Luù 7

1Èé Jisɛ̀ wɔ́ kàdí sɛlɛ wòló wòlíì se, wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ Kàpɛneyuŋ jɛ̌ɛ̀ nù. 2Lùuŋ sɛ́njɛlɛ wòlù gbàà kɔlɛ̀n dedí va wɔ jòwò nyɔɔ́ò kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ dedí kèdènù dí tìti wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ falan. Ŋwɔnɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ɔ̀ jàvàdí jòwò nyɔɔ wɔ̀lɔ́ dí tìti. 3Èé wɔ́ nyìnìdí Jisɛ̀ wɔ ji fǔìn èì, wɔ̀ tiyadí Jusi tàvi nyɔɔ́ò sún wɔ bò wò fɛlɛ̀ì wɔ̀ì wɔ̀ jì wɔ̀ bawo wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀. 4Wòlúò sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà tiyadí wò wó jidí Jisɛ̀ bò wò fɛlɛdí wɔ̀ì wò nɛ̀, "Mù kɛn bibi è dè, kewu dè mù mà jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì. 5Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ jàvà Jusi jí gbǐn, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka wɔ bulu wɔ jɛ nu lɛ̀ júwà wɔ nɛ̀ è wo tawo nà Ŋgàla sɔ̀àì bóè." 6Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ dɔdí dè wɔ ŋwànì wò bu. Èé Jisɛ̀ wó kàdí sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà bóè ei dàìnù dè, dɔ̀ɔ̀ tiyadí wɔ̀ bàdéò wò bɛ̀ wò se wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, ka kpáŋàì mù bulùì mi bóè nu ji ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de màì dè ŋwùwà pɛ́ mú kúlùn mi bóè nù. 7Kpedeó mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ ma kève dè ŋwùwà bɛ́ɛ́lɛ́ má jì ma ŋwúnù mù ku, ma se mù e sɛlɛ́ɛ̀. Kɛ́ mù ka má nɔɔ̀ tan mi jòwò nyɔɔ́ɔ̀ bawo, wɔ̀ bawo ve. 8Mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mà dè sɛ́njɛlɛ wòlù gbààvìi jàde jòwàìnù wó tìì miu, ŋwɔnɔ̀ mà dè sɛ́njɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wou jìjà wo dè mi wòi nyìnì. Ŋwɔnɔ̀ mà tan má dɛ̀ɛ̀ 'Bɛ̀ fèlé!' wɔ̀ ka bɛ̀. Mà tan má dɛ̀ɛ̀, 'Jì fèlé!' wɔ̀ ka jì. Mà tan má mì jòwò nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀, 'Nɛ̀ wɔ̀lɔ́!' mà nɛ̀ mà kalà sǐn mà kali, wɔ̀ è nɛ̀ ya." 9Jijíɔ̀ wòíì sǔladí Jisɛ̀ kulùì. Edèè wɔ̀ sììn dí dè wòlù gbaniíì bò wó dedí wɔ̀ bu wɔ̀ tan wò, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, màì nɛ̀ wòlù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ sà Esulɛ tàvíì gbǐn nù wɔ́ funàì mi dí tìti e tì jiji wɔ̀lɔ́ wɔu!" 10Wòlíì wó bɛ̀nìdí tedíì Jisɛ̀ bò wò kpelaidí jèdè sɛ́njɛlɛ wòlù gbàáà bóè kudè wo jèì wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ bawo ya. 11Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ feyàà, Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò dɔdí dè wo bɛ̀ jɛ̌ɛ̀ nù wó bidí e tan Niì. Wòlu gbani gbàà ŋwànìdí wò bu. 12Èé wó kàdí jɛ̌ɛ̀ e kolóè ŋwɔu tilinù dè wò sàdí jijì kɔlɛ̀n wɔ kún wòlíì dè wɔ kìima bɛ̀. Nyinɔ̀ kɔlɛ̀n dedí va wɔ dè kuyè nyinɔ̀, wɔ jííjì kɔlɛ́ɔ̀n dedí nì. Jɛ dɔɔ nu nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dedí nyinɔ́ɔ̀ bu. 13Èé Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sàdí kuyè nyinɔ́ɔ̀, wɔ jààsɛŋ kamudí wɔ̀ dí tìti. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ka sŏ." 14Edèè wɔ̀ jidí wɔ bùlù nyɔ̀ŋgu gbàŋáà eu e kàn nyɔɔ́ò ŋwúnù dè. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan dí nyɔ̀ŋgúɔ̀, "Jiji jáo biyɔ́ɔ̀, Mà nɛ̀ mù dɔdè mù ko." 15Jisɛ̀ tɛmudí nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ feyàà jiji jáo biyɔ́ɔ̀ wɔ́ falaón wɔ kàlùn nù mùndí wɔ gbì siyɛ̀ì. Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tùdí wɔ̀ wɔ̀ nu jɔ̀ɔ̀. 16Wòlíì wó sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí wò ŋwààmùdí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Wo gbǐn wò gbidí naà Ŋgàla wɔi kaaje saì wo dè tan, "Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀ gbàà wɔ̀ dè dɔ ya nà tidì. Ŋgàla wɔ̀ wɔ wòlúò tidì ja!" 17Èé dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wòlíì gbàvàìdí Jisɛ̀ wɔ fǔìn dè Jùdiyɛ tàvíì dí gbǐn e kanàì dè ei fandɛ kagbóè gbǐn nù. 18Dɔ̀ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò kɔin dí sɛlɛ wòló nù wo se è wɔ̀ pɛ́. 19Edèè wɔ̀ jívidí wɔ jède nyɔɔ́ò sɔn wɔ tiya wò Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bò, wò bídè wɔ̀ wò nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n nɛ̀, "Mù mù dè Wòlúɔ̀ wòlíì gbǐn dè wɔ kude tuwànù nì, kpedeó à tuwà wòlù wùlɛ̀ jàdè?" 20Èé Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò jidí Jisɛ̀ bò wò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀, Jɔ̀ɔ́n, wɔ̀ wɔ̀ tiyàì nà à bídè mù. Wɔ̀ nɛ̀, 'Mù mù dè Wòlúɔ̀ wòlíì gbǐn dè wɔ kude tuwànù nì, kpedeó à tuwà wòlù wùlɛ̀ jàdè?' " 21Jɔ̀ɔ́n wɔ jède nyɔɔ́ò sìɤàìdí va wo sà Jisɛ̀ wɔ bawo wòló kède towò towóì dedí wòì. Wɔ̀ bawodí kèdè wòlu wòló sowo gbǐn èì dí wo bawòì gbɛ̀ ye, wɔ kɛ̀n nyina siíòn dè wòlíì téŋ jèdè, wɔ nɛ̀ è sǐn fulú nyɔɔ́ò wo dè de sà mùndí. 22Edèè Jisɛ̀ sìnyàdí wo bíde wòíì dè wɔ̀ nɛ̀, "Nà bɛ̀ jèè nà se Jɔ̀ɔ́n wɔ̀lɔ́ gbǐn nà e dí sà ya nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ gbǐn ná nyìnì èì. Nà se è wɔ̀ nà nɛ̀ sǐn fulú nyɔɔ́ò dè naà de sanù mùndí, wòlu jai falan faláòn de namunù mùndí, nàndí dè tàain kèdè nyɔɔ́ò woi wolo, nɔi tun nyɔɔ́ò dè de nyìnì mùndí falan wòlúò dè de dɔ falan jɔ̀ɔ̀, nɛ̀ mùndí kómbó nyɔɔ́ò dè naà Tedí Kàí ei nyìnìnù. 23Kulu de tili dè wɔ̀lɔ́ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ɔ ka wɔ bulùì kedè nù mɛni e kàn mì." 24Èé Jɔ̀ɔ́n wɔ tedíò kàdí va wolo wo bɛ̀, Jisɛ̀ gbidí naà gbaniíì nu nyɔɔ́ò bo dɛ̀kpɛì e kàn Jɔ̀ɔ́n, wɔ̀ nɛ̀, "De kwá sa ŋwùnù nà bɛó sijɛ gbàáà nù? Ŋgàmáà nù nàó va bɛ̀ sijɛ sìníì sa ŋwùnù fìvíì ka e de dúlànù dè. 25Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má de kwá sa ŋwùnù nà bɛó va? Nà bɛó va nà sà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka dè mùwàì bulu kàí fɔ́ɔ́n? Nà kìi nɛ̀mu jújú kàí tù nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ kului nu nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka kada bo nù dè. 26Nà se è mì vɛ, de sa nà bɛó sijɛ́ɛ̀ nù? Ŋgàmáà bulu bulúì nù nà bɛó sijɛ gbàáà nù Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ sa ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ ná sàó wɔ̀, wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì kèlì nyɔ̀ɔ̀ wɔu. 27Wòíì Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, 'Ŋgàla nɛó mà tiya ve mi tedíɔ̀ mùi ku wɔ kali gbulúì mù ŋwùnù, Jɔ̀ɔ́n wɔ tiya sɛ̀lɛ tɛmùnù è ka dè.' " 28Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ tan dí wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwúndè mà se nà ŋgàmáà, Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì wòlíì gbǐn wou wó gbidí wo kɔ̀màì. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ sɛlɛ̀ èì gbàà dè, wɔ̀ bì ŋwúnai gbàà Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù e tì wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n wɔu." 29Èé wòlíì gbǐn e kanàì dè kání tɔla nyɔɔ́ò wó nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì e kàn Jɔ̀ɔ́n wò ŋwunidí è wɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla dè telembo nyɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wo bulúì wò bɛó Jɔ̀ɔ́n bò wɔ kwali Ŋgàla nímíì wò wúlú. 30Kɛ́ Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò nɛ̀ kaɤa kɔn nyɔɔ́ò jòò wò sadí sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn Ŋgàla dùmàìdí è nù wo ŋwùnù. E ŋwùnù wòì dí è ŋwuni Jɔ̀ɔ́n wɔ́ jì Ŋgàla nímíì wò wúlú kwali. 31Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò mùndí wɔ̀ nɛ̀, "De kwá à gbɛ̀ wòlu wòló sɔ́wàì wó dè tàodéè nù kɔ̀ɔ̀nù? Ŋwɔnɔ̀ de wò wolàì? 32Wo sɛlɛ̀ solo mùnɛ̀ wóó nyɛ́ɛ́wìì kelìì sɔn wó dè dɔ́wɔ́ gbàà eodè konù wo dè yii wòi mɛnàì. Kèlè kɔlɛ́ɔ̀n nɛ̀, 'À faaió nàì nyinɔ tɔla gbǐdí nu doyo kɛ́ nàó làwò. A faàì nàì falan doyo nàì sŏ.' 33Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀, Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ dí ja. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ɔ bió jìlɛ jì kpedeó wɔ keve so namu. Ŋwɔnɔ̀ nà nɛ̀, 'Nyina siìn dè wɔ̀ jèdè.' 34Dɔ̀ɔ̀ Wòlu Fuyó Jííjíɔ̀ jió wɔ dè jìlɛ jì wɔ dè so namu. Nà nɛ̀, 'Nà sà nɛ̀mu jiji wɔ̀lɔ́! Wɔ̀ dè jìlɛ soò bi nyɔ̀ɔ̀ gbàà, wɔ dè so namu nyɔ̀ɔ̀ gbàà. Wɔ̀ wɔ bulùì kání tɔla nyɔɔ́ò nɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò wò bàdè tùwà ya!' 35Wòló gbǐn wó ka Ŋgàla wɔ keleɤeléè jàdè faàìn dùmà, wò ka è ŋwuni wò nɛ̀ è dè telembo." 36Falesii sìŋgbe nyɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ jívidí Jisɛ̀ wɔ bóè nù wò jì jìlɛ̀. Edèè Jisɛ̀ bɛdí jijíɔ̀ bóè nù jìlɛ́ɛ̀ ji ŋwùnù. 37Nyinɔ̀ kɔlɛ̀n dedí jɛ dɔ̀ɔ̀ nù wòlíì gbǐn sìdí wɔ sɛlɛ siin nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ wòò. Wɔ̀ nyìnìdí èì wò nɛ̀ Jisɛ̀ dè jìlɛ̀ jìnù Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ɔ̀ bóè nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nyìnìdí bàlàbɔ̀ɔ́ŋ kɔlɛ̀n e ti nímí sisi kpékpé. 38Wɔ́ kúlun dí bóè nù, wɔ̀ bɛdí wɔ su kɔmɔ́ì dè Jisɛ̀ kɔyàì. Edèè wɔ̀ gbidí sŏ èì, wɔ sǐn nu mɛ̀ŋwúì dè Jisɛ̀ wɔ kɔyaíì ei kwali. Wɔ̀ júwadí wɔ wúlú dùíì wɔ̀ sɛn Jisɛ̀ wɔ kɔyaíì èì. Wɔ̀ gbǐladí Jisɛ̀ wɔ kɔyaíì èì ŋwɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ wɔ kwali èì ti nímíì. 39Èé Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jíví Jisɛ̀ wɔ́ sàdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dí wɔ̀ tɛmaidí è kulùì nù wɔ̀ nɛ̀, "Èe deo má jiji wɔ̀lɔ́ wɔ Ŋgàla kèlì nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ è dè ŋgàma, kɛní nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wɔi bòlònù wɔ yao wɔ dè wòlù sì ya wɔ sì mùndí jɛ́ wɔ́ dè wɔ tàodéè nù sɛlɛ siin nɛ̀nù!" 40Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sìnyàdí Falesii sìŋgbe nyɔɔ́ò wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Saimɔ̀, sɛlɛ sún dè mì nùù mù se ŋwùnù." Saimɔ̀ bídedí wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Sɛlɛ Siya Nyɔɔ́ɔ̀, de sɛlɛ̀ è dè? Se è mì." 41Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ gbidí wɔ sɛlɛ laa wɔ̀lɔ́ wɔ seì. Wɔ̀ tan dí wɔ̀, "Jijìì sɔn dedí e dí wò kamudí tǔn lɛkwai tǔn gbǐlà nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛn jɔ̀ɔ̀. Kɔlɛ́ɔ̀n kamudí dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì wààyò, kɔlɛ́ɔ̀n kamu dalà kowaa wààyò. 42Tǔn kamu nyɔ̀ɔ̀ì sɔ́òn wòì dí lɛkwai nyɔɔ́ɔ̀ tǔìn saì gbɛ̀. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ sadí wɔ lɛkwaíì sɛlɛ̀ nù faàn wɔ te wo nu tǔn. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wòlìì sɔn wòló tidì wo kwá jàvà ve lɛkwai nyɔɔ́ɔ̀ e tì wɔ̀ bàdè wɔu?" 43Dɔ̀ɔ̀ Saimɔ̀ sìnyàdí Jisɛ̀ wɔ wòì wɔ̀ nɛ̀, "Mini kulúì nù, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ tǔìn tùmùdí wɔu." Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è Saimɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù wòíì dè ŋgàma." 44Edèè Jisɛ̀ sììn dí dè nyinɔ́ɔ̀ bò wɔ̀ tan Saimɔ̀, "Èé mù sɛlɛ́ɛ̀ sà ya nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛ̀ è mìì nì? Má jio mù bóè nù mùo è mù jòwò nyɔɔ́ò se wó jì mì nímí nì kɔyai sɔlɔ ŋwùnù. Kɛ́ nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ mi kɔyaíì èì wɔ sǐn nu mɛ̀ŋwúì sɔlàì ya, wɔ júwà wɔ wúlú dùì wɔ sɛn mi kɔyaíì èì. 45Má gbàio mù bóè nù mùo mì tidì kamu, kɛ́ má kào vè jì, nyinɔ wɔ̀lɔ́ dè nɔɔ̀ wɔ ŋwɔ́ɛ̀ mi kɔya ei gbǐlànù kéléŋ. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè dɔɔ nɛ̀nù wɔ̀ siya è jɛ́ wɔ́ jàvàì mì. 46Má jio mù bóè nù mùo mì jàdè faàìn dùmà kàí èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mùo mì wúlú kponu kwali. Kɛ́ nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀o mi kɔyaíì gbǐn èì ti nímí kwali ya. 47Dɔɔ ŋwùnù mà dè e mu senù, èé wɔ̀ è siya ya wɔ̀ jàvà mì dí tìti mà wɔ sɛlɛ siíìn gbǐn nu tǔn te ya. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wɔ nu te biyo wɔ̀ ka nɔɔ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ jàvà biyo." 48Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mù sɛlɛ siíìn gbǐn e nu tǔn te ya." 49Dɔ̀ɔ̀ wòlúò nɛ̀ wo jòò wó jívidí wò jìlɛ́ɛ̀ ji ŋwùnù wò dedí naà yii bídènù wo dè tan "De wòlù è dè wɔ̀lɔ́ yɛ? Wɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ ka wòlu sɛlɛ siíìn nu tǔn te." 50Kɛ́ Jisɛ̀ sedí è nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ̀ mù sɛlɛ siíìn nu tǔn te ya, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù funàì mì. Bɛ̀ kulu lɔ̀mù nù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\