɛ̀nàìdí Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò. 24"Kɛ́ nàí ná nyàngèì kpalo dè nau fun jìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà kului nu nɛ̀ kala ya. 25"Nàí jìlɛ kpáŋá èì nau de, kpalo gbàà dè nau fun jìnù ŋwɔmu gbàà bùlàì nau. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de dúwai dɛ̀ɛ̀ jì má nà dè lɛ́ì gbǐn nu wɔ̀ya jìnù. "Nàí ná dè naà kulu de tilinù na dè nyàmà, kpalo gbàà dè nau fun jìnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de jààsɛŋ sɛ̀lɛ dí tìti gbàà dè na jèi jìnù nà sŏ! 26"Nàí wòlu fuyíì ka nàì kaaje sa dí tìti, kpalo gbàà dè nau fun jìnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòló wó dè nai kaaje sanù, nyɔìŋ nɔɔ̀ wò te laíò bidí wòló wòi kaaje sa wó nɛdí wò dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ò, ŋwɔnɔ̀ wòì dí è dè. 27"Kɛ́ nàí ná dè nɔide tuwànù miu, nà ŋwúndè mà se nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́. Nà jàvà na kɔ̀ɔ̀n towóò. Wòló wó jɛì nà, nà dè woi sɛlɛ kàí nɛ̀. 28Nà gbɛ̀lɛ̀ì wòló wó ka nà sɔni, nà sɔ̀ Ŋgàla wòló ŋwùnù wó ka nà dè fèì. 29Wòlù gbǐn funà má mù wúlú nɛníì faàn, sììn dè wɔ̀ funà mùndí kɔlɛ́ɔ̀n nù faàn. Wòlù júwà má mù jogbóè mù jɔ̀ɔ̀, ka sa è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ nì wɔ̀ mù dùmáà pɛ́. 30Wòlù gbǐn sɔ̀ má nà nyɔkɔn nàa gbùŋwà wɔ̀. Nyɔkɔn dè má na bèè wòlù júwà è, nàa tan wɔ̀ yá e bèwu nì. 31Nà kan nà bàde wòlu fuyóò dè mùnɛ̀ jɛ nɔɔ̀ ná jàvá wó kan nà dè. 32"Nà jàvà má nɔɔ̀ wòló wó jàvàì nà, de nà sà ve dɔ̀ɔ̀ nu? Sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò bɛ́ɛ́lɛ́ wò ka yii jàvàì. 33Ŋwɔnɔ̀ na dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wòló woi sɛlɛ kàí nɛ̀ wó ka nàì sɛlɛ kàí nɛ̀, de nà sà ve dɔ̀ɔ̀ nu? Sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò bɛ́ɛ́lɛ́ wò ka sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɛ̀. 34Ŋwɔnɔ̀ nà gbǐlà má nɔɔ̀ wòló wou tǔn ná sì è nà nɛ̀ wò gbɛ̀ na tǔìn saì e tùmù, de nà sà ve dɔ̀ɔ̀ nù? Sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò bɛ́ɛ́lɛ́ wò ka yii eu tǔn gbǐlà wo sà lɛkwai kɔlɛ́ɔ̀n. 35Nà jàvà na kɔ̀ɔ̀n towóò, nà dè woi sɛlɛ kàí nɛ̀. Nà siŋai má wòlù lɛ, na kulu èe dè sɛlɛ kàí èì, ei jèè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má na màyɛ́ɛ̀ dè ve nù gbàà. Ŋwɔnɔ̀ nà dè ve Ŋgàla wɔ wóó èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ kulúì dè èì kàí sɛlɛ nu si sòlì nyɔɔ́ò nɛ̀ kùla siin nyɔɔ́ò ŋwùnù. 36Nà bàlà wòlù gbǐn jààsɛŋ mùnɛ̀ jɛ́ Tedé Ŋgàla wɔ́ ka nà nɛ̀. 37"Nàa seli wòlù wɔ sɛlɛ nu, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ̌ sɛlɛ̀ nù seli e kàn nà. Nàa sa wòlu nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ̌ nà pɛ́ na nɛ̀ sɛlɛ̀ èì bɛlɛ sa. Nà te wòlu gbǐn wo sɛlɛ siíìn nu tǔn dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla te na nu tǔn. 38Nà dè wòlii sɛlɛ kàí nɛ̀, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Ŋgàla dè nai sɛlɛ kàí nɛ̀. Ŋgàmáà nù Ŋgàla nɛ̀ ve nàì sɛlɛ kàí e kwalàì nù. Kɛ́ sɛlɛ kàí wɔ̀lɔ́ dòdóè ná nɛ̀ ve è wòlìì, dɔɔ dòdóè nɔɔ̀ wò nɛ̀ ve nàì." 39Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wò kpa wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀, "Sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ wɔ̀ɔ siya wɔ̀ bàde sǐn fulú nyɔ̀ɔ̀ gbulu dí. Wɔ̀ nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ wo sɔn wò bùlù ve níkaíì nù. 40Sɛlɛ kpɛn nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ sɛlɛ̀ èì wɔ sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀ wɔu tì. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka kulu kálí wɔ sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀, dɔ̀ɔ̀ siya wɔ̀ sɛlɛ́ì gbǐn kàí fɔ́ɔ́n wɔ sɛlɛ̀ dè ve nɔɔ̀ gbàà mùnɛ̀ jɛ́ wɔ sɛlɛ siya nyɔɔ́ɔ̀ dè. 41"E kpaì vɛ, ná dè ti jèi biyɔ́ɔ̀ sanù nà bíɔ̀ sǐìn nù, kɛ́ nàì kpo kɛlɛ gbàáà wòò sì é dè na sǐìn nù? 42Kpedeó jɛ́ naà mù gbɛ̀ ve mù bíɔ̀ taìn 'Ŋwúndè mà sa ti jeíì mù sǐìn nù' è dè má mù bulúì mùì kpo kɛlɛ gbàáà sà dè é dè mù sǐìn nù. Nà dè na bului gbǐlàìnù. Sa nɛnɛ̀ kpo kɛlɛ́ɛ̀ mù sǐìn nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mu sà dè kàí ti jeíì dí sa ŋwùnù é dè mù bíɔ̀ sǐìn nù. 43"Ti kàí gbǐn wɔ̀ɔ to kwai siìn kpedeó ti siìn kève kwai kàí to. 44Tíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wòlù ka è e kwaíì sìàì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù èe kuma sambai tana dòyò kpo èì. Kpedeó wòlù keve kuyaló kuma gbàlà wéí dòyò kpo èì. 45Nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè wòlu fuyó pɛ́. Wòlù kàì gbǐn sɛlɛ kàíì é dè wɔ kulúì nù è wɔ̀ ka wòlù se. Wòlù siìn ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ siíìn gbǐn é dè wɔ kulúì nù dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ ka wòlù siya. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ gbǐn é dè wòlu fuyó gbǐn màluŋ èè ka wɔ̀ nùù dè. 46"De ŋwùnù nà ka mì tan, 'Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀', ŋwɔnɔ̀ nǎ sɛlɛ́ɛ̀ nɛ̀ má ka è nà se? 47Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nyìnì ve mi wòíì ei wɔ̀ júwà è, mà siya ve nà e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ wolàì wòlù. 48Wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jijíɔ̀ wɔ́ dedí wɔ bóè tawònù. Wɔ̀ bíidí wúì bulu kàí fɔ́ɔ́n, wɔ su wɔ bo tiíì, e kúlùn tàvíì jàdè bulu kàí fɔ́ɔ́n. Edèè níì si dí dí tìti e bùlù bòkpóè nù. Ní sisíì jidí e ko bóè nù, kɛ́ èì dí è jídè nɛ̀nàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de bo nyɔɔ́ɔ̀ tawodí wɔ bóè kàí. 49Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka mi wòíì èì nyìnì, wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ má tɛmu è wɔ̌ è júwà, wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jijíɔ̀ wɔ́ bɛdí wɔ bóè tawo wɔ̀ì dí wúì bíì kàí wɔ́ jì wɔ gbàláì su kàí. Ní sisíì jidí nɔɔ̀ e ko è nù è bùlù nɔɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù. Ŋwɔnɔ̀ bo dɔ̀ɔ̀ nyùmùdí nyàŋgè èì dí èì gbɛ̀."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\